Obsah

108. SCHŮZE ZE DNE 18.07.2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
ze 108. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 18.07.2014Rada města v Domažlicích:

6014 - doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění odůvodnění veřejné zakázky na dodávku „Dodávka tepla do budovy kotelny v ul. Švabinského na pozemku p.č. 2633 k.ú. Domažlice a do budovy kotelny v ul. Kovařovicova čp. 274 na pozemku p.č. 3285 k.ú. Domažlice" zpracované dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
Termín splnění: 30. 8. 2014
OSM

6015 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 29.271,- Kč ( SSZMD, opravy dle nájemní smlouvy)
org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 5.674,- Kč ( odpočet DPH )
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 23.597,- Kč ( rozpočtová rezerva )
OSM

6016 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 15. 4. 2014 „Chodník u č.p. 156, Jindřichova ulice v Domažlicích“ uzavřené se společností Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ: 26363747 dle předloženého návrhu
OSM

6017 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce ulic Hradská, Branská a Chodská v Domažlicích" zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,O veřejných zakázkách, v platném znění společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice 3, IČ 48035599
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice 3, IČ 48035599 na stavební práce "Rekonstrukce ulic Hradská, Branská a Chodská v Domažlicích"dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření
org. 0511 § 2212 pol. 6121 +3.199.356,- ( rekonstrukce Chodská ulice - realizace)
org. 0512 § 2212 pol. 6121 +2.850.636,- (rekonstrukce Hradská, Branská - realizace)
org. 0264 § 6409 pol. 6121 - 6.049.992,- (investiční rezerva)
Termín splnění: 31.08.2014
OSM

6018 - a) schvaluje zadání zakázky na stavbu "Zateplení střechy spojovací chodby, ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích" panu Františkovi Kotkovi podnikajícímu jako fyzická osoba pod označením František Kotek s místem podnikání Horní 382, Kašperské Hory, IČ:49171895 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Zateplení střechy spojovací chodby, ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích" s panem Františkem Kotkem podnikajícímu jako fyzická osoba pod označením František Kotek s místem podnikání Horní 382, Kašperské Hory, IČ:49171895 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 226.349,-Kč (Zateplení střechy spojovací chodby,
ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 39.284,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 187.065,- Kč (investiční rezerva)
OSM

6019 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
OSM

6020 - schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 0500475083 na pojištění členů Jednotky SDH Domažlice pro případ úrazu mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Římská 2135/45, Praha 2, IČ 46973451 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316
OKS

6021 - schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 0500476083 na pojištění členů Jednotky SDH Domažlice – část Havlovice pro případ úrazu mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Římská 2135/45, Praha 2, IČ 46973451 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316
OKS

6022 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě C080126007 mezi Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Radlická 2, 15000 Praha 5, pobočka Plzeň, Černická 9-11 , IČ: 61860476 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316
OKS

6023 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě C080126007 mezi Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Radlická 2, 15000 Praha 5, pobočka Plzeň, Černická 9-11 , IČ: 61860476 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316
OKS

6024 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5171 + 200.000,--Kč (opravy radnice)
org. 0219 § 3419 pol. 5139 - 100.000,- Kč (Turnaj 4 měst - materiál)
org. 0219 § 3419 pol. 5169 - 100.000,- Kč (Turnaj 4 měst - nákup služeb)
OKS

6025 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava schodišť a ramp, Domažlice“ nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 za cenu 553.536,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava schodišť a ramp, Domažlice“ se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, IČ 25200631 dle předloženého návrhu
OSM


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.
Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.
 
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).


Pozn.: údaj napsaný velkými písmeny za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Vytvořeno: 30. 7. 2014
Poslední aktualizace: 30. 7. 2014 00:00
Autor: