Obsah

14. schůze ze dne 02.04.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

ze 14. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 02.04.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

495 - schvaluje předložený program schůze

 

496 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. st. 97, st. 98, st. 100, vše v k. ú. Bořice u Domažlic

Termín splnění: 09.05.2019(OSM)

 

497 bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

498 - schvaluje záměr pronajmout byt č. 11 nacházející se v budově čp. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

499 - schvaluje ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

500 a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

501 a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu byt č. 258/5, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

502 schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 595/7, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

503 - souhlasí s odložením podání žaloby o vyklizení bytu č. 7, v budově čp. 502 v ul. Kunešova v Domažlicích do 15.04.2019 za podmínky, že do uvedeného termínu bude byt vyklizen a předán, bude uhrazeno dlužné nájemné a úroky z prodlení(OSM)

 

504 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu honitby uzavřené dne 10.07.2009 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, kterým se prodlužuje doba nájmu o 10 let, dle předloženého návrhu(OSM)

 

505 - a) nesouhlasí s pokácením 1 kusu břízy na pozemku p. č. 2311/16, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

b) souhlasí s pokácením 1 kusu borovice na pozemku p. č. 3254/1, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

c) bere na vědomí informaci o stávající zeleni nacházející se na pozemku p. č. 4784/2, k. ú. Domažlice(OSM)

 

506 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování závěrečného energetického auditu na akci „Domažlice, Baldovská 638, zateplení domova pro seniory“ Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 34401, IČ 73374792 ve výši 10.500 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0502 § 4351 pol. 5166 + 12.705 Kč (Domažlice, Baldovská 638, zateplení objektu domova pro seniory - závěrečný posudek)

org. 0502 § 6399 pol. 5362 - 2.205 Kč (odpočet DPH)

org. 0502 § 6409 pol. 6901 - 10.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

507 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě zřízení a provozování kanalizačního potrubí – výtlak „V“ vybudovaného v rámci stavby „Chrastavice – odkanalizování obce“, v pozemcích p. č. 625/1, p. č. 625/3, p. č. 657/5, p. č. 4461/1, p. č. 4464, p. č. 4841/4, p. č. 4841/12, p. č. 4841/14, p. č. 5111/1, vše v k. ú. Domažlice, vstupu a vjezdu na tyto pozemku, ve prospěch obce Chrastavice, se sídlem Chrastavice 28, PSČ 344 01, IČ 00572641 a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu(OSM)

 

508 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2376/14 v k. ú. Domažlice za cenu 6.930 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2019(OSM)

 

509 - a) schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 1590 včetně jeho součásti - budovy bez čp./če. - objektu občanské vybavenosti v k. ú. a obci Domažlice, část obce Město, za účelem provozování veřejných WC na dobu určitou do 30.09.2019, za cenu 350 Kč za celou dobu nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu s tím, že v ustanovení čl. III odst. 4 se stanoví finanční příspěvek ve výši 100 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5169 + 15.300 Kč (Nákup služeb, revize)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 15.300 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

510 - a) schvaluje zadání zakázky na vyčištění atletické dráhy na Městské stadionu Střelnice v Domažlicích fyzické osobě podnikající Davidovi Slanci, se sídlem Horní Chaloupky, Praha 10, PSČ 106 00, IČ 71277510, a úhradu nákladů za opravu v souladu s nájemní smlouvou se Správou sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve výši 214.500 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 214.500 Kč (Střelnice - vyčištění atletické dráhy)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 214.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

511 - a) schvaluje zadání zakázky na výměnu světel v budově zimního stadionu v Domažlicích společnosti ISC Communication Czech a. s., se sídlem Mladoboleslavská 1108, Praha 9, PSČ 197 00, IČ 26315521, a úhradu nákladů za výměnu v souladu s nájemní smlouvou se Správou sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve výši 252.200 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 305.162 Kč (ZS - výměna světel)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 52.962 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 252.200 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

512 - bere na vědomí informaci o konání dražby pozemků p. č. 4862/2, 4862/3 a 4862/6, vše v k. ú. Domažlice, vyhlášené Mgr. Richardem Bednářem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě 1525/2, Praha 10, PSČ 102 00(OSM)

 

513 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemku č. kat. 1117/1, pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) v k. ú. Česká Kubice vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 06.05.2019(OSM)

 

514 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 5002/2, 5002/4, 3131/6, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, 3134/4 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

515 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 964/23, 964/34, 964/32, vše v k. ú. Pasečnice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Vývod Folmava, DO – selektivní kabelizace“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

516 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování kanalizační přípojky a přípojky na podzemní komunikační vedení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4796/4, 4796/5, oba v k. ú. Domažlice v rámci stavby „Domažlice, Hruškova, parc. č. st. 232/1 – stavební úpravy stodoly na RD“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč/přípojka(OSM)

 

517 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Rodinný dům Havlovice“ vypracovanou společností Ekonomické stavby, s. r. o., Chotíkov 479, hlavní projektant Ing. Tomáš Křivanec a opatřenou datem 3/2019, jejíž investorem je budoucí vlastník pozemku p. č. 260/29, k. ú. Havlovice u Domažlic a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 11.01.2018(OSM)

 

518 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o změně stavby rodinného domu před jejím dokončením na pozemku p. č. 260/50, k. ú. Havlovice u Domažlic, navrhované změny:

a) přístavba venkovního skladu

b) změna tvaru schodiště,

c) změna velikosti okenního otvoru

d) změna sklonu střechy, navýšení stavby

a konstatuje, že i nadále je stavba rodinného domu v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 11.01.2018(OSM)

 

519 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice z. s., se sídlem Havlovice 105, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 48342271 za rok 2018 v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22.05.2001(OSM)

 

520 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2624/1, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 09.05.2019(OSM)

 

521 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1541 a) ze dne 23.08.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit pozemek p. č. 2382/30 za pozemek p. č. 2382/29 ve vlastnictví soukromých osob, vše v k. ú. Domažlice s tím, že směna bude provedena bez finančního vypořádání

Termín splnění: 06.05.2019(OSM)

 

522 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 16 a 17 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pozemku p. č. 2170/5 v k. ú. Domažlice, bezúplatně zpět na Českou republiku - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 3001991930 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 16 a 17 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pozemku p. č. 3505 v k. ú. Domažlice, bezúplatně zpět na Českou republiku - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 3002991930 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2019(OSM)

 

523 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3, vše v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/ 14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/3 a 3900/132, oba v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města

Termín splnění: 24.04.2019

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111, jejímž předmětem je koupě nemovitostí – pozemku p. č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3, vše v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, když podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu kupní smlouvy s tím, že výše kupní ceny bude určena jako výsledek výběrového řízení číslo PDO/16/2017 na zjištění zájemce o koupi předmětných pozemků

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111, jejímž předmětem je koupě nemovitostí – pozemku p. č. 3900/3 a 3900/132, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, když podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu kupní smlouvy s tím, že výše kupní ceny bude určena jako výsledek výběrového řízení číslo PDO/14/2017 na zjištění zájemce o koupi předmětných pozemků

Termín splnění: 24.04.2019(OSM)

 

524 - a) doporučuje zastupitelstvu zplnomocnit Bc. Stanislava Antoše, místostarostu k zastupování města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3, vše v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu zplnomocnit Bc. Stanislava Antoše, místostarostu k zastupování města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/3 a 3900/132, oba v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 24.04.2019

c) doporučuje zastupitelstvu zplnomocnit Bc. Stanislava Antoše, místostarostu k určení nejvyššího maximálního podání ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň

d) doporučuje zastupitelstvu zplnomocnit Bc. Stanislava Antoše, místostarostu k určení nejvyššího maximálního podání ve výběrovém řízení číslo PDO/14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň

Termín splnění: 24.04.2019(OSM)

 

525 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o konání opakované dražby pozemku p.  č. st. 137, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova označená číslem popisným 5, Město, ul. Branská, Domažlice, vyhlášené ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – Územní pracoviště Plzeň

Termín splnění: 24.04.2019(OSM)

 

526 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemků p. č. 5155 a p. č. st. 379, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem

Termín splnění: 06.05.2019(OSM)

 

527 - schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě (stavby Jímací zářezy pro posílení vodních zdrojů, Česká Kubice a Folmava) k částem pozemků p. č. 357/1 a 357/9, oba v k. ú. Česká Kubice vymezeným geometrickým plánem č. 417-777/2018 za jednorázovou náhradu ve výši 141.200 Kč bez DPH ve prospěch obce Česká Kubice, se sídlem Česká Kubice 82, IČ 00253294, a to na dobu určitou do 31.12.2044 a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu(OSM)

 

528 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 260/61, 260/64 a 322/4, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774 do vlastnictví města Domažlice podle § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Termín splnění: 30.05.2019(OSM)

 

529 - bere na vědomí žádost Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor správy nemovitého majetku, Praha o opětovné posouzení zřízení bezplatné služebnosti k pozemku p. č. st. 236 v k. ú. Dolní Folmava ze dne 13.03.2019 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

530 - a) bere na vědomí informaci o doručeném oznámení vlastníkovi pozemku o zpracovávání projektové dokumentace veřejně prospěšné stavby I/26 Babylon - průtah, jejíž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zaslané projektantem stavby společností Valbek, spol. s r. o., středisko Plzeň dne 19.03.2018

b) nesouhlasí s umístěním stavby „Kontrolní stanice - Babylon / Ředitelství silnic a dálnic - I/26-70,9 - E - 0 - N" (mýtné brány a elektropřípojky) na pozemku p. č. 128/31, k. ú. Babylon dle předloženého návrhu(OSM)

 

531 - a) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 70994234 v rámci stavby Domažlice-ul. Špillarova a Waldhegerova – VO, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 5122 + 12.100 Kč (věcné břemeno – VO Špillarova, Waldhegerova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 12.100 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

532 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, pro společnost SWIETELSKY stavební s. r. o., Cihlářská 511, Domažlice - ul. Msgre B. Staška (za účelem zhotovení elektrické přípojky pro parkovací automat) a náměstí Míru (za účelem zhotovení elektrické přípojky pro mobilní stánky) v Domažlicích od 15.04.2019 do 30.04.2019 pro vozidla:

RZ povolená hmotnost

Rypadlo JCB 444TA-                       81E B2A C024816                                8,95 t

Rypadlo Volvo BL 71                      P001566                                               8,85 t

Mercedes-benz 970.05                  5C4 2497                                              22 t

Škoda – sklápěcí                             2P8 9332                                              35 t(OSM)

 

533 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění hospodářského přejezdu přes vodní tok Zubřina (při silnici na Bořice) společnosti ZEMPRA KL s. r. o., se sídlem V Potokách 17, Husinec, PSČ 250 68, IČ 29013526 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové částce 47.190 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 47.190 Kč (demolice hospodářského přejezdu přes řeku Zubřinu – při silnici na Bořice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 47.190 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

534 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu odvodnění parkovacího zálivu před budovou služebny policie v ul. Hruškova č. p. 152 v Domažlicích společnosti FINAL KOM s. r. o., se sídlem Kocourov 36, PSČ 339 01 Mochtín, IČ 02877155 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové částce 67.546 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 67.546 Kč (odvodnění parkoviště před služebnou PČR Hruškova 152)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 67.546 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

535 - a) schvaluje zadání zakázky na celkovou rekonstrukci asfaltového povrchu parkoviště u budovy Základní školy a mateřská školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace včetně výměny obrub společnosti FINAL KOM s. r. o., se sídlem Kocourov 36, PSČ 339 01 Mochtín, IČ 02877155 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové částce 360.474 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 360.474 Kč (parkoviště u ZŠ Msgre B. Staška)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 360.474 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

536 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování dodatku k projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „Domažlice – řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu“ Ing. Jitce Kovaříkové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Chodov, Trhanov, PSČ 345 33, IČ 42852706, se sídlem provozovny Žižkova 101, Domažlice, PSČ 344 01 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové částce 22.990 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 3412 pol. 6121 + 22.990 Kč (doplnění PD řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu)

org. 0260 § 6399 pol. 5362 - 3.990 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 19.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

537 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – technologie stravování" realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti UNIS - JAKOS, s. r. o., se sídlem Uherské Hradiště, Vodní 110, PSČ 686 01, IČ 46974822 ve výši 3.788.980 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – technologie stravování" se společností UNIS - JAKOS, s. r. o., se sídlem Uherské Hradiště, Vodní 110, PSČ 686 01, IČ 46974822 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6122 + 3.071.972 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – technologie stravování)

org. 0434 § 2143 pol. 5137 + 1.512.694 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – technologie stravování)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 795.686 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.788.980 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2019(OSM)

 

538 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo, interiér" realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 ve výši 4.683.511 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo, interiér" se společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0530 § 3314 pol. 6122 + 2.854.932 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo interiér)

org. 0530 § 3314 pol.5 137 + 1.604.004 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo interiér)

org. 0530 § 6399 pol. 5362 - 773.865 Kč (odpočet DPH)

org. 0434 § 2143 pol. 6122 - 1.208.112 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo interiér – vybavení pro knihovnu)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 209.672 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.683.511 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2019(OSM)

 

539 - a) ruší usn. č. 479 b) ze dne 19.03.2019

b) schvaluje „Položkový plán oprav a rekonstrukcí městských bytových a nebytových domů a jednotek pro rok 2019“ dle předloženého návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) ve výši 9.229.000 Kč(OF)

 

540 - schvaluje Dodatek ke smlouvě o vedení účtu č. 78-2859640237/0100, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČO:00253316 a Komerční bankou a. s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 dle předloženého návrhu(OF)

 

541 bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 06.03.2019(OF)

 

542 - schvaluje spolupořádání akce „Den dětí v Domažlické nemocnici“ Domažlickou nemocnicí, a. s., Kozinova 292, Domažlice a městem Domažlice dne 5. června 2019 v areálu nemocnice(OKS)

 

543 - souhlasí s realizací projektu OP VVV – Šablony pro ZUŠ II (Výzva č. 02_18_063 - mimo hlavní město Praha) Základní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkovou organizací(OKS)

 

544 - a) bere na vědomí podnět č.j.: PK-KDS/998/19 týkající se Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, postoupený Odborem kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje

b) bere na vědomí stanovisko Mgr. Lenky Žákové, ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace

c) souhlasí se zasláním odpovědi Odboru kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje na podnět č.j.: PK-KDS/998/19 dle předloženého návrhu(OKS)

 

545 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Den sociálních služeb 2019“ dne 17.04.2019 od 7.00 do 18.00 hodin s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku Vojtěchovy ulice v úseku od křižovatky ul. Vojtěchova a ul. Kozinova ke křižovatce ul. Vojtěchova a ul. Palackého v Domažlicích za účelem konání akce „Město dětem“ dne 31.05.2019 od 7.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

546 - a) bere na vědomí Protokol o kontrole Čj.: KHSPL 4230/23/2019 pořízený z kontroly vykonané dne 19.02.2019 v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, odloučeném pracovišti Palackého 224

b) bere na vědomí postup a časový harmonogram odstranění nedostatků předložený ředitelem školy Mgr. Karlem Štípkem(OKS)

 

547 - souhlasí s poskytnutím prostor radnice za účelem konání koncertu „Hudba na radnici“ dne 13.04.2019(OKS)

 

548 - souhlasí se zapojením Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“(OKS)

 

549 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpracování mezd ze dne 10.04.2002 s obcí Chodov, IČ 00253421, Chodov, 345 33 Trhanov dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

550 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpracování mezd ze dne 01.10.2002 s obcí Pec, IČ 00572195, Pec, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

551 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpracování mezd ze dne 10.04.2002 s obcí Újezd, IČ 00253839, Újezd 54, 344 01 Domažlice(tajemnice)

 

552 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpracování mezd ze dne 10.04.2002 s obcí Postřekov, IČ 00253685, Postřekov 270, 345 35 Postřekov dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

553 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpracování mezd ze dne 10.04.2002 s obcí Draženov, IČ 00253332, Draženov 70, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

554 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpracování mezd ze dne 06.01.2005 s organizací Plavecký bazén a ubytovna, Domažlice, příspěvková organizace, IČ 71237666, Palackého 230, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

555 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpracování mezd ze dne 13.05.2002 s příspěvkovou organizací Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, IČ 48344117, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

556 - schvaluje uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o zajištění zpracování mezd ze dne 01.01.2014 s organizací Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace, IČ 71294121, Michlova 565, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

557 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpracování mezd ze dne 13.05.2002 s příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, IČ 00073865, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

558 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpracování mezd ze dne 22.01.2003 se Základní školou praktickou Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, IČ 75005735, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

559 - schvaluje uzavření Smlouvy o užívání programového vybavení č. A – 7459 mezi společností Alfa Software, s. r. o, se sídlem: Pražská 22, 339 01 Klatovy, IČ 263598 a městem Domažlice dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Smlouvy o programátorském servisu a podpoře č. A – 7460 mezi společností Alfa Software, s. r. o, se sídlem: Pražská 22, 339 01 Klatovy, IČ 263598 a městem Domažlice dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

560 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 04.03.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 11.03.2019

c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 25.03.2019

d) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 18.03.2019

e) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 07.03.2019

 

561 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést likvidaci stávajících betonových přístřešků na popelnice u domu č. p. 439, 440, 441 v Dvořákově ul., Domažlice a vybudování nové plochy pro osazení kontejneru na odpad a pořízení a osazení 1 ks nového kontejneru na odpad o objemu 1100 l v rozsahu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2019(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ) 

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 


Vytvořeno: 4. 4. 2019
Poslední aktualizace: 4. 4. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná