Menu
Město Domažlice
Domažlice

97. schůze ze dne 12.09.2017

-

 

U S N E S E N Í

 

z 97. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 12.09.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4393 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

4394 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 238/7, 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu dle předloženého návrhu(OSM)

 

4395 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 596/3, ul. Michlova ul., Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu dle předloženého návrhu(OSM)

 

4396 - a) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, zastupováním města Domažlice v exekučním řízení, které vede soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň – město pod sp.zn. 108 EX 02427/10

b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku sepisem, podpisem a podáním žaloby (návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu) o zaplacení částky 92.666 Kč s příslušenstvím, jakož i zastupováním v soudním řízení(OSM)

 

4397 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4398 - a) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

h) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

i) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

j) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4399 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 61/3, ul. Msgre B. Staška, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4400 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 502/15, ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4401 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 115/14, ul. Vojtěchova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4402 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 59/1 ul. Dukelská, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4403 - ukládá odboru správy majetku připravit podkladové materiály pro vyhlášení záměru pronájmu informačního systému (výlepových ploch, plakátových tubusů, orientačních map, jednotlivých směrovek a informačních či reklamních zařízeních)

Termín splnění: 30.10.2017(OSM)

 

4404 - schvaluje podání výpovědi nájemní smlouvy uzavřené dne 16.03.1998 mezi městem Domažlice a Křesťanskou a demokratickou unií – Čs. stranou lidovou, oblastní pobočkou Domažlice, náměstí Míru 142, Domažlice, jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 4814/9 v k. ú. Domažlice za účelem umístění 1 ks reklamní tabule(OSM)

 

4405 - schvaluje podání výpovědi nájemní smlouvy uzavřené dne 04.08.2014 mezi městem Domažlice a společnost Penny Market s. r. o., se sídlem Počernická 257, Radonice, PSČ 250 73, IČ 64945880, jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 2311/40 v k. ú. Domažlice za účelem umístění reklamního zařízení(OSM)

 

4406 - a) ukládá odboru správy majetku vyzvat společnost Stafiko J + Z spol. s r. o., se sídlem Petrovická 283, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 64830071, jakožto nájemce dle smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 12.12.2000, k odevzdání předmětu nájmu – části pozemku p. č. 2400/1 v k. ú. Domažlice - při skončení nájmu tohoto pozemku (ve smyslu ustanovení § 2230 odst. 1 občanského zákoníku)

b) ukládá odboru správy majetku vyzvat paní Jaroslavu Pivoňkovou, podnikající pod označením Jaroslava Pivoňková, se sídlem Hruškova 509, Domažlice, IČ 64409791, jakožto nájemce dle smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 04.08.2014, k odevzdání předmětu nájmu – části pozemku p. č. 599/18 v k. ú. Domažlice - při skončení nájmu tohoto pozemku (ve smyslu ustanovení § 2230 odst. 1 občanského zákoníku)

Termín splnění: ihned(OSM)

 

4407 - a) bere na vědomí žádost společnosti Agrowest a. s., provoz Domažlice, Chrastavická 245, Domažlice ze dne 23.08.2017

b) souhlasí s opravou povrchu komunikace na pozemku p. č. 5104/1 v k. ú. Domažlice s tím, že náklady s tímto spojené budou hrazeny společností Agrowest a. s., provoz Domažlice, Chrastavická 245, Domažlice, IČ 27961958(OSM)

 

4408 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas se stavbou kanalizační přípojky v pozemku p. č. 4779/4 v k. ú. Domažlice, a to v rámci stavby „Domažlice, ul. Školní parc.č. 51/1 – odvedení dešťových vod“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4409 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku p. č. 2596/2 a 2592/2, v k. ú. Domažlice, a to v rámci stavby „Domažlice p. č. 2592/10 - vodovodní a kanalizační přípojka“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4410 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o návrhu zadání územního plánu obce Tlumačov(OSM)

 

4411 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o návrhu zadání územního plánu obce Mrákov(OSM)

 

4412 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 2338/1, 138/6, 3487/1, 4781/3, 3348/8, 2685/22, 2586/1, 2586/29, 2423/5, 298/1, 2583/2, 4976/1, 2403/1, 2322/3, 2390/3, 4921/1, 2311/16, 2311/1, 2311/41, 2294/3, 2311/2, 4819/1, 2311/68, 4827/23, 5529 a 2423/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačními plánky, a části zdi v přízemí budovy čp. 1, Domažlice - Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 141 v k. ú. Domažlice, státnímu podniku Česká pošta, s. p. se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 - Nové Město, PSČ 225 99, IČ 47114983 za účelem umístění poštovních odkládacích schránek, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/m2/rok bez DPH, bez inflačního nárůstu, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4413 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 4814/41, 4814/44 a 5152/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Domažlice, se sídlem Domažlice - Týnské Předměstí, Komenského 68, IČ 48342076, za cenu 450 Kč/celou dobu nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4414 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 2239/1 v k. ú. Domažlice za účelem umístění garáže, na dobu určitou do 31.12.2019 za cenu 20 Kč/m2/rok, bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4415 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 2245/1 v k. ú. Domažlice za účelem umístění garáže, na dobu určitou do 31.12.2018 za cenu 20 Kč/m2/rok, bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4416 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4417 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4418 - schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Domažlice a obci Havlovice dle předloženého návrhu(OSM)

 

4419 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a společností První chodská s. r. o., IČ 14704013, dne 23.05.2011, na pronájem části nebytových prostor nacházející se v levém křídle prvního nadzemního podlaží budovy č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích dohodou ke dni 31.10.2017 a uzavření dohody dle předloženého návrhu

b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, v levém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 v k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích, po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

4420 - schvaluje propachtování pozemku p. č. 2743 v k. ú. Újezd u Domažlic k zemědělskému hospodaření společnosti AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, na dobu neurčitou, za cenu 3.500 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

4421 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit koupi nemovitostí - pozemku p. č. st. 875, jehož součástí se budova č. p. 99, rodinný dům v části obce Týnské Předměstí, a pozemek p. č. 2325/3, vše v k. ú. Domažlice za cenu 5.000.000 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 01.10.2017

b) schvaluje uzavření smlouvy o úschově finančních prostředků - kupní ceny za převod nemovitostí - pozemku p. č. st. 875, jehož součástí se budova č. p. 99, rodinný dům v části obce Týnské Předměstí, a pozemek p. č. 2325/3, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu za předpokladu schválení uzavření příslušné kupní smlouvy(OSM)

 

4422 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabýt pozemky p. č. 3900/111, 3900/85, 3900/144, vše v k. ú. Domažlice za cenu 300.000 Kč

Termín splnění: 20.09.2017

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 300.000 Kč (výkupy pozemků)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 300.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4423 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13.12.2007 mezi městem Domažlice a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, kterým bude prodloužena doba nájmu ve vztahu k pozemku p. č. 2094/48 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4424 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č. 1845/9 označenou dle geometrického plánu č. 290-558-196-384-1055/2016 novým parcelním číslem 1845/21 a část pozemku p. č. 1845/14 označenou dle geometrického plánu č. 290-558-196-384-1055/2016 novým parcelním číslem 1845/22, oba v k. ú. Chodov u Domažlic, dále části pozemku p. č. 1592/20 označené dle geometrického plánu č. 290-558-196-384-1055/2016 novými parcelními čísly 1592/52 a 1592/53, oba v k. ú. Pec, a dále části pozemku p. č. 702 označené dle geometrického plánu č. 197-560-1055/2016 novými parcelními čísly 702/2 a 702/3, oba v k. ú. Dolní Folmava, ve ve vlastnictví města Domažlice za části pozemku p. č. 737/1 označené dle geometrického plánu č. 197-560-1055/2016 novými parcelními čísly 737/9 a 737/10, oba v k. ú. Dolní Folmava, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro státní podnik Lesy České republiky, s. p. a uzavření směnné smlouvy se státním podnikem Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08, IČ 42196451 dle předloženého návrhu s tím, že rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků se sjednává ve výši 1.333.291 Kč

Termín splnění: 30.11.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 3111 + 1.333.291 Kč (příjmy z prodeje pozemků)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.333.291 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 20.09.2017(OSM)

 

4425 - souhlasí s provedením kopaných geologických vrtů na pozemcích p. č. 645/7, 645/3, oba v k. ú. Havlovice u Domažlice a na pozemcích p. č. 24/9, 128/16, 176, 128/31, 125/1 a 24/1, vše v k. ú. Babylon sond v rámci projektu I/26 Babylon - obchvat, revize podrobného geotechnického průzkumu společností AZ Consult, spol. s r. o. se sídlem Klíšská 12, Ústí nad Labem, IČ 44567430 s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. pro vstup na lesní pozemky a provedení vrtů(OSM)

 

4426 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12 2016 mezi městem Domažlice a společností ACG – Real s. r. o., se sídlem Radimova 622/38, Praha 6, PSČ 169 00, IČ 27094359, jejíž předmětem je realizace akce „Domažlice, Baldovská čp. 638 – Zateplení objektu domova pro seniory“, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0502 § 4351 pol. 6121 - 506.659 Kč (Zateplení penzionu Baldovská – realizace ACG – Real s. r. o. dodatek 2)

org. 0502 § 6399 pol. 5362 + 66.086 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 440.573 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.09.2017(OSM)

 

4427 - a) schvaluje zadání zakázky na údržbu pumptrackové dráhy Tomáši Kudrnáčovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Kbelnice 11, Jičín, PSČ 506 01, IČ 88886620, dle upraveného návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0529 § 2219 pol. 5171 + 21.780 Kč (pumptracková dráha – údržba)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 21.780 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4428 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy pro výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Vodní nádrže Na cvičáku“ s Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry 383, Nové Hamry, PSČ 362 21, IČ 66366917, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0524 § 2341 pol. 6121 + 150.000 Kč ("Vodní nádrže Na cvičáku" autorský dozor)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 150.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4429 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě "Vodní nádrže Na cvičáku" s Ing. Jitkou Kovaříkovou, fyzickou osobou podnikající se sídlem Chodov 194, PSČ 345 33, IČ 42852706, dle předloženého návrhu

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0524 § 2341 pol. 6121 + 169.400 Kč ("Vodní nádrže Na cvičáku" TDI)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 169.400 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4430 - souhlasí jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice s odlovem nenormované zvěře spárkaté jelena siky v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 20.08.2017(OSM)

 

4431 - a) schvaluje uzavření smlouvy na opravu asfaltových chodníků v ulici Kunešova v Domažlicích se společností FINAL KOM s. r. o., se sídlem Mochtín, Kocourov 36, PSČ 339 01, IČ 02877155, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 288.644 Kč (chodník – ulice Kunešova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 288.644 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4432 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ uzavřené dne 14.09.2016 mezi městem Domažlice a společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem nám. Míru 57, 344 01 Domažlice, IČ 29086582, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4433 - a) ruší usnesení č. 4069 a), b) a c) ze dne 30.05.2017

b) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jaroslava Běhounek Jahnová/Jiří Pivoňka

d) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jaroslava Běhounek Jahnová/Jiří Pivoňka(OSM)

 

4434 - bere na vědomí žádost obyvatel městské části Havlovice o vyřešení bezpečné docházky z lokality Na Cihelně ze dne 05.08.2017 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

4435 - a) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění územní studie veřejných prostranství pro městys Všeruby mezi městysem Všeruby, se sídlem Všeruby 77, Všeruby, PSČ 345 07, IČ 00253685 a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316

b) schvaluje výzvu k veřejné zakázce s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro městys Všeruby“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro městys Všeruby“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Ivana Sladká/Bc. Jiří Pivoňka

d) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro Městys Všeruby“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Ivana Sladká /Bc. Jiří Pivoňka(OSM)

 

4436 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 24. 8. 2017

b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30.06.2017

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

4437 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 75.213 Kč (MKS - platy, odvody)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 75.213 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městská kulturní středisko v Domažlicích takto:

Účet 521 – mzdové náklady + 56.129 Kč

Účet 524 – zákonné soc.pojištění + 19.084 Kč(OF)

 

4438 - neschvaluje dofinancování mzdových nákladů ve výši 133.710 Kč příspěvkové organizaci Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice(OF)

 

4439 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0117 § 2223 pol. 5169 + 4.000 Kč (odbor dopravy – dopravní výchova)

org. 0117 § 2299 pol. 2212 + 85.000 Kč (odbor dopravy – přijaté sankční platby)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 81.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

4440 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

4441 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2017/2018 ve třídách mateřské školy Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

4442 - bere na vědomí informaci o vyhlášení ředitelského volna v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, dne 29.09.2017(OKS)

 

4443 - schvaluje nákup 80 ks knihy JAROSLAV ŠPILLAR – malíř Chodů v celkové ceně 16.280 Kč od CITADELA grafický ateliér, s. r. o., se sídlem Pomořanská 482/14, Troja, 181 00 Praha 8, IČ 26720175(OKS)

 

4444 - a) schvaluje konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 30. září 2017

b) schvaluje uzavírku střední a dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) za účelem konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 30.09.2017 od 7.00 do 16.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice(OKS)

 

4445 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2017/2018 ve třídách Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

4446 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 6123 - 136.000 Kč (Správa budov – nákup vozidla)

org. 0223 § 6171 pol. 5137 + 60.000 Kč (Správa budov - DHM)

org. 0223 § 6171 pol. 5171 + 76.000 Kč (Správa budov – opravy a údržba)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 100.000 Kč (rozpočtová rezerva )

org. 0229 § 6171 pol. 5167 + 100.000 Kč (Personální záležitosti – školení zaměstnanci)(OKS)

 

4447 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5163 - 3.000 Kč (JSDHO Havlovice - pojištění členů)
org. 0221 § 5512 pol. 5171 - 3.000 Kč (JSDHO Havlovice - opravy a údrž.)

org. 0221 § 5512 pol.5169 + 3.000 Kč (JSDHO Havlovice - služby)
org. 0221 § 5512 pol. 5154 + 3.000 Kč (JSDHO Havlovice - Elektřina)(OKS)

 

4448 - schvaluje uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

4449 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako účastníka řízení vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod zn. 13 P 211/2016 ve věci zrušení svéprávnosti

d) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako účastníka řízení vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod zn. 13 P 258/2016 ve věci změny opatrovníka(OSVZ)

 

4450 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 28.08.2017

b) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 22.08.2017

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 28.08.2017

 

4451 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc srpen 2017(MP)

 

4452 - neschvaluje pověření pro Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli veřejného opatrovníka, procesního opatrovníka a účastníka soudního řízení v projednávání věcí opatrovnických dle pověřeného návrhu(OSVZ)

 

4453 - schvaluje návrh programu 33. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 20.09.2017 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

4454 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 29, v budově čp. 276, v ulici Petrovická v Domažlicích, a to v souladu s § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

4455 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava havarijního stavu školní kuchyně ZŠ Komenského v Domažlicích“ uzavřené dne 14.11.2016 mezi městem Domažlice a společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0515 § 3113 pol. 5171 – 2.017 Kč (Oprava školní kuchyně ZŠ Komenského – realizace, Dodatek 1)

org. 0515 § 6399 pol. 5362 + 350 Kč (odpočet DPH)

org.0264 § 6409 pol. 6901 + 1.667 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4456 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě “Domažlice, parcela č. st. 1309/4, st. 1309/6, Zateplení sportovní haly, Fügnerova 647“ s Jaroslavem Weberem, fyzickou osobou podnikající, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 69253307 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0522 § 3412 pol. 6121 + 49.900 Kč (Zateplení sportovní haly, Fügnerova 647 - TDI)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 49.900 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4457 - schvaluje uzavření dohody o úhradě nákladů na vybudování kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku p. č. 260/6 v k. ú. Havlovice u Domažlic v rámci stavby obytné zóny v městské části Havlovice dle předloženého návrhu(OSM)

4458 - bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky na dodávku „Nákup čelního kolového nakladače“ realizovanou společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, PSČ 344 01, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

4459 - schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2018 pro projekt Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2018 a schvaluje případné přijetí této dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 18. 9. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)