Obsah

37. schůze ze dne 15. 5. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 37. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 15. 5. 2012Rada města v Domažlicích:

2279 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2280 - bere na vědomí zpětvzetí žádosti o souhlas s podnájmem bytové jednotky č. 10, v budově čp. 250, v ulici 17. listopadu v Domažlicích (OSM)

2281 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 4 o velikosti 3+1 o užitné ploše 109,48 m2 nacházející se v 3. podlaží budovy č.p. 56 v ulici Branská v Domažlicích - Město umístěné na stavební parcele č. st. 81 v k.ú. Domažlice (OSM)

2282 - neschvaluje snížení nájemného v bytové jednotce č. 6, v budově čp. 252, v ulici 17. listopadu v Domažlicích (OSM)

2283 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 596/1 v ul. Michlova, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

2284 - a) bere na vědomížádost Svazku Domažlicko, se sídlem Babylon 27, 344 01 Domažlice ze dne 3. 5. 2012 o uzavření dodatku č. 17, kterým bude zajišťován úklid a údržba cyklostezek v k.ú. okresu Domažlice“ – úseku od silnice III/19367 – Hadrovec a - úseku Babylon – bystřická silnice „Cyklostezka Regensburg – Plzeň
b) schvaluje uzavření dodatku č. 17 ke Smlouvě o přistoupení k projektu „Cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v k.ú. okresu Domažlice“ ze dne 23. 3. 2005 uzavřené se Svazku obcí Domažlicko, se sídlem Babylon 27, 344 01 Domažlice, kterým bude zajišťován úklid a údržba cyklostezek v k.ú. okresu Domažlice“ – úseku od silnice III/19367 – Hadrovec a - úseku Babylon – bystřická silnice, dle předloženého návrhu
c) ukládá DTS Domažlice, příspěvková organizace provádět pravidelné kontroly sjízdnosti a zajistit úklid a údržbu cyklostezek v k.ú. okresu Domažlice“ – úseku od silnice III/19367 – Hadrovec a - úseku Babylon – bystřická silnice v rozsahu dle dodatku č. 17 ke Smlouvě o přistoupení k projektu „Cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v k.ú. okresu Domažlice“ ze dne 23. 3. 2005 uzavřené mezi městem Domažlice a Svazkem obcí Domažlicko, se sídlem Babylon 27, 344 01 Domažlice (OSM)

2285 - a) schvaluje jednání se společností REMART CZ s.r.o., o vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 534/8 v budově č.p. 534, č.p. 535 v ul. Paroubkova v Domažlicích (Týnské Předměstí) a s ní souvisejícímu spoluvlastnickému podílu na společných částech domu č.p. 534, č.p. 535 a na pozemcích p.č.st. 2602 a p.č.st. 2603 v k.ú. Domažlice, část obce Týnské Předměstí, obec Domažlice, to vše s tím, že pokud do 30. 6. 2012 nebude uzavřena příslušná dohoda, bude podána žaloba města proti společnosti REMART CZ s.r.o. ve smyslu ust. § 603 odst. 3 ObčZ (aby společnosti REMART CZ s.r.o. byla uložena povinnost byt městu prodat)
b) ukládá OSM jednat společností se REMART CZ s.r.o., ve smyslu výše uvedeného usnesení
Termín splnění: 15. 6. 2012 (OSM)

2286 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na stavební práce „Domažlice - Revitalizace sídliště 17. listopadu – I. etapa“
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Domažlice – Revitalizace sídliště 17. listopadu - I. etapa“ ve složení:
členové: náhradníci:
Bc. Michal Hájek Ing. Milena Vlčková
Bartoň Zbyněk Fidrant Josef
Ing. Miroslav Mach Ing. Ivana Sladká
Alena Raisová Jiří Pivoňka
Jakub Mráz Mgr. Karel Štípek (OSM)

2287 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 5171 + 18.000,- Kč (místní komunikace)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 18.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2288 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Rekonstrukce plochých střech Domažlice“ nabídku společnosti STAVOSAN spol. s r.o., Předenická 80/1, 301 00 Plzeň za cenu 2.872.833,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce plochých střech Domažlice“ se společností STAVOSAN spol. s r.o., Předenická 80/1, 301 00 Plzeň dle předloženého návrhu (OSM)

2289 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4948/1, 4948/5, 4948/23, 4948/24, 5389/1, 5545/1 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 v rámci stavby „Domažlice, 28. října, Hasiči – kabel NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0000863/6 dle předloženého návrhu (OSM)

2290 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 134/3, 128/16, 173/1, 128/18, 128/17 v k.ú. Babylon ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 v rámci stavby „Babylon – kabel NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004039/VB/1 dle předloženého návrhu (OSM)

2291 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2689/56, 4987/1 v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 v rámci stavby „Domažlice, parc.č. 2689/47 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0006463/1/VB dle předloženého návrhu (OSM)

2292 - schvaluje záměr pronajmout pozemek - pozemkovou parcelu č. 2094/48 k.ú. Domažlice pro zemědělské účely (OSM)

2293 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkových parcel č. 2490/37 a 2490/55 a stavební parcely č. st. 4444, vše v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 23. 7. 2012
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkových parcel č. 2490/36 a 2490/56 a stavební parcely č. st. 4445, vše v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 23. 7. 2012 (OSM)

2294 - ukládá DTS Domažlice, p.o. provést odstranění reklamního zařízení s nápisem "TEXAS HOLDEN POKER pro společnost ELDORADO CASINO & HOTEL, VICTORIAN EXCLUSIVE CASINO, Horní Folmava 3, 345 32 Česká Kubice" a neoznačeného reklamního zařízení nacházejících se na pozemkových parcelách č. 7/1 a 12/1, obě v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OSM)

2295 - schvaluje uzavření Prohlášení o partnerství s Klubem českých turistů - odborem Domažlice, jehož předmětem je zřízení partnerství ve věci spolupráce při realizaci projektu Čerchov - Kurzova věž - statické zajištění objektu rozhledny - severní stěna a naučná stezka Historie Čerchova dle upraveného návrhu (OSM)

2296 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o vydání exekuční příkazu č.j 97 EX 1710/11-15 vydaným JUDr. Karlem Urbanem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Brno - město, kterým bylo rozhodnuto o prodeji bytové jednotky č. 566/5 v budově č. p. 566, 567, 567 na pozemku č. st. 2933, st. 2934, st. 2935, spoluvlastnického podíl na společných částech domu budovy č.p. 566, 567, 567 o velikosti 421/23020 a spoluvlastnického podíl na pozemku stavebních parcelách č. st. 2933, st. 2934, st. 2935 o velikosti 421/23020, vše v k.ú. Domažlice
b) schvaluje účast města Domažlice v dražebním jednání, jehož předmětem bude prodej bytové jednotky č. 566/5 v budově č. p. 566, 567, 567 na pozemku č. st. 2933, st. 2934, st. 2935, spoluvlastnického podíl na společných částech domu budovy č.p. 566, 567, 567 o velikosti 421/23020 a spoluvlastnického podíl na pozemku stavebních parcelách č. st. 2933, st. 2934, st. 2935 o velikosti 421/23020, vše v k.ú. Domažlice (OSM)

2297 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek – pozemkovou parcelu č. 493/2 k.ú. Domažlice
Termín splnění: 4. 6. 2012 (OSM)

2298 - schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 4814/2 k.ú. Domažlice vymezené situačním plánkem spol. Navijárna motorů HC & M, spol. s r.o., Cihlářská 165, Domažlice, za účelem umístění schodiště, na dobu neurčitou, za cenu 637,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2299 - a) schvaluje zadání zakázky na výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby „Domažlice – úprava stávající budovy, výstavba ČOV, studny a přípojek na p.č. 2926/80 v k.ú. Domažlice“ Jiřímu Hafičovi, Domažlice za cenu 24.500,- Kč bez DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 287 § 3419 pol.6121 + 24.500,- Kč (TDI – úprava budovy na baseballovém hřišti)
org. 264 § 6409 pol.6901 - 24.500,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2300 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej nemovitostí - rodinného domu č. p. 22 nacházejícího se na stavební parcele č. st. 605 v Dukelské ul. v Domažlicích - Dolejší Předměstí, stavební parcely č. st. 605 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely č. 481 - zahrada, obě v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 23. 7. 2012 (OSM)

2301 - souhlasí s pokácením 2 kusů vzrostlých smrků rostoucích na pozemkové parcele č. 2311/8 v k.ú. Domažlice za domem čp. 536 v Mánesově ulici v Domažlicích (OSM)

2302 - souhlasí s pokácením 4 kusů stříbrných smrků rostoucích na pozemkové parcele č. 298/1 v k.ú. Domažlice u domu čp. 189 v ulici Kosmonautů v Domažlicích (OSM)

2303 - bere na vědomížádost o znovu projednání vykácení stromů a trvá na svém usnesení č. 1795 d) ze dne 17. 1. 2012 (OSM)

2304 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - garáže č. 1 - v budově č.p. 65 v Třebnicích umístěné na stavební parcele č. st. 69/3, k.ú. Třebnice u Domažlic za účelem parkování osobního auta na dobu neurčitou, za cenu 263,- Kč/měsíc, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2305 - a) ruší usnesení č. 2246 ze dne 24. 4. 2012
b) schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky a elektropřípojku pro Novostavbu RD Domažlice, p.č. 2689/13 dle přeloženého návrhu (OSM)

2306 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemkové parcely č. 4925/1, k.ú. Domažlice
Termín splnění: 4. 6. 2012 (OSM)

2307 - souhlasí s umístěním kabelové přípojky NN pro objekt č.p. 101, nám. Míru, Domažlice - Město v pozemkové parcele č. 5662 a ve stavebních parcelách č. st. 401/1, st. 113/3, vše v k.ú. Domažlice s tím, že kabel bude uložen do zdi nacházející se na stavební parcele č. st. 113/3 v rozsahu dle žádosti společnosti TOP TANK s.r.o., se sídlem Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary za podmínky uzavření příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene (OSM)

2308 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi nemovitostí - stavební parcely č. 70/2 a pozemkové parcely č. 5499, obě v k.ú. Domažlice za cenu 480.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy smlouvy spojené s dohodou o narovnání s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 000 Praha 2 - Nové Město dle předloženého návrhu
Termín splnění: 23. 11. 2012 (OSM)

2309 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemkové parcely č. 4948/36, k.ú. Domažlice vymezené situačním plánkem
Termín splnění: 4. 6. 2012 (OSM)

2310 - doporučuje zastupitelstvu města schválit vzdání se práva uplatnění smluvní pokuty dle části C čl. III odst. 1) smlouvy o budoucí smlouvě kupní z důvodu uzavření nové smlouvy
Termín splnění: 30. 5. 2012 (OSM)

2311 - nemá připomínky ke zřízení pracoviště lakování kusových zrcadel ve stávající hale umístěné na stavební parcele č. st. 3986, k.ú. Domažlice s plánovanou spotřebou VOC 800 kg/rok, jehož investorem je Imagolux s. r.o., Cihlářská 557, Domažlice, za podmínky, že budou dodržovány platné emisní limity (OSM)

2312 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a společností Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman, s.r.o, Zborovská 37, 301 00 Plzeň na akci „Kompostárna Domažlice“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0485 § 3723 pol. 6121 + 83.760,- Kč (projektová dokumentace - kompostárna)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 83.760,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2313 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci Státního statku Jeneč, st.p. v likvidaci, ve věci prodeje pozemku - pozemkové parcely č. 4818/35 k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 572 ze dne 21. 3. 2012
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OSM)

2314 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 09942012 mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
org. 0478 pol. 4222 + 450.000,- Kč (dotace PK – víceúčelové hřiště ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0478 § 3412 pol. 6121 + 583.036,- Kč (víceúčelové hřiště ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 133.036,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OSM)

2315 - bere na vědomí rozhodnutí ministryně kultury Mgr. Aleny Hanákové ve věci rozkladu navrhovatele proti rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 8. 11. 2011, č.j. MK 58199/2011 OPP o zrušení prohlášení základního kamene pomníku husitského vítězství r. 1431 na pozemku pozemkové parcele č. 455 v k.ú. a obci Luženičky, okr. Domažlice, Plzeňský kraj, za kulturní památku (OSM)

2316 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o konání akce „Žijeme Londýnem“ v termínu od 11. 7. 2012 do 18. 7. 2012 na náměstí Míru – prostranství před kostelem „Narození Panny Marie“
b) souhlasí s uzavírkou na náměstí Míru, Domažlice v úseku od čp. 1 k čp. 51 v termínu 11.7.2012 od 8:00 hod – 20:00 hod a 18. 7. 2012 od 16:00 hod – 20:00 hod. a účelem konání akce „Žijeme Londýnem“
c) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlice ve dne 11.7.2012 a 18.7.2012 pro vozidla SPZ 3L9 6960 - MERCEDES ATEGO, SPZ 3L7 8228 - RENAULT MIDLUM z důvodu výkladu a nákladu výstavního materiálu pro akci „Žijeme Londýnem“ (OSM)

2317 - souhlasí s uzavírkou na náměstí Míru v Domažlicích v úseku mezi čp. 34 a čp. 35 v termínu od 23. 5. 2012 do 31. 5. 2012 z důvodu rekonstrukce vodovodu – dopojení vodovodu z Husovy ulice – v rámci akce „Čistá Berounka“ (OSM)

2318 - a) rozhodla vyloučit uchazeče ZAKOM s.r.o., Roháčova 2285, 397 01 Písek z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba datové metropolitní sítě Domažlice – 2. etapa“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek zadavatele
b) schvaluje nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Výstavba datové metropolitní sítě Domažlice – 2. etapa“ nabídku společnosti SITEL spol.sr.o. Praha, Baarova 957, 140 00 Praha 4 za cenu 1.952.384,30 Kč bez DPH (OSM)

2319 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy části místní komunikace ul. Pelnářova v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby, Cihlářská 552, 344 01 Domažlice dle předložené nabídky za cenu 106.176,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtového opatření:
org. 246 § 2212 pol. 5171 +106.176,- Kč (oprava komunikace ul. Pelnářova v Domažlicích)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 106.176,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2320 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemkových parcel č. 2170/2, 2170/7, 2181/1, 2185/19, vše v k.ú. Domažlice včetně přípojek inženýrských sítí společnosti MP Group Logistics Center s.r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 217, PSČ 344 01, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle předloženého návrhu s tím, že lhůta v čl. III. odst. 10. se stanoví na 5 let, v čl. III. odst. 11 se vypouští dovětek o právu na uplatnění náhrady škody a v čl. III. odst. 10 se smluvní pokuta stanoví ve výši 500.000,- Kč, a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí
Termín splnění: 23. 7. 2012 (OSM)

2321 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o omezeném užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 5177/12/2 OS JIH, středisko výroby Domažlice, mezi Městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119 na provedení stavby městského kamerového a informačního systému (MKIS) a veřejného osvětlení (VO) v ulicích Havlíčkova - Jiráskova - Hruškova v Domažlicích, dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0281 § 2212 pol. 6121 + 3.000,- Kč (městský kamerový a informační)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 3.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2322 - nesouhlasí se záměrem realizace stavby Domažlice, SŽDC - VN, jejímž investorem je ČEZ Distribuce, a.s., kterou budou dotčeny nemovitosti - pozemkové parcely č. 3709/25, 2709/26, 2728/3, vše v k.ú. Domažlice, v rozsahu dle předloženého návrhu (OSM)

2323 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4779/9, k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 v rámci stavby „Domažlice, Školní 64, Kooperativa - kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007489/VB/001 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

2324 - a) bere na vědomí žádost člena výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Palackého č.p. 193 a 194, Domažlice
b) trvá na svém usnesení č. 798 b) ze dne 24. 5. 2011
c) ukládá DTS Domažlice, příspěvková organizace provést opravu propadlé zámkové dlažby přístupových chodníků k hlavním vchodům bytového domu č.p. 193 a 194 v Palackého ulici v Domažlicích
Termín splnění: 15. 6. 2012 (OSM)

2325 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o výsledcích jednání s nájemci prodejních stánků umístěných na parkovišti před koupalištěm Babylon o záměru výpůjčky koupaliště
b) bere na vědomí nabídky na výpůjčku koupaliště Babylon podané Janem Březinou, Horšovský Týn a společností VINIČKA s.r.o., se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00 Praha - Břevnov
c) ukládá odboru správy majetku jednat se společností VINIČKA s.r.o., se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00 Praha - Břevnov o podnájmu koupaliště Babylon
Termín splnění: příští jednání rady
d) ukládá Plaveckému bazénu a ubytovně, p.o. otevřít koupaliště Babylon od 18. 5. 2012
Termín splnění: 18. 5. 2012 (OSM)

2326 - a) bere na vědomí předložené doklady dopravce ČSAD autobusy, a.s. Plzeň na zajištění provozu linky MHD v Domažlicích na rok 2012
b) schvaluje s účinností od 1. 7. 2012 provedení změny u spoje č. 13 jízdního řádu linky MHD č. 405001 tak, že MHD bude jezdit jen do stanice Žst. Domažlice
c) schvaluje s účinností od 1. 7. 2012 provedení změny jízdního řádu linky MHD č. 405001 a zrušení ztrátových spojů (dle varianty č. 1) č. 7, 9, 14, 18, provozovaných v pracovních dnech a zrušení spojů č. 38, 40, 41, 42, č. 43 a 45 provozovaných o sobotách, nedělích a svátcích
d) schvaluje úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MAD č. 405001, provozované dle smlouvy uzavřené mezi městem a dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12. 12. 2008, na zajištění provozu linky MAD na dobu od 1. 1. 2012 do 30 .6. 2012 v dohodnuté částce dle Předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty pro MHD Domažlice a dohody o poskytnutí dotace na rok 2012 v celkové výši tj. 113.004,50 Kč/měsíc
e) ukládá odboru správy majetku připravit ve spolupráci s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s. návrh Předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty pro MHD Domažlice a dohody o poskytnutí dotace v roce 2012, kterým bude řešena úhrada ztrátovosti provozu MHD v návaznosti na schválenou úpravu jízdního řádu s účinností od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OSM)

2327 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 Kv (NN) číslo 12_SOP_01_4120798758 mezi Městem Domažlice a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 dle předloženého návrhu, kterou bude uhrazen podíl na nákladech za připojení kamery městského kamerového systému v ulici Mánesova, Domažlice na odběrnou síť ČEZ, a.s.
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 1.200,- Kč (městský kamerový a informační)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.200,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2328 - a) schvaluje sbližování sazeb nájemného v městských bytech postupem podle varianty C předloženého návrhu
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí, spol. s r.o. připravit vzor dodatku k nájemní smlouvě, text průvodního dopisu a text průvodního dopisu II ve smyslu varianty C
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OSM)

2329 - a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 10078031 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR CZ.1.02/1.3.00/10.09283 mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 34420 Domažlice a Státním fondem životního prostředí, Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 na akci „Varovný monitorovací systém před povodněmi ve městě Domažlice“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0470 pol. 4213 ÚZ90877 - 123.200,- Kč (snížení dotace SFŽP – varovný monitorovací systém)
org. 0470 § 3744 pol. 6122 ÚZ90877 - 123.200,- Kč (snížení čerpání dotace varovný monitorovací systém) (OSM, OF)

2330 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. finanční a investiční plán společnosti na rok 2012 dle předloženého návrhu (OF)

2331 - schvaluje Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 3-065-2044-19 o pojištění odpovědnosti za škodu, uzavíraný mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice a Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha dle předloženého návrhu (OF)

2332 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40.000,- Kč dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2012 (OF)

2333 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., který se konal dne 21. 3. 2012
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. za rok 2011 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady ponechání ztráty společnosti ve výši 1.657.757,23 Kč jako neuhrazenou ztrátu minulých let
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady finanční plán společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. na rok 2012 dle předloženého návrhu tj. výnosy 4.655.000,- Kč, náklady 6.155.000,- Kč, výsledek hospodaření ztráta 1.500.000,- Kč (OF)

2334 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 1.500.000,- Kč, převodem z účtu Města Domažlice na účet společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o, na základě usnesení rady města č. 5012 ze dne 7. 12. 2009 a notářského zápisu NZ9/2010 ze dne 8. 2. 2010
b) schvaluje Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1 a Správou sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 2918 dle předloženého návrhu (OF)

2335 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0209 pol. 4116 N32 Z5 ÚZ 33123 + 310.500,24 Kč (ZŠP- dotace EU peníze školám)
org. 0209 pol. 4116 N32 Z1 ÚZ 33123 + 54.794,16 Kč (ZŠP - dotace SR Peníze školám)
org. 0209 § 3114 pol. 5336 N32 Z5 ÚZ 33123 +310.500,24 Kč (ZŠP- čerpání dotace EU )
org. 0209 § 3114 pol. 5336 N32 Z1 ÚZ 33123 + 54.794,16 Kč (ZŠP- čerpání dotace SR) (OF)

2336 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2012 – 2014 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OF)

2337 - a) schvaluje převedení finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti na běžný účet města ve výši 4.000.000,- Kč nerozdělený zisk minulých let
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit snížení nerozděleného zisku minulých let v hospodářské činnost ve výši 4.000.000,- Kč
Termín splnění: 31. 5. 2012
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4131 + 4.000.000,- Kč (převod z nerozděleného zisku minulých let hospodářské činnosti)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 4.000.000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OF)

2338 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 30. 4. 2012
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. za rok 2011 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. za rok 2011 ve výši 828.580,- Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti tj. příděl do sociálního fondu ve výši 170.292,- Kč (2,5% z vyplacených mezd roku 2011), nerozdělený zisk společnosti ve výši 658.287,90 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2011 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit úhradu ztráty hospodářské činnosti ve výši 1.270.863,50 Kč z nerozděleného zisku minulých let
Termín splnění: 31. 7. 2012 (OF)

2339 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice u příspěvků z politického dění ve městě Domažlice na politicko – zpravodajském serveru www.regionpodlupou.cz společnosti ZAK TV s.r.o., Prokopova 26, 301 00 Plzeň (OKS)

2340 - neschvaluje spolupořádání sportovně taneční akce – speciální lekce zumby pořádané Ing. Michaelou Řezníčkovou dne 20. 5. 2012 nebo 27. 5. 2012 v prostorách MKS Domažlice (OKS)

2341 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2012 za 6 žáků navštěvující ZŠ Mrákov a 1 dítě navštěvující MŠ Mrákov (OKS)

2342 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2012 za 1 žáka navštěvující ZŠ Kout na Šumavě a 1 dítě navštěvující MŠ Kout na Šumavě (OKS)

2343 - neschvaluje prezentaci města Domažlice ve speciální příloze Domažlického deníku Cesty městy od společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (OKS)

2344 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 50.505,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice na pořízení PC techniky (3 PC a tiskárna) dle předloženého návrhu s tím, že pořízený majetek bude odepisován 3 roky (OKS)

2345 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Chodov, Chodov 155, 345 33 Trhanov (OKS)

2346 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městem Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně (OKS)

2347 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Kout na Šumavě, Kout na Šumavě 1, 345 02 Kout na Šumavě (OKS)

2348 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Luženičky, Luženičky 1, 344 01 Domažlice (OKS)

2349 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Mrákov (OKS)

2350 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městysem Všeruby, Všeruby 77, 345 07 Všeruby (OKS)

2351 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Mnichov, Mnichov 73, 345 22 Poběžovice (OKS)

2352 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Pec, Pec 58, 344 01 Domažlice (OKS)

2353 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Pelechy, Pelechy 27, 344 01 Domažlice (OKS)

2354 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Puclice, Puclice 1, 345 61 Staňkov (OKS)

2355 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Únějovice, Únějoivice 30, 345 43 Koloveč (OKS)

2356 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Hradiště, Hradiště 15, 345 42 Hradiště (OKS)

2357 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městysem Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem (OKS)

2358 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně (OKS)

2359 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Osvračín, Osvračín 81, 345 61 Staňkov (OKS)

2360 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Spáňov, Spáňov 17, 345 02 Kout na Šumavě (OKS)

2361 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Vlkanov, Vlkanov 24, 345 22 Poběžovice (OKS)

2362 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Zahořany, Zahořany 7, 344 01 Domažlice (OKS)

2363 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Ždánov, Ždánov 49, 344 01 Domažlice (OKS)

2364 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Kanice, Kanice 32, 345 43 Koloveč (OKS)

2365 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městysem Koloveč, U Staré Fary 142, 345 43 Koloveč (OKS)

2366 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Úsilov, Úsilov 33, 345 06 Kdyně (OKS)

2367 - souhlasí se záměrem Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, na navýšení kapacity součásti mateřská škola o 20 dětí ze stávajících 75 dětí na 95 dětí s účinností od 1. 9. 2012(OKS)

2368 - a) schvaluje uzavření smlouvy č. 3/2012 o poskytnutí účelové finanční dotace dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2012“ mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0471 pol. 4222 +1.750.000,- Kč (dotace PK – metropolitní optická síť 2.etapa)
org. 0471 § 2412 pol. 6121 +2.334.000,- Kč (realizace metropolitní optická síť 2.etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 584.000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OICT a GIS, OF)

2369 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 19. 4. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a strategického rozvoje ze dne 23. 4. 2012
c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 2. 5. 2012

2370 - schvaluje návrh programu 18. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 23. 5. 2012 dle upraveného návrhu (tajemnice)

2371 - schvaluje uzavření smlouvy s Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Střední zdravotnickou školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Erbenova 184, Domažlice, jejímž předmětem je souhlas se zřízením a provozováním kabelového vedení - chráničky HDPE 40/33 s optickými kabely a rozpojovací skříně na nemovitostech - budově č.p. 115 umístěné na stavební parcele č. st. 58 a na stavební parcele č. st. 58, vše v k.ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice MKIS - Hruškova ulice + veřejné osvětlení a jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

2372 - schvaluje uzavření smlouvy s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, se sídlem Nádražní 2437/2, Plzeň, jejímž předmětem je souhlas se zřízením a provozováním kabelového vedení - chráničky HDPE 40/33 s optickými kabely a rozpojovací skříně na nemovitostech - pozemkové parcele č. 194/2 v k.ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice MKIS - Hruškova ulice + veřejné osvětlení a jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

2373 - rozhodla vyloučit uchazeče A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol. s r.o., Vrhaveč 1, 330 23 Nýřany z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, Domažlice – II. etapa" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (OSM)

2374 - bere na vědomížádost ze dne 20. 3. 2012 a souhlasí s provedením výměny zařizovacích předmětů v rozsahu dle žádosti s tím, že náklady na tuto výměnu ponese žadatel (OSM)

2375 - a) vyhodnotila doručenou nabídku na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 164/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 163 a 164 ve výši 5115/128969 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve výši 5115/128969 v Domažlicích, Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 164/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 163 a 164 ve výši 5115/128969 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve výši 5115/128969 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 511 150,-Kč
Termín splnění: 23. 8. 2012 (OSM)

2376 - a) schvaluje uzavření smlouvy poskytnutí účelové dotace mezi Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 – Malá Strana a Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice dle předloženého návrhu na akci „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření
b) doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření:
org. 0481 pol. 4213 ÚZ93566 + 550.000,- Kč (digit.kina - dotace SF kinematografie)
org. 0481 § 3313 pol. 6121 ÚZ93566 + 550.000,- Kč (digit.kina-čerpání dotace SF kinematografie)
org. 0481 § 3313 pol. 6121 + 2.245.700,- Kč (digitalizace kina - vlastní prostředky)
org. 0481 § 6399 pol. 5362 - 449.140,- Kč (digitalizace kina - odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.796.560,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OSM)

2377 - a) bere na vědomí informaci o průběhu rekonstrukce povrchů komunikace v ulici Vrbova v Domažlicích
b) schvaluje udělení výjimky z Vnitřní směrnice č. 03/2007 o zadávání veřejných zakázek na zadání zakázky „Oprava chodníků včetně obrub, parkovacích stání a přejezdové prahy v ulici Vrbova v Domažlicích“
c) schvaluje zadání zakázky „Oprava chodníků včetně obrub, parkovacích stání a přejezdové prahy v ulici Vrbova v Domažlicích“ společnosti Ptáčník – dopravní stavby s.r.o., se sídlem Domažlice, Cihlářská 552 za cenu 3.591.438,- Kč za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 +3.315.780,- Kč (místní komunikace - Vrbova ul.)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 -3.315.780,- Kč (Čistá Berounka)
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OSM)

2378 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Dohody o předplacení nájemného mezi společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice a Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
org. 0363 § 2321 pol. 2132 + 24.000.000,- Kč (předplacené nájemné CHVaK a.s.)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 + 20.000.000,- Kč (Čistá Berounka- příspěvek DSO Povodí Berounky)
org. 0363 § 6399 pol. 5362 + 4.000.000,- Kč (platba DPH – předplacené nájemné CHVaK a.s.)
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OF)

2379 - bere na vědomí informaci podanou starostou o možnostech výběru provozovatele kogenerační jednotky

2380 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5137 - 113 310,- Kč (správa budov - DHM)
org. 0223 § 6171 pol. 6122 + 113 310,- Kč (správa budov - kopírovací stroj) (OKS)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 28. 5. 2012
Poslední aktualizace: 28. 5. 2012 00:00
Autor: