Obsah

13. schůze ze dne 19.03.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 13. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19.03.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

451 - schvaluje předložený program schůze

 

452 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 276, v ul. Petrovická v Domažlicích, a to v souladu s § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

453 - a) neakceptuje, že nájem bytu č. 26, ul. Petrovická 258, Domažlice založený nájemní smlouvu uzavřenou dne 28.05.2008 a změněný dohodou z 25.07.2017 zanikne ve vztahu k žadatelce v důsledku její výpovědi doručené dne 19.12.2018

b) schvaluje uzavření dohody mezi Městem Domažlice o ukončení nájmu bytu č. 26 v budově č. p. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích založeného nájemní smlouvu uzavřenou dne 28.05.2008 a změněného dohodou z 25.07.2017

c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 26, ul. Petrovická 258, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu a s dobou nájmu v trvání 6 měsíců počínající dnem následujícím po dni, kdy nabude účinnosti dohoda dle předchozího usnesení(OSM)

 

454 - a) bere na vědomí žádost DTS, Domažlice, příspěvkové organizace ze dne 06.02.2019 o přidělení služebního bytu (holobytu) pro jejich zaměstnance

b) neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu služebního bytu č. 42 v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

455 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 18, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

456 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 17.07.2009 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a paní Bohumilou Černou, Babylon, PSČ 344 01, IČ 10331409 jakožto nájemcem, na pronájem části pozemku p. č. 2311/8 v k. ú. Domažlice, a to dohodou ke dni 30.09.2019

b) neschvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Bohumilou Černou, Babylon, PSČ 344 01, IČ 10331409 za užívání části pozemku p. č. 2311/8 v k. ú. Domažlice

c) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 2311/8 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu, za účelem umístění prodejního stánku(OSM)

 

457 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 4779/1, p. č. 4779/2 a p. č. 4938/2, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, za účelem umístění gastrostanu v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2019 paní Marii Novotné, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 68801424, za cenu 46.350 Kč za celou dobu nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

458 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Hudba pod hradem" ve dnech 4. - 7. července 2019 příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

459 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 4956/6 v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 4807/73 a 4956/11, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2019(OSM)

 

460 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2483/11, k. ú. Domažlice za cenu 306.400 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.05.2019(OSM)

 

461 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování servisních služeb spojené se správou aplikace “E-ZAK“ se společností QCM s. r. o., se sídlem Brno, Bellova 370/40, PSČ 623 00, IČ 26262525 dle předloženého návrhu(OSM)

 

462 a) schvaluje projekt a podání žádosti Plzeňskému kraji o poskytnutí dotace z programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“ na projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, VI. etapa“

b) schvaluje spolufinancování realizace projektu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, VI. etapa“ do výše 115.950 Kč, v rámci rozpočtu města Domažlice(OSM)

 

463 - doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání investiční rezervy rozpočtu 2019 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.03.2019(OSM)

 

464 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – komunitní centrum v 1. a ve 2. NP“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – komunitní centrum v 1. a ve 2. NP“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek(OSM)

 

465 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice“ PP realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek(OSM)

 

466 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice –– západní křídlo – interiér restaurace“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice –– západní křídlo – interiér restaurace“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek(OSM)

 

467 - a) schvaluje uzavření Rámcové smlouvy k projektu č. 271 „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald“ o stanovení podmínek pro poskytnutí prostředků EU z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020, s řídícím orgánem programu: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky), se sídlem Prinzregentenstrasse 28, 805 38 München, dle předloženého návrhu za předpokladu, že zastupitelstvo města schválí financování projektu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit vyčlenění finančních prostředků až do výše 53.947 EUR (1.384.333,967 Kč, kurzem k 03/2019, InforEuro) na spolufinancování projektu č. 271 - „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald“, v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 31.03.2019(OSM)

 

468 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 00 o převod pozemků p. č. st. 338 a st. 339, oba v k. ú. Česká Kubice do vlastnictví města Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 00 o převod pozemku p. č. 1447/9 v k. ú. Česká Kubice do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 30.04.2019(OSM)

 

469 - schvaluje záměr uzavřít trojstrannou dohodu, kterou bude sjednána změna závazku sjednaného nájemní smlouvou uzavřenou dne 01.03.2007 na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 144, jež je součástí pozemku p. č. st. 20 v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce tak, že nadále bude nájemcem společnost Pekárna Staňkov s. r. o., se sídlem Nádražní 60, Staňkov, PSČ 345 61, IČ 26382903(OSM)

 

470 - a) schvaluje vyřazení herního prvku AR 029 čtyřlístek na pružině (inv. č.: 970665) umístěného na dětském hřišti v Paroubkově ulici v Domažlicích z majetku města, v ceně 17.243,10 Kč

b) schvaluje zadání zakázky na dodání a montáž nového herního prvku Pružinové houpadlo kytka“ na dětské hřiště v ul. Paroubkova v Domažlicích panu Františkovi Smitkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Přívětice, Radnice, PSČ 338 28, IČ 45399298 dle předložené cenové nabídky v celkové ceně 15.658 Kč(OSM)

 

471 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 26.08.1998, na pronájem částí pozemků p. č. 2760/2 a 2760/5, oba v k. ú. Domažlice dohodou ke dni 31.03.2019 a uzavření dohody dle předloženého návrhu s tím, že město nepožaduje odstranění živých plotů z tújí na S, J, V straně předmětu nájmu(OSM)

 

472 schvaluje uzavření smlouvy „SMLOUVA O PRÁVU K PROVEDENÍ STAVBY NEBO OPATŘENÍ NA POZEMKU VLASTNÍKA“ s příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., se sídlem Koterovská 462/162, PSČ 326 00 Plzeň, IČ 72053119, dle předloženého návrhu(OSM)

 

473 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Zahradní“ realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Masarykova 235, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29156793 za cenu 1.594.110 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Zahradní“ se společností Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Masarykova 235, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29156793 dle předloženého návrhu(OSM)

 

474 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem za účelem vybudování veřejného dětského hřiště(OSM)

 

475 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu k.ú. Havlovice u Domažlic na par.č. 260/49“ vypracovanou Ing. Zdeňkou Raiserovou, DiS. a opatřenou datem 10/2018 a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 13.11.2018(OSM)

 

476 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 4813/11 v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2019(OSM)

 

477 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Bytový dům na parc. č. 671 Domažlice“ vypracovanou Ing. Jaromírem Veselým, IČ 11299274 opatřenou datem 02.2019 a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 12.02.2018(OSM)

 

478 - schvaluje Smlouvu o běžném účtu v měně EUR, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

479 - a) ruší usnesení č. 433 a),b), c) ze dne 05.03.2019

b) schvaluje „Položkový plán oprav a rekonstrukcí městských bytových a nebytových domů a jednotek pro rok 2019“ dle předloženého návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) ve výši 7.521.480 Kč

c) schvaluje finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2019 dle předloženého návrhu tj. hospodářský výsledek ve výši 13.869.128,80 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. finanční plán společnosti na rok 2019 dle předloženého návrhu tj. hospodářský výsledek ve výši 525.013 K(OF)

 

480 - a) schvaluje převedení pohledávek na pokutách a nákladech řízení do podrozvahové evidence v celkové výši 420.049,44 Kč dle předloženého návrhu

b) schvaluje převedení pohledávek na místním poplatku za komunální odpad do podrozvahové evidence v celkové výši 59.811 Kč dle předloženého návrhu

c) schvaluje převedení pohledávek na místním poplatku ze psů do podrozvahové evidence ve výši 2.934 Kč dle předloženého návrhu

d) schvaluje převedení přeplatků ve výši 881,66 Kč dle předloženého návrhu

e) schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v účetní jednotce Město Domažlice za rok 2018 dle předloženého návrhu(OF)

 

481 - schvaluje skutečnou vyrovnávací platbu za rok 2018 ve výši 1.192.222,02 Kč, poskytovanou městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

482 - bere na vědomí informaci o průběhu poptávkového řízení na poskytnutí úvěru ve výši 11.000.000 Kč na financování dodávky „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie“, realizovanou společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 a uzavření smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350(OF)

 

483 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118 ve výši 42.955 Kč na pořízení rozřaďovačů do oddělení naučné literatury(OF)

 

484 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Domažlice na rok 2019 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 482.330.470 Kč, výdaji ve výši 770.330.470 Kč, s financováním ve výši 288.000.000 Kč, s výší investiční rezervy 563.000.190 Kč dle předloženého návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: průběžně

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do sociálního fondu ve výši 1.423.656 Kč

Termín splnění: 30.12.2019(OF)

 

485 - souhlasí s vyřazením tohoto majetku:

- PC Intel Core, inventární číslo 364, pořízený v roce 2007 v pořizovací ceně 28.473 Kč

- Alarm modul, inventární číslo 368, pořízený v roce 2007 v pořizovací ceně 14.851 Kč

- projektor BENQ MX660p, inventární číslo 527, pořízený v roce 2012 v pořizovací ceně 12.646 Kč

- kopírovací stroj CANON iP 1018, inventární číslo 392, pořízená v roce 2007 v pořizovací ceně 21.578 Kč z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace(OKS)

 

486 - souhlasí s vyřazením tohoto majetku:

- PC P4E220, inventární číslo IVT-I/44, pořízený v roce 2009 v pořizovací ceně 10.100 Kč

- PC P4E220, inventární číslo IVT-I/48, pořízený v roce 2009 v pořizovací ceně 10.100 Kč

- dataprojektor, inventární číslo PS-LXX/43, pořízený v roce 2011 v pořizovací ceně 39.150 Kč

- dataprojektor, inventární číslo PS-LXX/50, pořízený v roce 2011 v pořizovací ceně 39.150 Kč

- dataprojektor, inventární číslo M-XXXVIII/6, pořízený v roce 2011 v pořizovací ceně 39.150 Kč

- dataprojektor, inventární číslo PS-LXVIII/1, pořízený v roce 2006 v pořizovací ceně 27.083,39 Kč

- počítač AMD XP 2500, inventární číslo IVT-I/25, pořízený v roce 2005 v pořizovací ceně 21.514,80 Kč

- PC P4E220, inventární číslo IVT-I/50, pořízený v roce 2009 v pořizovací ceně 10.100 Kč

- PC P4E220, inventární číslo IVT-I/51, pořízený v roce 2009 v pořizovací ceně 10.100 Kč

- kamera Canon Legria, inventární číslo IVT-V/7, pořízená v roce 2009 v pořizovací ceně 26.110,98 Kč

- notebook HP Compaq, inventární číslo FY-XXXIV/1, pořízený v roce 2006 v pořizovací ceně 19.718,18 Kč

- automatická pračka, inventární číslo SJ-VII/1, pořízená v roce 2008 v pořizovací ceně 11.390 Kč

- kopírka Toshiba, inventární číslo 1316, pořízená v roce 2013 v pořizovací ceně 16.590 Kč

- kopírovací stroj Gestetner, inventární číslo 554, pořízený v roce 2008 v pořizovací ceně 28.441 Kč

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17(OKS)

 

487 - souhlasí s vyřazením dětské pergoly BABY, inv. číslo ZP 18, pořízené v roce 2009 v pořizovací ceně 93.056 Kč z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace(OKS)

 

488 - schvaluje Smlouvu o výpůjčce č.j.: V/2300/81/2019 uzavíranou mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782 a městem Domažlice, se sídlem nám. Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

489 - stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 113 s účinností od 01.01.2020 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)(tajemnice)

 

490 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 153/98, 8 P a Nc 62/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 309/2019, 8 P a Nc 61/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 17/98, 8 P a Nc 56/2019 ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti

d) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 129/2018, 8 P a Nc 73/2019 ve věci schválení právního jednání(OSVZ)

 

491 - schvaluje uzavření Dohody o přípravě podkladů na zadání zpracování lesní hospodářské osnovy, mezi městem Domažlice a Českou republikou – Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 44 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 00020681, dle předloženého návrhu(OŽP)

 

492 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 12.02.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 11.03.2019

 

493 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc únor 2019(MP)

 

494 - schvaluje návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 27.03.2019 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ) 

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 25. 3. 2019
Poslední aktualizace: 25. 3. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná