Obsah

33. schůze ze dne 27. 10. 2015

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 33. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 27. 10. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1517 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu se společností Artes natur, s. r. o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem č. p. 315, IČ 26366282 v rámci stavby Hala výrobního a prodejního centra Artes natur s. r. o v Domažlicích, změna I dle předloženého návrhu s tím, že výše jednorázové náhrady se stanoví ve výši dle usnesení rady města č. 6304 b) ze dne 13. 9. 2010 za uložení kanalizačního potrubí a za uložení kamenného propustku 10.000 Kč bez DPH(OSM)

 

1518 - schvaluje uzavření licenční smlouvy na užívání softwaru MP Manager pro potřeby městské policie se společností FT Technologies, a. s., se sídlem U Sokolovny 253, Bohuňovice, PSČ 783 14, IČ 26833620 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1519 - a) bere na vědomí žádosti společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 ze dne 13. 10. 2015 o prominutí jednorázové pokuty ve výši 400.000 Kč a odpuštění pokuty za nedodržení termínu plnění zakázky na akci "Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice – bezbariérový přístup do MKS – I. Etapa interiér, dodatek č. 2" ve výši 181.517,18 Kč

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o odpuštění pokuty ve výši 400.000 Kč se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 za nepředložení bankovní záruky nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XVII smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice – bezbariérový přístup do MKS – I. Etapa interiér, dodatek č. 2" dle předloženého návrhu

c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o odpuštění pokuty ve výši 181.517,18 Kč se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 za nedodržení termínu plnění zakázky na akci Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice – bezbariérový přístup do MKS – I. Etapa interiér, dodatek č. 2" dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1520 - ruší usnesení č. 1259 ze dne 1. 9. 2015, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce parkovacích míst v ul. Mánesova, Domažlice“ se společností IK Plzeň s. r. o., se sídlem Kozinova 122, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 49789066(OSM)

 

1521 - a) bere na vědomí žádost ze dne 17. 6. 2015 o vyjádření k záměru odkanalizování rekreační chaty, jež je součástí pozemku p. č. st. 3686, k. ú. Domažlice

b) nesouhlasí se záměrem odkanalizování rekreační chaty, jež je součástí pozemku p. č. st. 3686, k. ú. Domažlice vybudováním vnitřního rozvodu kanalizačního systému a kanalizační přípojky, a to ani jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, ani jako vlastník stávající vodohospodářské infrastruktury nacházející se na území města, ani jako vlastník pozemků, na nichž má být stavby vnitřního rozvodu kanalizačního systému a kanalizační přípojky umístěna(OSM)

 

1522 - bere na vědomí žádost společnosti STEMONT JS s. r. o., se sídlem Horšovský Týn, Hřbitovní 281, PSČ 346 01, IČ 27971589 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby Stará Huť st. p. 292 parc. č. 476/3 - NN, kNN a odkládá rozhodnutí v této věci do doby předložení znaleckého posudku obsahujícím komplexní výpočet náhrad škod, které vzniknou na lesních porostech a pozemcích trvalým i dočasným záborem(OSM)

 

1523 - a) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. st. 1193, st. 1308, 2319/3, 2322/3, 2330, 2349/15, 2349/44, vše v k.ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, ul. Benešova - kabel NN, I. etapa, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2322/4, 2330, 4813/1, 4813/10, vše v k.ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, ul. Benešova - kabel NN, II. etapa, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1524 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3496/2 v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, Pelnářova, p. č. 3499/6 - kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1525 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2446/30, 4948/12, 4948/16, vše v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, Petrovická, 1649/16, Úškrt - kNN_GEO, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1526 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 3319/12 a p. č. 5017/2, oba v k. ú. Domažlice za cenu 186.450 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1527 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2685/7 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1528 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kůlnu poř. č. 1, v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210, k. ú. Domažlice(OSM)

 

1529 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2238/1, k. ú. Domažlice, za cenu 10.800 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1530 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit pozemek p. č. 618/2 a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 680/2 (dle PK), č. 681 (dle PK), č. 682 (dle PK) a č. 683 (dle PK), vše v k. ú. Dolní Folmava a část pozemku ve zjednodušené evidenci č. 370 (dle PK) označenou dle geometrického plánu č. 155-418-1206/2015 novým parcelním číslem 370/2 v k. ú. Starý Spálenec, a to za pozemky ve vlastnictví státního podniku Lesy České republiky, s. p.

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1531 - souhlasí jako vlastník místní komunikace cyklotrasy (Domažlice - Havlovice) nacházející se m. j. na pozemku p. č. 2772/14 a 4971/2, oba v k. ú. Domažlice s připojením nemovitosti - pozemku p. č. 2792/6, k. ú. Domažlice na tuto místní komunikaci(OSM)

 

1532 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce „Oprava chodníku před domem č. p. 233 v Kozinově ulici v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova“ a „Domažlice – ulice Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst"

b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Oprava chodníku před domem č.p.233 v Kozinově ulici v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova“ a „Domažlice – ulice Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst" ve složení:

členové                                      náhradníci

Bc. Michal Hájek,                    Bc. Radka Tichá,

Ing. Pavlína Fišerová,           Lenka Králová,

Ing. Miroslav Mach,              Ing. Ivana Sladká,

Ing. Ivana Kozinová,            Bc. Jiří Pivoňka,

Jakub Mráz,                             Jiří Pivoňka(OSM)

 

1533 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2170/9, k. ú. Domažlice společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 344 01, IČ 26410826 za cenu 408 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1534 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice, v rozsahu 12269/73015

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 12269/73015 na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 22.483 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1535 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice, v rozsahu 12067/73955

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 12067/73955 na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 21.636 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1536 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1741/10565

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1741/10565 na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 21.851 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1537 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 1968, k. ú. Domažlice, v rozsahu 3319/24330

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3319/24330 na pozemku p. č. st. 1968, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 13.914 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1538 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/143816

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4052/143816 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 4.125 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1539 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1597/35945

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1597/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 6.291 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1540 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2329, k. ú. Domažlice, v rozsahu 9017/56645

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 9017/56645 na pozemku p. č. st. 2329, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 17.574 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1541 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4438/187485

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4438/187485 na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 5.468 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1542 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 3513/128588

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3513/128588 na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 11.802 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1543 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6026/369163

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6026/369163 na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.042 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1544 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6071/229596

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6071/229596 na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.568 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1545 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2610, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6051/76112

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6051/76112 na pozemku p. č. st. 2610, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 11.734 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1546 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2619 a st. 2620, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7051/161044

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7051/161044 na pozemcích p. č. st. 2619 a st. 2620, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 12.531 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1547 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2938, k. ú. Domažlice, v rozsahu 8059/50424

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8059/50424 na pozemku p. č. st. 2938, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 18.987 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1548 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2938, k. ú. Domažlice, v rozsahu 8333/50424

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8333/50424 na pozemku p. č. st. 2938, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 19.633 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1549 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2938, k. ú. Domažlice, v rozsahu 8149/50424

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8149/50424 na pozemku p. č. st. 2938, k. ú. Domažlice, a cenu ve výši 19.199 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2016(OSM)

 

1550 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice, v rozsahu 11660/73015, vztahující se k bytové jednotce č. 167/4 v budově čp. 167 v ul. 28. října v Domažlicích(OSM)

 

1551 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice, v rozsahu 12383/73015, vztahující se k bytové jednotce č. 167/5 v budově čp. 167 v ul. 28. října v Domažlicích(OSM)

 

1552 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice, v rozsahu 11876/73015, vztahující se k bytové jednotce č. 167/6 v budově čp. 167 v ul. 28. října v Domažlicích(OSM)

 

1553 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice, v rozsahu 12443/73955, vztahující se k bytové jednotce č. 168/4 v budově čp. 168 v ul. 28. října v Domažlicích(OSM)

 

1554 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice, v rozsahu 12288/73955, vztahující se k bytové jednotce č. 168/6 v budově čp. 168 v ul. 28. října v Domažlicích(OSM)

 

1555 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 1955, k. ú. Domažlice, v rozsahu 781/6076, vztahující se k bytové jednotce č. 197/7 v budově čp. 197 v ul. Palackého v Domažlicích(OSM)

 

1556 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 1958, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6248/48608, vztahující se k bytové jednotce č. 200/8 v budově čp. 200 v ul. Palackého v Domažlicích(OSM)

 

1557 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 1959, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6248/48608, vztahující se k bytové jednotce č. 201/6 v budově čp. 201 v ul. Palackého v Domažlicích(OSM)

 

1558 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 1968, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1252/12165, vztahující se k bytové jednotce č. 212/2 v budově čp. 212 v ul. Palackého v Domažlicích(OSM)

 

1559 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2212, k. ú. Domažlice, v rozsahu 8165/49010, vztahující se k bytové jednotce č. 227/6 v budově čp. 227 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1560 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6532/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/1 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1561 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7357/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/3 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1562 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6388/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/4 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1563 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/6 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1564 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6388/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/7 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1565 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/8 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1566 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/9 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1567 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/12 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1568 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6388/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/13 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1569 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/14 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1570 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7357/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/15 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1571 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6532/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/16 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1572 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6532/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/19 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1573 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/20 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1574 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/21 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1575 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/23 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1576 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143816, vztahující se k bytové jednotce č. 233/24 v budově čp. 233 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1577 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6388/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/1 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1578 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/2 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1579 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/3 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1580 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/5 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1581 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6388/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/7 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1582 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/9 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1583 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/12 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1584 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6388/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/13 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1585 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/15 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1586 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/17 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1587 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/18 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1588 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6532/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/19 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1589 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/20 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1590 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/21 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1591 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6532/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/22 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1592 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7465/143780, vztahující se k bytové jednotce č. 234/24 v budově čp. 234 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

1593 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6676/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/1 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1594 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/2 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1595 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/3 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1596 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6676/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/4 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1597 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/5 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1598 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/6 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1599 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6676/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/7 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1600 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/8 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1601 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/9 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1602 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6676/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/10 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1603 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4052/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 239/11 v budově čp. 239 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1604 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3290, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1669/18229, vztahující se k bytové jednotce č. 240/4 v budově čp. 240 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1605 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3290, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1013/18229, vztahující se k bytové jednotce č. 240/5 v budově čp. 240 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1606 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3290, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 240/9 v budově čp. 240 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1607 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3290, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1669/18229, vztahující se k bytové jednotce č. 240/10 v budově čp. 240 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1608 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3290, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7501/72916, vztahující se k bytové jednotce č. 240/12 v budově čp. 240 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1609 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2564, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6100/158880, vztahující se k bytové jednotce č. 496/5 v budově čp. 496 v ul. Kunešova v Domažlicích(OSM)

 

1610 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2564, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6820/158880, vztahující se k bytové jednotce č. 496/6 v budově čp. 496 v ul. Kunešova v Domažlicích(OSM)

 

1611 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6928/187485, vztahující se k bytové jednotce č. 498/18 v budově čp. 498, 499 v ul. Kunešova v Domažlicích(OSM)

 

1612 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4438/187485, vztahující se k bytové jednotce č. 499/15 v budově čp. 498, 499 v ul. Kunešova v Domažlicích(OSM)

 

1613 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4427/187485, vztahující se k bytové jednotce č. 499/18 v budově čp. 498, 499 v ul. Kunešova v Domažlicích(OSM)

 

1614 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2576, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7040/120590, vztahující se k bytové jednotce č. 508/1 v budově čp. 508 v ul. Kunešova v Domažlicích(OSM)

 

1615 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2576, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6060/120590, vztahující se k bytové jednotce č. 508/2 v budově čp. 508 v ul. Kunešova v Domažlicích(OSM)

 

1616 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2576, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7040/120590, vztahující se k bytové jednotce č. 508/3 v budově čp. 508 v ul. Kunešova v Domažlicích(OSM)

 

1617 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6981/257176, vztahující se k bytové jednotce č. 512/3 v budově čp. 512, 513, 514 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1618 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6026/257176, vztahující se k bytové jednotce č. 512/5 v budově čp. 512, 513, 514 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1619 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7026/257176, vztahující se k bytové jednotce č. 513/4 v budově čp. 512, 513, 514 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1620 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6026/257176, vztahující se k bytové jednotce č. 513/12 v budově čp. 512, 513, 514 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1621 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7011/257176, vztahující se k bytové jednotce č. 514/5 v budově čp. 512, 513, 514 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1622 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7026/369163, vztahující se k bytové jednotce č. 515/8 v budově čp. 515, 516, 517 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1623 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6974/369163, vztahující se k bytové jednotce č. 517/1 v budově čp. 515, 516, 517 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1624 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7026/369163, vztahující se k bytové jednotce č. 517/12 v budově čp. 515, 516, 517 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1625 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6974/369163, vztahující se k bytové jednotce č. 517/16 v budově čp. 515, 516, 517 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1626 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6496/229596, vztahující se k bytové jednotce č. 518/3 v budově čp. 518, 519 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1627 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6496/229596, vztahující se k bytové jednotce č. 518/6 v budově čp. 518, 519 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1628 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6551/229596, vztahující se k bytové jednotce č. 518/10 v budově čp. 518, 519 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1629 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6496/229596, vztahující se k bytové jednotce č. 518/12 v budově čp. 518, 519 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1630 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7104/242824, vztahující se k bytové jednotce č. 520/4 v budově čp. 520, 521, 522 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1631 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7104/242824, vztahující se k bytové jednotce č. 521/7 v budově čp. 520, 521, 522 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1632 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, vše v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7104/242824, vztahující se k bytové jednotce č. 521/10 v budově čp. 520, 521, 522 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

1633 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2797 a st. 2798, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 383/4594, vztahující se k bytové jednotce č. 521/2 v budově čp. 521, 522 v ul. Žižkova v Domažlicích(OSM)

 

1634 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2797 a st. 2798, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 767/9188, vztahující se k bytové jednotce č. 521/4 v budově čp. 521, 522 v ul. Žižkova v Domažlicích(OSM)

 

1635 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2797 a st. 2798, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 765/9188, vztahující se k bytové jednotce č. 522/1 v budově čp. 521, 522 v ul. Žižkova v Domažlicích(OSM)

 

1636 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2610, k. ú. Domažlice, v rozsahu 3243/38056, vztahující se k bytové jednotce č. 542/1 v budově čp. 542 v ul. Švabinského v Domažlicích(OSM)

 

1637 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4192/125098, vztahující se k bytové jednotce č. 545/2 v budově čp. 545, 546 v ul. Švabinského v Domažlicích(OSM)

 

1638 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6975/125098, vztahující se k bytové jednotce č. 545/3 v budově čp. 545, 546 v ul. Švabinského v Domažlicích(OSM)

 

1639 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4408/125098, vztahující se k bytové jednotce č. 545/4 v budově čp. 545, 546 v ul. Švabinského v Domažlicích(OSM)

 

1640 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7021/125098, vztahující se k bytové jednotce č. 545/9 v budově čp. 545, 546 v ul. Švabinského v Domažlicích(OSM)

 

1641 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7021/125098, vztahující se k bytové jednotce č. 546/4 v budově čp. 545, 546 v ul. Švabinského v Domažlicích(OSM)

 

1642 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4216/125098, vztahující se k bytové jednotce č. 546/11 v budově čp. 545, 546 v ul. Švabinského v Domažlicích(OSM)

 

1643 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2619 a st. 2620, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7051/161044, vztahující se k bytové jednotce č. 551/3 v budově čp. 551, 552 v ul. Švabinského v Domažlicích(OSM)

 

1644 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2619 a st. 2620, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6051/161044, vztahující se k bytové jednotce č. 551/5 v budově čp. 551, 552 v ul. Švabinského v Domažlicích(OSM)

 

1645 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2925 a st. 2926, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 6051/161084, vztahující se k bytové jednotce č. 557/5 v budově čp. 556, 557 v ul. Švabinského v Domažlicích(OSM)

 

1646 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2937, k. ú. Domažlice, v rozsahu 8529/51380, vztahující se k bytové jednotce č. 584/3 v budově čp. 584 v ul. Ladova v Domažlicích(OSM)

 

1647 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2937, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1807/10276, vztahující se k bytové jednotce č. 584/5 v budově čp. 584 v ul. Ladova v Domažlicích(OSM)

 

1648 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2937, k. ú. Domažlice, v rozsahu 8313/51380, vztahující se k bytové jednotce č. 584/6 v budově čp. 584 v ul. Ladova v Domažlicích(OSM)

 

1649 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3352, k. ú. Domažlice, v rozsahu 4691/26020, vztahující se k bytové jednotce č. 586/4 v budově čp. 586 v ul. Ladova v Domažlicích(OSM)

 

1650 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3356, k. ú. Domažlice, v rozsahu 8913/69858, vztahující se k bytové jednotce č. 594/7 v budově čp. 594 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1651 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7128/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 626/1 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1652 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4044/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 626/2 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1653 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7128/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 626/4 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1654 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 626/6 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1655 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 626/9 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1656 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 626/12 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1657 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7128/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 627/1 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1658 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4044/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 627/2 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1659 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7128/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 627/4 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1660 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 627/6 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1661 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7128/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 627/7 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1662 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4044/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 627/8 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1663 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 627/9 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1664 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7128/154052, vztahující se k bytové jednotce č. 627/10 v budově čp. 626, 627 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1665 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7128/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 628/1 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1666 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 628/3 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1667 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7128/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 628/4 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1668 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4044/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 628/5 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1669 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 628/6 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1670 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 628/9 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1671 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7128/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 628/10 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1672 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 628/12 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1673 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4044/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 629/2 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1674 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 629/3 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1675 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 629/6 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1676 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 4044/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 629/8 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1677 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 7128/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 629/10 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1678 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, v rozsahu 8082/154032, vztahující se k bytové jednotce č. 629/12 v budově čp. 628, 629 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1679 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení geometrických plánů na akce: „Malé vodní nádrže Na cvičáku“, „Protierozní hrázky v rokli U Strážské cesty“, „Suchá nádrž Týnské Předměstí“, „Suché nádrže U Strážské cesty“, společnosti GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., se sílem Husovo náměstí 60, Horšovský Týn, PSČ 346 01 IČ 00869759, v rozsahu dle předložených cenových nabídek za cenu 80.828 Kč včetně DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0524 § 2341 pol. 6121 + 18.150 Kč (GP – Malé vodní nádrže Na cvičáku)

org. 0525 § 2341 pol. 6121 + 11.253 Kč (GP – Protierozní hrázky v rokli U Strážské cesty)

org. 0526 § 2341 pol. 6121 + 21.175 Kč (GP – Suchá nádrž Týnské Předměstí)

org. 0527 § 2341 pol. 6121 + 30.250 Kč (GP – Suché nádrže U Strážské cesty)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 80.828 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1680 - a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 4800/3, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30. 11. 2015

b) neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4800/3, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem č. 1 ani č. 2 za účelem zajištění přístupu a příjezdu k budově čp. 183, jež je součástí pozemku p. č. st. 834/1, a k pozemku p. č. st. 834/2, vše v k. ú. Domažlice, a zřízení 1 parkovacího místa za předpokladu, že zastupitelstvem města nebude schválen záměr prodeje této části pozemku(OSM)

 

1681 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 32612015 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366 jejímž předmětem je úhrada nákladů na zásah mimo územní obvod a příspěvek na věcné vybavení JSDHO Domažlice a JSDHO Havlovice dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220             pol.4122 + 8.362 Kč (dotace PK - JSDHO Domažlice)
org. 0220 § 5519 pol. 5021 + 3.162 Kč (JSDHO Domažlice - zásahy mimo obvod)
org. 0220 § 5519 pol. 5167 + 1.200 Kč (JSDHO Domažlice - odborná příprava)
org. 0220 § 5519 pol. 5132 + 4.000 Kč (JSDHO Domažlice - věcné vybavení)
org. 0221             pol. 4122 + 800 Kč (dotace PK - JSDHO Havlovice)
org. 0221 § 5519 pol. 5167 + 800 Kč (JSDHO Havlovice - odborná příprava)(OSM)

 

1682 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t na pozemní komunikace do ul. Msgre B. Staška, Npor. O. Bartošky, Elišky Krásnohorské a Hruškova v Domažlicích v termínu 9. 11. 2015 až 15. 11. 2015 pro vozidlo Volvo FM12 (nákladní automobil valníkový), RZ: 1P88955, povolená hmotnost: 26 t(OSM)

 

1683 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Domažlice - ulice Boženy Němcové, zřízení parkovacích míst a oprava opěrné zdi a schodiště" uzavřené dne 25. 5. 2015 mezi Městem Domažlice a společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Cihlářská 511, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 48035599 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 59.950 Kč (rekonstrukce ul. B. Němcové - realizace)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 59.950 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1684 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zpevněné plochy před hřbitovem v Domažlicích“ uzavřené dne 3. 9. 2015 mezi městem Domažlice a společností Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 45359164 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 35.762 Kč (zpevněné plochy před hřbitovem)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 35.762 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1685 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Domažlice, U Nemocnice č. p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ uzavřené dne 3. 9. 2015 mezi městem Domažlice a společností MIRAS - stavitelství a sanace s. r. o., odštěpný závod Plzeň, se sídlem Plzeň - Litice, V Úhlu 37/11, PSČ 321 00, IČ 26385759 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1686 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - místnost č. 206 - v budově č. p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích – Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1, k. ú. Domažlice(OSM)

 

1687 - schvaluje pronájem části nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/17 k. ú. Domažlice, společnosti NÁPOJE HRUBÝ s. r. o., se sídlem Stráž 38, PSČ 344 01, IČ 02850427, DIČ CZ02850427, za účelem provozování prodejního skladu nápojů, na dobu neurčitou, za cenu 5.000 Kč/měsíc včetně DPH, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle předloženého návrhu(OSM)

 

1688 - a) schvaluje zadání zakázky na na instalaci nového kamerového bodu v ulici Petrovická (křižovatka k průmyslové zóně - cyklostezka na Petrovice) společnosti TIOS plus s. r. o., se sídlem Kozinova 46, Domažlice, IČ 26395053 dle předložených nabídek.

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 281 § 5319 pol. 6122 + 219.828 Kč (kamera Petrovická ul.)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 219.828 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1689 - a) bere na vědomí informaci ve věci žaloby Města Domažlice proti společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o. na odstranění vad díla „Změna stavby bývalých kasáren na 38. b. j. Domažlice“

b) schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ve věci žaloby Města Domažlice proti společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o. na odstranění vad díl „Změna stavby bývalých kasáren na 38. b.j. Domažlice“(OSM)

 

1690 - a) schvaluje zadání zakázky na vybavení prodejních stánků elektroinstalací společnosti Gabriel a Pangrác spol. s r. o., se sídlem Školní 112, Domažlice, PSČ 344 01, IČ45349576 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 2143 pol. 5137 + 40.126 Kč (elektroinstalace - prodejní stánky)

org. 287 § 6399 pol. 5362 - 6.964 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 33.162 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1691 - a) schvaluje zadání zakázky na zhotovení stavby "Změna přípravy teplé vody, ZŠ Komenského 17 Domažlice" společnosti Plynoma Soukup s.r.o., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 687, IČ 29156793 v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 258.206 Kč (Změna přípravy teplé vody, ZŠ Kom. 17)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 44.812 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 213.394 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1692 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města Domažlice v roce 2014(OF)

 

1693 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, č.j.: MeDO-46900/2015-Ka ze dne 13.10.2015(OF)

 

1694 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4122 ÚZ 13305 + 749.758 Kč (dotace na dofinancování sociálních služeb)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 ÚZ 13305 + 663.957 Kč (Městské centrum – pobytové služby)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 ÚZ 13305 + 85.801 Kč (Městské centrum – odlehčovací služby)

Termín splnění: 30. 11. 2015(OF)

 

1695 - a) ukládá příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice odvod z fondu investic ve výši 99.690 Kč

Termín splnění: 16. 11. 2015

a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0225 § 4350 pol. 2123 + 99.690 Kč (odvod z fondu investic Městské centrum)

Org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 99.690 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

1696 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2014/2015

b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2014/2015

c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2014/2015(OKS)

 

1697 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 9. října 2015(OKS)

 

1698 - bere na vědomí protokol Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu - ŠMS/9211/15 - o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace, kterou provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, dne 16. 9. 2015(OKS)

 

1699 - a) mění usnesení č. 1294 b) z 1. 9. 2015 takto:

schvaluje spolupořádání 9. ročníku veřejné prezentace škol a firem „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 25. listopadu 2015 v prostorách MKS Domažlice

b) ruší usnesení č. 1294 c) z 1. 9. 2015(OKS)

 

1700 - schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul. náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Barokní ohňostroj“ dne 21. 11. 2015 od 12.00 hodin do 21.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice(OKS)

 

1701 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Pelechy dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1702 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Stráž dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1703 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Ždánov dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1704 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Nevolice dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1705 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0117 § 2229 pol. 5139 + 8.000 Kč (odbor dopravy – nákup dopravních kuželů)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 8.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF, OD)

 

1706 - schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

1707 - doporučuje zastupitelstvu města pověřit podle § 3 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů plněním některých úkolů při řízení obecní policie Mgr. Petra Kubala a to v rozsahu stanovené pracovní náplně

Termín splnění: 18. 11. 2015(1. místostarosta)

 

1708 - souhlasí se zřízením sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okresní sdružení hasičů Domažlice, IČ 48344974, v budově č. p. 243, jež je součástí pozemku p. č. st. 1343 k. ú. Domažlice, v Břetislavově ul., Domažlice - Dolejší Předměstí(OSM)

 

1709 - souhlasí s přijetím daru v podobě výsady stromu do areálu letního kina - buku lesního - kultivar Davick gold (Fagus sylvatica 'Davick gold') ve velikosti 200 až 250 cm, který bude slavnostně vysazen pro upomínku výročí sta let od vystavění rozhledny Kurzovy věže na nejvyšším vrcholu Českého lesa Čerchově od dárce Klubu Českých turistů, se sídlem Mánesova 512, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 18230423(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 3. 11. 2015
Poslední aktualizace: 3. 11. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna