Menu
Město Domažlice
Domažlice

58. schůze ze dne 19. 7. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

z 58. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19. 7. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2785 - a) schvaluje zadání zakázky na výkon inženýrské činnosti na stavbě “Dodávka a montáž výtahu – školní kuchyně, Základní škola Komenského 17 v Domažlicích“ Jaroslavu Weberovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Švabinského 563, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 692 53307 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 515 § 3113 pol. 6121 + 9.600 Kč (TDI – výměna výtahu ZŠ Komenského 17)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 9.600 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2786 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Cechy a řemesla, léta je odnesla" v termínu od 09.09.2016 od 12.00 hodin do 11.09.2016 do 12.00 hodin Muzeem Chodska v Domažlicích, IČ 00073873, za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

2787 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5169 + 100.000 Kč (opravy a udržování nemovitostí)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 100.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2788 - a) bere na vědomí konání akce „Evropský týden mobility 2016“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 22. 9. 2016

b) souhlasí s uzavírkou horní poloviny náměstí Míru od křižovatky nám. Míru a ul. Boženy Němcové (od č. p. 120) k budově č. p. 56 (stav. p. č. 81, k. ú. Domažlice) a č. p. 131 (staveb. p. č. 80, k. ú. Domažlice) na náměstí Míru v Domažlicích dne 22. 9. 2016 v době od 8:00 do 19:00 hodin za účelem konání akce „Evropský týden mobility 2016“ s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

2789 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k významné veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce „Domažlice - Fügnerova ulice č. p. 647 - zateplení objektu sportovní haly“

b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na významnou veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce "Domažlice - Fügnerova ulice č.p. 647 - zateplení objektu sportovní haly“ ve složení:

členové                             náhradníci

Bc. Michal Hájek,            Lenka Králová,

Ing. Zbyněk Wolf,           Michal Jůna,

Ing. Miroslav Mach,       Ing. Ivana Sladká,

Ing. Ivana Kozinová,      Ing. Pavlína Fišerová,

Jakub Mráz                        Jiří Pivoňka(OSM)

 

2790 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k významné veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce „Domažlice, Baldovská č. p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory"

b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na významnou veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce „Domažlice, Baldovská č. p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory" ve složení:

členové                              náhradníci

Bc. Michal Hájek,            Lenka Králová,

Ing. Zbyněk Wolf,           Michal Jůna,

Ing. Miroslav Mach,      Ing. Ivana Sladká,

Ing. Ivana Kozinová,    Ing. Pavlína Fišerová,

Jakub Mráz                      Jiří Pivoňka(OSM)

 

2791 - schvaluje propachtování pozemku p. č. 3318/2 v k. ú. Domažlice, a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 18. 12. 2015 mezi městem Domažlice a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, okres Domažlice, IČ 00115649, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2792 - a) schvaluje v souladu s odst. 6 čl. 3 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, výjimku z této směrnice a přidělení zakázky společnosti Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 na akci „Domažlice – Oprava chodníků Kozinovo pole“ ve výši 374.463 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo realizaci akce „Domažlice – Oprava chodníků Kozinovo pole“ se společnosti Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 5171 + 422.087 Kč (Domažlice – Oprava chodníku Kozinovo pole)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 422.087 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2793 - zmocňuje JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2 ve věci podání žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství, jakož i k zastupování v soudních řízeních se žalovaným a komunikaci se třetími stranami v rámci akce Odbahnění rybníka Babylon(OSM)

 

2794 - zmocňuje JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, se sídlem Vinohradská 404/19, PSČ 120 00, Praha 2, IČ 71466126, č. osvědčení ČAK 11697 k veškerému zastupování města Domažlice ve věci žaloby o zaplacení částky 228.406 Kč s příslušenstvím proti společnosti STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Klatovská 7, PSČ 301 37, Plzeň, IČ 45356815 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2795 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Domažlice – Spojovací chodník u ulice 28. října“ se společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 39.930 Kč (PD DPS „Domažlice – Spojovací chodník u ulice 28. října)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 39.930 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2796 - schvaluje úhradu nákladů na společnou akci turistů Domažlic a Furth im Waldu konanou dne 9. července 2016 ve výši 7.540 Kč z org. 0115 Cestovní ruch(OKS)

 

2797 - a) schvaluje nabytí daru – 800 ks knih PhDr. Ivy Kumperové Chodské kroje, vydané v roce 2010

b) schvaluje uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu(OKS)

 

2798 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice, k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení o jmenování a odvolání opatrovníka před Okresním soudem v Domažlicích(OSVZ)

 

2799 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace na stavbu Protierozní hrázky v rokli u Strážské cesty“ uzavřené mezi Městem Domažlice a Ing. Antonínem Kavanem, Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry, IČ 66366917, dle předloženého(OSM)

 

2800 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – do ul. Elišky Krásnohorské v Domažlicích pro následující vozidla:

1P67190 IVECO 32 t

2P84115 IVECO 32 t

3P41319 SCANIA 32 t

6P32253 MAN TGS 35.400 32 t

8A67369 IVECO tahač návěsů 18 t

8A50380 BERGER návěs plošinový 34 t

1AX4827 + 1AU0439 IVECO + vlek 18 t + 9 t

z důvodu prováděných stavebních prací při rekonstrukci travnaté plochy a přilehlých prostorů městského stadionu Jiskra, a to po dobu od 19. 7. 2016 do 11. 8. 2016(OSM)

 

2801 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 76.014 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích na dokoupení komponentů k pódiovému systému Nivtec(OKS)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

Datum vložení: 20. 7. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 7. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)