Obsah

21. schůze ze dne 25.06.2019

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 21. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 25.06.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

797 - schvaluje upravený program schůze

 

798 a) bere na vědomí žádost ze dne 22.05.2019 a nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1, ul. Vojtěchova 115, Domažlice(OSM)

 

799 - a) bere na vědomí žádost o souhlas se zasklením lodžie u bytu č. 16 v ul. Kozinova 236 v Domažlicích

b) nesouhlasí se zasklením lodžie u bytu č. 16 v ul. Kozinova 236 v Domažlicích(OSM)

 

800 - souhlasí s úpravou výměry ploch bytů v domech čp. Kozinova 235-236, 17. listopadu 237- 238, 241-254, Kovařovicova 255-256, Kunešova 502-504 a Michlova 595-596 v souvislosti s provedením zateplení lodžií v rámci jejich revitalizace, a to u všech bytů(OSM)

 

801 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

802 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 525/1, 509/1, oba v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Rohova, 2903, Lorenc - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

803 - souhlasí s využitím dětského dopravního hřiště dne 27.06.2019 od 9.00 do 12.00 h za účelem pořádání dopravní výuky pro žáky tříd nižšího gymnázia a schvaluje uzavření příslušné dohody s Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice - Týnské Předměstí, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912 dle upraveného návrhu(OSM)

 

804 - konstatuje, že došlo ke splnění závazků vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené 25.07.2017 mezi městem Domažlice a společností MP Group Logistics Center s. r. o., a to dokončení výrobního areálu do 3 let od uzavření kupní smlouvy (do 25.07.2020) dle odst. 2 čl. V. smlouvy a vytvoření nejméně 40 pracovních míst nejpozději do 1 roku od kolaudace výrobního areálu (do 10.08.2018) dle odst. 4a) čl. V. smlouvy, když kolaudační souhlas byl vydán dne 10.08.2017 a v souvislosti s otevřením nové haly bylo přijato 45 zaměstnanců(OSM)

 

805 a) schvaluje zadání zakázky na zpracování závěrečného energetického auditu na akci „Domažlice, sportovní hala – zateplení objektu“ Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 ve výši 12.000 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0522 § 3412 pol. 5166 + 14.520 Kč (Zateplení sportovní haly Fügnerova 647 - vyhodnocení)

org. 0502 § 6399 pol. 5362 - 2.520 Kč (odpočet DPH)

org.0 264 § 6409 pol. 6901 - 12.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

806 - ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

807 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. st. 316 a části pozemku p. č. 150, oba v k. ú. Domažlice (Žižkova 222), vymezené situačním plánkem

b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejších staveb (kůlny), které jsou součástí pozemku p. č. st. 316 v k. ú. Domažlice, a jsou určeny k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 222 v ulici Žižkova, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

808 - a) schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 4246/6, 4246/7 a 4246/8 vše v k. ú. Domažlice (Masarykova 240), vymezené situačním plánkem

b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejších staveb (kůlny), které jsou součástí pozemků p. č. 4246/6, 4246/7 a 4246/8, vše v k. ú. Domažlice, a jsou určeny k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 240 v ulici Masarykova, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, vymezené situačním plánkem, dle varianty A

c) souhlasí s likvidací vedlejších staveb (kůlen) umístěných na pozemcích p. č. 4246/2 a 4246/5, oba v k. ú. Domažlice (Masarykova 240), dle návrhu Domažlické správy nemovitostí spol. s r. o.(OSM)

 

809 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4803/26 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

810 - a) ruší usnesení č. 752 ze dne 11.06.2019

b) bere na vědomí stanovisko Mgr. Jiřiny Endrštové, advokátky, ve věci registrace odštěpného závodu společnosti JR Personal GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Münchener Straẞe 94, 85051 Ingolstadt, v České republice a souhlasí se zasláním dopisu dle předloženého návrhu(OSM)

 

811 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 2677/2 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem za účelem umístění dřevěného přístřešku pro sezónní posezení(OSM)

 

812 - bere na vědomí uzavírky a zvláštní užívání komunikací v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2019 dle předloženého návrhu(OSM)

 

813 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3319 pol. 6121 + 44.092 Kč (Letní kino - prodejní stánek, vícepráce)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 7.652 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 36.440 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

814 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na projekt „Rozšíření městského dohledového systému - Domažlice, VI. etapa“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366, v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019, dle předloženého návrhu

b) schvaluje přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Domažlice ve výši 270.000 Kč určené na „Rozšíření městského dohledového systému - Domažlice, VI. Etapa“

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0551 pol. 4222 + 270.000 Kč (příjem dotace - Plzeňský kraj)

org. 0551 § 5311 pol. 6121 + 270.000 Kč (Rozšíření MKDS, kamerový systém, Domažlice, VI. etapa)(OSM)

d) ukládá OICT a GIS zajistit podklady k realizaci díla „Rozšíření městského dohledového systému - Domažlice, VI. etapa“ a jeho následnou realizaci, včetně dodání podkladů k vyhotovení Závěrečného vyhodnocení akce, dle Pravidel poskytovatele dotace, a to vše v závislosti na termínech sjednaných s vedením města

Termín splnění: 31.12.2019(OICT a GIS)

 

815 - neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi uzavřené dne 20.04.2018 mezi městem Domažlice a společností BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Hřímalého 805/3, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26351951 ohledně provedení stavby „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

816 - schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách realizace k projektu č. 271 „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald“, v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020, s Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 66002222 dle předloženého návrhu(OSM)

 

817 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce II. etapa transferu a restaurování nástěnné malby městského pivovaru čp. 10 uzavřené dne 25.02.2017 mezi městem Domažlice a Jiřím Ratajem ak. mal., se sídlem Losiná, Nezvěstice, PSČ 332 04, IČ 64872211 dle předloženého návrhu(OSM)

 

818 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Lenka Králová/Bc. Michal Hájek a Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková(OSM)

 

819 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Lenka Králová/Bc. Michal Hájek a Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková(OSM)

 

820 - a) bere na vědomí výpověď smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany uzavřené dne 30.07.2004 mezi městem Domažlice jakožto provozovatelem elektrické požární signalizace a ČR - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378 jakožto provozovatelem pultu centrální ochrany za účelem připojení elektrické požární signalizace objektu Chodský hrad, Chodské náměstí 96, Domažlice na pult centrální ochrany s tím, že výpovědní doba končí dne 30.06.2019

b) schvaluje uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany mezi městem Domažlice a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 9, Plzeň, PSČ 320 68, IČ 70883378 za účelem připojení elektrické požární signalizace objektu Chodský hrad, Chodské náměstí 96, Domažlice na pult centrální ochrany, dle předloženého návrhu(OSM)

 

821 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 2382/33 - Domažlice“ vypracovanou Ing. arch. Josefem Škůrkem a opatřenou datem 29.03.2019 a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 15.10.2018(OSM)

 

822 - a) ruší usnesení č. 696 ze dne 28.05.2019

b) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/8 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění stanu zajišťujícího občerstvení a hudební produkci v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2019 panu Václavu Kozinovi, Domažlice, IČ 45381224 na dobu určitou od 09.08.2019 do 11.08.2019 za cenu 22.500 Kč za celou dobu nájmu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

823 - a) ruší usnesení č. 461 ze dne 19.03.2019

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování servisních služeb spojené se správou aplikace “E-ZAK“ se společností QCM s. r. o., se sídlem Brno, Bellova 370/40, PSČ 623 00, IČ 26262525 dle předloženého návrhu(OSM)

 

824 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo VOLVO – nákladní automobil BB skříňový, RZ: 6AI3733 povolená hmotnost 27 000 kg v termínu od 12.07.2019 od 18:00 h do 13.07.2019 do 24:00 h(OSM)

 

825 - neschvaluje obnovu termínovaného vkladu ve výši 20.000.000 Kč, zřízeného na základě Smlouvy o účtu ČSOB termínovaný vklad na dobu určitou na období 3 měsíce ve výši 20.000.000 Kč mezi Československou obchodní bankou a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316(OF)

 

826 - a) schvaluje Rámcovou smlouvu o promptních devizových (spot) transakcích č. FT/5622/19/5642, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Dohodu o uveřejňování v registru smluv, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

827 a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 2324 + 5.000 Kč (Městská policie – přijaté náhrady)

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 25.000 Kč (Městská policie – opravy a udržování)

org. 0222 § 5311 pol. 5137 - 20.000 Kč (Městská policie – DDHM)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5166 + 3.000 Kč (Městská policie – právní služby)

org. 0222 § 5311 pol. 5134 - 3.000 Kč (Městská policie – ošacení)(OF)

 

828 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 3639 pol. 2322 + 195.190 Kč (přijaté pojistné náhrady)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 195.190 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

829 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 2119 + 253.781 Kč (příjem z věcných břemen)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 253.781 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

830 - schvaluje uzavření dohody upravující úhradu dluhu ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti mezi městem Domažlice jako věřitelem a společností Kalliopé, s. r. o., IČ 25794914, jako dlužníkem dle předloženého návrhu(OF)

 

831 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 321.576 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 +321.576 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

832 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0200 § 3111 pol. 2229 + 474.792 Kč (MŠ – nevyčerpaná dotace MŠMT Šablony I)

org. 0200 § 6402 pol. 5364 + 474.792 Kč (MŠMT – vratka nevyčerpané Šablony I)(OF)

 

833 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98348 + 363.000,00 Kč (dotace - volby Evropský parlament)

org. 0223 § 6117 pol. 5161 ÚZ 98348 + 1.897,00 Kč (volby EP - poštovné)

org. 0223 § 6117 pol. 5139 ÚZ 98348 + 9.463,00 Kč (volby EP - materiál)

org. 0223 § 6117 pol. 5175 ÚZ 98348 + 14.350,00 Kč (volby EP - občerstvení)

org. 0223 § 6117 pol. 5164 ÚZ 98348 + 5.000,00 Kč (volby EP - pronájem nebyt. Prostor)

org. 0223 § 6117 pol. 5156 ÚZ 98348 + 243,42 Kč (volby EP - PHM)

org. 0223 § 6117 pol. 5169 ÚZ 98348 + 2.144,00 Kč (volby EP - nákup služeb)

org. 0223 § 6117 pol. 5173 ÚZ 98348 + 276,00 Kč (volby EP - cestovné)

org. 0223 § 6117 pol. 5021 ÚZ 98348 + 223.670,00 Kč (volby EP - odměny čl.komisí)

org. 0223 § 6117 pol. 5011 ÚZ 98348 + 43.876,00 Kč (volby EP - platy zaměstnanců)

org. 0223 § 6117 pol. 5031 ÚZ 98348 + 11.519,00 Kč (volby EP - poj.soc. zabezpečení)

org. 0223 § 6117 pol. 5032 ÚZ 98348 + 3.949,00 Kč (volby EP - zdravotní pojištění)

org. 0223 § 6117 pol. 5019 ÚZ 98348 + 4.175,00 Kč (volby EP - refundace mezd)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 ÚZ 98348 + 42.437,58 Kč (volby EP - rozp.rezerva, nečerpaná dotace)(OF)

 

834 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 219.879 Kč na pořízení 5 kusů zinkovaných sestav pro květinovou výsadbu(OF)

 

835 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

836 - a) bere na vědomí vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2018

b) bere na vědomí Realizační plán na rok 2019

c) bere na vědomí SWOT analýzy a vize stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

d) bere na vědomí SWOT analýzy a vize stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro pro ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti, mládež a rodiny s dětmi(OSVZ)

 

837 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 312/2019, 8 P a Nc 181/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 130/2016, 8 P a Nc 201/2019, 8 P a Nc 202/2019 ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 417/2019, 8 P a Nc 147/2019, 8 P a Nc 148/2019 ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

d) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 418/2019, 4 P a Nc 115/2019, 4 P a Nc 116/2019 ve věci omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka

e) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod 13 Nc 412/2019, 8 P a Nc 156/2019, 8 P a Nc 157/2019 ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

838 - schvaluje uzavření Dodatku č. 25 ke smlouvě č. SWR/95/47 ze dne 09.02.1995 ve znění Dodatků č. 1 – 24 se společností Vera, spol. s r. o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

839 - jmenuje členem komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost Ing. arch. Aleše Kuželku(tajemnice)

 

840 a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 18.06.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 19.06.2019

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 17.06.2019

d) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 10.06.2019

 

841 - a) bere na vědomí rezignaci Mgr. Libuše Matějkové na člena komise SPOZ ke dni 30.06.2019

b) bere na vědomí rezignaci Marie Mauleové na člena komise SPOZ ke dni 30.06.2019

 

842 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené ze dne 06.02.2019 mezi městem Domažlice a společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 70, PSČ 344 01, Domažlice, IČ 01567411 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Domažlic, Chodský hrad – stavební úpravy restaurace na informační centrum“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0540 § 3319 pol. 6121 + 59.290 Kč (Chodský hrad – stavební úpravy pro el. rozvody)

org. 0540 § 6399 pol. 5362 -  10.290 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 49.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 27. 6. 2019
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná