Obsah

34. schůze ze dne 10. 11. 2015

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 34. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 10. 11. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1710 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

 

1711 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 23, v budově č. p. 630, v ulici Michlova v Domažlicích ve výši 13.490 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

1712 - schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů o byt v prvním podlaží(OSM)

 

1713 - a) bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 29. 10. 2015

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově č.p. 169 v ul. Dukelská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1714 - schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 65/1 – byt nacházející se v budově č. p. 65, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, obec Meclov [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 19. 3. 2015 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 65/1 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 65 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 7484/51346, tedy na pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, na pozemcích p. č. 69/6 a 69/2, oba v k. ú. Třebnice u Domažlic a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 450.000 Kč s termínem pro podávání nabídek do 08.01.2016(OSM)

 

1715 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 11660/73015 na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 21.367 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7040/120590 na pozemku p. č. st. 2576, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.442 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1716 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o splnění usnesení č. 5265 ze dne 1. 2. 2010(OSM)

 

1717 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 525/1, 525/8 a 657/2, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

1718 - schvaluje udělení plné moci Mgr. Jiřině Endrštové, advokátce, k vymáhání peněžitých i nepeněžitých pohledávek města Domažlice za uživateli bytů ve vlastnictví města Domažlice z titulu užívání těchto bytů, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1719 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace týkající se úseku U 1 cyklostezky Chodský květ Ing. Jaroslavu Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice , PSČ 344 01, IČ 12285447, DIČ CZ 521214254, dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0487 § 2229 pol. 6121 + 26.620 Kč (PD cyklostezka úsek U1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 26.620 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1720 - doporučuje zastupitelstvu souhlasit se zasláním nabídky na směnu pozemků nacházejících se v katastrálním území Domažlice České provincii Řádu sv. Augustina dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1721 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemků p. č. 2936, 2937 a 2997, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1722 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o schůzce konané dne 26. 10. 2015 za účelem posouzení technického stavu budovy Augustiniánského kláštera v Domažlicích a souhlasí s navrhovaným postupem(OSM)

 

1723 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemku p. č. 2380 v k. ú. Domažlice za cenu 115 Kč/m2 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní

Termín splnění. 31. 12. 2015(OSM)

 

1724 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž předmětem je prodej pozemku p. č. 2446/43, k. ú. Domažlice za cenu 192.100 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31. 1. 2016(OSM)

 

1725 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní

b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 448 ze dne 26. 8. 2015

Termín splnění: 18. 11. 2015

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 2446/42 v katastrálním území Domažlice za účelem výstavby řadového rodinného domu typu 4.8 dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27. 11. 2015(OSM)

 

1726 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o došlé žádosti doručené dne 15. 10. 2015 o koupi pozemku za účelem stavby rodinného domu typu 4.8 (tato žádost je evidována jako první v pořadí)

b) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o došlé žádosti doručené dne 15. 10. 2015 o koupi pozemku p. č. 2446/42 nebo 2446/43, oba v k. ú. Domažlice (tato žádost je evidována jako druhá v pořadí)(OSM)

 

1727 - zmocňuje v souladu s ustanovením § 154 a § 1205 občanského zákoníku pana Ing. Miroslava Macha, Domažlice, aby zastupoval město Domažlice, IČ 00253316, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20 jakožto statutární orgán (předsedu společenství vlastníků) Společenství vlastníků v domě č.p. 65 v Třebnicích(OSM)

 

1728 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabýt pozemek p. č. 3729/4 v k. ú. Domažlice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města, a to úplatně ve výběrovém řízení

Termín splnění: 18. 11. 2015(OSM)

 

1729 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky 4841/7, 4841/8, 4841/9, 5104/1, vše v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, ul. Chrastavická - kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1730 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2438/23, 2438/22, 2438/7, 2438/27, 2438/26, 2438/20, vše v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, Kovařovicova - rekonstrukce NN, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1731 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o přípravě podání žádosti o poskytnutí dotace na další etapu rekonstrukce Pivovaru „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, sál a galerie, stavební etapa II“, v rámci programu Cíl EÚS ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020

b) ukládá odboru správy majetku zajistit cenovou nabídku na realizaci všech etap dotačního procesu v rámci programu Cíl EÚS ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 a sestavit pracovní tým na tento projekt

Termín splnění: do 30. 11. 2015(OSM)

 

1732 - souhlasí s použitím jistiny, uhrazené v souladu s čl. III. odst. 2) části B smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 27.06.2012 s městem Domažlice, k úhradě části smluvní pokuty uplatněné v souladu s čl. III. odst. 1) části C této smlouvy(OSM)

 

1733 - schvaluje podání žaloby o zaplacení smluvní pokuty ve výši 117.800 Kč z titulu smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 27.06.2012 s městem Domažlice na prodej pozemku p. č. st. 671 k. ú. Domažlice, a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení(OSM)

 

1734 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s realizací pozemku p. č. 5146/1, k. ú. Domažlice ve prospěch fyzické osoby

b) nedoporučuje zastupitelstvu města souhlasit s realizací pozemku p. č. 5146/2, k. ú. Domažlice ve prospěch fyzické osoby

c) doporučuje zastupitelstvu města trvat na svém usnesení č. 1183 ze dne 19. 11. 2008, tedy na bezplatném převodu pozemků p. č. 5146/2 a č. 5146/5, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 18. 11. 2015(OSM)

 

1735 - a) bere na vědomí žádosti prodejců na vánočních trzích u stromečku, které se konají ve dnech 18. 12. - 23. 12. 2015

b) schvaluje přidělení dřevěného stánku na Vánočních trzích ve střední části náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 18. do 23. prosince 2015 dle předloženého návrhu

- stánek č. 1: produkty tvořící tradiční vesnickou zabijačku (ovar, jitrnice, klobásy, maso …)

V CAFFE.cz - Jan Březina, Vančurova 230, 346 01 Horšovský Týn

- stánek č. 2: tradiční vánoční teplé nápoje (svařená vína, grog, čaj, medovina ...)

VINIČKA spol. r. o., Viničce 3/446, Praha 6

- stánek č. 3: netradiční teplé nápoje, káva, bombardino, vafle

V CAFFE.cz - Jan Březina, Vančurova 230, 346 01 Horšovský Týn

- stánek č. 4: tradiční vánoční teplé nápoje (svařená vína, grog ...), koblížky

Jan Šturma, 344 01 Domažlice

- stánek č. 5: med, vánoční produkty z medu, z vosku, perníčky

Anna Vondrovicová, Domažlice

- stánek č. 6: vyhrazeno pro charitu - prodej vánočních přání a dekorací a ozdob z chráněných dílen DIECÉZNÍ charita Plzeň -SOS Domažlice-Roman Holub

- stánek č. 7: vánoční dekorace a ozdoby z přírodních materiálů – jmelí, zdobené závěsy, větvičky Jiřina Fialová, 312 16 Plzeň

- stánek č. 8: vánoční dekorace a ozdoby z přírodních materiálů

Jiřina Fialová, 312 16 Plzeň(OSM)

 

1736 - a) souhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Kunešova vedle č. p. 499 pro vozidlo RZ: 1P1 0338, na p. č. 2311/55, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP

b) nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Břetislavova u č. p. 68 pro vozidlo RZ 4P7 4785, na p. č. 4780/1 k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP

c) nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Kunešova proti domu č. p. 539 pro vozidlo RZ 4P2 9780 v Domažlicích, na p. č. 2311/11, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP(OSM)

 

1737 - schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 3302/2, 3310, 3311, 3312, 3314/1, 3300/13, 3319/13, 3321/2 a 3322/2, vše v k. ú. Domažlice, k zemědělským účelům(OSM)

 

1738 - schvaluje uzavření dodatku č. XII ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, IČ 00115649, dne 06.10.1998, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1739 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol s r. o., se sídlem Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ 45356815 neodstranil, tzn. opravu ukotvení rámu francouzského okna a s tím souvisejících prasklin omítky u řadového domu B1.13 Martinovi Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 1.740 Kč (OZ Bába)

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 2.105 Kč (opravy – řadové domy OZ Bába)

org. 240 § 6399 pol.5362 - 365 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

1740 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr umístění výrobního areálu developerské společnosti CSPP Group a. s., se sídlem Brno-střed, Bašty 413/2 v průmyslové zóně za kasárny dle předloženého investičního záměru

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1741 - schvaluje pronájem nemovitosti - budovy č. p. 97 na Chodském náměstí, Domažlice - Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 113/1, tento pozemek p. č. st. 113/1, budovy č. p. 72 na Chodském náměstí, Domažlice - Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/2 a tento pozemek p. č. st. 115/2 a pozemek p. č. 5517, vše k. ú. Domažlice a uzavření nájemní smlouvy s organizací Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, se sídlem 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí, Erbenova 184, IČ 48342939 dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba určitá od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2042, a výše nájemného se sjednává ve výši 336.193 Kč, včetně inflační doložky a ustanovení o kauci(OSM)

 

1742 - souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období v ul. Cihlářská v termínu od od 30. 11. 2015 do 11. 12. 2015 za účelem pokládky kabelu NN pro společnost ELEKTROMONTÁŽE TOUŠ s. r. o., se sídlem Topolová 68, Nýřany, PSČ 330 23, IČ 29089247(OSM)

 

1743 - schvaluje pronájem části nebytových prostor v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích, za účelem skladování motocyklů, čtyřkolek a garážového vybavení, na dobu neurčitou, za cenu 3.269 Kč/rok s inflačním nárůstem,bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1744 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 19. 10. 2015(OF)

 

1745 - schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiřího Houšky dle předloženého návrhu s účinností od 1. 11. 2015(OF)

 

1746 - schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslava Zavadila dle předloženého návrhu s účinností od 1. 11. 2015(OF)

 

1747 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 10/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01. 01. 2016

Termín splnění: 01. 01. 2016(OF)

 

1748 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 29.000 Kč (Městská policie – opravy)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 29.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1749 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232 takto:

Účet 558 – Náklady z DDM + 15.000 Kč

Účet 501 – Spotřeba materiálu - 15.000 Kč(OF)

 

1750 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, č.j.: MeDO-51822/2015-Ka ze dne 27.10.2015(OF)

 

1751 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1752 - souhlasí s použitím finančních prostředků fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice na pořízení: nákladního automobilu Fiat ducato ve výši 354.255 Kč, sypače s rozmetacím diskem samonakládací ve výši 313.972 Kč, radlice sněhové čelní ve výši 82.344 Kč(OF)

 

1753 - schvaluje Smlouvu o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24, uzavřené mezi Městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a ČSOB a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

1754 - schvaluje Příkaz k administraci, uzavíraný mezi Městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, Domažlice,PSČ 344 20 a Komerční bankou, a. s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 344 20 dle předloženého návrhu(OF)

 

1755 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 12. října 2015

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 14. října 2015

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 19. října 2015

d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 21. října 2015

e) bere na vědomí zápis z konzultačního dne ve Sluníčku Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 21. října 2015

f) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském kulturním středisku v Domažlicích, který se konal dne 22. října 2015

g) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 23. října 2015(OKS)

 

1756 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 65.000 Kč Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích na vytvoření nového pojezdového zábradlí a přesun plošiny pro vozíčkáře do prostoru schodiště firmou ITS Praha, spol. s r. o., se sídlem Modřice, Brněnská 537, PSČ 664 42, IČ 43001408(OKS)

 

1757 - schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 073865, o podporu z rozpočtu Plzeňského kraje pro projekt Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2016 (zažádáno o 120.000 Kč) a schvaluje případné přijetí této dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

1758 - schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, B. Němcové 118, PSČ 344 58, IČ 48344117, o Dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2016 poskytovanou Plzeňským krajem (zažádáno o 1.126.305 Kč) a schvaluje případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

1759 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce Římskokatolické farnosti od středy 23. 12. 2015 od 23.00 hodin do neděle 27. 12. 20.15 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice(OKS)

 

1760 - schvaluje platový výměr Josefu Kunešovi, řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2015(OKS)

 

1761 - schvaluje platový výměr Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2015(OKS)

 

1762 - schvaluje platový výměr paní Anně Bauerové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2015(OKS)

 

1763 - schvaluje platový výměr Mgr. Karlu Štípkovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre. B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2015(OKS)

 

1764 - schvaluje platový výměr Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2015(OKS)

1765 - schvaluje platový výměr Mgr. Ing. Kamile Bendové, ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2015(OKS)


1766 - schvaluje platový výměr paní Šárce Strnadové, pověřené vedením Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2015(OKS)

1767 - schvaluje platový výměr Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2015(OKS)

1768 - schvaluje platový výměr Bc. Lence Schirové, ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2015(OKS)

1769 - schvaluje platový výměr Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2015(OKS)

 

1770 - schvaluje vydání „Potvrzení“ dle přechodného ustanovení čl. II bodu 9 zákona č. 82/2015 Sb., Mgr. Ing. Kamile Bendové, ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu(OKS)S

 

1771 - a) bere na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDHO obce Domažlice

b) bere na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDHO obce Domažlice(OKS)

 

1772 - schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)


1773 - schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

1774 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 66.324 Kč (investiční rezerva)

org. 0223 § 6171 pol. 6122 + 66.324 Kč (správa budov – elektronický zabezpečovací systém)(OKS)

 

1775 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5019 - 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – refundace)

org. 0220 § 5512 pol. 5169 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – služby)

org. 0220 § 5512 pol. 5153 - 39.000 Kč (JSDHO Domažlice – plyn)

org. 0220 § 5512 pol. 5163 - 7.660 Kč (JSDHO Domažlice – pojištění členů)

org. 0220 § 5512 pol. 5173 - 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – ubytování – stravné)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 + 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – PHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 44.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5154 + 7.660 Kč (JSDHO Domažlice – elektřina)(OKS)

 

1776 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 3639 pol. 5137  + 23.500 Kč (vánoční osvětlení města -nově pořízená)
org. 0223 § 3639 pol. 5171  +   8.912 Kč (vánoční osvětlení města – oprava na bráně)
org. 0261 § 6409 pol. 5901  -  32.412 Kč (rozpočtová rezerva)(OKS)

 

1777 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, mezi Státní tiskárnou cenin, se sídlem v Praze, Růžová 6, č.p 943, PSČ 110 00, IČ 00001279 a Městem Domažlice dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

1778 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 5169 + 70.030 Kč (nákup ostatních služeb)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 70.030 Kč (rozpočtová rezerva)(OICT a GIS)

 

1779 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 20. 10. 2015

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 19. 10. 2015

 

1780 - schvaluje uzavření dohody o podmínkách přístupu do centrálního registru řidičů, mezi Ministerstvem dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 66003008 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu a ukládá Městské policii Domažlice provést úkony spojené s připojením do CRŘ

Termín splnění: 31. 1. 2016(MP)

 

1781 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc říjen 2015(MP)

 

1782 - schvaluje návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 18. 11. 2015 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

1783 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 4 nacházející se v budově čp. 56, v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

1784 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy s těmito náležitostmi: předmětem zástavy bude pozemek p. č. 2446/40 v k. ú. Domažlice, a zástavní právo bude zřízeno k zajištění dluhů dlužníka vůči zástavnímu věřiteli, kterými jsou dluhy vůči bance vzniknuvší na základě nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru č. 3400/525023-01/15/01-001/00/R uzavřené dne 4. 11. 2015 popsané v podkladových materiálech

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1785 - a) schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice a akciovou společností EKO-KOM, a. s., IČO 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zastoupenou Ing. Zbyňkem Kozlem, generálním ředitelem, jejíž předmětem je odprodej 5-ti kusů použitých sběrných nádob pro tříděný sběr využitelných komunálních odpadů dle předloženého návrhu

b) schvaluje dohodu o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě mezi městem Domažlice a akciovou společností EKO-KOM, a. s., IČO 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zastoupenou ředitelkou oddělení využití odpadů RNDr. Martinou Vrbovou, Ph.D., jejíž předmětem je odprodej 5-ti kusů použitých sběrných nádob pro tříděný sběr využitelných komunálních odpadů dle předloženého návrhu(OSM )

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 13. 11. 2015
Poslední aktualizace: 13. 11. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna