Obsah

11. schůze ze dne 31. 3. 2015

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 11. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 31. 3. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

563 - a) bere na vědomí žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení ze dne 9. 3. 2015

b) schvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení z dlužné částky za užívání bytové jednotky č. 10, v budově čp. 258, v ulici Petrovická v Domažlicích, a to ve výši 50 % z dlužné částky za podmínky, že zbývajících 50 % dlužné částky bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, nejpozději do 31.12.2015(OSM)

 

564 - bere na vědomí žádost ohledně ukončení její splátkové povinnosti vůči městu Domažlice s tím, že o její žádosti již rozhodlo zastupitelstvo města dne 26. 2. 2014(OSM)

 

565 - bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 23. 3. 2015 s tím, že platí usnesení č. 497 ze dne 10. 3. 2015(OSM)

 

566 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4803/16 v k. ú. Domažlice se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117, IČ 27295567 dle předloženého návrhu(OSM)

 

567 - a) bere na vědomí dopis předsedy komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče pana Zdeňka Procházky

b) ukládá odboru správy majetku zajistit zpracování variant dopravního řešení křižovatky ulic Jindřichova a Šumavská v Domažlicích

Termín splnění: 30. 6. 2015(OSM)

 

568 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 7. 12. 2012 mezi městem Domažlice a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem náměstí Míru 136, Domažlice, IČ 48342696, kterým se rozšiřuje účel výpůjčky o provozování veřejného osvětlení a jehož podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu dodatku(OSM)

 

569 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit část pozemku p. č. 4818/58, vymezenou přiloženým situačním plánem, za část pozemku p. č. 966/5 v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob, vše v k. ú. Domažlice, s tím, že výměra směňovaných pozemků bude shodná(OSM)

 

570 - a) bere na vědomí, že Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, jakožto nájemce podle "smlouvy o nájmu nebytových prostor" na pronájem části nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích uzavřené dne 16.02.2006 s městem Domažlice jakožto pronajímatelem uplatnila právo dle čl. II. odst. 2 citované smlouvy, tedy právo na prodloužení doby nájmu do 16.05.2021

b) schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16.02.2006 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ 45317054, jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích), kterým bude sjednáno, že prodloužení doby nájmu o dobu uvedenou v písemném oznámení nájemce, maximálně však o 5 let, a to v případě, že nájemce neporuší v průběhu trvání nájemního vztahu své povinnosti, a že toto právo na prodloužení doby nájmu uplatní u pronajímatele doporučeným dopisem s uvedením požadované prodloužené doby nájmu nejpozději 1 rok před uplynutím aktuálně sjednané doby nájmu(OSM)

 

571 - a) schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující nájemní smlouvě uzavřené dne 20.08.2012 mezi městem Domažlice a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. st. 489/1, k. ú. Domažlice včetně její součásti zpevněné plochy parkoviště), kterým bude prodloužena doba nájmu do 16.05.2021

b) schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující nájemní smlouvě uzavřené dne 21.06.2013 mezi městem Domažlice a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. st. 489/1, k. ú. Domažlice včetně její součásti zpevněné plochy parkoviště), kterým bude prodloužena doba nájmu do 16.05.2021(OSM)

 

572 - schvaluje, že nájemce společnost LaZeNa, s. r. o., se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, PSČ 344 01, IČ 25215892, se kterým byla dne 26.08.1998 uzavřena nájemní smlouva na pronájem části nebytových prostor v budově č. p. 96 na Chodském náměstí v Domažlicích, zaplatí nájemné na 2. čtvrtletí 2015 v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 15.360,50 Kč splatná do 15.04.2015

2. splátka ve výši 15.360,50 Kč splatná do 15.05.2015

3. splátka ve výši 15.360,50 Kč splatná do 15.06.2015

4. splátka ve výši 15.360,50 Kč splatná do 15.07.2015

5. splátka ve výši 15.360,50 Kč splatná do 15.08.2015

6. splátka ve výši 15.360,50 Kč splatná do 15.09.2015

a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

573 - bere na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Odbor odloučené pracoviště Domažlice o vyjádření k majetkoprávnímu vypořádání pozemku p. č. 3729/4 v kat. území Domažlice ze dne 27. 2. 2015 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

574 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na nám. Míru, do ul. Fastrova, Spálená, Školní a Boženy Němcové v Domažlicích na dobu od 8. 4. 2015 do 31. 12. 2015, mimo termín konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2015 - 14. 8. 2015 až 16. 8. 2015, pro druh vozidla – AVIA A 80-N nosič kontejnerů, RZ: DO 88 58, hmotnost: 8,2 t, AVIA A 75-L nákladní valníkový, RZ: DOE 09 33, hmotnost: 7, 49 t, z důvodu zásobování staveniště při rekonstrukci objektů čp. 134 a 147 na náměstí Míru

b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – nám. Míru a Msgre B. Staška v Domažlicích na dobu od 8. 4. 2015 do 10. 4. 2015, pro druh vozidla – Tatra 815 - autodomíchávač, RZ: 4P5 2510, hmotnost: 25 t, Mercedes Benz 1831 - nákladní automobil, RZ: 1P0 5056, hmotnost: 19 t, z důvodu zásobování staveniště při rekonstrukci objektů čp. 147 na náměstí Míru(OSM)

 

575 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 6140 b) ze dne 2. 9. 2014

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 4458/2, k. ú. Domažlice ve prospěch města Domažlice a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti se společností Agrowest a. s., se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 30541, IČ 27961958, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015(OSM)

 

576 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 3705/4, k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice, a uzavření kupní smlouvy se společností České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 70994226, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2015(OSM)

 

577 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 na pozemku p. č. 4819/2 v k. ú. Domažlice za cenu 4.320 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015(OSM)

 

578 - a) souhlasí s pokácením 1 kusu smrku nacházejícího se na pozemku p. č. 2586/36 v k. ú. Domažlice v ulici Palackého u domu čp. 132

b) nesouhlasí s pokácením 1 kusu borovice a 1 kusu jedle se na pozemku p. č. 2586/36 v k. ú. Domažlice v ulici Palackého u domu čp. 132(OSM)

 

579 - nesouhlasí s pokácením 3 kusů stromů na pozemku p. č. 3800/71, 3800/132 a 3800/71 v k. ú. Domažlice na náklady společnosti Karpem a. s., se sídlem Náměstí republiky 59, Horšovský Týn(OSM)

 

580 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu lípy nacházející se na pozemku p. č. 2772/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

581 - souhlasí s pokácením 2 kusů jasanů nacházejících se na pozemku p. č. 2349/44 v k. ú. Domažlice v ul. Fügnerova(OSM)

 

582 - souhlasí s pokácením 1 kusu javoru nacházejícího se na pozemku p. č. 2585/37 v k. ú. Domažlice v areálu letního kina z bezpečnostních důvodů(OSM)

 

583 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu dvou snímačů čpavku, typového značení ExSens-NH3-1000-EC, v budově zimního stadionu společnosti KR Protect, spol. s r. o., se sídlem Xaveriova 1798/12, 150 00 Praha 5, IČ 60487101, provozovna: KR Protect, spol. s r. o., Baarova 19, 140 00 Praha 4, ve výši 27. 760 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 33.590 Kč (SSZMD, opravy dle nájemní smlouvy)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 5.830 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 27.760 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

584 - bere na vědomí splnění usnesení č. 384 ze dne 27. 1. 2015(OSM)

 

585 - a) ruší usnesení č. 3607 ze dne 5. 2. 2013

b) doporučuje zastupitelstvu schválit výši kupní ceny za prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích, na kterých se nachází stavby bytových domů (v nichž jsou vymezeny jednotky), na území města Domažlice, vlastníkům těchto jednotek ve výši 600 Kč/m2

Termín splnění: 22. 4. 2015(OSM)

 

586 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3290, k. ú. Domažlice v rozsahu 7501/72916

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7501/72916 na pozemku p. č. st. 3290, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 14.320 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015(OSM)

 

587 - a) doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 1373 ze dne 25. 6. 2014

Termín splnění: 22. 4. 2015

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemky p. č. 2446/39, č. 2446/63, č. 2446/59, č. 2490/2, č. 2490/43, č. 2490/18, č. 2483/14, č. 2446/40, č. 2446/41, č. 2446/42, č. 2446/43, č. 2446/44, č. 2446/60, č. 2446/53, č. 2490/19, č. 2490/14, č. 2446/62, č. 2446/61, č. 2446/58, č. 2446/57, č. 2446/56, č. 2446/55, č. 2446/54, č. 2490/21, č. 2490/20, č. 2490/17, č. 2490/16, č. 2490/15, č. 2483/11, č. 2483/12, č. 2483/15, č. 2483/16, č. 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 4. 5. 2015(OSM)

 

588 - nesouhlasí se změnou Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Nájemní smlouvy č. 83002 uzavřené mezi městem Domažlice a právním předchůdcem nájemce, společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, dle předloženého návrhu(OSM)

 

589 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 2398/54 a č. 4804/4, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2015(OSM)

 

590 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování komunikačního vedení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2611/16, 2311/17, 2311/18, vše v k. ú. Domažlice, se společností O2 Czech Republic a. s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, 140 22, IČ 60193336 v rámci stavby TM_BTA_Domažlice_DOKUN_OK na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

591 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2446/30, 5634/2, oba v k. ú. Domažlice, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby "Domažlice parc. č. 5692, REDOS - kNN" na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

592 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o kolaudačním rozhodnutí vydaném Městským úřadem Domažlice, odborem výstavby a územního plánování dne 17. 3. 2015 pod č. j. MeDO-14013/2015-Ze, kterým bylo povoleno užívání stavby - rekonstrukce stávajícího objektu a zřízení plynovodní přípojky, Muzeum Jindřicha Jindřicha, Domažlice, Dolejší Předměstí, Husova třída č. p. 61(OSM)

 

593 - souhlasí v souladu s článkem 6, odstavcem 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2004, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s umístěním sběrné nádoby na směsný odpad na pozemku p. č. 5042/2 v k. ú. Domažlice, ul. Voborníkova před domem čp. 257, který je veřejným prostranstvím, dle předloženého návrhu za podmínky vybudování uzavíratelného přístřešku pro umístění popelnice na náklady vlastníka domu(OSM)

 

594 - nesouhlasí v souladu s článkem 6, odstavcem 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2004, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s umístěním sběrné nádoby na směsný odpad na pozemku p. č. 5042/3 v k. ú. Domažlice, ul. Voborníkova před domem čp. 528, který je veřejným prostranstvím, dle předloženého návrhu(OSM)

 

595 - souhlasí v souladu s článkem 6, odstavcem 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2004, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s umístěním sběrné nádoby na směsný odpad na pozemku p. č. 4781/93 v k. ú. Domažlice, ul. Žižkova před domem čp. 20, který je veřejným prostranstvím, dle předloženého návrhu za podmínky vybudování uzavíratelného přístřešku pro umístění popelnice na náklady vlastníka domu(OSM)

 

596 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 223 umístěné na stavební parcele č. st. 1948, k. ú. Domažlice v Palackého ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí panu Son Hai Thanh, IČ 88295192, Palackého 211, 344 01 Domažlice a panu Son Van Trong, IČ 01378562, Americká 125, 345 06 Kdyně za účelem zřízení a provozování obchodu se smíšeným zbožím za těchto podmínek:

- nájemné se stanoví ve výši 6000 Kč/měsíc bez DPH s možností navýšení dle inflačního nárůstu

- doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíců

- kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíční splátky nájemného

- nájemce předloží před uzavřením nájemní smlouvy projektovou dokumentaci řešící úpravy nebytového prostoru, vč. položkového rozpočtu prací, pronajímateli k odsouhlasení

b) ukládá odboru správy majetku vypracovat koncept nájemní smlouvy, jejíž předmětem bude pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 223 umístěné na stavební parcele č. st. 1948, k. ú. Domažlice v Palackého ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí

Termín splnění: 31. 5. 2015(OSM)

 

597 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o nákupu energií na rok 2016 pro město Domažlice a jeho organizace a zařízení. Nákup energií proběhl na burzovním shromáždění dne 12. 3. 2015(OSM)

 

598 - a) ruší usnesení č. 500 ze dne 10. 3. 2015

b) souhlasí v souladu s čl. VI. nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 7. 2015 mezi městem Domažlice a společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., se sídlem Plzeň Podnikatelská 20, IČ 26366487 (jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 3565, včetně jeho součásti - budovy č. p. 275 a část pozemku p. č. 5704, vše v k. ú. Domažlice) s podnájmem části předmětu nájmu panu Van Tan Nguyen, fyzické osobě podnikající, se sídlem Františkovy Lázně, Horní Lomany, Konečná 334/9a, IČ 87508109 za účelem provozování prodejny potravin(OSM)

 

599 - a) schvaluje záměr umístit v blízkosti pomníku bitvy u Domažlic na Baldovském návrší kamenný objekt s mapou bitvy, dle předloženého návrhu.

b) ukládá odboru správy majetku zajistit potřebné podklady k územnímu řízení a následné realizaci díla dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 7. 2015

c) schvaluje zadání zakázky na výrobu žulových desek pro informační kamenný objekt na na Baldovském návrší, Václavu Fialovi, Arbesova 146, 339 01 Klatovy V, IČ 76637590, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 18.150 Kč včetně DPH

d) schvaluje zadání zakázky na výrobu a instalaci laminátové desky s mapou bitvy na informační kamenný objekt na Baldovském návrší, Společnosti pro památník bitvy u Domažlic, U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8, IČ 26635852, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 16.120 Kč včetně DPH

e) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení  k projektu: „Kamenný informační objekt s mapou bitvy, Baldovské návrší“ Ing. Zbyňku Wolfovi, Hradská 79, 344 01 Domažlice, IČ 73374792, v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 13.310 Kč včetně DPH

f) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0516 § 3326 pol. 6121 + 47.580 Kč (PD, Kamenný info objekt - Baldovské návrší)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 47.580 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

600 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování plynové přípojky a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 3800/6 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Plnící stanice CNG v areálu ČS Fronk, ul. Cihlářská se společností Eco Power Energy s. r. o., se sídlem Milady Horákové 116/109, Hradčany, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 02010534 na dobu určitou a to do 31. 12. 2029 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

601 - schvaluje úhradu náhrady za užívání parcely č. 2501/7, k. ú. Domažlice, v rámci akce terénní úpravy U Jezera, dle předloženého návrhu(OSM)

 

602 - a) bere na vědomí žádost o souhlas s provedením rekonstrukce koupelny a toalety (výměna obkladů, vany, úprava rozvodů vody) a ve výměně podlahových krytin v bytě č. 7B nacházejícím se v budově č. p. 86 v ul. Kozinova, Domažlice ze dne 12. 2. 2015

b) souhlasí s provedením rekonstrukce bytu č. 7B nacházejícího se v budově č. p. 86 v ul. Kozinova, Domažlice tak, jak je popsáno v žádosti ze dne 12. 2. 2015 za těchto podmínek:

1) s provedením stavebních úprav Bytu bude souhlasit Nájemní družstvo GOLEM, bytové družstvo, Kozinova 86, Domažlice (NDG), tento souhlas bude písemný a bude doložen městu před podáním žádosti o vydání závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, tedy před zahájením stavebních úprav, bez doložení souhlasu NDG pozbývá tento souhlas města platnosti,

2) stavební úpravy budou provedeny v souladu s příslušným stanoviskem orgánu státní památkové péče a v souladu s povolením provedení ohlášené stavby vydaným příslušným stavebním úřadem,

3) žadatel před zahájením stavebních úprav uzavře s městem Domažlice dohodu, ve které se zaváže provést stavební úpravy Bytu na svůj náklad a svoji odpovědnost, nepožadovat po městu Domažlice ani po NDG úhradu nákladů vynaložených na provedení těchto úprav, nepožadovat vyrovnání podle míry zhodnocení předmětu nájmu při skončení nájmu Bytu, a při skončení nájmu Bytu vrátit Byt pronajímateli s řádně provedenými stavebními úpravami

c) zplnomocňuje paní TB k zastupování města Domažlice jakožto vlastníka budovy č.p. 86 v ul. Kozinova, Domažlice ve správních řízení vedených příslušnými správními orgány za účelem vydání příslušných povolení pro provedení rekonstrukce bytu č. 7B nacházejícího se v budově č. p. 86, jež je součástí pozemku p. č. st. 450/4, k. ú. Domažlice, spočívající v rekonstrukci koupelny a toalety (výměna obkladů, vany, úprava rozvodů vody) a ve výměně podlahových krytin (zejména pak závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a povolení provedení ohlášené stavby vydaného stavebním úřadem), a to při jednáních v těchto správních řízení, když jednáním se rozumí především podávání žádostí, převzetí rozhodnutí(OSM)

 

603 - a) trvá na svém usnesení č. 158 b) ze dne 09.12.2014

b) souhlasí s podáním návrhu Krajskému úřadu Plzeňského kraje na zrušení rybářského revíru Zubřina 2 A 431082(OSM)

 

604 - bere na vědomí žádost ze dne 07.03.2015 a neschvaluje snížení nájemného za pronájem částí pozemků p. č. 2760/2 a č. 2760/5, oba v k. ú. Domažlice(OSM)

 

605 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 6171 pol. 5169 + 12.100 Kč (rozšíření funkcionality - profil zadavatele)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 12.100 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

606 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci pronájmu pozemků p. č. st. 4028, p. č. 3705/10 a p. č. 3705/11, vše v k. ú. Domažlice(OSM)

 

607 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování podkladů pro výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce školní kuchyně, Základní škola Komenského č. 17 v Domažlicích“ společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 116.402 Kč včetně DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0515 § 3113 pol. 6121 + 116.402 Kč (PD – podklady pro výběr zhotovitele, Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského 17)

org. 0515 § 6399 pol. 5362 – 20.202 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 96.200 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

608 - a) schvaluje zadání zakázky na dodání a instalaci solárního panelu k protipovodnímu čidlu, U Jezera, společnosti SUPTel a. s., se sídlem Hřbitovní 1322/15, Plzeň – Doubravka 312 00, IČ 25229397, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 24.732 Kč včetně DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0470 § 2333 pol. 5171 + 24.732 Kč (VISO – čidlo U Jezera, solární panel)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 24.732 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

609 - a) ruší usnesení č. 6292 ze dne 30.09.2014

b) schvaluje záměr pronajmout budovu č. p. 378 - stavba občanského vybavení, jež je součástí pozemku č. st. 1541, k. ú. Domažlice, a tento pozemek(OSM)

 

610 - a) schvaluje zadání zakázky na dodání náhradních komponentů herních prvků dětských hřišť v Domažlicích společnosti KARIM Europe s. r. o., se sídlem Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, IČ 29304865 dle předložené cenové nabídky č. 2

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3421 pol. 5171 + 17.279 Kč (opravy herních prvků DH v Domažlicích)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 17.279 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

611 - bere na vědomí dopis předsedy družstva Nájemní družstvo GOLEM, bytové družstvo (OSM)

 

612 - a) doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 3/2015, kterou se ruší OZV č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění OZV č. 8/2002 ze dne 23. 10. 2002, č. 4/2003 ze dne 21. 05. 2003, č. 2/2004 ze dne 25. 02. 2004, č. 4/2007 ze dne 28. 02. 2007 a č. 1/2008 ze dne 27. 02. 2008

Termín splnění: 15. 5. 2015

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit, aby finanční prostředky na účtu Fondu rozvoje bydlení města Domažlice č. 27-6462700287/0100, včetně těch, které na uvedený účet budou přicházet do úplného splacení půjček, byly používány na financování investičních akcí města

Termín splnění: průběžně(OF)

 

613 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole účtování časového rozlišení energií za rok 2014 u příspěvkových organizací(OF)

 

614 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 9. 3. 2015(OF)

 

615 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

616 - bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole provedené u příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170 a uvedených v Protokolu o kontrole č.j. MeDO-48577/2014-Kras(OF)

 

617 - bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole provedené u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94 a uvedených v Protokolu o kontrole č.j. MeDO-40190/2014-Kras(OF)

 

618 - bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole provedené u příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565 a uvedených v Protokolu o kontrole č.j. MeDO-48545/2014-Kras(OF)

 

619 - a) schvaluje odpis pohledávek na pokutách, uložených městskou policií a exekučních nákladech za rok 2007 až 2008 v celkové výši 76.531,47 Kč dle předloženého návrhu

b) schvaluje odpis pohledávek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2003 – 2005 v celkové výši 106.103 Kč dle předloženého návrhu

c) schvaluje odpis pohledávky na nájemném za rok 2014 ve výši 2.883 Kč dle předloženého návrh

d) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení, předaných k vymáhání na odbor finanční za rok 2007 – 2008 v celkové výši 106.200 Kč dle předloženého návrhu

e) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení za rok 2006 – 2013 v celkové výši 117.005,83 Kč dle předloženého návrhu

f) schvaluje převedení přeplatků na místním poplatku ze psů do výnosů města v celkové výši 917 Kč dle předloženého návrhu

g) schvaluje převedení přeplatků na pokutách a nákladech řízení do výnosů města v celkové výši 810,56 Kč dle předloženého návrhu

h) schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v účetní jednotce Město Domažlice za rok 2014 dle předloženého návrhu(OF)

 

620 - bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014(OF)

 

621 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2015 dle předloženého návrhu(OF)

 

622 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 § 6402 pol. 2223 + 19.472,85 Kč (doplatek dotace na volby do zastupitelstev a EP)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 19.472,85 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

623 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ98074 + 10.000 Kč (dotace – volby do ZO 14. 3. 2015, Babylon)

org. 0223 § 6112 pol. 5011 ÚZ98074 + 2.000 Kč (volby do ZO Babylon - platy)

org. 0223 § 6112 pol. 5175 ÚZ98074 + 69 Kč (volby do ZO Babylon - stravné)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 ÚZ98074 + 7.931 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

624 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 pol. 4116 ÚZ13234 N33 Z1 + 13.500 Kč (dotace od úřadu práce - SR)

org. 0222 pol. 4116 ÚZ13234 N33 Z5 + 76.500 Kč (dotace od úřadu práce - EU)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 90.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

625 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 15.000 Kč (Městská policie – platy)

org. 0222 § 5311 pol. 5021 + 5.000 Kč (Městská policie – dohoda o provedení práce)

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 10.000 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)(OF)

 

626 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. finanční plán společnosti na rok 2015 dle předloženého návrhu

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. Investiční plán společnosti na rok 2015 dle předloženého návrhu

c) ukládá odboru správy majetku zajistit podklady pro zadání veřejné zakázky Revitalizace panelových domů s tím, že investiční akce bude realizována v letech 2016 - 2017

Termín splnění: 31. 5. 2015

d) ukládá Domažlické správě nemovitostí s. r. o. sestavovat v letech 2016 až 2019 finanční plán hospodářské činnosti tak, aby příjem do rozpočtu města z hospodářské činnosti (tj. výsledek hospodaření, odpisy a daň z příjmů) byl v uvedených letech minimálně ve výši 15.000.000 Kč

Termín splnění: březen 2016 – 2019(OF)

 

627 - a) schvaluje finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2015 dle předloženého návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) ve výši 9.270.000 Kč

b) schvaluje „Položkový plán oprav a rekonstrukcí městských bytových a nebytových domů a jednotek pro rok 2015 (OF)

 

628 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Společností pro památník bitvy u Domažlic, se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 10, PSČ 180 00, IČ 26635852 dle změněného návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 197.472 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0115 § 2143 pol. 5169 + 197.472 Kč (CR – Smlouva o spolupráci Baldov)(OKS)

 

629 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 16. března 2015

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 17. března 2015

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 23. března 2015(OKS)

 

630 - neschvaluje umístění loga/poutáku Domažlického deníku na webových stránkách města Domažlice www.domazlice.eu(OKS)

 

631 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice na plánu města Domažlice a cykloturistické mapě okolí Domažlic vydávaných společností Kompakt spol. s r. o., Jiráskova 1424, Poděbrady(OKS)

 

632 - a) schvaluje konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 26. září 2015

b) souhlasí s použitím finančních prostředků na akci „Svatováclavská jízda koní“ z org. 0219 Záležitosti kultury na nákup skleniček a kokard do výše 14 000 Kč

c) schvaluje uzavírku střední a dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) za účelem konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 26. 9. 2015 od 7.00 do 16.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice(OKS)

 

633 - schvaluje uzavření Dohody o mediálním partnerství pro rok 2015 mezi městem Domažlice, IČ 00253316, se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a společností VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., IČ 61860981, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 370 01 České Budějovice, dle předloženého návrhu(OKS)

 

634 - schvaluje poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 21.500 Kč na akci „Sportovec roku 2014“ takto: jednotlivci mládež 500 Kč (3x), jednotlivci dospělí 1.000 Kč (2x), kolektivy mládež 2.000 Kč (3x), kolektivy dospělí 3.000 Kč (4x)(OKS)

 

635 - bere na vědomí žádost a souhlasí se zasláním odpovědi dle návrhu(místostarosta JUDr. Novák)

 

636 - bere na vědomí stížnost občanů bydlících v ul. Hradské a Branské ze dne 17.03.2015 a souhlasí se zasláním odpovědí dle návrhu(místostarosta JUDr. Novák)

 

637 - schvaluje uzavření Dohody o podmínkách přístupu do centrálního registru řidičů dle předloženého návrhu( místostarosta JUDr. Novák)

 

638 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 9. 3. 2015

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 4. 3. 2015

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 12. 3. 2015

 

639 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Domažlice, IČ 00253316, se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a Ministerstvem práce a sociálních věcí, IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 2. 4. 2015
Poslední aktualizace: 2. 4. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna