Obsah

11. schůze ze dne 05.03.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 11. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 05.03.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

405 - schvaluje program schůze dle upraveného návrhu

 

406 bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

407 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 24/C10 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 18.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

408 - schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

409 a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 370 a) ze dne 19.02.2019 do 27.03.2019

b) ruší usnesení č. 370 b) ze dne 19.02.2019

c) doporučuje zastupitelstvu vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut, jejíž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/674113-01/18/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.03.2019

d) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o úhradě smluvních poku, jejíž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/674113-01/18/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2019

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/674113-01/18/01-002/00/R, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízené k pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 31.05.2019(OSM)

 

410 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 509/1 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Rohova, 509/1 – kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

411 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby „Domažlice, sportovní hala, Fügnerova ulice č.p. 647, 1. a 2. etapa“ uzavřené dne 05.05.2016 mezi městem Domažlice a Ing. arch. Ladislavem Schejbalem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Praha, U Letenského sadu 16/1305, PSČ 170 00, IČ 15918203 dle předloženého návrhu(OSM)

 

412 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření Evy Kohoutové, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice - Havlovice, IČ 74397711, za rok 2018 v prodejně smíšeného zboží č. p. 38 v Havlovicích, kterou měla pronajatou od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 01.03.2007 ve znění dodatků(OSM)

 

413 - schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 1590 včetně jeho součásti - budovy bez čp./če. - objektu občanské vybavenosti v k. ú. a obci Domažlice, část obce Město, za účelem provozování veřejných WC(OSM)

 

414 - nesouhlasí s umístěním 1 ks reklamního poutače City cube na akci Den ve vzduchu s Plzeňským krajem na náměstí Míru v Domažlicích v „Alejích“ p. č. 4779/13, k. ú. Domažlice v termínu od 01.04.2019 do 30.04.2019(OSM)

 

415 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 04.10.2012 mezi městem Domažlice a Diecézní charitou Plzeň, sady 5. května 348/8, 301 00 Plzeň, IČ 49774034, dle předloženého návrhu(OSM)

 

416 - a) neschvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, jejímž předmětem je pronájem pozemků p. č. st. 338 a st. 339, oba v k. ú. Česká Kubice, na nichž jsou umístěny stavby skladovacích hal ve vlastnictví města Domažlice, dle předloženého návrhu

b) souhlasí s úhradou částky ve výši 32.760 Kč ročně (navýšené o DPH) jakožto náhrady za užívání pozemků p. č. st. 338 a st. 339, oba v k. ú. Česká Kubice, na nichž jsou umístěny stavby skladovacích hal ve vlastnictví města Domažlice, společnosti České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15 (vlastníkovi těchto pozemků) s tím, že tato částka bude navyšována o inflační nárůst(OSM)

 

417 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.10.2014 mezi městem Domažlice a DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, Chrastavická 170, Domažlice, IČ 73733113, dle předloženého návrhu(OSM)

 

418 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 5042/7 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Voborníkova, č.par. 3453/4 – kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

419 bere na vědomí výpověď Dohody o instalaci a umístění sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv uzavřené dne 02.07.2014 se společností H. B. TEXTILIE s. r. o., se sídlem Polní 458, 330 00 Zbůch s tím, že výpovědní lhůta uplyne dne 31.05.2019(OSM)

 

420 - schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 236, jež je součástí pozemku p. č. st. 3294 v k. ú. Domažlice, v ulici Kozinova v Domažlicích, paní Veronice Němcové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice - Týnské Předměstí, IČ 73687243 za účelem zřízení půjčovny a skladu kompenzačních pomůcek, na dobu neurčitou, za cenu 7.943 Kč/kalendářní rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle předloženého návrhu(OSM)

 

421 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb – předzahrádky, paní Lence Milerové, se sídlem Mezholezy, PSČ 346 01, IČ 01286587, na dobu určitou do 31.12.2024 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

422 - schvaluje zřízení služebnosti umístění a provozování stavby levobřežního a pravobřežního výústního objektu dešťové kanalizace vybudované v rámci stavby Obytná zóna v obci Havlovice k části pozemku p. č. 260/5, k. ú. Havlovice u Domažlice vymezené geometrickým plánem č. 383- 2075/2018 vyhotoveným společností GEODÉZIE KLATOVY s. r. o. ve prospěch města Domažlice na dobu určitou (po dobu životnosti stavby) za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 1321/2018-SML s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, IČ 70889953 dle předloženého návrhu(OSM)

 

423 - schvaluje zřízení služebnosti umístění a provozování stavby veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby Obytná zóna v obci Havlovice k části pozemku p. č. 260/5, k. ú. Havlovice u Domažlice vymezené geometrickým plánem č. 384-2075/2018 vyhotoveným společností GEODÉZIE KLATOVY s. r. o. ve prospěch města Domažlice na dobu určitou (po dobu životnosti stavby) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 1356/2018-SML s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, IČ 70889953 dle předloženého návrhu(OSM)

 

424 - schvaluje zřízení služebnosti umístění a provozování stavby mostu vybudované v rámci stavby Obytná zóna v obci Havlovice k části pozemku p. č. 260/5, k. ú. Havlovice u Domažlice vymezené geometrickým plánem č. 382-2075/2018 vyhotoveným společností GEODÉZIE KLATOVY s. r. o. ve prospěch města Domažlice na dobu určitou (po dobu životnosti stavby) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 1321/2018-SML s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, IČ 70889953 dle předloženého návrhu(OSM)

 

425 - schvaluje v souladu s § 2c odst. 9 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů bezplatné zřízení služebnosti stezky a cesty k pozemkům p. č. 1592/36 v k. ú. Pec a p. č. 1845/20 v k. ú. Chodov u Domažlic ve prospěch České republiky - ministerstva obrany na dobu určitou, a to na dobu, po kterou bude existence služebností nezbytná k plnění funkcí oprávněné jakožto organizační složky státu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty dle předloženého návrhu(OSM)

 

426 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 310090006689 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (znovupřipojení budovy plaveckého bazénu v Domažlicích k plynové distribuční soustavě) dle předloženého návrhu(OSM)

 

427 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090138148 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (MŠ Poděbradova, změna vytápění) dle předloženého návrhu(OSM)

 

428 - ruší usnesení č. 21 ze dne 27.11.2018(OSM)

 

429 - schvaluje propachtování pozemku p. č. 546 v k. ú. Bořice u Domažlic, pozemku p. č. 2019 v k. ú. Draženov a pozemku p. č. 260/11 v k. ú. Starý Spálenec a uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se rozšiřuje a omezuje předmět pachtu, dle předloženého návrhu(OSM)

 

430 - schvaluje pronájem budovy bez č. p./č. e. (způsob využití: stavba pro dopravu) umístěné na pozemku p. č. st. 338 a budovy bez č. p./č. e. (způsob využití: stavba pro dopravu) umístěné na pozemku p. č. st. 339, vše v k. ú. Česká Kubice a uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, dle předloženého návrhu s tím, že se nájemné za pronájem budov a staveb zvyšuje o částku 35.235 Kč/rok bez DPH(OSM)

 

431 - schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 2874, 2876/1, 2876/2, 2882, 2885, 2926/64, 2926/65, 2926/89, 3005, st. 4590, st. 4591 a st. 4592, vše v k. ú. Domažlice a pozemků p. č. 569/2 a 569/3, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic, a uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 02.11.2011 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dle předloženého návrhu(OSM)

 

432 - schvaluje obnovu termínovaného vkladu ve výši 20.000.000 Kč, zřízeného na základě Smlouvy o účtu ČSOB termínovaný vklad na dobu určitou na období 3 měsíce ve výši 20.000.000 Kč mezi Československou obchodní bankou a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OF)

 

433 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. finanční plán společnosti na rok 2019 dle upraveného návrhu, tj. hospodářský výsledek ve výši 546.763 Kč

b) schvaluje finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2019 dle upraveného návrhu, tj. hospodářský výsledek ve výši 13.143.112 Kč

c) schvaluje „Položkový plán oprav a rekonstrukcí městských bytových a nebytových domů a jednotek pro rok 2019“ dle upraveného návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) ve výši 10.099.000 Kč(OF)

 

434 - schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci pro projekt Akční spolek Čerchov plus: „Přeshraniční region Gibacht/Čerchov – aktivně v přírodě“, uzavřenou mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ se sídlem Babylon 27, 345 31 Babylon, IČ 18232507 a městem Domažlice se sídlem náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OF)

 

435 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB)ke křižovatce ulic náměstí Míru a ul. Fastrova a Lupáčova za účelem konání akce „Stavění májky“ a přehlídky historických vojenských vozidel v úterý 30.04.2019 od 8.00 do 19.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) ke křižovatce ulic náměstí Míru a ul. Fastrova a Lupáčova za účelem konání akce „Oslavy svobody“ od soboty 04.05.2019 od 6.00 hodin do neděle 05.05.2019 do 24.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

436 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlicích ve dnech 09.03.2019 – 10.03.2019 od 19.15 hodin do 2.30 hodin pro vozidla – autobusy RZ 6P8 1715 a 7P4 3371 - z důvodu konání Chodského bálu v Městském kulturním středisku v Domažlicích

b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru, na Chodské náměstí, do Chodské ulice a do ul. Msgre B. Staška v Domažlicích ve dnech 01.05.2019 – 08.05.2019 pro vozidla – historickou i současnou vojenskou techniku a přepravu účinkujících - z důvodu konání „Oslav svobody“ a vojenských campů(OKS)

 

437 - a) bere na vědomí termín zápisu a kritéria pro přijímání dětí do MŠ stanovená ředitelem Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace

b) bere na vědomí termín zápisu a kritéria pro přijímání dětí do MŠ stanovená ředitelkou Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

438 - schvaluje náplň komise SPOZ města Domažlice dle předloženého návrhu

 

439 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 406/2019 ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 404/2019 ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

440 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 18.02.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 18.02.2019

 

441 - bere na vědomí předžalobní výzvu k plnění JUDr. Lenky Kamišové, advokátky ve věci zaplacení náhrady za užívání pozemku p. č. 2543/14, k. ú. Domažlice za období 11/2017–02/2019 ve výši 67.640 Kč doručenou dne 26.02.2019 a nesouhlasí s její úhradou(OSM)

 

442 - schvaluje zadání zakázky na vyřešení požadavků města Domažlice na změny nad rámec vypracované projektové dokumentace pro provedení stavby „Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy, přístavba a nástavba“ společnosti ŠUMAVAPLAN projekt, s. r. o., se sídlem Újezd 409/19, Malá Strana, Praha 1, PSČ 118 00, IČ 03174298 dle předložené nabídky v celkové ceně 74.450 Kč bez DPH(OSM)

 

443 schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na vybavení interiérů stavby „Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy, přístavba a nástavba“ se společností ŠUMAVAPLAN projekt, s. r. o., se sídlem Újezd 409/19, Malá Strana, Praha 1, PSČ 118 00, IČ 03174298 dle předloženého návrhu s tím, že cena díla činí 95.500 Kč bez DPH(OSM)

 

444 - schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru na stavbě „Rekonstrukce ulice Msgre B. Staška v Domažlicích, úsek ke K2“ Západočeskému muzeu v Plzni, příspěvkové organizace, se sídlem Kopeckého sady 2, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00228745 v celkové výši 16.940 Kč vč. DPH(OSM)

 

445 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 07.06.2018 na realizaci akce: „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kozinova č.p. 235 - 236“, mezi městem Domažlice a společností mores stavební s. r. o., sídlem Terezie Brzkové 1037/27, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 29115850, dle předloženého návrhu (OSM)

 

446 - schvaluje poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 19.000 Kč na akci „Sportovec Domažlicka 2018“ takto: jednotlivci mládež 500 Kč (2x), jednotlivci dospělí 1.000 Kč (2x), kolektivy mládež 2.000 Kč (3x), kolektivy dospělí 3.000 Kč (3x) a Osobnost sportu: 1.000 Kč (1x)(OKS)

 

447 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost projednat návrh změny č. 1 územního plánu Domažlice a sdělit stanovisko radě města nejpozději do 18.03.2019

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 8. 3. 2019
Poslední aktualizace: 8. 3. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná