Obsah

35. schůze ze dne 24. 11. 2015

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 35. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 24. 11. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1786 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.6.2013 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1787 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1788 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1789 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1790 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1791 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1792 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1793 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1794 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1795 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1796 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1797 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1798 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1799 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1800 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2003 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1801 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1802 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1803 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1804 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1805 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1806 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1807 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1808 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1809 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1810 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1811 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1812 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1813 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1814 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1815 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1816 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1817 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1818 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 10. 2001 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1819 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje výjimku ze zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, čl. III "Kritéria pro výběr žadatelů" spočívající v zařazení do evidence žádostí o přidělení bytové jednotky a do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1820 - schvaluje v souladu s Čl. III zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1821 - schvaluje v souladu s čl. IV zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1822 - a) schvaluje konání kulturní akce Mikuláš v kočáře 2015 na spodní části náměstí Míru v Domažlicích v místě od křižovatky s ul. Branská a Kostelní dne 5. 12. 2015

b) souhlasí s uzavírkou dolní části náměstí Míru a části ul. Husova od křižovatky s ul. Branská a Kostelní ke křižovatce s ul. Břetislavova a Poděbradova v ul. Husova dne 5. 12. 2015 od 13:00 do 19:30 hodin za účelem konání kulturní akce Mikuláš v kočáře 2015 s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel(OSM)

 

1823 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemku p. č. 970/33 v k. ú. Pasečnice, vymezené situačním plánem, za podmínky, že budoucí nabyvatelé uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a se zajištěním změny druhu pozemku

Termín splnění: 23. 12. 2015(OSM)

 

1824 - a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 479, k. ú. Pasečnice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 23. 12. 2015

b) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 479, k. ú. Pasečnice, vymezenou situačním plánkem za předpokladu, že zastupitelstvem města nebude schválen záměr prodeje této části pozemku(OSM)

 

1825 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníku v ulici El. Krásnohorské v Domažlicích“ uzavřené dne 23. 9. 2015 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1826 - a) bere na vědomí žádost ze dne 2.1 1. 2015 o zpevnění a údržbu přístupové cesty vedoucí od pozemní komunikace Prokopa Velikého k rodinným domům

b) neukládá DTS Domažlice, příspěvkové organizaci vybudovat zpevněnou cestu na pozemku p. č. 978/1, k. ú. Domažlice vedoucí do ulice Švabinského a navazující na účelovou komunikaci vedoucí od pozemní komunikace Prokopa Velikého v Domažlicích(OSM)

 

1827 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 29. 9. 2015 mezi městem Domažlice a společností Galí Optik s. r. o., se sídlem Chrastavická 217, Domažlice, IČ 47714042

b) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování plynové přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 657/5 v k. ú. Domažlice, se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 v rámci stavby Přepojení přípojky výrobního areálu Galí Optik na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

1828 - schvaluje složení pracovního týmu projektu „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, sál a galerie, stavební etapa II“ v rozsahu dle metodik a požadavků dotačního programu Cíl EÚS ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1829 - mění a doplňuje usnesení č. 1743 ze dne 10. 11. 2015 takto:

"schvaluje pronájem části nebytových prostor v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích, za účelem skladování motocyklů, čtyřkolek a garážového vybavení, na dobu neurčitou, za cenu 3.269 Kč/rok s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu"(OSM)

 

1830 - a ) schvaluje konání pravidelných středečních trhů v roce 2016 od 2. března do 21. prosince 2016 dle předloženého návrhu

b) souhlasí s uzavírkou spodní části náměstí Míru za účelem konání pravidelných středečních trhů pro rok 2016 ve dnech 2., 9., 16., 23. a 30. března, 6., 13., 20. a 27. dubna, 4., 11., 18. a 25. května, 1., 8., 15., 22. a 29. června, 13., 20. a 27. července, 3., 10., 17., 24. a 31. srpna, 7., 14. 21. a 21. září, 5., 12., 19. a 26. října, 2., 9., 16. 23. a 30. listopadu, 7., 14. a 21. prosince 2016 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1831 - a) bere na vědomí výpověď smlouvy č. 33/2011 o sběru potravinářských olejů, odpadu kat. číslo 200 125 dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, ze dne 24. 6. 2011, uzavřené mezi městem Domažlice a společností Biosystémy s. r. o., se sídlem Třebízkého 873, Tábor, PSČ 390 02, IČ 28117158

b) ukládá DTS Domažlice, příspěvková organizace zajistit pokračování sběru potravinářských olejů, odpadu kat. číslo 200 125 dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění ve stávajícím rozsahu

Termín splnění: 6. 2. 2016(OSM)

 

1832 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6 2015 mezi městem Domažlice a Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace k akci „TO Chodský květ, úsek U6“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1833 - a) bere na vědomí žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice - část Havlovice ze dne 09.11.2015 a schvaluje záměr provést rekonstrukci budovy čp. 17, jež je součástí pozemku p. č. st. 38 k. ú. Havlovice u Domažlic

b) ukládá odboru správy majetku zjistit rozsah nutných stavebních úprav dle žádosti včetně výše předpokládaných nákladů na jejich provedení

Termín splnění: 31. 1. 2016(OSM)

 

1834 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemku p. č. 4322 v k. ú. Domažlice za cenu 68.885 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 1. 2016(OSM)

 

1835 - nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Msgre B. Staška vedle budovy České spořitelny pro vozidlo RZ 3P4 4617, na p. č. st. 3254/3, k. ú. Domažlice(OSM)

 

1836 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t na pozemní komunikace na území města Domažlice v termínu do 31.12.2016 pro následující vozidla společnosti Jatky Blovice s. r. o., Brdlíkova 287/1d, 150 00 Praha - Motol, IČ: 26342545:

MERCEDES ATEGO (chladírenský), RZ: 3AV 1722, povolená hmotnost: 11,99 t

MERCEDES ATEGO (chladírenský), RZ: 3AV 1725 povolená hmotnost: 11,99 t

MERCEDES ATEGO (chladírenský), RZ: 3AV 1734, povolená hmotnost: 11,99 t(OSM)

 

1837 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Domažlice – Švabinského ulice, rozšíření parkoviště pro OA a Domažlice – Mánesova ulice, rozšíření parkoviště pro OA" uzavřené dne 25. 5. 2015 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 153.075 Kč (Rozšíření parkoviště pro OA v ul. Švabinského a Mánesova)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 153.075 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1838 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 45359164 na vybudování chodníku kolem doskočiště na stadionu Střelnice v Domažlicích ve výši 18.952 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 3412 pol. 5171 + 22.932 Kč (Chodník na stadionu Střelnice)

org. 287 § 6399 pol. 5362 - 3.980 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 18.952 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1839 - a) ukládá odboru správy majetku svolat jednání mezi starostou Ing. Miroslavem Machem, projektantem Ing. Jaroslavem Rojtem a DI Policie ČR ve věci získání souhlasného stanoviska DI Policie ČR k návrhu změny dopravního režimu sídliště Kavkaz bez nutnosti provedení stavebních úprav

Termín splnění: 31. 12. 2015

b) schvaluje zadání zakázky Ing. Jaroslavu Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 na zpracování projektové dokumentace na Změnu dopravního režimu sídliště Kavkaz v Domažlicích ve výši 13.310 Kč včetně DPH v rozsahu dle cenové nabídky

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 247 §2212 pol. 5171 + 13.310 Kč (PD změna dopravního režimu Kavkaz)

org. 264 §6409 pol. 6901 - 13.310 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

1840 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce parkovacích míst v ul. Mánesova, Domažlice“ se společností Ptáčník - Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 96.195 Kč (PD Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova v Domažlicích)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 96.195 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

1841 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2583/2, 2583/12, 2583/14, 2585/45, 4807/49, 4807/50, vše v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou TM_BTA_Domažlice_ DOYKO_OK, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1842 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3487/1 v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou TM_BTA_Domažlice_DOYNM_OK, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1843 - schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu reklamní plochy uzavřené mezi městem Domažlice a společností Všetečka & syn s. r. o., se sídlem Palackého 460, Přeštice, PSČ 334 01, IČ 27963454, dne 03.12.2012, na pronájem části reklamní plochy umístěné před hlavním vchodem hřbitova na pozemku p. č. 4841/4 v Chrastavické ulici v Domažlicích, dohodou ke dni 30.11.2015 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

1844 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - místnosti č. 206 - v budově č. p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích – Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1, k. ú. Domažlice, a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřené dne 03.08.2015 mezi městem Domažlice a Diakonií ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, IČ 45331154, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1845 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - kůlny poř. č. 1, v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210, k. ú. Domažlice, za účelem skladování tuhých paliv, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok s inflačním nárůstem, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1846 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování závěrečného energetického auditu na akci „Zateplení školky Palackého“ Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 ve výši 11.000 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0507 § 3111 pol. 5169 + 13.310 Kč (závěrečný energetický audit – Zateplení MŠ Palackého)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 13.310 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1847 - souhlasí s pokácením 1 kusu vzrostlého smrku nacházejícího se na pozemku p. č. 2311/8, k. ú. Domažlice v ul. Mánesova před domem č. p. 531 v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

1848 - a) nesouhlasí s pokácením 1 kusu ořešáku nacházejícího se na pozemku p. č. 2677/2, k. ú. Domažlice v ul. Hruškova u domů č. p. 444 a 445 v Domažlicích dle předloženého návrhu

b) nesouhlasí s pokácením 1 kusu škumpy nacházející se na pozemku p. č. 2677/2, k. ú. Domažlice v ul. Hruškova u domů č. p. 444 a 445 v Domažlicích dle předloženého návrhu

c) nesouhlasí s pokácením 1 kusu stříbrného smrku nacházející se na pozemku p. č. 2677/2, k. ú. Domažlice v ul. Hruškova u domů č. p. 444 a 445 v Domažlicích dle předloženého návrhu

d) souhlasí s pokácením 1 kusu smrku nacházejícího se na pozemku p. č. 4989, k. ú. Domažlice v ul. Hruškova u domů č. p. 444 a 445 v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

1849 - a) souhlasí s pokácení 2 kusů bříz bělokorých a přestárlých tújí nacházejících se na pozemku p. č. 690/1, k. ú. Domažlice v urnovém háji na Městském hřbitově v Domažlicích dle předloženého návrhu

b) souhlasí s pokácením 2 kusů přestárlých tújí nacházejících se na pozemku p. č. 686, k. ú. Domažlice na Městském hřbitově v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

1850 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se mění výše pachtovného, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 6.000.000 Kč (DML – pacht pozemků)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 6.000.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 12. 2015

c) schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 2995/1 k. ú. Domažlice společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., IČ 26322994(OSM)

 

1851 - a) souhlasí s provedením úprav části nebytového prostoru v budově č. p. 223, jež je součástí pozemku p. č. st. 1948, k. ú. Domažlice, v Palackého ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, jejíž předmětem je pronájem části nebytového prostoru v budově č. p. 223, jež je součástí pozemku p. č. st. 1948, k. ú. Domažlice, v Palackého ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí, s panem Trong Toan Nguyen, se sídlem Pivovarská 28, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 62458850, a paní Thi Than Nguyen, se sídlem Pivovarská 28, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 67963111, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1852 - schvaluje aktualizované vzorové smlouvy na stavební práce velké (s pozastávkou), vzorové smlouvy na stavební práce velké (s bankovní zárukou), vzorové smlouvy na stavební práce velké (bez milníků s bankovní zárukou) a použití vzorové smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace dle předložených návrhů s platností od 25. 11. 2015 (nahrazující původní vzorové smlouvy schválené usnesením rady města č. 5264 ze dne 4. 3. 2014)(OSM)

 

1853 - schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce objektu č. 1 – radnice na náměstí Míru v Domažlicích, změna stavby před dokončením – dodatek č. 1", uzavřené mezi městem Domažlice a společností MSV Liberec, s. r. o., se sídlem Kralická 79, Liberec 7, PSČ 460 07, IČ 61328952 dle přiloženého návrhu(OSM)

 

1854 - souhlasí s provedením technického zhodnocení budovy hájenky Babylon čp. 34 spočívajícím v instalaci kuchyňského koutu nájemcem - společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 a odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem(OF)

 

1855 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0214 pol. 4122 + 10.000 Kč (příjem dotace PK- brožura Kulturní léto 2015)

Org. 0214 § 2143 pol. 5336 + 10.000 Kč (MKS – brožura Kulturní léto 2015)(OF)

 

1856 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0208 pol. 4122 ÚZ 33057 + 7.597 Kč (dotace SR – podpora polytechnické výchovy)

Org. 0208 pol. 4116 + 15.194 Kč (dotace – podpora polytechnické výchovy)

Org. 0208 §3299 pol. 5336 ÚZ 33057 + 7.597 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – polytechnická výchova)

Org. 0208 §3299 pol. 5336 + 15.194 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – polytechnická výchova)(OF)

 

1857 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 30.000 Kč (náhrady zaměstnanců v době nemoci)

Org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 30.000 Kč (platy zaměstnanců v pracovním poměru)(OF)

 

1858 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 12. 11. 2015

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2015 jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

1859 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb - domově pro seniory Domažlice, který se konal dne 2. listopadu 2015(OKS)

 

1860 - schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 11/2016 o dočasném užívání sbírkových předmětů mezi Muzeem Chodska v Domažlicích, Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice, IČ 00073873 a Městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

1861 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR Domažlice a státní památkové péče ze dne 3. 11. 2015

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 6. 11. 2015

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 16. 11. 2015

 

1862 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 420 Kč (OZ Bába)

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 508 Kč (opravy – řadové domy OZ Bába)

org. 240 § 6399 pol. 5362 - 88 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

1863 - schvaluje zadání zakázky organizaci Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 228745 na provedení sondážního archeologického výzkumu v rajské zahradě Augustiniánského kláštera v Domažlicích za předpokládanou cenu 29.500 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené nabídky(OSM)

 

1864 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5399 pol. 2322 + 225.016 Kč (MP – přijatá pojistná plnění, vozidlo Dacia Duster)

Org. 0222 § 5399 pol. 5171 + 225.016 Kč (MP – opravy vozidla Dacia Duster)(OF)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 


Vytvořeno: 30. 11. 2015
Poslední aktualizace: 30. 11. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna