Obsah

28. schůze ze dne 1. 9. 2015

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 28. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 1. 9. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1255 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 845 b) ze dne 25. 6. 2015 do 30. 10. 2015

b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 463 ze dne 10. 2. 2015 do 31. 12 2015

c) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 596 b) ze dne 31. 3. 2015 2015 do 30. 11. 2015(OSM)

 

1256 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

1257 - a) bere na vědomí stížnost na nájemce bytu č. 236/12 v Kozinově ul, Domažlice podanou nájemcem sousedního bytu ze dne 30.06.2015 a upozornění nájemců bytů nacházejících se v bytovém domě č. p. 236 v Kozinově ul., Domažlice na rušení výkonu nájemního práva ze dne 25. 8. 2015

b) neukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice zaslat písemnou výzvu k opuštění bytu č. 236/12 nacházejícího se v domě č.p. 236 v Kozinově ul., Domažlice - Hořejší Předměstí, dle § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

1258 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 30, v budově čp. 276, v ulici Petrovická v Domažlicích, a to v souladu s § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

1259 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce parkovacích míst v ul. Mánesova, Domažlice“ se společností IK Plzeň s. r. o., se sídlem Kozinova 122, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 49789066 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1260 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 980/5 v k. ú. Domažlice se společností RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 v rámci stavby Přístup k RS Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

1261 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování investičního záměru Přestupní uzel Domažlice obecně prospěšné společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 252 45 091, v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Přestupní uzel Domažlice“, mezi městem Domažlice a obecně prospěšnou společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 252 45 091 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2219 pol. 6121 + 155.000 Kč (investiční záměr Přestupní uzel Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 155.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1262 - schvaluje pronájem části pozemkových parcel č. 4814/41 a 5152/1, obě v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za cenu 75 Kč/den za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1263 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 2170/9, k. ú. Domažlice společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 344 01, IČ 26410826 za cenu 408 Kč/m2, a to v souladu s ujednáními článku IV. kupní smlouvy uzavřené s touto společností dne 19. 10. 2006 s výhradou ustanovení čl. IV. odst. 4 a odst. 5 této kupní smlouvy

Termín splnění: 30. 9. 2015(OSM)

 

1264 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 252 § 3639 pol. 5169 + 45.375 Kč (věcná břemena, GP)

org. 261 § 6409 pol. 5901 - 45.375 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1265 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu v rámci stavby Kanalizační přípojka - v obci Babylon pro č. e. 17 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1266 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu v rámci stavby Plynovodní přípojka rodinného domu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1267 - souhlasí s vydáním rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí části pozemku p. č. 369/1 v k.ú. Česká Kubice určenému k plnění funkcí lesa o výměře 33 m2 (trvalé odnětí) a 40 m2 (dočasné odnětí) v rámci stavby TM_BTA_Domažlice_DOYCK_OK, jejíž investorem je O2 Czech Republic, a. s., za podmínky, že před jeho vydáním bude uhrazena částka odpovídající škodě způsobené na lesních pozemcích a lesních porostech ve výši 33 m2 x 16 Kč/m2/rok x 30let, s tím, že veškeré náklady spojené s vydáním těchto rozhodnutí budou hrazeny investorem stavby(OSM)

 

1268 - a) ruší usnesení č. 1215 a) a b) ze dne 18. 8. 2015

b) schvaluje zadání zakázky na dokončení rekonstrukce chodníků v ulici Elišky Krásnohorské v Domažlicích společnosti Lesní stavby s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, IČ 64834042 v rozsahu dle předložené nabídky za cenu 297.235 Kč bez DPH

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dokončení rekonstrukce chodníků v ulici Elišky Krásnohorské v Domažlicích společnosti Lesní stavby s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, IČ 64834042, dle předloženého návrhu

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 5171 + 432 Kč (chodník – ulice Elišky Krásnohorské)

org. 516 § 3326 pol. 6121 - 432 Kč (Baldovské návrší)(OSM)

 

1269 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice v rozsahu 2498/14791

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2498/14791 na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 22.394 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1270 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice v rozsahu 2496/14791

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2496/14791 na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 22.376 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1271- a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 1968, k. ú. Domažlice v rozsahu 3319/24330

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3319/24330 na pozemku p. č. st. 1968, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 13.914 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1272 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice v rozsahu 1013/35954

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35954 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 4.125 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1273 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice v rozsahu 1633/35954

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1633/35954 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.649 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1274 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice v rozsahu 3194/71890

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3194/71890 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.292 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1275 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice v rozsahu 577/11060

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 577/11060 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.387 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1276 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice v rozsahu 1013/35945

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 3.991 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1277 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice v rozsahu 1013/35945

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1013/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 3.991 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1278 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice v rozsahu 1597/35945

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1597/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.291 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1279 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2328, k. ú. Domažlice v rozsahu 9175/36897

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 9175/36897 na pozemku p. č. st. 2328, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 32.078 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1280 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2564, k. ú. Domažlice v rozsahu 341/7944

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 341/7944 na pozemku p. č. st. 2564, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.259 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1281 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, k. ú. Domažlice v rozsahu 7026/369163

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7026/369163 na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.211 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1282 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, k. ú. Domažlice v rozsahu 4399/125098

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4399/125098 na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.081 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1283 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2924, k. ú. Domažlice v rozsahu 7034/80639

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7034/80639 na pozemku p. č. st. 2924, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.509 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1284 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3355, k. ú. Domažlice v rozsahu 2846/22855

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 2846/22855 na pozemku p. č. st. 3355, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 16.288 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1285 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3356, k. ú. Domažlice v rozsahu 4342/34929

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4342/34929 na pozemku p. č. st. 3356, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 16.334 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1286 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, k. ú. Domažlice v rozsahu 337/12836

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 337/12836 na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.482 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1287 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 3300/13, 3319/13, 3321/2 a 3322/2, vše v k. ú. Domažlice za cenu 167.010 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1288 - a) bere na vědomí žádost spolku Basketbal Jiskra Domažlice, z. s., Fügnerova 647, Domažlice, ze dne 17.08.2015

b) ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Domažlice, Komenského 17, IČ 48342301, zajistit přemalování čar, doplnění čar vymezující lavičky a čáry na vhazování po time-outu na protější straně(dle protokolu) v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 499/2 k. ú. Domažlice (tělocvična), dle upraveného návrhu spolku Basketbal Jiskra Domažlice, z. s., Fügnerova 647, Domažlice, ze dne 17.08.2015 a zprovoznění internetu v hale, pořízení nového softwaru časomíry

Termín splnění: 31. 12. 2015

c) ukládá společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., IČ 25241958, zajistit provedení oprav umístění časomíry 24 vteřin, vyměnit obroučky u košů, v budově bez čp./če., umístěné na pozemku p. č. st. 1309/4 k. ú. Domažlice (sportovní hala), dle upraveného návrhu spolku Basketbal Jiskra Domažlice, z. s., Fügnerova 647, Domažlice, ze dne 17.08.2015

Termín splnění: 25. 09. 2015

d) ukládá odboru správy majetku pořídit časomíru do budovy bez č. p. / č. e. umístěné na pozemku p. č. st. 1309/4, k. ú. Domažlice (sportovní hala) s tím, že následně bude převedena do majetku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., IČ 25241958

Termín splnění: 31.01. 2016(OSM)

 

1289 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

d) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"(OSM)

 

1290 - schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“(OSM)

 

1291 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1292 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 5169 + 70.171 Kč (Městská policie – nákup služeb)

Org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 62.557 Kč (Městská policie – opravy)

Org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 132.728 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1293 - bere na vědomí žádost Nájemního družstva GOLEM, bytové družstvo č. j. 44106/2015/OF ze dne 24. 8. 2015 o zkrácení vázací doby a uzavření nového dodatku ke smlouvě(OF)

 

1294 - a) nezamítá žádost OHK o bezplatné poskytnutí prostor MKS s tím, že tato žádost je v kompetenci MKS

b) schvaluje spolupořádání 9. ročníku veřejné prezentace škol a firem „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 2. listopadu 2015 v prostorách MKS Domažlice

c) ukládá Městské policii Domažlice zajistit 15 parkovacích míst na náměstí Míru před čp. 51, 50, 49, 48, 47 a 46 v pondělí 2. 11. 2015 od 8.00 do 17.00 hodin pro organizátory a hosty akce „Od vzdělání k zaměstnání“

Termín splnění: 2. 11. 2015(OKS)

 

1295 - a) bere na vědomí nabídku společnosti Daruma spol. s r. o. na prezentaci města Domažlice

b) neschvaluje prezentaci města Domažlice v multimediálních informačních panelech společnosti Daruma spol. s r. o.(OKS)

 

1296 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 25.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0219 § 3319 pol. 5175 + 25.000 Kč (OKS - Záležitosti kultury - cyklokonference)(OKS)

 

1297 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 20.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 20.000 Kč (MKS - příspěvek na provoz – vyhlášení soutěže Fotoklubu)(OKS)

 

1298 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 74.705 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0223 § 6171 pol. 5171 + 74.705 Kč (správa budov – opravy a údržba)(OKS)

 

1299 - a) schvaluje vyřazení speciálního hasičského automobilu KAROSA 25 – L 101 CAS K zařazeného do IZS z majetku města prodejem firmě Ondřej Franěk, náhradní díly, prodej/export vozidel, AR car – CZ s .r. o., Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí jako nejvyšší předložené nabídce

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 3113 + 225.000 Kč (JSDHO Domažlice – prodej hasičského automobilu)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 225.000 Kč (investiční rezerva)(OKS)

 

1300 - schvaluje uzavření smlouvy o dodávce LPG pro služební vozidlo MP Dacia Duster s Michalem Michlem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 28. října 138, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 75412489 dle upraveného návrhu(1. místostarosta)

 

1301 - bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 25. 8. 2015

 

1302 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2015/2016 ve třídách mateřské školy Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

1303 - a) vyhodnotila 3. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 392/9 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 392/9 – bytu nacházejícího se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/9 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech] a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 451.999 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1304 - a) vyhodnotila 3. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 392/10 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 392/10 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/10 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech] a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 451.999 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1305 - rozhodla vyloučit uchazeče společnost PP-servis Plzeň s. r. o., se sídlem Plzeň, U Velkého rybníka 688/35, IČ 26322242 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Baldovská č. p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory" zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 7. 9. 2015
Poslední aktualizace: 7. 9. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna