Obsah

19. schůze ze dne 28.05.2019

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 19. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 28.05.2019

 

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

690 - schvaluje doplněný program schůze

 

691 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 27, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

692 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 36, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

693 - schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 v budově čp. 579, v ulici U Nemocnice v Domažlicích dle předloženého návrhu, s tím, že doba nájmu se stanoví do 22.08.2019(OSM)

 

694 - a) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.04.2019 dle předloženého návrhu

b) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.05.2019 dle předloženého návrhu

c) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 2 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.05.2019 dle předloženého návrhu(OSM)

 

695 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s návrhem kupní ceny ve výši 90.000 Kč za koupi pozemků p. č. st. 338 a st. 339, oba v k. ú. Česká Kubice

Termín splnění: 19.06.2019

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 90.000 Kč (Česká Kubice - pozemky pod halami)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 90.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

696 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/8 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění žampionového stanu zajišťujícího občerstvení a hudební produkci v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2019 panu Stanislavovi Smetákovi, se sídlem Trnová, PSČ 330 13, IČ 73444219 za cenu 45.000 Kč za celou dobu nájmu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

697 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 na území Plzeňského kraje ve výši 393.155 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 19.06.2019(OSM)

 

698 - souhlasí s pokácením 2 kusu smrků na pozemku p. č. 5711, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

699 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2585/13, k. ú. Domažlice dle situačního plánku označené jako část "C" k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, pachtovné ve výši 886 Kč/rok s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

 

700 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 1590 včetně jeho součásti - budovy bez čp./če. - objektu občanské vybavenosti v k. ú. a obci Domažlice, část obce Město, za účelem provozování veřejných WC na dobu určitou do 30.09.2019, za cenu 350 Kč za celou dobu nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že v ustanovení čl. III odst. 4 se stanoví finanční příspěvek ve výši 100 Kč(OSM)

 

701 - a) souhlasí s umístěním komunikačního zařízení - rozvaděče typu MRK 20 QT v části budovy označené číslem popisným 141, Týnské předměstí, Domažlice, která stojí na pozemku p. č. st. 1576, k. ú. Domažlice a je v podílovém vlastnictví města v rozsahu 2669/10868 v rámci stavby „Domažlice, 28. října_MET.“

b) schvaluje uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063 dle předloženého návrhu(OSM)

 

702 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. EL-2019-0405-1447-2 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny) ze dne 05.04.2019 se společností CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 25458302, dle předloženého návrhu(OSM)

 

703 - bere na vědomí výzvu k náhradě škody ve výši 1.403.000 Kč doručenou dne 03.05.2019 a souhlasí se zasláním odpovědi v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

704 - nesouhlasí jako vlastník nemovitostí – pozemků p. č. 4820 a 4779/5, oba v k. ú. Domažlice dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s provedením stavby „Přístřešek na auto na p. č. st. 515/1 v k. ú. Domažlice“ dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Viktorem Krutinou, zak. č. 89/2018(OSM)

 

705 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést přemístění 2 ks sušáků na prádlo u bytového domu č. p. 257 v ul. Petrovické, Domažlice ze severní strany na stranu jižní, v rozsahu dle předloženého návrhu (do výšky 150 cm, vpravo od bočních vchodových dveří)

Termín splnění: 31.10.2019(OSM)

 

706 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice" realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01, IČ 47917601 ve výši 1.538.020 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice" se společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o , se sídlem Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01, IČ 47917601 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6122 + 850.041 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice)

org. 0434 § 2143 pol. 5137 + 980.980 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice)

org. 0434 § 2143 pol. 5139 + 29.984 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 322.985 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.538.020 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2019(OSM)

 

707 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo – interiér restaurace" realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov, Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 ve výši 1.948.147 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo – interiér restaurace" se společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov, Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2142 pol. 6122 + 210.103 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo – interiér restaurace)

org. 0434 § 2142 pol. 5137 + 2.117.607 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo – interiér restaurace)

org. 0434 § 2142 pol. 5139 + 29.548 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo – interiér restaurace)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 409.111 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.948.147 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2019(OSM)

 

708 - schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Vozidlo s vysokozdvižnou montážní plošinou“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro DTS Domažlice, příspěvková organizace a bere na vědomí jmenování komise k této veřejné zakázce(OSM)

 

709 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o rozsudcích vydaných v soudních řízeních vedených Okresním soudem v Domažlice pod sp. zn. 4 C 92/2017 a sp. zn. 6 C 233/2017 a souhlasí s podáním odvolání v těchto řízeních

b) souhlasí s tím, aby bylo jednáno o možnostech mimosoudního řešení soudních sporů vedených Okresním soudem v Domažlicích pod sp. zn. 4 C 92/2017 a sp. zn. 6 C 233/2017(OSM)

 

710 - souhlasí se zasláním odpovědi Ministerstvu obrany, Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem, Odboru správy nemovitého majetku, Praha na jejich žádost o opětovné posouzení zřízení bezplatné služebnosti k pozemku p. č. st. 236 v k. ú. Dolní Folmava ze dne 13.03.2019 v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

711 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za minimální kupní cenu ve výši 600 Kč/ m2

Termín splnění: 30.06.2019(OSM)

 

712 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. st. 97, st. 98, st. 100, vše v k. ú. Bořice u Domažlic společnosti Klatovské rybářství - správa a. s., se sídlem Klatovy, K letišti 442, IČ 49791443 za cenu 332.300 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o úschově mezi společností Klatovské rybářství - správa a. s., se sídlem Klatovy, K letišti 442, IČ 49791443 jako složitelkou, městem Domažlice jako osobou oprávněnou a JUDr. Jiřím Drahotou, advokátem, se sídlem Jindřichův Hradec jako schovatelem, jejíž předmětem je úschova peněz v částce 332.300 Kč (kupní ceny za prodej pozemků p. č. st. 97, st. 98, st. 100, vše v k. ú. Bořice u Domažlic), dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2019(OSM)

 

713 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu napojení komunikace „u pošty“ na silnici I/22 společnosti Silnice Horšovský Týn, a. s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČ 45359164 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 76.975 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2212 pol. 5171 + 93.140 Kč (Oprava napojení komunikace u pošty“ k I/22)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 93.140 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

714 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o oznámení zahájení společného řízení ve věci vydání společného povolení na stavbu „Novostavba bytového domu na p. č. 5388 v k. ú. Domažlice“ vydaném Městským úřadem Domažlice, odborem výstavby a územního plánování, pod č.j. MeDO-28718/2019-Sz dne 24.04.2019(OSM)

 

715 a) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. P031/19 na projekt „II. etapa transferu a restaurování nástěnné malby městského pivovaru č. p. 10“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, v rámci dotačního programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“

b) schvaluje přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Domažlice ve výši 100.000 Kč určené na realizaci projektu „II. etapa transferu a restaurování nástěnné malby městského pivovaru č. p. 10“

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 pol. 4122 + 100.000 Kč (PK – dotace na restaurování nástěnné malby)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 100.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

716 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 15.05.2019

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2018 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2018 ve výši 1.115.256,71 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 159.423,06 Kč, na účet nerozděleného zisku ve výši 955.833,65 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti finanční plán společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. na rok 2019 dle předloženého návrhu tj. výnosy 53.008.000 Kč, náklady 63.144.000 Kč, výsledek hospodaření ztráta 10.136.000 Kč

f) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2019 dle předloženého návrhu(OF)

 

717 - a) schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění, změnu zakladatelské listiny společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958, se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 344 01 (dále též jen „Společnost“), která spočívá v doplnění textu:

„- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních sportů“

„- hostinská činnost“

na konec článku IV. (Předmět podnikání) zakladatelské listiny Společnosti

b) pověřuje starostu města JUDr. Zdeňka Nováka k jednání za město Domažlice jakožto jediného společníka Společnosti při sepisu notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka Společnosti o změně zakladatelské listiny Společnosti(OF)

 

718 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Domažlice za rok 2018 a souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad

Termín splnění: 30.06.2019(OF)

 

719 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:

Účet 501 - spotřeba materiálu - 100.000 Kč

Účet 558 - náklady DDHM + 100.000 Kč(OF)

 

720 - ukládá odboru správy majetku zajistit opravu toalet a umývárny Mateřské školy, ul. Palackého čp. 224 v Domažlicích

Termín splnění: 31.12.2019(OF)

 

721 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, ve výši 92.742 Kč na pořízení myčky nádobí Electrolux(OF)

 

722 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal 10.05.2019(OF)

 

723 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 takto:

úhrada ztráty ve výši 5.209 Kč z rezervního fondu(OF)

 

724 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 takto:

převod zisku ve výši 25.787 Kč do rezervního fondu

c) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 takto:

převod zisku ve výši 40.000 Kč do fondu odměn(OF)

 

725 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 takto:

převod zisku ve výši 17.778,41 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

726 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 takto: úhrada ztráty ve výši 69.332,77 Kč z rezervního fondu

c) schvaluje úhradu ztráty minulých let příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 ve výši 383.420,15 Kč z rezervního fondu(OF)

 

727 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 takto:

převod zisku ve výši 1.114.103,07 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období) a převod zisku ve výši 398.119,55 Kč do rezervního fondu

c) schvaluje převedení částky 398.119,55 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 takto: do fondu investic příspěvkové organizace

d) ukládá příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 odvod z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 398.119 Kč do rozpočtu města

Termín splnění: 30.06.2019

e) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 2123 + 398.119 Kč (DTS Domažlice - odvod z fondu investic)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 398.119 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

728 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666 takto:

převod zisku ve výši 20.000,00 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

729 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 takto: převod zisku ve výši 698.220,25 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

730 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 takto:

převod zisku ve výši 128.784,24 Kč do rezervního fondu

c) schvaluje převedení částky 128.784,24 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 do fondu investic příspěvkové organizace(OF)

 

731 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 takto:

převod zisku ve výši 6.788,80 Kč do rezervního fondu(OF)

 

732 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 takto:

převod zisku ve výši 203.933,47 Kč do rezervního fondu(OF)

 

733 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 takto:

převod zisku ve výši 20.000,00 Kč do rezervního fondu(OF)

 

734 - schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121(OF)

 

735 - souhlasí s vyřazením majetku:

- program Collection Windows, inventární číslo 910, pořízený v roce 2002 v pořizovací ceně 47.400 Kč

- Monitor SONY E 430 19‘‘, inventární číslo 1765, pořízený v roce 2002 v pořizovací ceně 18.853 Kč

- mix. pult Allen Heath 61, inventární číslo 1820, pořízený v roce 2003 v pořizovací ceně 30.000 Kč

- pokl. Tiskárna EPSON, inventární číslo 3833, pořízená v roce 2002 v pořizovací ceně 13.949,60 Kč

- kopírka CANON, inventární číslo 87, pořízená v roce 1992 v pořizovací ceně 66.350 Kč

- Dolby SR, inventární číslo 119, pořízený v roce 2002 (3 reprobedny + 1 procesor CP 45 v pořizovací ceně 280.000 Kč)

- počítač AMD 1,7 GHz + Win XP Home, inventární číslo 121, pořízený v roce 2002 v pořizovací ceně 42.472 Kč

- zesilovač LT2000, inventární číslo 126, pořízený v roce 2002 v pořizovací ceně 58.820 Kč

- soubor movitého majetku – zvuková aparatura, inventární číslo 145, pořízený v roce 2014 (DI boxy č. 20065 - 20067 v pořizovací ceně 2.100,13 Kč)

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích(OKS)

 

736 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 416/2019, 4 P a Nc 108/2019, 4 P a Nc 109/2019 ve věci omezení ve svéprávnosti a jmenování opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 105/85, 4 P a Nc 107/2019 ve věci schválení právního úkonu

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod 13 P 173/2003, 8 P a Nc 152/2019, 8 P a Nc 153/2019 ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

737 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu obrubníků u autobusového nádraží v Poděbradově ul. v Domažlicích společnosti Silnice Horšovský Týn, a. s., se sídlem Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČ 45359164 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 79.848 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na opravu (zaslepení) plynové přípojky u objektu pivovaru v Domažlicích společnosti Silnice Horšovský Týn, a. s., se sídlem Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČ 45359164 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 45.750 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2212 pol. 5171 + 96.616 Kč (Oprava obrubníků - autobusové nádraží Poděbradova)

org. 0246 § 2212 pol. 5171 + 55.358 Kč (Oprava/zaslepení plynové přípojky u pivovaru)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 151.974 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

738 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení plošné deratizace kanalizace v Domažlicích a Havlovicích společnosti Primagra, a. s., se sídlem Nádražní 310, Milín, IČ 45148155 dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0263 § 2321 pol. 5169 +162.503 Kč (deratizace kanalizace Domažlice, Havlovice)
org. 0263 § 6399 pol. 5362 -   28.203 Kč (odpočet DPH)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 134.300 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

739 - schvaluje zaslání dopisu společnosti Radio United Broadcasting, který bude sloužit jako podpůrný pro udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů COUNTRY RADIA dle předloženého návrhu(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 


Vytvořeno: 30. 5. 2019
Poslední aktualizace: 30. 5. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná