Obsah

10. schůze ze dne 27.02.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 10. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 27.02.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

400 - schvaluje předložený program schůze

 

401 a) bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie“ realizované společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, PSČ 344 01, v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

b) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie“ zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro Domažlické městské lesy spol. s r. o. a bere na vědomí jmenování komise k této veřejné zakázce(OSM)

 

402 - schvaluje uzavření Dohody o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události se zhotovitelem stavby „I/22 průtah městem Domažlice – II. etapa“ společností Společnost I/22 DOMAŽLICE:SKT+SHT (Silnice Klatovy, a. s., se sídlem Vídeňská 190/I, Klatovy, IČ 45357307 a Silnice Horšovský Týn, a. s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČ 45359164), za kterou jedná jako vedoucí společník společnost Silnice Klatovy, a. s., se sídlem Vídeňská 190/I, Klatovy, IČ 45357307 dle předloženého návrhu(OSM)

 

403 - a) bere na vědomí žádost Klubu českých turistů, odboru Domažlice, o mimořádný finanční příspěvek na opravu Kurzovy věže na Čerchově(OKS)

b) ukládá OF zahrnout do návrhu rozpočtu města Domažlice na rok 2019 částku 70.000 Kč jako individuální dotaci pro Klub českých turistů, odbor Domažlice, na opravu západní strany Kurzovy věže na Čerchově

Termín splnění: 31.03.2019(OF)

 

404 schvaluje podání výpovědi Smlouvy o dílo č. RS1R/95/0133 uzavřené dne 13.04.1995 mezi společností ORTEX spol. s r. o. se sídlem v Hradci Králové, Resslova 935/3, IČ 00529745 a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316(tajemnice)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ) 

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 4. 3. 2019
Poslední aktualizace: 4. 3. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná