Obsah

49. schůze ze dne 25. 9. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 49. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 25. 9. 2012Rada města v Domažlicích:

2916 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 276/3 v ul. Petrovická, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

2917 - schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2918 - schvaluje snížení nájemného v bytové jednotce č. 8, v budově čp. 253, v ulici 17. listopadu v Domažlicích o 75 %, a to od 9. 7. 2012 do 23. 9. 2012 (OSM)

2919 - a) ruší usnesení č. 2563 ze dne 26. 6. 2012
b) ruší usnesení č. 2625 ze dne 10. 7. 2012
c) ruší usnesení č. 2626 ze dne 10. 7. 2012
d) neschvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - místnost č. 200 - v nemovitosti č.p. 40 na náměstí míru v Domažlicích – Město umístěné na stavební parcele č. st. 187/1, k.ú. Domažlice (OSM)

2920 - a) schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů na Českomoravské komoditní burze Kladno mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ: 0025316 a společností PROSPEKSA, a.s., Neklanova 152/44, Praha 2 -Vyšehrad, IČ: 26421542
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 239 § 3639 pol. 5169 + 368.400,- Kč (nákup energií na burze)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 368.400,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2921 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 660/5, 45/4, 613, 765/3, 765/1, 30/2, 765/13, 765/16, stavební parcelu č.st. 113 a budově čp. 17 postavené na pozemku č. st. 38, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 v rámci stavby „Havlovice – vedení NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004093/3 dle předloženého návrhu (OSM)

2922 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 2119 + 500.000,- Kč (příjem z věcných břemen)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 500.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

2923 - a) bere na vědomí informaci o zahájení projektové přípravy a následně stavebního řízení k vydání stavebního povolení na akci: „Oprava budovy v areálu dopravního hřiště“
b) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení projektové dokumentace firmě „AW Projektová kancelář“ - Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, 344 01 Domažlice, IČ: 73374792, dle předložené cenové nabídky
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0490 § 2223 pol. 6121 +.43.800,- Kč (PD – budova na dopravním hřišti)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 43.800,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2924 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 1575 a) z 24. schůze rady města ze dne 22. 11. 2011
b) bere na vědomí záměr a přípravu k podání žádosti na projekt Revitalizace zeleně městského hřbitova v Domažlicích o dotaci do programu OPŽP
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ: 00253316 a Ing. Antonínem Kavanem (Ateliér stavebního inženýrství), Krušnohorská 737/10, 360 10 Karlovy Vary, dle předloženého návrhu
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0236 § 3632 pol. 6121 + 50.000,- Kč (PD – revitalizace zeleně městského hřbitova)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 50.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2925 - neschvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 12. 11. 2007 mezi městem Domažlice a ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o., se sídlem 345 47 Zahořany 110, IČ 25223216, jehož předmětem je prodloužení výpovědní doby na 5 let (OSM)

2926 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Tomáš Váchal, projektování elektrických zařízení, Kout na Šumavě 322, 345 02 Kout na Šumavě, na vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby “Domažlice – městský kamerový a informační systém – SO 01 ulice Břetislavova – Tovární – Srnova“, SO 02 – MKIS - ulice JUDr. Žlábka – připojení ZŠ Msgre B. Staška „ za cenu 18.600,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 18.600,- Kč (PD MKIS Břetislavova – JUDr. Žlábka)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 18.600,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2927 - schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 0252 § 3639 pol 2119 + 200.000,- Kč (příjmy z věcných břemen)
org. 0252 § 3639 pol. 5169 + 200.000,- Kč (věcná břemena, geometrické plány) (OSM)

2928 - bere na vědomí doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy podané společností MP Group Logistics Center s.r.o., Chrastavická 217, Domažlice, IČ 29124255 na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 2. 8. 2012 a informaci o splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy vyplývajících ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o uzavření kupní smlouvy (OSM)

2929 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby „kanalizační přípojka, náměstí Míru 131, Domažlice“ na pozemkové parcele č. 4779/5 k.ú. Domažlice se společností TOP TANK s.r.o., se sídlem Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary, IČ 26403226 dle předloženého návrhu (OSM)

2930 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část stavební parcely č.st. 113/1 v k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem
Termín splnění: 26. 11. 2012 (OSM)

2931 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ se společností Lesní stavby s.r.o., Nýrsko, Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042 dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 482 § 2212 pol. 6121 + 79.200,- Kč (ul. Žižkova - rozšíření podélných parkovacích stání)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 79.200,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2932 - a) schvaluje zadání zakázky na výkon technického dozoru investora na akci „Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích – I. etapa“ panu Jaroslavu Weberovi, Domažlice dle předložené nabídky
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon technického dozoru investora na akci „Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích – I. etapa“ s panem Jaroslavem Weberem, Domažlice, IČ: 69253307 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 480 § 3636 pol. 6121 + 36.800,- Kč (TDI revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 36.800,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2933 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy jejíž předmětem je koupě pozemkové parcely č. 370/43 a části pozemkových parcel č. 370/1 a 343/1 oddělené geometrickým plánem č. zak. 333-1201/2012 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Domažlice a nově označené jako pozemkové parcely č. 343/53 a 370/49, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

2934 - a) bere na vědomí projektovou dokumentaci „Oprava ulice Kostelní“ vypracovanou společností Ptáčník Dopravní stavby, s,.r.o., se sídlem Cihlářská 552, 34401 Domažlice, IČ 26363747 a ukládá odboru správy majetku zajistit doplnění projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Kostelní“ o rekonstrukci veřejného osvětlení
Termín splnění: 31. 12. 2012
b) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Oprava ulice Kostelní“ jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
c) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Oprava ulice Kostelní“ jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
d) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Oprava ulice Kostelní“ jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
e) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Oprava ulice Kostelní“ jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
f) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Oprava ulice Kostelní“ s Českým svazem chovatelů, okresní organizace Domažlice se sídlem Kostelní 90, Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
g) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Oprava ulice Kostelní“jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

2935 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na propojení dvora starých kasáren Kozinova č.p. 297 se zahradou domku 28. října č.p. 296 (bývalá družina) projekční kanceláři AW projektová kancelář, ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, Domažlice dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 12.000,- Kč (PD na propojení dvora starých kasáren Kozinova se zahradou 28. října - bývalá družina)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 12.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2936 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o splnění usnesení č. 1897 ze dne 31. 1. 2012 (OSM)

2937 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o průběhu soudního řízení vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 6 C 104/2009,
b) schvaluje úpravu žalobního petitu v soudním řízení vedeném Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 6 C 104/2009 dle předloženého návrhu (OSM)

2938 - a) jmenuje ústřední inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2012 v tomto složení:
Předseda: Ing. Jitka Heřmanová
Členové: Mgr. Karel Štípek
Ing. Milena Vlčková
Ing. Alena Kučerová
Bc. Miluše Rieszová
b) schvaluje Plán inventur majetku a závazků města Domažlice v roce 2012 dle předloženého návrhu
c) ukládá ústřední inventarizační komisi zajistit provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2012 dle schváleného Plánu inventur
Termín splnění: 31. 3. 2013 (OF)

2939 - bere na vědomí Zprávu č. 2 o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole provedené u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice (OF)

2940 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4116 ÚZ 34070 + 30.000,- Kč (dotace MK - Chodské slavnosti 2012)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 ÚZ 34070 + 30.000,- Kč (MKS - čerpání dotace MK CHSL 2012) (OF)

2941 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4216 ÚZ 29516 + 145.200,- Kč (dotace Mze - lesní hosp. osnovy)
org. 0116 § 1036 pol. 6119 ÚZ 29516 + 145.200,- Kč (zpracování lesních hosp. osnov) (OF)

2942 - schvaluje změnu Finančního plánu hospodářské činnosti na rok 2012 takto:
účet 511 – Opravy a udržování na částku 10.827.855,- Kč
účet 591 – Daň z příjmů na částku 1.368.000,- Kč
výsledek hospodaření hospodářské činnosti – zisk ve výši 5.471.645,- Kč (OF)

2943 - schvaluje s účinností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 ceny za zajištění svozu směsného odpadu (číslo dle Katalogu odpadů 20 03 01), mimo odpadu objemného pro právnické osoby a fyzické podnikající osoby, takto:
a) nádoba 110 litrů při četnosti svozu 1x týdně 1920,- Kč bez DPH/rok
b) nádoba 1100 litrů při četnosti svozu 1x týdně 19.200,- Kč bez DPH/rok (OF)

2944 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, který se konal dne 30. srpna 2012 (OKS)

2945 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 80.100,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, na nákup kombinovaného sporáku ALBA Hořovice SPE 40 ARS od firmy Buršík Bohuslav, Kosmonautů 176, Domažlice (OKS)

2946 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:
Účet 521 – mzdové náklady- nový domov pro seniory + 800.000,- Kč
Účet 524 – zákonné soc.pojištění- nový domov pro seniory + 272.000,- Kč
Účet 60x – tržby za vl.výkony- nový domov pro seniory +1.072.000,- Kč (OKS)

2947 - schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Mgr. Venuši Klimentové, dle předloženého návrhu (OKS)

2948 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na položení podlahové krytiny v Jeselském zařízení Domažlice v hodnotě 13.948,- Kč mezi První chodskou stavební společností, spol s r.o., Klenčí pod Čerchovem 320, 345 24 Klenčí pod Čerchovem a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice dle předloženého návrhu (OKS)

2949 - a) schvaluje uzavření smlouvy č. 23132012 o poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace Plzeňským krajem v rámci „Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2012 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“ na poskytování registrované sociální služby – pečovatelská služba, identifikátor 13375923, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 225 pol. 4122 + 351.000,- Kč (dotace PK - pečovatelská služba)
org. 225 § 4359 pol. 5331 + 351.000,- Kč (Městské centrum soc. reh. služeb - pečovatelská služba) (OKS)

2950 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2012 za 2 žáky navštěvujícího ZŠ a MŠ Postřekov (OKS)

2951 - schvaluje uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy mezi společností Kompakt spol. s r.o., Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, dle změněného návrhu (OKS)

2952 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 85.500,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory na nákup 3 ks elektrických polohovacích postelí od firmy MEYRA ČR s.r.o. Hrusická 2538, Praha s tím, že pořízený majetek bude odepisován 8 let (OKS)

2953 - a) souhlasí s vyřazením trvale nepotřebného majetku (564 židlí) z evidence příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích a s převodem tohoto majetku do vlastnictví jiné osoby za těchto podmínek:
1. darování židlí příspěvkovým organizacím, obchodním společnostem a organizačním složkám, které jsou zřizovány městem Domažlice
2. prodej židlí v ceně 50,- Kč/ks ostatním zájemcům
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 740.960,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích na nákup židlí od firmy FORM spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2A, 747 11 Kozmice (OKS)

2954 - a) schvaluje dodatek č. 1 Organizačního řádu dle zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) dle předloženého návrhu
b) schvaluje posílení odboru správy majetku o 1 pracovní místo
c) stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 104 s účinností od 1. 1. 2013 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) (tajemnice)

2955 - souhlasí s přijetím daru - 15 ks počítačů včetně licence k operačnímu systému Windows v hodnotě 12.000,- Kč a 15 ks monitorů v hodnotě 5.250,- Kč - v celkové hodnotě 17. 250,- Kč od dárce: Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ: 00001350, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17 (OKS)

2956 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci „Výstavba optické metropolitní datové sítě Domažlice – 2. etapa“ mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ: 0025316 a společností SITEL spol. s r.o. Praha, Baarova 957, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 (OICT a GIS)

2957 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 800.000,- Kč od Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2012“ - 2. kolo na akci Tématický okruh „Chodský květ“
b) schvaluje uzavření Smlouvy č. C02/12 na na akci Tématický okruh „Chodský květ“ uzavřenou mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org.. 0487 pol. 4222 + 800.000,- Kč (dotace PK- cyklostezky Tématický okruh Chodský květ)
org. 0487 § 2143 pol. 6121 + 800.000,- Kč (čerpání dotace PK-Tématický okruh Chodský květ)
Termín splnění: 31. 10. 2012
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0487 § 2143 pol. 6121 + 369.000,- Kč (Tématický okruh Chodský květ- vlastní prostředky)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 369.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2958 - schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice a společností Auto Kříž s.r.o., Prokopa Velikého 646, Domažlice, IČ 26375478 dle předloženého návrhu (OSM)

2959 - schvaluje bezplatné poskytnutí dvou drah v plaveckém bazénu pro akci „Plaveme prsa“ v termínu 13. 10. 2012 (OF)

 

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.

Ing. Vítězslav Brody
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 1. 10. 2012
Poslední aktualizace: 1. 10. 2012 00:00
Autor: