Obsah

77. schůze ze dne 1. 8. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 77. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 01.08.2013


Rada města v Domažlicích:

4355 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. 16901/13 uzavřenou mezi městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 30613 Plzeň IČ: 72053119 na akci „Kompostárna Domažlice“ dle předloženého návrhu (OSM)

4356 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 80.000,- Kč od Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v plzeňském kraji v roce 2013“ - Tématický okruh Chodský květ – úsek U1 a U2
b) schvaluje Smlouvu č. C01/13 na na akci: Tématický okruh Chodský květ – úsek U1 a U2 uzavřenou mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem dle předloženého návrhu (OSM)

4357 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na dodávku „Výměna IRTN a vodoměrů, Domažlice“
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku „Výměna IRTN a vodoměrů, Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku ve složení:
členové: náhradníci:
Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
Marie Homolková, Jiří Pivoňka,
Ing. Miroslav Mach, Mgr. Karel Štípek,
Ing. Miloslav Miller, Vladimír Bauer,
Miroslav Kaigl, Tomáš Frut(OSM)

4358 - neschvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. C10, v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 6. 8. 2009 (OSM)

4359 - schvaluje záměr pronajmout části pozemkových parcel č. 957/1 a 959/1, vše v k.ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné skládky materiálu a zařízení staveniště (OSM)

4360 - schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 0239 §3639 pol. 5153 + 72.000,- Kč (plyn)
org. 0261 §6409 pol. 5901 - 72.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4361 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 133.100,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0252 § 3639 pol. 5169 + 133.100,- Kč (věcná břemena) (OSM)

4362 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 200.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org.0243 § 3721 pol. 5169 + 200.000,- Kč (sběr a svoz nebezpečných odpadů) (OSM)
 
Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

Ing. Jitka Heřmanová
radní města
v. r.Za správnost: Ing. Milena Vlčková

Vytvořeno: 5. 8. 2013
Poslední aktualizace: 5. 8. 2013 00:00
Autor: