Obsah

30. schůze ze dne 15. 9. 2015

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

z 30. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 15. 9. 2015

 

Rada města v Domažlicích:

 

1310 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 4 nacházející se v budově č. p. 56 v lici Branské v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

1311 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování plynové přípojky, vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 657/5 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Přepojení přípojky výrobního areálu Galí Optik se společností Galí Optik s. r. o., se sídlem Chrastavická 217, 344 20 Domažlice, IČ 47714042 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) s tím, že jednorázová náhrada se stanoví ve výši 200 Kč/bm bez DPH(OSM)

 

1312 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování elektrické přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 628/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic v rámci stavby Havlovice - Elektrická přípojka parc. č. 160/3 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

1313 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3487/1 v k.ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, Na Milotově, 2898/54 - kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1314 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 3505, 5043/2 v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, Pelnářova, Váchal - kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1315 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2685/14 v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, Sukova, parc. č. 2685/19 - kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1316 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Dodávka PC, tabletů a MFC zařízení pro Městskou policii Domažlice“ nabídku společnosti JaFa H & S spol. s r. o., Branská 55, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26374803 s nabídkovou cenou 148.775 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku „Dodávka PC, tabletů a MFC zařízení pro Městskou policii Domažlice“ se společností JaFa H & S spol. s r. o., Branská 55, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26374803 za cenu 148.775 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 5311 pol. 5137 + 180.018 Kč (PC, tablety, MFC zařízení pro MP)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 180.018 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1317 - ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka a implementace softwarového vybavení pro Městskou policii Domažlice“ a ukládá organizační složce Městská policie Domažlice se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice vyhlásit veřejnou zakázku znovu dle doporučení výběrové komise

Termín splnění: 30. 10. 2015(OSM)

 

1318 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi části pozemku p. č. 435/2, k. ú. Domažlice, oddělenou geometrickým plánem č. 4097-1151/2015 a označenou novým parcelním číslem 435/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 22 m2 za cenu 5.280 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1319 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2253, k. ú. Domažlice za cenu 13.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2246/1, k. ú. Domažlice za cenu 12.000 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1320 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5050/1, k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

1321 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5634/1, k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem za účelem užívání jako odstavné a manipulační plochy za cenu 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že výpovědní doba se stanoví 6 měsíční(OSM)

 

1322 - bere na vědomí žádost ze dne 22. 6. 2015 o vydání předběžného souhlasu se záměrem stavby rodinného domu na pozemku p. č. 2718/2, k. ú. Domažlice a předběžně souhlasí s tímto záměrem za podmínky uzavření plánovací smlouvy, jejíž předmětem bude provedení prodloužení kanalizační stoky a zřízení veřejných parkovacích míst na pozemku žadatele (investora) v rozsahu dle upraveného návrhu, a to na náklady žadatele (investora) a bezplatné převedení vybudovaných staveb na město Domažlice(OSM)

 

1323 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 21.465 Kč (Rozšíření parkoviště pro OA v ul. Švabinského - měření hluku)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 21.465 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1324 - souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 2190/4, k. ú. Domažlice s vydáním souhlasu s vynětím části tohoto pozemku o výměře 20 m2 ze zemědělského půdního fondu pro stavbu odtokového koryta v rámci stavby Hala výrobního a prodejního centra Artes natur s. r. o v Domažlicích, dokumentace změny stavby před dokončením(OSM)

 

1325 - souhlasí v souladu s ustanovením odst. 4 čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30. 4. 2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 s umístěním těchto staveb - stavby dřevěného altánu typu 1 na pozemku p. č. 611/44 v k. ú. Havlovice u Domažlic (u rybníka Radošov) dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Ploubem, Domažlice, 08/2015; dřevěného altánu typu 1 na pozemku p. č. 512 v k. ú. Dolní Folmava (rota Bystřice) dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Ploubem, Domažlice, 08/2015; dřevěného altánu typu 2 na pozemku p. č. 357/20 v k. ú. Česká Kubice (Köglerovo zastavení) dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Ploubem, Domažlice, 08/2015; dřevěného altánu typu 2 na pozemku p. č. 375/1 v k. ú. Dolní Folmava (Na Zlomu) dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Ploubem, Domažlice, 08/2015; dřevěného altánu typu 2 na pozemku p. č. 702 v k. ú. Dolní Folmava (Hlinitá cesta) dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Ploubem, Domažlice, 08/2015, a vydáním příslušných rozhodnutí, kterými bude umístění a provedení staveb povoleno(OSM)

 

1326 - a) souhlasí v souladu s ustanovením odst. 5 čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30. 4. 2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 s provedením stavby Lesní cesta č. 49, zelený plac - Horizontálka dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Rojtem, Projekční kancelář Rojt, Domažlice, V/2015 za podmínky získání dotace z Programu obnovy venkova

b) schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 v rámci stavby Lesní cesta č. 49, zelený plac - Horizontálka dle předloženého návrhu

c) souhlasí s provedením technického zhodnocení Lesní cesta č. 49, zelený plac - Horizontálka a odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem – společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o. se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994(OSM, OF)

 

1327 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 12452/73015 na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 22.818 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2475/14603 na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 22.677 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 781/6076 na pozemku p. č. st. 1955, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.957 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35954 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 4.125 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1597/35954 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.503 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35954 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 4.125 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

g) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7501/143816 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.636 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

h) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 3.991 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

ch) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 3.991 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

i) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 305/7944 na pozemku p. č. st. 2564, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 5.598 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

j) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3461/59471 na pozemku p. č. st. 2565, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 8.485 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

k) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4544/187485 na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 5.599 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

l) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 698/12059 na pozemku p. č. st. 2576, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 8.370 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

m) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6026/369163 na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.042 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

n) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6071/229596 na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.568 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

o) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3263/114798 na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 8.135 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

p) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3537/121412 na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 12.515 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

q) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3527/121412 na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 12.480 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

r) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 888/30353 na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 12.568 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

s) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2108/62549 na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.745 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

t) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2136/12845 na pozemku p. č. st. 2937, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 19.556 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

u) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4342/34929 na pozemku p. č. st. 3356, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 16.334 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

v) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1011/38513 na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.450 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

w) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1011/38513 na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.450 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1328 - a) bere na vědomí žádost společnosti SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Železničářská 1234/79, Plzeň, PSČ 312 00, IČ 48035599 ze dne 2. 9. 2015 o prominutí poplatku z prodlení na akci Domažlice – ulice Boženy Němcové, zřízení parkovacích míst a oprava opěrné zdi a schodiště

b) neschvaluje uzavření dohody o odpuštění pokuty se společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Železničářská 1234/79, Plzeň, PSČ 312 00, IČ 48035599 za nedodržení termínu plnění zakázky na stavbě Domažlice – ulice Boženy Němcové, zřízení parkovacích míst a oprava opěrné zdi a schodiště dle předloženého návrhu(OSM)

 

1329 - a bere na vědomí žádost společnosti Ptáčník – dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 ze dne 1. 9. 2015 o rozvázání smlouvy o dílo na akci "Oprava chodníku před domem č. p. 233 v Kozinově ulici v Domažlicích", "Domažlice - Zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova" a "Domažlice - ulice Kosmonautů zvýšení kapacity parkovacích míst"

b) schvaluje uzavření Dohody o zrušení závazku Smlouvy o dílo na akci "Oprava chodníku před domem č. p. 233 v Kozinově ulici v Domažlicích", "Domažlice - Zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova" a "Domažlice - ulice Kosmonautů zvýšení kapacity parkovacích míst" se společností Ptáčník - dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 395 ze dne 17. 6. 2015

Termín splnění: 23. 9. 2015(OSM)

 

1330 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 3302/2, p. č. 3310, p. č. 3311, p. č. 3312 a p. č. 3314/1, vše v k. ú. Domažlice za cenu 453.290,00 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 11. 2015(OSM)

 

1331 - a) bere na vědomí žádost ze dne 08.09.2015

b) ruší usnesení č. 1169 b) ze dne 18.08.2015

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, využití pozemku: zbořeniště, o výměře 193 m2, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem zástavby dle platného územního plánu města Domažlice

Termín splnění: 2. 10. 2015(OSM)

 

1332 - a) schvaluje úhradu nákladů za opravu chladícího zařízení v budově zimního stadionu v Domažlicích v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve výši 96.373 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 116.612 Kč (SSZMD, opravy dle nájemní smlouvy)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 20.239 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 96.373 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1333 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby Účelová komunikace Prokopa Velikého v Domažlicích vypracovaná Ing. Janem Rojtem, Projekční kancelář Rojt, Vodní 27, Domažlice, z VIII/2015 a souhlasí se zasláním stanoviska dle upraveného návrhu(OSM)

 

1334 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/13, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky panu Liborovi Hammerovi, Poběžovice a panu Markovi Hiklovi, Praha 4, na dobu určitou do 30.09.2021 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu vymezené situačním plánkem zpracovaným Ing. Vlastou Kůtovou „Terasa kavárny Enzzo – náměstí Míru Domažlice - půdorys“(OSM)

 

1335 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Domažlice, U Nemocnice č. p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ uzavřené dne 3. 9. 2015 mezi městem Domažlice a společností MIRAS - stavitelství a sanace s. r. o., odštěpný závod Plzeň, se sídlem odštěpného závodu Plzeň - Litice, V Úhlu 37/11, PSČ 321 00, IČ 26385759 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0505 § 6171 pol. 6121 + 261.334 Kč (realizace - zateplení objektu MěÚ, U Nemocnice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 261.334 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1336 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení žulových soklíků včetně popisek a na přípravu ocelového kotvení k jednotlivým sochám vytvořeným na sochařském sympoziu v roce 2015 v Domažlicích panu Václavu Fialovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Arbesova 146, Klatovy, PSČ 339 01, IČ 76637590 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje zadání zakázky na provedení kotvících patek, přemístění a usazení výše uvedených soch vytvořených na sochařském sympoziu v roce 2015 v Domažlicích panu Martinu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

c) schvaluje zadání zakázky na překlad popisek soch vytvořených na sochařském sympoziu v roce 2015 v Domažlicích, a to do jazyka německého a anglického paní Lence Bauerové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Prokopa Velikého 572, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 69252564 v rozsahu dle předložené nabídky

d) schvaluje přijetí daru - soch vytvořených na sochařském sympoziu v roce 2015 v Domažlicích a uzavření darovací smlouvy s příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice, IČ 00073865 na darování dle předloženého návrhu

e) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0504 § 2143 pol. 5137 + 86.075 Kč (Naučná stezka Baldovské návrší)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 86.075 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1337 - a) bere na vědomí žádost společnosti AS CHEMOPRAG, a. s., se sídlem Purkyňova 27, Plzeň ze dne 30. 7. 2015 o vyjádření k projektové dokumentaci - změnu v návrhu řešení odpadních vod a dešťové kanalizace v rámci stavby Stavba skladovací haly firmy CRS-Czechia s. r. o., Domažlice, p. č. 3670/6, 1516

b) předběžně souhlasí s variantou s napojením splaškových vod z areálu v rámci stavby Stavba skladovací haly firmy CRS-Czechia s. r. o., Domažlice, p. č. 3670/6, 1516 na veřejnou kanalizaci dle varianty 1

c) předběžně souhlasí s variantou s napojením dešťových vod z areálu v rámci stavby Stavba skladovací haly firmy CRS-Czechia s. r. o., Domažlice, p. č. 3670/6,1516 dle upravené varianty 1 (svedením do přítoku, před umělou vodní nádrží ve vlastnictví města, za předpokladu vydání souhlasu správce toku)(OSM)

 

1338 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/17 k. ú. Domažlice, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

1339 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0269 § 1036 pol. 6119 + 2.052 Kč (Plán lesního hospodářství)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.052 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1340 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice – bezbariérový přístup do MKS – I. Etapa interiér, dodatek č.2" uzavřené dne 14. 10. 2014 mezi městem Domažlice a společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1341 - a) bere na vědomí žádost o souhlas s umístěním kanalizační přípojky v pozemku p. č. 2347/11 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice, Fügnerova č. p. 180 - kanalizační přípojka a souhlasí s jejím provedením za podmínek navržených odborem správy majetku

b) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování kanalizační přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2347/11 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice, Fügnerova č. p. 180 - kanalizační přípojka na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle upraveného návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

1342 - schvaluje Dodatek k Univerzální smlouvě o předávání hotovosti v obalech, uzavřené dne 23. 12. 2010 mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČO 00253316 a Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 dle předloženého návrhu(OF)

 

1343 - schvaluje Dodatek ke smlouvám o vedení účtů, uzavřený mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČO 00253316 a Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 dle předloženého návrhu(OF)

 

1344 - a) jmenuje ústřední inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2015 v tomto složení:

Předseda: Bc. Stanislav Antoš

Členové: Ing. Jitka Heřmanová

Ing. Milena Vlčková

Ing. Alena Kučerová

Dagmar Krásná

b) schvaluje Plán inventur majetku a závazků města Domažlice v roce 2015 dle předloženého návrhu

c) ukládá ústřední inventarizační komisi zajistit provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2015 dle schváleného Plánu inventur

Termín splnění: 31. 3. 2016(OF)

 

1345 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 3639 pol. 3113 + 295.337 Kč (příjem z prodeje plynovodní přípojky KC Pivovar)

org. 0821 § 6399 pol. 5362 + 51.257 Kč (odvod DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 244.080 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

1346 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 12. 8. 2015

b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30. 6. 2015

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2015 jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

1347 - bere na vědomí žádost Ing. Michaely Babejové, Domažlice a nevyhovuje této žádosti(OKS)

 

1348 - souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 13.560 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 4/152, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI pro Základní školou a mateřskou školu Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkovou organizaci, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČO 75005735(OKS)

 

1349 - ruší usnesení č. 1044 ze dne 23. 6. 2015(OKS)

 

1350 - ruší usnesení č. 959 ze dne 9. 6. 2015(OKS)

 

1351 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 69.147,20 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory na nákup lina do 2 bytů v objektu Břetislavova 84(OKS)

 

1352 - souhlasí s přijetím daru – 1 ks obrazu s mariánskou tématikou pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory(OKS)

 

1353 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 50.119,41 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích na nákup projekční techniky – systém mobilní projekce/dataprojektor Epson EB-535W(OKS)

 

1354 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2015/2016 ve třídách v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

1355 - schvaluje konání akce „Vánoční trhy“ ve dnech 18. 12. - 23. 12. 2015 (pátek - středa)(OKS)

 

1356 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 304/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OKS)

 

1357 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 401/2015 ve výši 130.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČO 00253316 a Cocker, a. s, se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice, IČ 29116872, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12. 2015(OKS)

 

1358 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 402/2015 ve výši 170.000 Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12. 2015(OKS)

 

1359 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 403/2015 ve výši 100.000 Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12. 2015(OKS)

 

1360 - schvaluje Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě č. O2OP/174702 mezi O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

1361 - a) projednala protokol Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje č.j. HSPM-3847-3/2015 DO ze dne 4. 9. 2015 o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně

b) souhlasí s odstraněním ohnišť na pozemcích města Domažlice na odpočívadlech „Skokanský můstek” a „Přírodní galerie u Havlovic”

c) ukládá společnosti Domažlické městské lesy s. r. o., IČ 26322994, odstranit ohniště na odpočívadlech „Skokanský můstek” a „Přírodní galerie u Havlovic”, místa označit zákazem rozdělávání otevřeného ohně

Termín splnění: ihned (OŽP)

 

1362 - a) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice Jaroslavu Zavadilovi dle předloženého návrhu

b) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace MKS Domažlice Mgr. Kamilovi Jindřichovi dle předloženého návrhu(místostarosta, OF, OKS)

 

1363 - stanoví s účinností od 1. 1. 2016 celkový počet zaměstnanců městské policie na 21(místostarosta)

 

1364 - doporučuje zastupitelstvu města zmocnit JUDr. Zdeňka Nováka, místostarostu, zastoupením Města Domažlice na všech soudních jednáních konaných v soudním řízení vedeném u OS Domažlice pod č.j. 12 C 420/2014

Termín splnění: 23. 9. 2015

 

1365 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 25. 8. 2015

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 26. 8. a 7. 9. 2015

 

1366 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc srpen 2015(MP)

 

1367 - schvaluje návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 23. 9. 2015 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

1368 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s tím, že k zajištění pohledávek Hypoteční banky, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 13584324 za paní R. K., z titulu úvěru bude zřízeno zástavní právo ve prospěch Hypoteční banky, a. s. k právu stavby zřízenému k pozemku p. č. 2446/40, k. ú. Domažlice; tento souhlas je zároveň souhlasem dle článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 8. 9. 2015 mezi městem Domažlice a paní R. K., ve kterém si město Domažlice ve smyslu § 1252 občanského zákoníku vyhradilo souhlas k zatížení práva stavby

Termín splnění: 23. 9. 2015(OSM)

 

1369 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice na volejbalové dresy pro oddíl Volejbal Domažlice z. s., se sídlem E. Krásnohorské 39, Domažlice, PSČ 344 01(OKS)

1370 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – náměstí Míru v Domažlicích pro autobus SPZ 5AT8686 z důvodu přepravy účinkujících na koncert Plzeňské filharmonie dne 28. září 2015 v 17.00 a 21.00 hodin(OKS)

 

1371 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1“ se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem Domažlice, Město, náměstí Míru 57, PSČ 344 01, IČ 01567411, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1“ se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem Domažlice, Město, náměstí Míru 57, PSČ 344 01, IČ 01567411, dle předloženého návrhu

c) schvaluje zahrnutí částky 2.070.071Kč bez DPH potřebné na provedení druhé části stavby „Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1“ do rozpočtu města na rok 2016(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 21. 9. 2015
Poslední aktualizace: 21. 9. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna