Menu
Město Domažlice
Domažlice

88. schůze ze dne 9. 5. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 88. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 09.05.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3973 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2398 d), e), f) ze dne 18.04.2016 do 31.05.2017

b) ruší usnesení č. 3776 a) a b) ze dne 10.03.2017

c) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

3974 - a) schvaluje ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) vyřazuje ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3975 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytu č. 26, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3976 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

h) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

i) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

j) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

k) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

l) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3977 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 257/13, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3978 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 54/4, ul. Poděbradova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3979 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 169/6, ul. Dukelská, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3980 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 258/31, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3981 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 258/30, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3982 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 59/5, ul. Dukelská, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3983 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 256/2, ul. Kovařovicova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3984 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 61/3, ul. Msgre B. Staška, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu a za předpokladu uzavření dohody o ukončení stávajícího nájmu bytu v majetku města Domažlice(OSM)

 

3985 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 250/7, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3986 - souhlasí s podáním výpovědi nájmu bytu č. 5, v budově č.p. 613 v ul. Michlova v Domažlicích podle § 2288 odst. 1, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (OSM)

 

3987 - a) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice ke dni 01.04.2017 dle předloženého návrhu

b) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice ke dni 01.05.2017 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3988 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č. 3263/1 označenou dle geometrického plánu č. 4254-1012/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. (geometrický plán) novým parcelním číslem 3263/8, části pozemku p. č. 5018/20 označenou dle geometrického plánu novými parcelními čísly 5018/25 a 5018/26, pozemků p. č. 3149/9, 3263/5, 3265/5, 5018/21, 5018/22 a 5018/23, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemky p. č. 2725/5, 2862/12, 2862/13, 2926/22, 3131/3, 3275/4 a 3278/10, vše v k. ú. Domažlice a pozemky p. č. 589/5 a 589/7, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic s doplatkem rozdílu v hodnotách směňovaných pozemků ve výši 159.180 Kč a uzavření směnné smlouvy s družstvem Zemědělské obchodní družstvo Mrákov, se sídlem Mrákov 21, PSČ 344 01, IČ 00115649, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2017(OSM)

 

3989 - mění a doplňuje usnesení č. 3799 ze dne 28.03.2017 takto:

"schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 k. ú. Domažlice, a budovy bez čp. / če., jež je součástí pozemku p. č. st. 115/3, na Chodském náměstí v Domažlicích, příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko v Domažlicích, IČ 00073865, na dobu neurčitou, nájemné v čl. III. odst. 1. se stanoví ve výši 12.000 Kč/rok, nájemné v čl. III. odst. 2. se stanoví ve výši 0,5 % z pořizovací ceny nemovitosti /rok a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu"(OSM)

 

3990 - bere na vědomí, že dojde k obnovení nájmu části nebytových prostor v budově čp. 117 v ulici Petrovická v Domažlicích, dle nájemní smlouvy uzavřené dne 23.05.2011 mezi městem Domažlice a právním předchůdcem společnosti První chodská s. r. o. (První chodská stavební společnost, spol. s r. o.), IČ 14704013, za podmínek sjednaných v této smlouvě, a to v souladu s ustanovením odst. 1 § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

3991 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu kanalizační přípojky v budově Chodského hradu v Domažlicích(OSM)

 

3992 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 260/27 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezené situačním plánkem, pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou, za cenu 10 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše pachtovného, a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3993 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků při komplexní pozemkové úpravě, jejíž předmětem je zrušení podílového vlastnictví k pozemkům p. č. 2920 a 2921/1, oba v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků při komplexní pozemkové úpravě, jejíž předmětem je zrušení podílového vlastnictví k pozemku p. č. 2926/74 v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2017(OSM)

 

3994 - a) bere na vědomí žádost společnosti LAPITA s. r. o., se sídlem Na Milotově 421, Domažlice, IČ 01830422 ze dne 10.04.2017 o koupi rodinného domu - pozemku p. č. st. 4483, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 325, a pozemku p. č. 2446/45, vše v k. ú. Domažlice (Višňová ul., Domažlice - Hořejší Předměstí) a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu

b) bere na vědomí žádost ze dne 20.04.2017 o koupi rodinného domu - pozemku p. č. st. 4483, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 325, a pozemku p. č. 2446/45, vše v k. ú. Domažlice (Višňová ul., Domažlice - Hořejší Předměstí) a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

3995 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 02.07.2012 mezi městem Domažlice a společností Navijárna motorů HC & M, spol. s r. o., Cihlářská 165, Domažlice, IČ 45356378, kterým bude upřesněn (rozšířen) předmět nájmu (část pozemkové parcely č. 4814/2, k. ú. Domažlice)(OSM)

 

3996 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr koupě pozemků p. č. 3302/4, 3313 a 3314/2, vše v k. ú. Domažlice v rámci přípravy investiční akce Suché nádrže u Strážské cesty za cenu 30 Kč/m2

Termín splnění: 24.05.2017(OSM)

 

3997 - nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Kunešova naproti domu č. p. 507 v Domažlicích, na pozemku p. č. 2311/17, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP(OSM)

 

3998 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava L.C. 57 K1 – Malinovka, druhá část“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

3999 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Obytná zóna v městské části Havlovice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Obytná zóna v městské části Havlovice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jaroslava Jahnová/Jiří Pivoňka

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Obytná zóna v městské části Havlovice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve složení Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jaroslava Jahnová/Jiří Pivoňka(OSM)

 

4000 - a) bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy, uzavřené dne 19.10.1998 na pronájem částí pozemků p. č. 2760/2 a č. 2760/5, oba v k. ú. Domažlice, pro zahrádkářské účely s tím, že výpovědní doba končí dne 21.07.2017

b) neschvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 2760/2 a č. 2760/5, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

4001 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, chodník v Císlerově ulici“ nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČ 48035599, odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01 za cenu 611.773,49 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, chodník v Císlerově ulici“ se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČ 48035599, odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 740.246 Kč (Císlerova ulice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 740.246 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2017(OSM)

 

4002 - a) schvaluje uzavření Smlouvy číslo: Z_S24_12_8120056561 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 113.311 Kč (PB přeložka NN)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 19.666 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 93.645 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4003 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na dodávku “Dodávka 1 osobního automobilu pro město Domažlice” nabídku společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s  r. o., odštěpný závod Porsche Plzeň, se sídlem Podnikatelská 1, PSČ 301 00, IČ 47124652 za cenu 383.141 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu Škoda Yeti, pořizovaného v rámci veřejné zakázky malého rozsahu “Dodávka 1 osobního automobilu pro město Domažlice” se společností Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., odštěpný závod Porsche Plzeň, se sídlem Podnikatelská 1, PSČ 301 00, IČ 47124652 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4004 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení roční revize na dětských hřištích v Hanově parku, v ulici Paroubkova (u soudu), Palackého (u plav. bazénu), v Havlovicích a u rybníka Babylon společnosti A-Z SPORTSERVIS s. r. o., se sídlem Křížkova 521/4, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25244019 dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3421 pol. 5169 + 12.306 Kč (revize herních prvků dětských hřišť)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12.306 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4005 - předběžně souhlasí se změnou stavby Česká Kubice, Folmava - Vodovod, kanalizace a ČOV - změna stavby před dokončením dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Jitkou Kovaříkovou, a to za podmínky uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbě uzavřené dne 10.11.2014 mezi městem Domažlice jako budoucím povinným, obcí Česká Kubice jako budoucím oprávněným a společností Folmava Resort s. r. o. jako investorem(OSM)

 

4006 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o průběhu oprav v budově čp. 378 v ul. El. Krásnohorské, Domažlice - zázemí tenisového klubu – areál městského stadionu Střelnice

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5171 + 47.522 Kč (oprava budovy v areálu Střelnice - zázemí pro tenisty)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 47.522 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4007 - a) schvaluje úpravu okolí památníku bitvy u Domažlic včetně pořízení kamenné lavice na Baldovském návrší dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0516 § 3326 pol. 6121 + 387.526 Kč (Baldovské návrší – kamenná lavice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 387.526 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4008 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby „Rekonstrukce MKS Domažlice“ se společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 6121 + 71.148 Kč (MKS - PD - skutečné provedení stavby)

org. 0457 § 6399 pol. 5362  - 12.348 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 58.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4009 - a) bere na vědomí žádost občanů na osazení zrcadla do křižovatky ulic Havlíčkova, U elektrárny a Břetislavova, a to s ohledem na špatné rozhledové poměry při výjezdu z ulice U elektrárny do ulice Havlíčkova při odbočování doleva

b) nesouhlasí s osazením zrcadla do křižovatky ulic Havlíčkova, U elektrárny a Břetislavova v Domažlicích(OSM)

 

4010 - a) bere na vědomí žádost Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace ze dne 27.10.2016 o zřízení dvou rezervovaných stání pro Mateřskou školu v Poděbradově ulici čp. 53 v pracovní dny od 6:00 h do 14:00 h

b) nesouhlasí se zřízením dvou rezervovaných parkovacích stání ve prospěch mateřské školy v Poděbradově ul. čp. 53 v pracovní dny od 6:00 h do 14:00 h v rámci provedení úpravy veřejného prostranství nacházejícím se na pozemku p.č. 4814/2, k. ú. Domažlice mezi budovou mateřské školy a “starou hasičárnou” v Dukelské ulici v Domažlicích(OSM)

 

4011 - a) bere na vědomí žádost o schválení výjimky pro průjezd cyklistů v obou směrech v ulici Erbenova v Domažlicích

b) souhlasí se záměrem provedení změny dopravního značení zajišťujícího možnost obousměrného provozu cyklistů v ulici Erbenova v Domažlicích

c) ukládá odboru správy majetku zajistit vyjádření dopravního inspektorátu na provedení změny dopravního značení zajišťujícího možnost obousměrného provozu cyklistů v ulici Erbenova v Domažlicích

Termín splnění: 31.07.2017(OSM)

 

4012 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období let 2017 – 2019 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2017(OF)

 

4013 - schvaluje Dodatek ke smlouvě o vedení účtů, uzavřený mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 45317054 dle předloženého návrhu(OF)

 

4014 - schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, IČ 48344958, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji pro rok 2017 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi na pečovatelskou službu a schvaluje případné přijetí této dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění(OF)

 

4015 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 3412 pol. 5229 + 20.000 Kč (sportovní hala – stahovací koše Minibasket)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 20.000 Kč (investiční rezerva)

b) schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 20.000 Kč na spolufinancování pořízení stahovacích košů MINIBASKET do městské sportovní haly oddílu Basketbal Jiskra Domažlice z. s., Kozinova 45, Domažlice, IČ 03614549

c) schvaluje uzavření Smlouvy o spolufinancování mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Basketbal Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Kozinova 45, Domažlice, IČ 03614549 dle předloženého návrhu(OF)

 

4016 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 4. dubna 2017

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 10. dubna 2017

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb –domově pro seniory, který se konal dne 20. dubna 2017

d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 21. dubna 2017

e) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 24. dubna 2017

f) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 26. dubna 2017(OKS)

 

4017 - schvaluje uzavírku Vojtěchovy ulice v úseku od křižovatky ul. Vojtěchova a ul. Kozinova ke křižovatce ul. Vojtěchova a ul. Palackého v Domažlicích za účelem konání akce „Město dětem“ dne 01.06.2017 od 7:00 h do 20:00 h, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

4018 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „5 Publikační a vydavatelská činnost s tematikou vztahující se k městu Domažlice“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

CHODSKO ŽIJE!

20.400

11.900

„PUTOVÁNÍ DOMAŽLICKÝMI STALETÍMI“

Celkem

20.400

11.900

 

Termín splnění: 31.08.2017(OKS)

 

4019 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0114§ 3319 pol. 5229 – 12.700 Kč (program 5 Publikační a vydavatelská činnost s tematikou vztahující se k městu Domažlice)

org. 0114§ 3392 pol. 5229 + 12.700 Kč (program 2 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty)

Termín splnění: 31.05.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „2 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

ZO Českého zahrádkářského svazu Do

45.000

33.690

Okresní výstava výpěstků zahrádkářů s mezinárodní účastí

PS Čerchovan

50.000

41.593

Koncert duchovní hudby – Janáček a Dvořák

CHODSKO ŽIJE!

46.800

27.417

Koncert kapely HOP TROP v rámci oslav 80. výročí narození domažlického spisovatele Zdeňka Šmída

Celkem

141.800

102.700

 

Termín splnění: 31.08.2017(OKS)

 

4020 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3319 pol. 5229 – 25.400 Kč (program 5 Publikační a vydavatelská činnost s tematikou vztahující se k městu Domažlice)

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 25.400 Kč (program 3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost)

Termín splnění: 31.05.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Westmusic s. r. o.

80.000

16.369

Chodrockfest 2017

Ludmila Darjaninová Peterková

75.000

33.653

10. mezinárodní letní klarinetové kurzy Domažlice 2017

V + K

60.000

26.599

Rockové kurzy a letní umělecká dílna

Karel Šmirkl

90.000

18.819

Festival Domažlický Kulturovar 2017

CHODSKO ŽIJE!

27.240

9.960

Den bez aut

Celkem

332.240

105.400

 

Termín splnění: 31.08.2017(OKS)

 

4021 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „1 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Český svaz chovatelů

27.760

19.610

Činnost ZO organizace na rok 2017

Zdeňka Bohmannová

19.640

12.092

Činnost spolku Beseda

Muzeum Chodska

85.600

50.265

Výstavní činnost Muzea Chodska v Domažlicích

Městská rada seniorů

18.400

15.290

Zajištění celoroční činnosti Městské rady seniorů Domažlice

TJ Sokol Do, TS Hanka

30.400

24.126

TS Hanka – celoroční činnost

Sbor dobrovolných hasičů Do

27.000

16.575

Celoroční kulturní a ostatní zájmová činnost SDH Domažlice

Sbor dobr.hasičů Havlovice

22.000

16.089

Hasičský bál, Dětský den, Dětský maškarní bál, MDŽ, Halloween, Letní posezení občanů s hudbou

Klub českých turistů Do

33.376

28.923

6 turistických akcí: Odemykání České studánky, Májová vycházka rodičů s dětmi, Setkání na Čerchově, Vzpomínková pěší pouť, Toulky zlatem podzimu, Zamykání České studánky

CHODSKO ŽIJE!

62.000

38.834

Podpora vlastních aktivit spolku CHODSKO ŽIJE! - kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost

Jarmila Kalíšková

4.000

2.420

Činnost seniorského tanečního klubu

PS Čerchovan

85.000

75.776

Roční činnost pěveckého sboru

Celkem

415.176

300.000

 

Termín splnění: 31.08.2017(OKS)

 

4022 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „4 Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh.částka (v Kč)

Název projektu

Nakladatelství Českého lesa

22.000

19.606

Putování po zaniklých místech Českého lesa I, Domažlice

CHODSKO ŽIJE!

50.000

30.394

Dudáci a vlčí hlavy

Celkem

72.000

50.000

 

Termín splnění: 31.08.2017 OKS

 

4023 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „7 Podpora jednotlivých projektů – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

2.800

2.380

Rehabilitační cvičení v bazénu s teplou vodou pod odborným dohledem fyzioterapeuta

Celkem

2.800

2.380

 

Termín splnění: 31.08.2017(OKS)

 

4024 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0112 § 4329 pol. 5229 – 77.620 Kč (program 7 Podpora jednotlivých projektů – sociální oblast)

org. 0112 § 4349 pol. 5229 + 77.620 Kč (program 6 Podpora celoroční činnosti – sociální oblast)

Termín splnění: 31.05.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „6 Podpora celoroční činnosti – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Oblastní spolek Českého červeného kříže

64.000

43.664

Zajištění činnosti během roku

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

46.000

30.991

Činnost spolku na rok 2017

Ascoiace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

9.870

5.976

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

SNN v ČR, z. s., PC Domažlice, p. s.

30.000

19.572

Odborné sociální poradenství a služby pro osoby se sluchovým postižením

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., ZO Domažlice, p. s.

6.400

4.080

Činnost organizace

Domácí péče Domažlice s. r. o.

100.000

61.830

Podpora zdravotně postižených a seniorů při setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí

MCT CZ z. s.

87.770

62.875

Podpora sociální služby raná péče MCT CZ – Raná intervence rodině = efektivní vynaložení finančních prostředků, než intervence v pozdějším věku. Činí rodiče nezávislými na institucích, snižuje nutnost ústavního

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

260.000

184.037

Archa, Fontána a Plus – služby pro děti, mladistvé a jejich rodiny

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

30.000

21.235

Podpora seniorů a zdravotně postižených v roce 2017

Svaz tělesně postižených v ČR z. s., OO Do

35.000

20.073

Postupné odstraňování diskriminace ze života zdravotně postižených a jejich integrace do běžného života

SONS ČR, z. s.

10.000

6.725

Celoroční činnost organizace

Network East – West

125.000

52.235

Centrum JANA – sociální služby pro ženy ohrožené prostitucí a uživatele návykových látek

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., MO Do

21.000

14.327

Celoroční činnost Svazu tělesně postižených

Celkem

825.040

527.620

 

Termín splnění: 31.08.2017(OKS)

 

4025 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“ dle návrhu výboru pro kulturu a cestovní ruch

Termín splnění: 31.10.2017(OKS)

 

4026 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

LTC Domažlice, z. s.

93.000

39.000

Sportovní činnost dospělých v tenisovém klubu LTC Domažlice

TJ Jiskra Do, z. s., oddíl kopané

195.600

84.000

Sport.činnost „B“ mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2017

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

116.200

43.000

Systematická sportovní příprava,účast v atletických soutěžích všech typů

TJ Sokol Domažlice, šachový oddíl

43.800

19.000

Činnost oddílu dospělých šachy TJ Sokol Domažlice v roce 2017

HC Domažlice, z. s.

243.000

99.000

Lední hokej dospělých v Domažlicích 2017

BASKETBAL Jiskra Do, z. s.

55.000

25.000

Podpora sportovní činnosti dospělých spolku Basketbal Jiskra Domažlice z. s.

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl florbalu

51.000

20.000

Sportovní činnost B mužstva oddílu florbalu dospělých

AC Domažlice

54.950

29.000

Atletika dospělých - jednotlivci

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl stolního tenisu

31.000

19.000

Podpora sportovní činnosti – stolní tenis

Wolfs Domažlice, z. s.

128.400

46.000

Baseball, Softball - dospělí

Volejbal Domažlice, z. s.

100.000

62.000

Zajištění sportovní činnosti ve spolku Volejbal Domažlice, z. s.

Judo-club Domažlice z. s.

50.500

15.000

Podpora tréninku a účasti na soutěžích juda pro kategorii juniorů a juniorek (18-21 let) a dospělých

Celkem

116.2450

500.000

 

 

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Důvod vyřazení

SK Samuraj Domažlice, z. s.

120.000

Celoroční podpora a rozvoj činnosti klubu v Domažlicích

Nesplňuje podmínku počtu mládeže

 

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka ( v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

LTC Domažlice, z. s.

172.000

113.000

Sportovní činnost dětí a mládeže v tenisovém klubu LTC Domažlice

TJ Jiskra Do, z. s., oddíl kopané

955.150

629.000

Sportovní činnost mládeže v oddílu kopané v roce 2017

Mílaři Do, atletický oddíl

199.400

130.000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu, organizování sportovních akcí

TJ Sokol Do,oddíl sportovní gymnastiky

297.000

197.000

Tréninková a závodní činnost oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Domažlice v roce 2017

Dance Group A&D,z. s.

78.282

78.000

Soutěžní tanec a aerobik pro děti a mládež

MCT CZ z. s.

102.720

92.000

Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže – osob se zdravotním postižením

HC Domažlice, z. s.

1.713.100

1.239.000

Lední hokej mládeže v Domažlicích 2017

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl florbalu

300.000

191.000

Sportovní činnost dětí a mládeže oddílu florbalu

SK Jiskra Do,z. s.,oddíl karate

145.000

90.000

Celoroční podpora a rozvoj činnosti oddílu karate v Domažlicích

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl plavání

625.000

498.000

Pouze pro grant „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2017“ oddílu plaveckých sportů

Dolez z. s.

107.000

107.000

Činnost dětského horolezeckého oddílu

AC Domažlice

183.500

129.000

Atletika dětí a mládeže

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl stolního tenisu

55.000

44.000

Podpora sportovní činnosti – stolní tenis - mládež

Volejbal Domažlice,z. s.

150.000

97.000

Zajištění sportovní činnosti mládeže ve spolku Volejbal Domažlice, z. s.

SK Jiskra Do,z. s.,oddíl krasobruslení

289.500

268.000

Celoroční podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Wolfs Domažlice, z. s.

209.400

141.000

Baseball-mládež

TJ Sokol Do,šachový oddíl

106.400

69.000

Činnost oddílu mládeže šachy TJ Sokol Domažlice v roce 2017

BASKETBAL Jiskra Do,z. s.

305.000

265.000

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s.

Judo-club Domažlice z.s.

184.000

123.000

Podpora tréninků juda pro děti a mládež do 18 let v roce 2017

Celkem

6.177.452

4.500.000

 

 

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

TJ Jiskra Do, z.s.,oddíl kopané

1.513.000

1.210.000

Sportovní činnost „A“ mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2017 – dlouhodobá reprezentace města

SK Jiskra Do, z.s.,oddíl florbalu

212.000

170.000

Sportovní činnost A mužstva oddílu florbalu

AC Domažlice

85.000

68.000

1.liga mužů

SK Jiskra Do, z.s.,oddíl st.tenisu

39.000

32.000

Sportovní činnost A mužstva, stolní tenis

Volejbal Domažlice, z. s.

150.000

120.000

1.nebo 2.liga mužů ve volejbale

Wolfs Domažlice, z. s.

324.300

259.000

Baseball - 1.liga

BASKETBAL Jiskra Do z. s.

176.000

141.000

Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s. - A tým mužů ve 2. lize a v Českém poháru

Celkem

2.499.300

2.000.000

 

 

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Otevřená sportoviště v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Gymnázium J. Š. Baara

65.000

65.000

Centrum volného času 2017

Sídliště Šumava, z. s.

30.000

30.000

Zpřístupnění multifunkčního hřiště sídliště Šumava

SK Sněhaři Do, z. s.

5.000

5.000

Úprava běžeckých stop v okolí Domažlic, v okolí basebalového hřiště, v okolí Baldova

Celkem

100.000

100.000

 

 

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl stolního tenisu

4.100

3.700

Mistrovství ČR ve stolním tenisu

Celkem

4.100

3.700

 

 

g) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

SH ČMS-SDH Do

15.000

10.000

Republikové setkání Soptíků

Mílaři Do,atletický oddíl

7.700

6.500

Halové MČR v atletice juniorů Ostrava

SK Jiskra Do,z. s.,oddíl stolního tenisu

4.000

2.800

Hodonín - stolní tenis

SK Jiskra Do,z. s.,oddíl stolního tenisu

7.700

5.100

Linz - stolní tenis

BASKETBAL Jiskra Do,z. s.

14.000

13.000

Mezinárodní Velikonoční turnaj v basketbale

Judo-club Do, z. s.

7.233

3.600

Pohár nadějí dorostu Olomouc

Judo-club Do, z. s.

18.881

8.900

Grand Prix Ostrava

Judo-club Do, z. s.

3.430

1.700

Velká cena Kaplic

Judo-club Do, z. s.

7.300

3.700

Mezinárodní turnaj Gmunden Rakousko

Celkem

85.244

55.300

 

 

h) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora významných počinů v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

LTC Domažlice, z. s.

28.000

10.600

Celostátní turnaj - 59. ročník Přeboru Chodska dospělých v tenise

Mílaři Do,atletický oddíl

209.000

79.400

10. ročník Hvězdného házení na Chodsku a 8. ročník Memoriálu Jana Mazance

SK Sněhaři Do,z. s.

24.000

9.300

16. ročník Lyžařský přejezd z Gibachtu do Capartic

AC Domažlice

165.000

62.700

Atletický mítink Chodská 1500

Velosport Domažlice z. s.

35.000

13.300

Cyklistický závod horských kol „Velká cena Domažlic MTB“, 9. ročník – Mistrovství Plzeňského kraje

Velosport Domažlice z. s.

30.000

11.400

Cyklistický závod horských kol „MTB Čerchov“, 10. ročník - jubileum

Velosport Domažlice z. s.

35.000

13.300

Závod v cyklobiatlonu horských kol Velká cena Domažlic MTBB

Celkem

526.000

200.000

 

 

ch) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Oblastní spolek ČČK

9.500

9.400

Okresní kolo soutěže „Mladých zdravotníků“

Sídliště Šumava, z. s.

1.900

1.900

Těšíme se na prázdniny! (Běh Škarmanem)

Sídliště Šumava, z. s.

10.400

10.300

Rozloučení s prázdninami

Sídliště Šumava, z. s.

1.900

1.900

Pálení čarodějnic

SK Sněhaři Do, z. s.

9.500

9.400

40. ročník Memoriálu Matěje Mauera

SK Sněhaři Do, z. s.

11.300

11.300

96.ročník Chodské třicítky

Pionýr, z. s. - PS Čtyřlístek

10.000

9.900

Cesta na Xapatan – Memoriál Lucie Mrvíkové

Pionýr, z. s. - PS Čtyřlístek

5.000

4.900

Den otevřené klubovny

Pionýr, z. s. - PS Čtyřlístek

3.000

3.000

Hry a soutěže ve vodě

Pionýr, z. s. - PS Čtyřlístek

5.000

4.900

Mikulášská diskotéka

Pionýr, z. s.. - PS Mír Do

10.000

9.900

Maškarní karneval

Pionýr, z. s. - PS Ptáčata Do

7.000

6.900

Putování s velikonočním zajíčkem

Pionýr, z. s. - PS Ptáčata Do

6.500

6.400

Vánočník IX.

Pionýr, z. s.. - PS Mír Do

10.000

9.900

Slavnost světel

Celkem

101.000

100.000

 

i) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Jednorázové akce –mládež do 18 let v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Důvod vyřazení

VOŠ, OA a SZŠ Do

6.700

TALENTOVKA – Soutěž v psaní na klávesnici pro žáky základních škol

Jedná se o soutěž v psaní na stroji, pořádanou organizací, jejímž zřizovatelem je kraj

Termín splnění: 31.08.2017(OKS)

 

j) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“ dle návrhu výboru školství, mládeže a sportu

Termín splnění: 31.10.2017(OKS)

 

4027 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako účastníka řízení vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod zn. 8 P a Nc 55/2017, 13 P 71/2016 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako účastníka řízení vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod zn. 7 P a Nc 26/2017, 7 P a Nc 27/2017, 13 Nc 404/2017

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka, pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka(OSVZ)

 

4028 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18.12.2015 na zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice - Orlovice, mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a společností Plzeňský lesprojekt, a. s., se sídlem nám. Generála Píky 8, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 25202448 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0116 pol. 4216 + 101.143 Kč (dotace Mze – lesní hospodářské osnovy)

org. 0116 § 1036 pol. 6119 + 101.143 Kč (zpracování LHO Domažlice-Orlovice)(OŽP)

 

4029 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 19.04. a 02.05.2017

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 11.04.2017

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 24.04.2017

d) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 25.04.2017

 

4030 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2017(MP)

 

4031 - schvaluje návrh programu 30. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 17.05.2017 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

4032 - pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, zastupováním města Domažlice v soudním řízení o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu vedeném Okresním soudem v Domažlicích pod spis. zn. 4 C 92/2017(OSM)

 

4033 - zplnomocňuje Mgr. Rydvana, advokáta, na základě smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 18.01.2017 k zastoupení města Domažlice v soudním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni č. j. 44Cm 46/2017 týkající se žaloby společnosti Geosan Group a. s. o určení neexistence nároku na zaplacení smluvní pokuty a o uložení povinnosti zdržet se poskytnutí plnění z bankovní záruky(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

Datum vložení: 15. 5. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)