Menu
Město Domažlice
Domažlice

38. schůze ze dne 29. 5. 2012

-

U S N E S E N Í

z 38. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 29. 5. 2012Rada města v Domažlicích:

2381 - neuděluje souhlas se změnou v osobě nájemce dle nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 4. 2003, jejímž předmětem nájmu je byt č. 3.1 ve 3.NP domu č.p. 281 v Petrovické ulici v Domažlicích (OSM)

2382 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 3537/121412 ze stavební parcely č. st. 2588, 2589 a 2590, vše k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 3537/121412 ze stavebních parcel č. st. 2588, 2589 a 2590, vše k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 10. 2012 (OSM)

2383 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7104/242824 ze stavební parcely č. st. 2588, 2589 a 2590, vše k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7104/242824 ze stavebních parcel č. st. 2588, 2589 a 2590, vše k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 10. 2012 (OSM)

2384 - a) schvaluje výjimku z platných „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ z Čl. II. odst. 6 písm g), ve smyslu, že žádost paní M.B. bude ponechána v evidenci žadatelů o byt a zároveň v „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“, a to do doby prvního odmítnutí přiděleného bytu nebo uzavření nájemní smlouvy
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" náhradníka k uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10, v budově čp. 250 v ulici 17. listopadu v Domažlicích (OSM)

2385 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4779/7, k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, v rámci stavby „Domažlice, Spálená 135, kotelna - kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007370/2/VB dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

2386 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 o převodu nemovitosti – pozemkové parcely č. 903/3 k.ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 20. 12. 2012 (OSM)

2387 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení propojení cyklostezky od hranice k.ú. Petrovice k ukončení komunikace v ulici Petrovická v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 330.624,- Kč (propojení cyklostezky Petrovice - Domažlice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 330.624,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2388 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 250.000,- Kč (terénní úpravy cyklostezek)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 250.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2389 - a) schvaluje zadání zakázky na instalování 2 ks stožárů veřejného osvětlení do spojky ulic Chodská – Vosmíkova společnosti GABRIEL PANGRÁC s.r.o., Školní 112, Domažlice dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 82.960,- Kč (VO spojka ulic Chodská – Vosmíkova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 82.960,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2390 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Ptáčník - Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu „Domažlice – Kozinova ulice – zřízení parkovacích stání včetně obnovy lipové aleje“ v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje zadání zakázky na vypracování dendrologického posudku zdravotního stavu lipové aleje v ulici Kozinova v Domažlicích společnosti ALPSTYL, s.r.o., se sídlem Plzeňská 542, 349 01 Stříbro v rozsahu dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 41.280,- Kč (Místní komunikace – PD Kozinova ulice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 41.280,- Kč (investiční rezerva)
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3745 pol. 5166 +10.584,- Kč (dendrologický posudek - Kozinova ulice)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 10.584,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2391 - a) ruší usnesení č. 2323 ze dne 15. 5. 2012
b) schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4779/3 a 4779/4, k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 v rámci stavby „Domažlice, Školní 64, Kooperativa - kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007489/VB/001 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

2392 - a) schvaluje zadání zakázky na realizaci akce „Hřiště pro seniory v Domažlicích“
společnosti COLMEX, s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov,
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0484 § 4379 pol. 6122 + 34.980,- Kč (vybavení hřiště Domov pro seniory)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 34.980,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2393 - a) schvaluje zadání zakázky na realizaci akce „Dětské hřiště Havlovice“ společnosti KARIM Europe s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0486 pol. 4222 + 189.000,- Kč (dotace PK – dětské hřiště Havlovice)
org. 0486 § 3421 pol. 6122 + 299.412,- Kč (dětské hřiště Havlovice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 110.412,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2394 - schvaluje v souvislosti se sbližováním sazeb nájemného v městských bytech vzor dodatku k nájemní smlouvě, text průvodního dopisu a text průvodního dopisu II, vše dle návrhu předloženého návrhu (OSM)

2395 - schvaluje pravidla při rozhodování o pronájmu bytových jednotek jednotek s užitnou plochou nad 90 m2 a pronájmu bytových jednotek s předplaceným nájemným dle doplněného návrhu (OSM)

2396 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 247 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2397 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4814/2, 4814/3, 4814/69 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti RWE GasNet s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 v rámci stavby „rekonstrukce NTL plynovodu Domažlice, Rohova ul.“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

2398 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr darovat nemovitosti - budovu bez č.p./č.e., průmyslový objekt, umístěnou na stavebních parcelách č. st. 498/4 a st. 498/5, stavební parcelu č. st. 498/5, pozemkové parcely č. 5507, 5508 a stavbu STL průmyslového plynovodu DN 150 bývalého pivovaru uloženého v pozemkových parcelách č. 5507 a 5508, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňskému kraje
Termín splnění 29. 6. 2012
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí nemovitostí - pozemkových parcel č. 615/3, 615/4, 635/60, 635/61, 635/62 , 635/63, 635/65, 635/66, 635/67, 635/69, 635/70, 635/71 a 635/73, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví města Domažlice, a to darem z vlastnictví Plzeňského kraje
Termín splnění 20. 9. 2012 (OSM)

2399 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice vymezenou situačním plánkem
Termín splnění: 29. 6. 2012 (OSM)

2400 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo „Oprava hydroizolace střech na budovách ZŠ Msgre B. Staška“ uzavřené dne 9. 9. 2011 se sdružením podnikatelů podnikajících pod označením Zdeněk Dolanský, s místem podnikání Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice - Strakonice I a František Kotek s místem podnikání Horní 382, 341 92 Kašperské Hory dle předloženého návrhu (OSM)

2401 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Rekonstrukce bytu č. 7, Tovární ul. 49, Domažlice“ nabídku společnosti Domažlická stavební spol. s r.o., Chrastavická 224, 344 01 Domažlice za cenu 434.002,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce bytu č. 7, Tovární ul. 49, Domažlice“ se společností Domažlická stavební spol. s r.o., Chrastavická 224, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

2402 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Rekonstrukce bytu č. 3, Petrovická 258, Domažlice“ nabídku společnosti Domažlická stavební spol. s r.o., Chrastavická 224, 344 01 Domažlice za cenu 166.941,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce bytu č. 3, Petrovická 258, Domažlice“ se společností Domažlická stavební spol. s r.o., Chrastavická 224, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

2403 - a) schvaluje uzavření dodatku č. VI k nájemní smlouvě uzavřené s Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, p.o., Palackého 230, Domažlice dne 31. 3. 2006, dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Domažlice a Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, p.o., Palackého 230, Domažlice dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr dát do výpůjčky a po uplynutí doby výpůjčky pronajmout pozemky - pozemkovou parcelu č. 12/1, část pozemkové parcely č. 7/1 o výměře 5585 m2, vymezenou situačním plánkem, pozemkovou parcelu č. 6/1 a budovu bez č.p./č.e. na stavební parcele č.st. 410 a stavební parcelu č.st. 410, budovu bez č.p./č.e. na stavební parcele č.st. 88/2, stavební parcelu č.st. 88/2, vše v k.ú. Babylon
d) schvaluje záměr pronajmout nemovitosti v areálu koupaliště Babylon - budovu bez č.p./č.e. na stavební parcele č.st. 88/1, stavební parcelu č.st. 88/1, vše k.ú. Babylon (OSM)

2404 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – v ulici Kostelní, nám. Míru a ul. Msgre B. Staška v Domažlicích ode dne udělení výjimky do 3. 8. 2012, pro vozidla: SCANIA- SPZ 4P2 16-62 a IVECO EUROCARGO - SPZ RZ P 89-14 z důvodu opravy fasády domu čp. 168 v Kostelní ulici v Domažlicích (OSM)

2405 - vydává nařízení města Domažlice č. 4/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení města Domažlice č. 5/2008 o stání motorových vozidel na místních komunikacíc (OSM)

2406 - schvaluje ceník parkovného a parkovacích karet dle předloženého návrhu (OSM)

2407 - a) ruší usnesení č. 2073 ze dne 13. 3. 2012
b) schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 31. 12. 2010 na pronájem části pozemkové parcely č. 2760/2 k.ú. Domažlice pro zahrádkářské účely (OSM)

2408 - a) ruší usnesení č. 2017 ze dne 28. 2. 2012
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kancelář č. 005 - v budově čp. 40 umístěné na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

2409 - a) bere na vědomížádost o pronájem části nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 40, nám. Míru, Domažlice - Město za účelem umístění veterinární ordinace
b) nesouhlasí s umístěním veterinární ordinace v budově č.p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích - Město
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OSM)

2410 - a) bere na vědomí stanovisko týkající se uzavření směnné smlouvy s městem Domažlice
b) konstatuje, že se nezměnily okolnosti pro nové projednání žádosti o změnu směnné smlouvy oproti okolnostem, kdy byla tato záležitost projednávána dne 18. 4. 2012 (OSM)

2411 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování dětského hřiště v MŠ Michlova č.p. 565 v Domažlicích společnosti KARIM Europe s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3111 pol. 6122 + 121.891,- Kč (dětské hřiště MŠ Michlova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 101.576,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 20.315,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

2412 - bere na vědomížádost o projednání neodkladných záležitostí týkajících se řešení odstraňování vad a nedodělků na akci „Změna stavby bývalých kasáren na 38 b.j. Domažlice“ a informaci odboru správy majetku o stavu uvedené záležitosti (OSM)

2413 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor - místnosti č. 200 v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích za účelem kulturních aktivit (provozování výuky tance pro děti a dospělé) za těchto podmínek:
- doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá
- nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu
- rekonstrukce nebytového prostoru v rozsahu dle předloženého rozpočtu a náčrtu bude provedena na náklady nájemce v plné výši s tím, že se nájemce vzdá nároku na vrácení vložených investic spojených s rekonstrukcí; rekonstrukce přilehlých prostor sociálního zařízení bude provedena na náklad města z jeho hospodářské činnosti
b) nesouhlasí s osazením samostatných měření sprchovacích koutů v rekonstruovaných sociálních zařízeních (OSM)

2414 - ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. připravit podklady pro vypsání výběrových řízení na dodávky zemního plynu a elektrické energie pro rok 2013 pro město a jím zřízené organizace
Termín splnění: 26. 6. 2012 (OSM)

2415 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném předání vložených investic se společností HELDOVNA MILLENIUM - správa nemovitostí s.r.o., se sídlem Domažlice, Baldovská 19, PSČ 344 01, jejímž předmětem je předání investic vložených do nemovitostí ve vlastnictví města v rámci stavby "Parkoviště Heldovna v Domažlicích" dle předloženého návrhu
b) bere na vědomí informaci o splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene vyplývajících ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené se společností HELDOVNA MILLENIUM - správa nemovitostí s.r.o., se sídlem Domažlice, Baldovská 19, PSČ 344 01 dne 10. 8. 2008
c) souhlasí se zasláním výzvy společnosti HELDOVNA MILLENIUM - správa nemovitostí s.r.o., se sídlem Domažlice, Baldovská 19, PSČ 344 01 k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene za předpokladu uzavření příslušné Smlouvy o bezúplatném předání vložených investic (OSM)

2416 - a) schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 2398/9 v k.ú. Domažlice o výměře 55 m2, vymezené situačním plánkem pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
b) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - pozemkové parcely č. 2398/9 v k.ú. Domažlice, o výměře 20 m2 pro zahrádkářské účely a o výměře 10 m2 za účelem umístění kolny na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok pro zahrádkářské účely a za cenu 20,- Kč/m2/rok za účelem umístění kolny, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu
c) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol s r.o. zajistit situační plánek, kterým bude vymezen předmět nájmu
Termín splnění: 11. 6. 2012
d) ukládá odboru správy majetku připravit návrh nájemní smlouvy
Termín splnění: 19. 6. 2012 (OSM)

2417 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. připravit vzor smlouvy o nájmu částí pozemků - pozemkových parcel č. 3495/12, 3495/11 a stavební parcely č. st. 1326/1, vše v k.ú. Domažlice v souladu s usnesením rady č. 2078 ze dne 13. 3. 2012 a zplnomocňuje Domažlickou správu nemovitostí spol. s r.o. k jednání s nájemci bytů v budovách č.p. 393 a č.p. 394 v ul. Pelnářova v Domažlicích o uzavření nájemní smlouvy o nájmu části pozemků - pozemkových parcel č. 3495/12, č. 3495/11 a stavební parcely č. st. 1326/1, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OSM)

2418 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 5583, k.ú. Domažlice vymezenou geometrickým plánem č. 3712-139/2012 vyhotoveným měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., Husovo nám. 60, Horšovský Týn a nově označenou jako pozemková parcela č. 5583/2
Termín splnění: 29. 6. 2012 (OSM)

2419 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 260 § 3412 pol. 5169 + 95.750,- Kč (ZS – právní pomoc)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 95.750,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2420 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice na provedení doplnění veřejného osvětlení křižovatky ulic Havlíčkova – Chodská – Jiráskova a parkoviště pro osobní automobily v ulici Hruškova dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 103.813,- Kč (inženýrské sítě – VO Jiráskova - Hruškova)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 103.813,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2421 - a) nesouhlasí s povolením výjimky z odst. 2.1 Pravidel pro povolování předzahrádek společnosti CAFÉ ENZZO s.r.o., Staromlýnská 154, Karlovy Vary
b) nesouhlasí s povolením výjimky z odst. 2.9 Pravidel pro povolování předzahrádek pro společnost CAFÉ ENZZO s.r.o., Staromlýnská 154, Karlovy Vary a nesouhlasí s provozováním reprodukované hudby či provozováním živé hudební produkce na předzahrádce (OSM)

2422 - a) ruší usnesení č. 2318 a) a b) ze dne 15. 5. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 28. 5. 2012
c) schvaluje nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Výstavba datové metropolitní sítě Domažlice – 2. etapa“ nabídku společnosti ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek za cenu 1.534.737,- Kč bez DPH (OSM)

2423 - souhlasí s přistoupením města Domažlice ke spolupráci na pořádání akce „Žijeme Londýnem“ ve dnech od 11. 7. 2012 do 18. 7. 2012 (OSM)

2424 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování PD na zřízení ložnice pro Základní školu a mateřskou školu Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace projekční kanceláři AW projektová kancelář, Ing. Zbyněk Wolf, Domažlice dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3113 pol. 6121 + 5.400,- Kč (PD na zřízení ložnice pro MŠ)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 4.500,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 900,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

2425 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování PD „Domažlice, Komenského 17, vytvoření 2 učeben v přízemí budovy č.p. 17“ projekční kanceláři AW projektová kancelář, Ing. Zbyněk Wolf, Domažlice dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3113 pol. 6121 + 13.200,- Kč (PD na vytvoření 2 učeben v ZŠ KO17)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 11.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 2.200,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

2426 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „16010-010500, Domažlice, Vrbova, rekonstrukce ČEZ“ na pozemcích p.č.2382/1, 2382/17, 4922/2, 2376/2, 4921, 2355/2, 2358/3, 2358/4, 2358/2, 2269/10, 2276/1, 4908/6, 5377/1, 4908/11 vše v k.ú. Domažlice a ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

2427 - a) bere na vědomí informaci o vyúčtování výherních hracích přístrojů, povolených městem za rok 2011
b) schvaluje použití výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2011 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0800 pol. 1351 - 54.489,- Kč (odvod výtěžku VHP za r. 2011)
org. 0800 pol. 1347 + 54.489,- Kč (místní poplatek VHP a VLT r. 2011)
org. 0800 pol. 1347 + 325.622,- Kč (místní poplatek VHP a VLT r. 2011)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 325.622,- Kč (investiční rezerva) (OF)

2428 - bere na vědomí informaci o odvodu z loterií a jiných podobných her firmy Bonver Win, a.s. (OF)

2429 - bere na vědomí informaci o pravidlech čerpání sociálního fondu Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o. (OF)

2430 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 13.060,- Kč (Městská policie – platy)
org. 0222 § 5311 pol. 5031 - 3.265,- Kč (Městská policie – sociální pojištění)
org. 0222 § 5311 pol. 5032 - 1.175,- Kč (Městská policie – zdravotní pojištění)
org. 0222 § 5311 pol. 5021 + 17.500,- Kč (Městská policie – dohody o provedení práce) (OF)

2431 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0208 pol. 4116 N32 Z5 ÚZ 33123 + 788.874,46 Kč (ZŠ a MŠ-dotace EU peníze školám)
org. 0208 pol. 4116 N32 Z1 ÚZ 33123 + 139.213,14 Kč (ZŠ a MŠ-dotace SR peníze školám)
org. 0208 § 3113 pol. 5336 N32 Z5 ÚZ 33123 +788.874,46 Kč (ZŠ a MŠ - čerpání dotace EU )
org. 0208 § 3113 pol. 5336 N32 Z1 ÚZ 33123 +139.213,14 Kč (ZŠ a MŠ - čerpání dotace SR)
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OF)

2432 - doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Domažlice za rok 2011 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OF)

2433 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice (OKS)

2434 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Draženov, Draženov 70, 344 01 Domažlice (OKS)

2435 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Chodská Lhota, Chodská Lhota 83, 345 06 Kdyně (OKS)

2436 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Milavče, Milavče 1, 344 01 Domažlice (OKS)

2437 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Nemanice, Nemanice 17, 345 36 Nemanice (OKS)

2438 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Nevolice, Nevolice 4, 344 01 Domažlice (OKS)

2439 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Pařezov, Pařezov 35, 344 01 Domažlice (OKS)

2440 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Postřekov, Postřekov 270, 345 35 Postřekov (OKS)

2441 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Babylon, Babylon 27, 344 01 Domažlice (OKS)

2442 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Stráž, Stráž 4, 344 01 Domažlice (OKS)

2443 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Trhanov, Trhanov 63 345 33 Trhanov (OKS)

2444 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Hora Svatého Václava, Hora Svatého Václava 6, 345 22 Poběžovice (OKS)

2445 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice ve stolním kalendáři na rok 2013 vydávaném Nakladatelstvím Českého lesa, Vodní 18, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o reklamě (inzerci) v regionálním kalendáři Domažlicka – 2013 vydávaném Nakladatelstvím Českého lesa, Vodní 18, Domažlice, dle přeloženého návrhu (OKS)

2446 - bere na vědomížádost Zdeňka Procházky - Nakladatelství Českého lesa o poskytnutí finanční podpory na vydání reprezentativní publikace „Pivovary a pivovárky okresu Domažlice“ (OKS)

2447 - souhlasí s přijetím daru - pokládkou linolea ve finanční hodnotě cca 20.000,- Kč - od dárce První chodská stavební společnost pro organizační složku města Domažlice Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565 (OKS)

2448 - schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice (OKS)

2449 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Městské policie Domažlice, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 21. 6. 2012 (MP)

2450 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 24. 4. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 16. 5. 2012

2451 - rozhodla vyloučit uchazeče XANADU a.s., Žirovnická 2389/1, Praha 10 - Záběhlice ze zadávacího řízení o veřejnou zakázku s názvem "Realizace výzvy IOP č. 06 - technologické centrum a Elektronická spisová služba ORP Domažlice“ realizovanou dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zakázky, v otevřeném řízení (ev. č. VZ 7202011011967, opravný formulář ev. č. 7202021011967) (OSM)

2452 - a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení o veřejnou zakázku s názvem „Realizace výzvy IOP č. 06 – Technologické centrum a Elektronická spisová služba ORP Domažlice, část 1 - Technologické centrum“ realizovanou dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v otevřeném řízení (ev. č. VZ 7202011011967, opravný formulář ev. č. 7202021011967) v souladu s ustanovením § 81 odst. 2 zákona ve spojení s § 79 odst. 6 zákona uchazeče AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava na veřejnou zakázku s názvem „Realizace výzvy IOP č. 06 – Technologické centrum a Elektronická spisová služba ORP Domažlice, část 1 - Technologické centrum“ dle předloženého návrhu (OSM)

2453 - a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení o veřejnou zakázku s názvem „Realizace výzvy IOP č. 06 – Technologické centrum a Elektronická spisová služba ORP Domažlice, část 2 Veřejné zakázky - Elektronická spisová služba “ realizovanou dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v otevřeném řízení (ev. č. VZ 7202011011967, opravný formulář ev. č. 7202021011967) v souladu s ustanovením § 81 odst. 2 zákona ve spojení s § 79 odst. 6 zákona uchazeče VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2 na veřejnou zakázku s názvem „Realizace výzvy IOP č. 06 – Technologické centrum a Elektronická spisová služba ORP Domažlice, část 2 Veřejné zakázky - Elektronická spisová služba “ dle předloženého návrhu (OSM)

2454 - rozhodla vyloučit uchazeče PDS a.s. Plzeň 3, Skvrňany, Dopravní 1073/4 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, Domažlice – II. etapa" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

 

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 8. 6. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 6. 2012 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)