Menu
Město Domažlice
Domažlice

91. schůze ze dne 27.06.2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 91. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 27.06.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4156 - a) bere na vědomí žádost o zpětné snížení nájmu za znemožnění užívání balkonu bytu ze dne 27.02.2017

b) schvaluje vrácení účtovaného nájemného za znepřístupněný balkon po dobu rekonstrukce zábradlí v plné výši tj. 569 Kč(OSM)

 

4157 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 257/25 , ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého návrhu(OSM)

 

4158 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 502/15, ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého návrhu(OSM)

 

4159 - schvaluje uzavření dohody o změně nájmu – přistoupení dalšího nájemce k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 26 v budově č.p. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 28.05.2008 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4160 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4161 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM

 

4162 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 61/3, ul. Msgre B. Staška, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4163 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 12 nacházející se v budově čp. 222, v ulici Žižkova v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

4164 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 2208/4, 2210/4, 2221/1, 2221/26, 2225/5 a 2225/8, vše v k. ú. Domažlice, k zemědělským účelům, a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, PSČ 344 01, IČ 00115436, dne 21.11.2014, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4165 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích na domov se zvláštním režimem – vybavení objektu" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti HOSPIMED, spol. s r. o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Malešická 2251/51, IČ 00676853 za cenu 3.288.460 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích na domov se zvláštním režimem – vybavení objektu" se společností HOSPIMED, spol. s r. o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Malešická 2251/51, IČ 00676853 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4166 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu žádosti společnosti PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn o koupi pozemku v lokalitě ul. Petrovická v Domažlicích za účelem stavby bytového domu a splnění usnesení č. 3650 ze dne 14.06.2017

b) ukládá odboru správy majetku svolat jednání se společností PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn ve věci záměru prodeje části pozemku v lokalitě ul. Petrovická v Domažlicích za účelem stavby bytového domu

Termín splnění: srpen 2017

c) ukládá odboru správy majetku zadat znalecký posudek na stanovení výše úplaty (i ve formě stavebního platu) za zřízení práva stavby k pozemku určeného ke stavbě bytového domu, jehož hodnota činí 2.500–2.700 Kč/m2

Termín splnění: ihned(OSM)

 

4167 - a) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu I/22 průtah městem Domažlice - II. etapa uzavřenou dne 03.04.2017 mezi městem Domažlice a organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390 dle předloženého návrhu

b) souhlasí s odstraněním 1 velkoplošného reklamního panelu propagujícího investiční akci Čistá Berounka v ulici Masarykova v Domažlicích v rámci realizace stavby I/22 průtah městem Domažlice – II. etapa (SO 101 chodníky)(OSM)

 

4168 - schvaluje výpůjčku movitých věcí uvedených v položkových inventurních soupisech majetku organizačního hlediska: ORG = 0305 ke dni 15.06.2017 a organizačního hlediska: MÍSTO = hřiště ke dni 15.06.2017 společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958, a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu(OSM)

 

4169 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č. p. 55 (bytový dům) v Hruškově ulici v Domažlicích, část pozemku p. č. st. 379 (zastavěná plocha a nádvoří), vymezenou situačním plánkem, a pozemky p. č. 215 (zahrada) a č. 4796/2 (ostatní plocha), vše v k. ú. Domažlice, minimálně za cenu 2.700.000 Kč stanovenou dle znaleckého posudku

Termín splnění: 04.09.2017(OSM)

 

4170 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení demolice starého domku bez č. p. v lokalitě „V Pískovně“, který je součástí pozemku p. č. 2163/1, k. ú. Domažlice společnosti ZEMPRA KL s. r. o., se sídlem V Potokách 17, Husinec, PSČ 250 68, IČ 29013526 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 33.880 Kč (demolice domku V Pískovně)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 33.880 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4171 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Domažlice Msgre B. Staška 232 – Základní a mateřská škola, Zřízení učebny v pavilonu 1,2“ se společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem nám. Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 212.228 Kč (zřízení učebny, ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 36.833 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 175.395 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4172 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas se stavbou kanalizační přípojky v pozemcích p. č. 4781/54, 4781/3 v k. ú. Domažlice, a to v rámci stavby „Domažlice, Žižkova č. p. 72, parc. č. st. 276, kanalizační přípojka“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4173 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2403/1 v k. ú. Domažlice, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063 v rámci stavby „RVDSL1725_C_P_DOMA107-DOMA1HR_MET“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

4174 - ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem “Stavební úpravy bytu č. 3, Vojtěchova 115”(OSM)

 

4175 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem “Výměna oken – Petrovická 257” nabídku společnosti BAUER A SYNOVÉ a. s., se sídlem Poděbradova 503/19, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 29107130 za cenu 1.746.735 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem “Výměna oken – Petrovická 257” se společností BAUER A SYNOVÉ a. s., se sídlem Poděbradova 503/19, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 29107130 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4176 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbě uzavřené dne 10.11.2014 mezi městem Domažlice jako budoucím povinným, obcí Česká Kubice jako budoucím oprávněným a společností Folmava Resort s. r. o. jako investorem v souvislosti se změnou stavby Česká Kubice, Folmava - Vodovod, kanalizace a ČOV - změna stavby před dokončením dle upraveného návrhu(OSM)

 

4177 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání přednášky canisterapie v rámci příměstského tábora "Máme rádi zvířata" dne 18. července 2017 od 13:45 h do 16:00 h příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Domino Domažlice za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

4178 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5017/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

4179 - a) schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města v rámci dotačního titulu „Příspěvek na věcné vybavení 2017“ pro sbor Domažlice ve výši 38.700 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 pol. 4122   + 38.700 Kč (JSDHO Havlovice – dotace PK)
org. 0221 § 5519 pol. 5132    + 38.700 Kč (JSDHO Havlovice – ochranné zásahové prostředky)(OSM)

 

4180 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6060/120590 na pozemku p. č. st. 2576 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.267 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017(OSM)

 

4181 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 622 ze dne 23.09.2015

Termín splnění: 23.08.2017

b) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6526/229596, vztahující se k bytové jednotce č. 519/7 v budově čp. 518, 519 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

4182 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4216/125098 na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.745 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017(OSM)

 

4183 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 765/9188 na pozemcích p. č. st. 2797 a st. 2798, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 17.485 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017(OSM)

 

4184 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést likvidaci stávajícího betonového přístřešku na popelnice u domu č. p. 444 a 445 v Hruškově ul., Domažlice umístěného podél ulice Doubovy a vybudování nové plochy pro osazení kontejneru na odpad a pořízení a osazení 1 nového kontejneru na odpad o objemu 1100 l v rozsahu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017(OSM)

 

4185 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést likvidaci 1 kusu klepače na koberce na pozemku p. č. 2586/28, k. ú. Domažlice, před domy č. p. 193, 194 v Palackého ul. Domažlice

Termín splnění: 31.10.2017(OSM)

 

4186 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, IV. etapa“ nabídku TELMO a.s. se sídlem Štěrboholská 560/73, Praha 10, Hostivař, PSČ 110 00, IČ 47307781 za cenu 702.200 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, IV. etapa“ se TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Praha 10, Hostivař, PSČ 110 00, IČ 47307781 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4187 - a) schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 67 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Domažlice, Fügnerova č. p. 647 – zateplení objektu sportovní haly"

b) schvaluje výzvu k jednání na veřejnou zakázku s názvem "Domažlice, Fügnerova č. p. 647 – zateplení objektu sportovní haly" zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek

c) schvaluje dodavatele STAFIKO stav s. r. o., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Petrovická 283, IČ 26352516; STAVBY VZL s. r. o., se sídlem Domažlice, Město, náměstí Míru 57, IČ 01567411; DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Havlíčkova 6, IČ 25200631 a Karpem Stavby na klíč s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Cihlářská 425, IČ 03661784, kterým bude zaslána písemná výzva k jednání na zakázku "Domažlice, Fügnerova č.p. 647 – zateplení objektu sportovní haly" zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění(OSM)

 

4188 - schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka v rámci stavby "I/26 Česká Kubice, oprava mostu ev. č. 26-041 - DSP" s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4189 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu plynové přípojky na pozemcích p. č. 2677/2 a 4989, oba v k. ú. Domažlice v rámci stavby Plynofikace rodinného domu Hruškova 214, Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

4190 - předběžně nesouhlasí s umístněním stavby kanalizační stoky PVC 200 v pozemku p. č. 6/4, k. ú. Babylon v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

4191 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Hudba pod hradem" ve dnech 7. a 8. července 2017 příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

4192 - a) schvaluje zadání zakázky na demolici stavby „Lávka L-05 Domažlice, přes Zubřinu“ společnosti ZEMPRA KL s. r. o. se sídlem V Potokách 17, Husinec, PSČ 250 68, IČ 29013526 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 43.560 Kč (Demolice lávky L-05)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 43.560 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4193 - a) bere na vědomí žádost Muzea Chodska v Domažlicích ze dne 21.06.2017 o snížení poplatku za užívání zahrady pod Chodským hradem

b) mění a doplňuje usnesení č. 4129 b) ze dne 13.06.2017 takto:

"souhlasí s úplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání koncertu skupiny HOP TROP v rámci realizace projektu "DUDÁCI A VLČÍ HLAVY" ve dnech 23.–24. června 2017 (do 11:00 h) Muzeem Chodska v Domažlicích za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu za cenu 5.200 Kč"(OSM)

 

4194 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na TDI stavby „Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova“ nabídku fyzické osoby podnikající Jaroslava Webera, Domažlice, IČ 69253307 za cenu 48.000 Kč v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 48.000 Kč (Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova - TDI)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 48.000 Kč (investiční rezerva)

c) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na TDI stavby „Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova“ s fyzickou osobou podnikající Jaroslavem Weberem, Domažlice, IČ 69253307 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4195 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci přípravy prodeje pozemků v lokalitě obytné zóny v městské části Havlovice a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru dle předloženého návrhu s tím, že minimální kupní cena bude činit 1.310 Kč/m2 bez DPH a prodej bude realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zřízení práva stavby s tím, že podmínkou prodeje bude dokončení stavby rodinného domu(OSM)

 

4196 - bere na vědomí žádost o odkoupení pozemků v katastrálním území Havlovice u Domažlic za účelem stavby rodinného domu a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

4197 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 260/8, 260/10, 631/1, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063 v rámci stavby „VPIC Havlovice obytná zóna“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

4198 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 07.06.2017

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2016 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2016 ve výši 1.947.483,74 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 137.319,82 Kč, nerozdělený zisk ve výši 1.810.163,92 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti investiční záměr vybudování pivovaru a restaurace s použitím nerozděleného zisku společnosti

f) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti finanční plán společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. na rok 2017 dle předloženého návrhu tj. výnosy 47.092.000 Kč, náklady 45.610.000 Kč, výsledek hospodaření zisk 1.482.000 Kč(OF)

 

4199 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13015 - 569.645 Kč (dotace MPSV – výkon sociální práce)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ 13015 - 333.108 Kč (dotace sociální práce – platy)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ 13015 - 83.277 Kč (dotace sociální práce – soc. pojištění)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ 13015 - 29.980 Kč (dotace sociální práce – zdrav.pojištění)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 123.280 Kč (rozpočtová rezerva – ostatní výdaje)

Termín splnění: 23. 08. 2017

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 211.108 Kč (sociální práce – platy)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 52.777 Kč (sociální práce – soc. pojištění)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 19.000 Kč (sociální práce – zdrav.pojištění)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 282.885 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4200 - a) souhlasí se žádostí příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory o Zařazení do sítě sociálních služeb na území Plzeňského kraje – změna poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb dle předloženého návrhu

b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory zaslat na Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor sociálních věcí žádost o Zařazení do sítě sociálních služeb na území Plzeňského kraje

Termín splnění: 17.07.2017(OF)

 

4201 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

4202 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0215 pol. 4116 ÚZ34053 + 124.000 Kč (dotace min. kultury- VISK3 neinvestice)

org. 0215 pol. 4216 ÚZ34544 + 206.000 Kč (dotace min. kultury- VISK3 investice)

org. 0215 § 3314 pol. 5136 ÚZ34053 + 124.000 Kč (MKBN – převod dotace VISK3 neinvestice)

org. 0215 § 3314 pol. 5136 ÚZ34544 + 206.000 Kč (MKBN – převod dotace VISK3 investice)(OF)

 

4203 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0266 pol. 4116 ÚZ34054 + 200.000 Kč (dotace MK – program regenerace MPR)

org. 0266 § 3322 pol. 5493 ÚZ34054 + 200.000 Kč (obnova kulturních památek v MPR)(OF)

 

4204 - a) schvaluje vyřazení kopírky CANON 2200 z evidence majetku v hodnotě 184.388 Kč, vedenou pod inv. č. 10215, rok pořízení 2004

b) schvaluje vyřazení kopírky OLLIVETI- D-copia 16 MF z evidence majetku v hodnotě 51.408 Kč, vedenou pod inv. č. 10232, rok pořízení 2007(OF)

 

4205 - souhlasí s nabídkou Komerční banky a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 45317054 pro zaměstnance města v rámci Programu partneři dle předloženého návrhu(OF)

 

4206 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 351.262 Kč na pořízení hákového traktorového návěsu(OF)

 

4207 - souhlasí s natáčením reklamní spotu Chodských slavností pro Českou televizi technologií snímání leteckých záběrů režisérem Davidem Rauchem, IČ 13099744(OKS)

 

4208 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na pořízení světelné techniky – 4 ks inteligentní světla LEDWash 600+ a příslušenství příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice

b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 311.108 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích na nákup světelné techniky – 4 ks inteligentních světel LEDWash 600+ a příslušenství od firmy ROBE lighting s. r. o., Hážovice 2090, PSČ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 64088791(OKS)

 

4209 - schvaluje platový výměr Bc. Kateřině Bauerové, ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.07.2017(OKS)

4210 - schvaluje platový výměr Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.07.2017(OKS)

4211 - schvaluje platový výměr Bc. Lence Schirové, ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.07.2017(OKS)

4212 - schvaluje platový výměr Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle předloženého návrhu, s účinností od   01.07.2017(OKS)

 

4213 - schvaluje platový výměr Mgr. Lence Žákové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 11.08.2017(OKS)

 

4214 - schvaluje prezentaci města Domažlice v Obrazovém atlasu regionů a pamětních desek historie národa ČR vydávaném Klubem českých turistů v rozsahu ½ strany formátu A4 za cenu 8.000 Kč(OKS)

 

4215 - a) schvaluje vyřazení osobního automobilu FORD FUSION – 1,4 (59 kW), r. v. 2007, 5P5 0001 z majetku města prodejem za cenu 60.001 Kč jako nejvyšší předložené nabídce

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 3113 + 60.001 Kč (správa budov – prodej Ford Fusion)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 60.001 Kč (investiční rezerva)(OKS)

 

4216 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2016“ za předpokladu, že zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0471 pol. 4222 + 446.250 Kč (dotace PK - metropolitní síť - 7.etapa)

org. 0471 § 2412 pol. 6121 + 595.000 Kč (metropolitní síť - 7.etapa)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 148.750 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.08.2017(OICT a GIS)

 

4217 - souhlasí se zasláním vyjádření k provozování Sběrného dvora v Domažlicích a jeho provozního řádu dle předloženého návrhu(místostarosta)

 

4218 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 12.06. a 26.06.2017

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 12.06.2017

 

4219 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 2324 + 18.082 Kč (Městská policie – přijaté náhrady)

Org. 0222 § 5311 pol. 5167 + 45.740 Kč (Městská policie – školení)

Org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 27.658 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4220 - schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiřího Houšky dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2017(OF)

 

4221 - schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslava Zavadila dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2017(OF)

 

4222 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t na místní komunikace v ul. Msgre B. Staška, ul. Kostelní a náměstí Míru v Domažlicích dne 11.08.2017 od 06:00 do 12:00 a 13.08.2017 od 19:00 do 20:00 a výjimku z dopravního značení B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech na místní komunikace v ul. Msgre B. Staška, ul. Kostelní a náměstí Míru v Domažlicích dne 13.08.2017 od 19:00 do 20:00 pro vozidlo zvláštního určení - obytný automobil ŠKODA 706 RTO (autobus), RZ: 1SD 7048, celková hmotnost 16 t, a to v rámci pořádání kulturní akce "Domažlický kulturovar"(OSM)

 

4223 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava komunikace a chodníku v ul. Pelnářova v Domažlicích“ uzavřené dne 31.08.2016 mezi městem Domažlice a společností FINALKOM s. r. o., se sídlem Kocourov 36, PSČ 339 01 Mochtín, IČ 02877155 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 - 2.600 Kč (oprava komunikace v Pelnářově ul.– dodatek 2)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.600 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4224 - a) souhlasí se zadáním zakázky na zpracování projektové dokumentace na přeložku veřejného osvětlení v rozsahu dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby Ing. Antonínu Speierlovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem náměstí Míru 141, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 49204076 dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 19.360 Kč (PD_Parkoviště Vojtěchova – přeložka VO)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 19.360 Kč (investiční rezerva)

c) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 7.260 Kč (PD_Parkoviště Vojtěchova – hluková studie)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 7.260 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 30. 6. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)