Menu
Město Domažlice
Domažlice

79. schůze ze dne 28. 2. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 79. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 28. 2. 2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3699 - neschvaluje navyšování roční výše sazby nájemného za pronájem bytových jednotek ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 64,65 Kč/m2/měsíčně (resp. 40,42 Kč/m2/měsíčně u bytu se sníženou sazbou) a v souladu s již schváleným postupem sbližování nájemného; toto opatření se vztahuje pouze pro výpočet nájemného na rok 2017 u smluv o nájmu bytu, jež spravuje společnost Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o.(OSM)

 

3700 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 27.01.2017

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 8, v budově č.p. 115 v ul. Vojtěchova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3701 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 630/22, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu dle předloženého návrhu(OSM)

 

3702 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 222/8, ul. Žižkova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu dle předloženého návrhu(OSM)

 

3703 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 04.01.2017

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 35, v budově č.p. 258 v ul. Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3704 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3705 - neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3706 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č.258/31 ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3707 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 504/1 ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3708 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 613/18, Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3709 - a) bere na vědomí sdělení Městského úřadu Domažlice, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Doporučení k přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérový byt) č. 86/1 v Kozinově ul., Domažlice ze dne 21. 2. 2017

b) bere na vědomí sdělení o volné bytové jednotce zvláštního určení č. 638/1 v Baldovské ul., Domažlice(OSM)

 

3710 - bere na vědomí žádost paní ze dne 26. 11. 2017 a nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 7, ul. 17. listopadu 237, Domažlice(OSM)

 

3711 - a) schvaluje podání exekučního návrhu za účelem vymožení povinnosti vyklidit byt č. 6 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 251 v ulici 17. listopadu v Domažlicích a vyklizený ho předat Městu Domažlice stanovené výrokem I. usnesení Okresního soudu v Domažlicích č. j. 14 Nc 2902/2016 – 12 ze dne 31. října 2016

b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, podáním tohoto exekučního návrhu a zastupováním města v exekučním řízení

c) souhlasí, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice(OSM)

 

3712 - schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2016_0029 týkající se stavby „Obytná zóna v obci Havlovice“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, IČ 0408406 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3713 - schvaluje uzavření dohody jejíž předmětem je jejich souhlas se stavbou Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích, dle upraveného návrhu(OSM)

 

3714 - souhlasí s uzavřením Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků s vlastníky pozemků v lokalitě ulice Vrbova v Domažlicích, Týnské Předměstí vyhotoveného Ing. Jiřím Jánským, oprávněným zeměměřickým inženýrem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3715 - bere na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, o vyjádření ze dne 15.02.2017 a ukládá odboru správy majetku zaslat odpověď, že město Domažlice má v lokalitě, ve které se nachází pozemky p. č. 3900/127, 3900/134, 5086/3, 3900/3 a 3900/132, vše v k. ú. Domažlice, zájmy vyplývají z územního plánu

Termín splnění: 31. 3. 2017(OSM)

 

3716 - a) bere na vědomí vyjádření společnosti Česká síť s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 120, 344 01 Domažlice, IČ 26088983, ze dne 24. 2. 2017 ve věci pronájmu 1 páru optických vláken metropolitní sítě města Domažlice

b) ruší usnesení č. 5625 ze dne 06.05.2014(OSM)

 

3717 - neschvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích, za účelem parkování vozidel(OSM)

 

3718 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování investičního záměru pro podání dotace, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Havlovice, Hasičská zbrojnice, rekonstrukce objektu“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3719 - bere na vědomí informaci o žádosti podané společností První Chodská develop, a. s., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ 345 34, IČ 28002202 o odkoupení pozemků ze dne 30. 1. 2017 o koupi pozemků p. č. 2288/2, 2294/14, 2299/1, 2311/1, 2311/25, vše v k. ú. Domažlice a ukládá odboru správy majetku vypracovat podmínky pro zveřejnění záměru prodeje části tohoto pozemku

Termín splnění: 3. 4. 2017(OSM)

 

3720 - schvaluje uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje týkající se stavby „Obytná zóna v obci Havlovice“ se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 720 53 119, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3721 - a) bere na vědomí žádost společnosti AUTOŠKOLA HRABÍK s. r. o., se sídlem Komenského 4, Domažlice, IČ 29042984 o pronájem plochy dopravního hřiště ze dne 10. 2. 2017

b) souhlasí s využitím asfaltové plochy (východní část) areálu dětského dopravního hřiště v Domažlicích společností AUTOŠKOLA HRABÍK s. r. o., se sídlem Komenského 4, Domažlice, IČ 29042984 za účelem provádění výcviku žadatelů o udělení řidičského oprávnění za podmínky dodržování Provozního a návštěvního řádu dětského dopravního hřiště Domažlice a úhrady příslušného poplatku a respektování doby vyhrazené pro provádění tohoto výcviku(OSM)

 

3722 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 12. 2016 mezi městem Domažlice a společností ACG – Real s. r. o., jejíž předmětem je realizace akce „Domažlice, Baldovská čp. 638 – Zateplení objektu domova pro seniory“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3723 - a) bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na dodávku s názvem "Dodání nového kolového traktoru" vyhlášené organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace, v rámci které byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka společnosti Agrowest a. s., se sídlem Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, Božkovská 397/15, PSČ 326 00, IČ 27961958 za cenu 610.000 Kč bez DPH

b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 721.447 Kč z fondu investic DTS Domažlice, příspěvková organizace na financování zakázky na dodávku s názvem "Dodání nového kolového traktoru"(OSM)

 

3724 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví Města Domažlice na celém jeho území na dobu od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2017, pro následující vozidla -

Nákladní vozidla:                                                  Stavební mechanizmy:

MAN TGA 18.360 4x4 BB 3P4 4945                  KOMATSU WB 93R-2 P00 7719

MAN TGA 26.390 6x6 BB 2P9 8189                  KOMATSU PW 180-7EO P01 4846

LIAZ 110.850 CAK-8 DO 5706                             KOMATSU WB 97S-5 P00 9407

LIAZ 110.830 - MUT DO 6596                            KOMATSU WB 97S-2 bez RZ

AVIA 30L DO 6849

z důvodu práce na provozu a údržbě vodovodních a kanalizačních řadů a odstraňování následků havárií(OSM)

 

3725 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování společné projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Parkoviště Kunešova ulice v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3726 - trvá na podaném odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích č. j. 7 C 162/2016 ze dne 10. 1. 2017 a ukládá Mgr. Endrštové toto odvolání odůvodnit

Termín splnění: ihned (OSM)

 

3727 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Domažlice, Fügnerova č.p. 647 - Zateplení objektu sportovní haly“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Domažlice, Fügnerova č.p. 647 - Zateplení objektu sportovní haly“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach / Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek / Lenka Králová a Jaroslava Jahnová / Ing. Ivana Sladká,

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Domažlice, Fügnerova č.p. 647 - Zateplení objektu sportovní haly“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení Ing. Miroslav Mach / Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek / Lenka Králová a Ing. Zbyněk Wolf / Michal Jůna(OSM)

 

3728 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - kůlny poř. č. 10, v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210 v k. ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok s inflačním nárůstem, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3729 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6820/158880 na pozemku p. č. st. 2564 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.259 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6100/158880 na pozemku p. č. st. 2564 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 5.598 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6026/257176 na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.122 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4052/72916 na pozemku p. č. st. 3291 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.936 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2017(OSM)

 

3730 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 644/3, 525/1, 644/2, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Rohova č. p. 232 – přeložka kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

3731 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 2479/2, 2479/3, 2479/1, 2473/1, 2479/4, 2480, 2479/5, 4959, 2479/8, 2479/11, 2531/1, 2479/10, 2545/1, 2545/2, 2545/6, 5141/47, 5141/55, 2526/15, 2531/2, 2531/3, 5141/57, 2545/4, 2545/3, 5141/48, 2545/5, 2545/7, 5141/43, 2545/8, 2545/11, 5856, 5141/46, 2545/10, 2545/9, 5141/45, 5141/44, 5141/51, 2479/18, 5141/50, 2544/2, 2544/1, 2544/4, 2545/12, 2479/17, 5141/53, 2479/15, 5141/49, 5141/54, 2479/16, 2479/9, 2479/6, 2482, 2479/13, 4960/2, 4960/6, 2466/17, 2466/14, 2470/1, 2466/13, 2470/2, 2466/15, 4960/1, 2526/14, 2544/3, 5141/56, 2479/12, 4960/5, 4960/3, 4960/4, 2479/19, 2479/14, 5141/52, 4956/3, 2578/1, 2466/19 a 2578/9, vše v k. ú. Domažlice, a uzavření dodatku č. 7 k pachtovní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3732 - schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 2501/3, 2501/14, 2501/15, 2501/16, 2501/19, 2514/13 a 2526/12, vše v k. ú. Domažlice, a uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 02.11.2011 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3733 - schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.05.2008 mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3734 - souhlasí se zřízením tří nových stanovišť pro sběr separovaného odpadu dle předloženého návrhu(OSM)

 

3735 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3736 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Msgre B. Staška 232 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3737 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy Domažlice, Zahradní 471 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3738 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3739 - souhlasí s použitím finančních prostředků do výše 80.000 Kč z fondu investic Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, na nákup zahradního traktůrku(OKS)

 

3740 - bere na vědomí návrh organizační změny v předškolním vzdělávání v Domažlicích dle varianty II.(OKS)

 

3741 - schvaluje členy řídícího výboru pro komunitní plánování sociálních služeb v Domažlicích (realizační plán 2017-2018, 3. etapa) dle předloženého návrhu(OSVZ)

 

3742 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

3743 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 8. 2. a 21. 2. 2017

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 13. 2. 2017

 

3744 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 6 nacházející se v budově čp. 248, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3745 - a) souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, do programu Plzeňského kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2017“ na projekt Keramické sympozium a hudební festival Hudba pod hradem, případným přijetím dotace a jejím vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.

b) souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, do programu Plzeňského kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2017“ na projekt Barokní slavnost v krajině, případným přijetím dotace a jejím vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.

c) souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, do programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017“ na projekt Brožura Kulturní léto 2017, případným přijetím dotace a jejím vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.

d) souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, do programu Plzeňského kraje „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017“ na projekt Pořízení interaktivního informačního kiosku do nového prostoru infocentra, případným přijetím dotace a jejím vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

3746 - souhlasí s přidělením bytu 3+1 ve vlastnictví města Domažlice pro potřeby bydlení pracovníka Městské policie Domažlice( OSM)

 

3747 - schvaluje Smlouvu č. 4208401 o ČSOB municipálním kontu, uzavřenou mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

3748 - a) schvaluje podání žaloby proti společnosti STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Plzeň 3, Klatovská třída 73/7a, IČ 45356815 o zaplacení smluvních pokut a nákladů záručních vad

b) zplnomocňuje JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta k zastupování města Domažlice v tomto řízení(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 8. 3. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 3. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)