Menu
Město Domažlice
Domažlice

80. schůze ze dne 7. 3. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 80. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 7. 3. 2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3749 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) ukládá odboru správy majetku zaslat v souladu s usnesením č. 660 c) ze dne 14. 4. 2015 urgenci odpovědi právnímu zástupci společnosti WMC Real Estate Development s. r. o. s tím, že nebude-li do 30 dnů doručena městu žádná odpověď, bude mít za to, že tato společnost nemá o pokračování jednání s městem Domažlice v této věci zájem

Termín splnění: ihned(OSM)

 

3750 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. A2/2 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 30.04.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3751 - a) bere na vědomí žádost o kompenzaci zvýšených nákladů a snížení komfortu při užívání bytu ze dne 0 7. 11.2016

b) schvaluje snížení nájmu nájemci bytu č. 13, Vojtěchova 115, Domažlice z důvodu sejmutí střešní izolace na budově č.p. 115 v ul. Vojtěchova v Domažlicích ode dne 4. 11. 2016 do dne 21. 11. 2016 na částku 0 Kč(OSM)

 

3752 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně dokumentace pro provádění stavby na akci „Parkoviště Vojtěchova ulice v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, PSČ 344 01, Domažlice, IČ 12285447 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3753 - bere zpět svůj souhlas s úpravou prostranství u domu č. p. 89 v ul. Boženy Němcové, Domažlice v Steidlově parku za účelem zřízení předzahrádky, neboť nebyly dodrženy konkrétní podmínky provedení této úpravy stanovené příslušným orgánem státní památkové péče referátem kultury Okresního úřadu v Domažlicích, a ruší usnesení č. 1721/2000(OSM)

 

3754 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Kozinova, ul. Elišky Krásnohorské, ul. Hruškova, ul. Smetanova, ul. Hájkova, ul. Tylova, ul. Špillarova, ul. Waldhegerova a ul. Jiráskova v Domažlicích pro vozidlo TATRA 815 – sklápěč třístranný, RZ: 8U3 40 61 povolená hmotnost 22 000 kg v termínu od 24. 3. do 26. 3. 2017(OSM)

 

3755 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška a náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo IVECO – nákladní automobil skříňový (7,49 t), RZ: 5P63250 z důvodu dodání aparatury do MKS Domažlice na konání dvou koncertů, a to od pátku 31. 3. 2017 do neděle 2. 4. 2017(OSM)

 

3756 - bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií 2/2017“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

3757 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 100.000 Kč (ZŠ Komenského 17, účet 551 – odpisy)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 300.000 Kč (Plavecký bazén – účet 502 – spotřeba energie)

org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 154.100 Kč (Plavecký bazén – účet 521 – mzdové náklady)

org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 48.000 Kč (Plavecký bazén – účet 524 – zákonné sociální pojištění)

org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 400.000 Kč (Plavecký bazén – účet 60-tržby)

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 400.000 Kč (DTS Domažlice, účet 527,525-zákonné sociální náklady)

org. 0251 § 3639 pol. 5331 - 200.000 Kč (DTS Domažlice, účet 521-mzdové náklady)

org. 0251 § 3639 pol. 5331 - 68.000 Kč (DTS Domažlice, účet 524-zákonné soc.pojištění)

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0094 § 2143 pol. 6349 + 459.000 Kč (DSO Domažlicko – projekt studie rozvoje vrcholu Čerchova, Malinové hory a Sádku)

org. 0094 pol. 4129 + 414.500 Kč (DSO Domažlicko – dotace na projekt)

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0538 pol. 4216 + 4.462.200 Kč (dotace – územní studie Domažlice)

org. 0539 pol. 4216 + 598.500 Kč (dotace – územní studie Postřekov)

Termín splnění: 22. 3. 2017

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0294 pol. 4116 + 556.400 Kč (Sluníčko - dotace MPSV)

org. 0294 § 3539 pol. 5336 + 556.400 Kč (Převod dotace – Sluníčko)

org. 0294 § 3539 pol. 5331 + 556.400 Kč (Sluničko-vratka predfinancované dotace)

g) doporučuje zastupitelstvu města schválit:

pol. 8115 + 65.000.000 Kč (financování – saldo hospodaření za rok 2016)

h) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet Města Domažlice na rok 2017 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 426.985.330 Kč, výdaji ve výši 491.985.330 Kč, s financováním ve výši 65.000.000 Kč, s výší investiční rezervy 218.604.700 Kč dle upraveného návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice

Termín splnění: průběžně

ch) doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do sociálního fondu ve výši 1.174.777 Kč

Termín splnění: 30. 12. 2017(OF)

 

3758 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 301/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.500.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 7. 4. 2017(OF)

 

3759 - souhlasí s ponecháním částky 35.124 Kč, tj. poloviny ceny za prodej návěsu 3t NS3 příspěvkové organizaci DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice s tím, že částka 35.124 Kč bude příjem fondu investic(OF)

 

3760 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Baldovská 638 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3761 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit organizační změnu ke dni 1. 7. 2017, kdy dochází k převedení těchto míst poskytovaného vzdělání:

- Benešova čp. 282

- Palackého čp. 224

z příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Zahradní 471, PSČ 344 01, IČ 75006111 na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů z příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Zahradní 471, PSČ 344 01, IČ 75006111 na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 20, IČ 75005743 v důsledku organizační změny uvedené v bodě a) tohoto usnesení

Termín splnění: 1. 7. 2017(OKS)

 

3762 - jmenuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v § 102 odst. 2 g) na návrh tajemníka městského úřadu paní Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS. vedoucí odboru odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 01.05. 2017(OKS)

 

3763 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 21. 2. 2017

 

3764 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc únor 2017(MP)

 

3765 - schvaluje návrh programu 28. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 22. 3. 2017 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3766 - schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na nákup sazebního materiálu (sazenic) do výše 600 tis. Kč ročně společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01 s tím, že genetický materiál dodává pouze společnost LST a. s., se sídlem Trhanov 48, IČ 60706805(OSM)

 

3767 - doporučuje zastupitelstvu schválit čerpání investiční rezervy rozpočtu 2017 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 22. 3. 2017(OSM)

 

3768 - a) ruší usnesení č. 3325 b), c) ze dne 22. 11. 2016

b) ruší usnesení č. 3567 b) ze dne 17. 1. 2017

c) ruší v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace panelových domů v Domažlicích“ realizovanou dle zákona(OSM)

 

3769 - a) bere na vědomí žádost společnosti MP Group Logistics Center s. r. o., se sídlem U Pískovny 309, Domažlice, IČ 29124255

b) souhlasí s provedením terénních úprav v souladu s územním rozhodnutím č. j. OVÚP-3284/2010-22222/2010/Sz v rámci vývozu cca 2.400 m3 vytěžené zeminy ze základů stavby nové výrobní haly společnosti MP Group Logistics Center s. r. o., se sídlem U Pískovny 309, Domažlice, IČ 29124255 v lokalitě U Jezera za jednotkovou cenu 100 Kč/t s tím, že společnost MP Group Logistics Center s. r. o. provede konečnou úpravu navezené části na vlastní náklady(OSM)

 

3770 - souhlasí, aby Město Domažlice uplatňovalo v soudním řízení, které probíhá u Městského soudu v Praze, Hybernská 18, 111 21 Praha 1 pod sp.zn. 10Af72/2015-66 práva osoby zúčastněné na řízení(OF)

 

3771 - schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Hradská 94, PSČ 344 01, IČ 71295178, do programu Plzeňského kraje „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2017“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

3772 - schvaluje podání odvolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni čj. 46Nc 2005/2017-62 ze dne 1. 3. 2017 a zplnomocňuje JUDr. Rydvana, advokáta, na základě smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 18. 1. 2017(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

Datum vložení: 13. 3. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)