Menu
Město Domažlice
Domažlice

142. schůze ze dne 22.11.2010

-

U S N E S E N Í

ze 142. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 22. 11. 2010Rada města v Domažlicích:

6621 - schvaluje uzavření Dodatku č.1 k mandátní smlouvě na výkon inženýrské činnosti na akci „Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa" s Jaroslavem Weberem, dle předloženého návrhu (OSM)

6622 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene odpovídajícího právu chůze a jízdy na nemovitosti - pozemkové parcele č. st. 5090, k.ú. Domažlice v rozsahu dle geometrického plánu č. 3552-1072/2010 ve prospěch vlastníka budovy s číslem popisným č.p. 501 umístěné na stavební parcele č. st. 1363/1,k.ú. Domažlice a každého dalšího vlastníka této budovy za těchto podmínek:
a) jednorázová úplata bude stanovena znaleckým posudkem,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou (OSM)

6623 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení věcného břemene odpovídajícího právu chůze a jízdy na nemovitostech - stavební parcele č. st. 505/2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcele č. 4820, ostatní plocha, obě k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že do článku VI. se vkládá odst. (4) (OSM)

6624 - a) ruší usnesení č. 6320 ze dne 13. 9. 2010
b) schvaluje odložení platby 2. splátky nájemného za rok 2010 ve výši 30.150,- Kč za pronájem budov - dřevěných chatek a zařízení WC umístěných na stavebních parcelách č.st. 377, 378, 379, 380 a 381 a pozemkových parcel č. 12/2 a 12/3 vše v k.ú. Babylon do 31. 12. 2010
c) schvaluje prodloužení termínu provedení stavebních prací - kompletní nátěr všech 4 chatek vč. WC do 31. 12. 2010
d) schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15. 6. 2009 uzavřené mezi městem Domažlice a paní Petrou Praštilovou, podnikající pod označením Petra Praštilová, s místem podnikání 345 06 Kdyně, Americká 124, dle předloženého návrhu (OSM)

6625 - ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby "Územní plán Domažlice" zadanou v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6626 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc.č. 707/11 k.ú. Havlovice u Domažlic o výměře 58 m2 za cenu 200,- Kč/m2 do vlastnictví města a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6627 - schvaluje pronájem částí pozemků - pozemkových parcel č. 2382/22 o výměře 81 m2, č. 2382/23 o výměře 102 m2 a č. 2382/24 o výměře 102 m2 vše v k.ú. Domažlice pro zahrádkářské účely na dobu neurčitou, za cenu odpovídající maximálně přípustnému nájemnému za užívání předmětu nájmu podle právních předpisů regulujících ceny nájmu (výměru Ministerstva financí) sníženou o 50%, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle změněného návrhu (OSM)

6628 - schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 2760/2 o výměře 230 m2 v k.ú. Domažlice pro zahrádkářské účely na dobu neurčitou, za cenu odpovídající maximálně přípustnému nájemnému za užívání předmětu nájmu podle právních předpisů regulujících ceny nájmu (výměru Ministerstva financí) sníženou o 50%, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle změněného návrhu (OSM)

6629 - bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy, uzavřené dne 1. 5. 1995 na pronájem pozemkové parcely č. 2378/8 k.ú. Domažlice za účelem zřízení zahrádky (OSM)

6630 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o průběhu soudního sporu o určení vlastnického práva ke „svaté studni“,
b) schvaluje podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, č.j. 14 Co 98/2010-123 z 7.10.2010 a pověřuje Mgr. Endrštovou podáním dovolání (OSM)

6631 - souhlasí s podnájmem ordinace a čekárny Městského centra soc. rehab. služeb - domov pro seniory, Domažlice v budově čp. 689 v ul. Prokopa Velikého v Domažlicích MUDr. Janě Böhmové, Kostelní 168, Domažlice, za účelem zřízení ordinace praktického lékaře pro dospělé, za cenu 221,- Kč/m2/rok (OSM)

6632 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Havlovice, Valcha par.č. 434/8-vedení NN“ na pozemkových parcelách č. 641/8, 408/1, 393/10, 408/3 k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005626/1 dle předloženého návrhu (OSM)

6633 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Havlovice - vedení NN“ na pozemkových parcelách č. 660/5, 45, 613, 765/3, 765/1, 31/1, stavební parcela č.st. 113 k.ú. Havlovice u Domažlic a budova čp. 17 na stavební parcele č.st. 38 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004093/1 dle předloženého návrhu (OSM)

6634 - schvaluje pokácení stromů na pozemkových parcelách č. 4807/29, 2403/1, 5545/1, 4948/23 k.ú. Domažlice z důvodu zajištění stavby „Čistá Berounka - etapa II - část D - Domažlice“ takto: pozemková parcela č. 4807/29 k.ú. Domažlice - 5 ks lip - obvod kmene 167 cm - 255 cm, pozemková parcela č.2403/1 k.ú. Domažlice - 1 ks jedle - obvod kmene 98 cm, 1 ks borovice - obvod kmene 152 cm, pozemková parcela č. 5545/1 k.ú. Domažlice - 1 ks jasanu ztepilého - obvod kmene 177 cm a 1 ks lípy - obvod kmene 170 cm, pozemková parcela č. 4948/23 k.ú. Domažlice - 1 ks jasanu - obvod kmene 124 cm (OSM)

6635 - schvaluje rozšíření základnové stanice GSM umístěné na objektu čp. 236 ul. Kozinova Domažlice dle předložené zjednodušené projektové dokumentace stavby „83002_Domazlice_Kozinova“(OSM)

6636 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní, kdy předmětem nájmu bude část pozemku p.č. 5017/1 k.ú. Domažlice za účelem zpevnění a zřízení tří parkovacích míst dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává ve výši 20,- Kč/m2 (OSM)

6637 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 252 § 3639 pol. 6130 - 272.333,- Kč (výkupy pozemků)
org. 252 § 3639 pol. 5362 + 120.770,- Kč (daň z převodu nemovitostí)
org. 240 § 3612 pol. 5362 + 151.563,- Kč (daň z převodu nemovitostí) (OSM)

6638 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období - nové izolace domu v ulici Doubova 438 v Domažlicích, v době od 23. 11. 2010 do 30. 11. 2010, pro společnost Domažlická stavební spol. s r.o., Chrastavická 224, Domažlice, IČ 18230318 (OSM)

6639 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – a) ze zákazu vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t, na silnici III. tř. č. 1903 – ul. Havlíčkova, na místní komunikaci ul. Hruškova a ul. El. Krásnohorské
b) ze zákazu vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t v ul. Vodní, Branská.– vozidla – RZ: 1P1 7657, PMU 22-53, 1P0 8773, PMA 60-21, 1P5 1337, 4P4 8924, 3P9 5231, 3P9 5347, 3P9 5349, 3P9 5401, 4P1 0571, 4P1 0572, 4P1 0573, 4P1 0574, 4P4 7209 a 2P8 4469 z důvodu provádění stavby Čistá Berounka – etapa II v období od 01.12.2010 do 31.07.2011 pro společnost OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, Brno (OSM)

6640 - rozhodla vyloučit společnost SPECTEC Group s.r.o., Habartov, ul. K. Čapka čp. 748, PSČ 357 09, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na realizaci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6641 - a) bere na vědomí návrh společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. a  schvaluje zadání zakázky na technické zhodnocení lesní cesty č. 32 „Sokolova vyhlídka“ společnosti Rudolf Psutka, Trhanov č.p. 132 za cenu 199.800,- Kč včetně DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „technické zhodnocení lesní cesty č. 32 „Sokolova vyhlídka“ společností Rudolf Psutka, Trhanov č.p. 132 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 199.800,- Kč (technické zhodnocení lesní cesty č. 32 „Sokolova vyhlídka)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 199.800,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6642 - schvaluje prodej nepotřebných betonových panelů uložených na pozemkové parcele č. 2490/1, k.ú. Domažlice v lokalitě obytné zóny Na Bábě panu Janu Duffkovi za cenu 237,-Kč/ks (OSM)

6643 - a) bere na vědomí návrh společnosti Agrostav Horšovský Týn, a.s. se sídlem Nad Rybníčkem 85, 346 01 Horšovský Týn na smírčí řešení sporných otázek realizovaného díla „Oprava výpusti rybníka Hrubých“ dle smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 8. 2009
b) schvaluje návrh ceny za dílo ve výši ceny uvedené ve smlouvě o dílo snížené o cenu projektové dokumentace, o náklady města spojené s dopravním značením a o slevu ve výši 15.000,- Kč (OSM)

6644 - a) schvaluje zadání zakázky vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení na stavbu „Domažlice – stezka pro pěší a cyklisty III. etapa – přemostění Zubřiny – propojení ulic Havlíčkova – Břetislavova“ společnosti Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice za cenu 36.000,00 Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 36.000,00 Kč (PD Stezka pro pěší a cyklisty III. etapa – přemostění Zubřiny)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 36.000,00 Kč (PD DSP ( investiční rezerva) (OSM)

6645 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 141/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6218/21736 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6218/21736 na stavební parcele č. st. 1576, k.ú. Domažlice v ul. 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 141/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6218/21736 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6218/21736 na stavební parcele č. st. 1576, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6646 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 160/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5407/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5407/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5407/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5407/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6647 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 162/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5449/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5449/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5449/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5449/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6648 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s darováním bytové jednotky č. 5 v domě čp. 193, Palackého ul., Bezděkovské Předměstí, Domažlice, spoluvlastnického podílu ve výši 627/9761 na stavebních parcelách číslo 1951 a 1952 a spoluvlastnického podílu ve výši 627/9761 na společných částech domu čp. 193 a 194, za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice (OSM)

6649 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 46/10/BS o podmínkách zřízení stavby „Domažlice – stezka pro chodce a cyklisty – propojení ulic Masarykova a Chrastavická“ mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem Škroupova 1760/16, Plzeň 3, Jižní předměstí 301 00 Plzeň zastoupený majetkovým správcem silnice II/183 Správou a údržbou silnic Domažlice, p.o. Plzeňského kraje, se sídlem Sadová 324, 344 79 Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

6650 - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1584/2010 -SML mezi městem a Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, PSČ 150 24, Praha 5, na umístění stavby kabelového vedení veřejného osvětlení zřizované v rámci akce „Havlovice – vedení VO“ na pozemku parc. č. 660/6 k.ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu (OSM)

6651 - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1398/2010 -SML mezi městem a Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, PSČ 150 24, Praha 5, na umístění stavby„Stezka pro chodce a cyklisty – propojení ul. Masarykova a Chrastavická“, na pozemku parc. č. 5154/2 k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

6652 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 2, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích(OSM)

6653 - neschvaluje základní hodinovou sazbu od 13:00 do 24:00 hodin v sobotu a neděli na zimním stadionu ve výši 2.090,- Kč bez DPH s účinností od 1. 1. 2011 (OF)

6654 - souhlasí s tím, aby se změnil čl. 24 odst. 1) Stanov Nájemního družstva Domažlice a nadále měl toto znění:
Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas. Člen družstva může písemně zmocnit jinou fyzickou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. (OF)

6655 - a) neschvaluje vydání souhlasu k provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím centrálního loterního systému, a to na adrese: náměstí Míru 137, Domažlice, společností BONVER WIN, a.s., se sídlem Cholevova 1530/1, Ostrava-Hrabůvka
b) schvaluje, aby finanční odbor vydával Ministerstvu financí ČR nesouhlasné stanovisko města k provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím centrálního loterního systému na adresách, kde není vyhláškou č. 2/2008 povolen provoz výherních hracích přístrojů a které jsou ve vzdálenosti do 100 m od škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče a budov státních orgánů a církví (OF)

6656 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické zařízení povolené ministerstvem financí (OF)

6657 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity (OF)

6658 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze psů (OF)

6659 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (OF)

6660 - souhlasí s použitím finančních prostředků Fondu pro obnovu a rozvoj bydlení na úhradu závazků města vyplývajících z investičních akcí s tím, že vyčerpané prostředky budou vráceny zpět do fondu (OF)

6661 - bere na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení Domažlice ve dnech 27. 12. 2010 – 31. 12. 2010 (OKS - ÚŠK)

6662 - bere na vědomížádost Diecézní charity Plzeň o finanční podporu provozu Volnočasových klubů DUHA Domažlice z rozpočtu města Domažlice (OKS - ÚŠK )

6663 - a) bere na vědomížádost Zdeňka Procházky - Nakladatelství Českého lesa o poskytnutí finanční podpory na vydání velkoformátové publikace „Co odnesl čas – Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích“
b) ukládá OF zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2011 finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč pro Nakladatelství Českého lesa na vydání velkoformátové publikace „Co odnesl čas – Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích“ (OKS - ÚŠK)

6664 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Hudba u stromečku“ takto:
sobota 18.12.2010 od 14.00 hod do 18.00 hod
neděle 19.12.2010 od 15.00 hod do 18.00 hod
úterý 21.12.2010 od 14. 30 hod do 18.00 hod, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice
b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Hudba u stromečku“ ve čtvrtek 23. 12. 2010 od 12.00 hod do 22.00 hod, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice
c) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul. Náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2011 od 13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS - ÚŠK)

6665 - bere na vědomí protokol České školní inspekce č. j. ČŠIP-674/10 P ze státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, která proběhla v Základní škole a mateřská škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, ve dnech 11 až 14. října 2010 (OKS - ÚŠK)

6666 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0115 § 3319 pol. 5169 - 23.540,- Kč (Cestovní ruch – použití daru Evropan z Domažlic)
org. 0219 § 3319 pol. 5021 + 23.540,- Kč (Záležitosti kultury – dohody o provedení práce)
org. 0115 § 3319 pol. 5169 - 10.993,- Kč (Cestovní ruch – použití daru Evropan z Domažlic)
org. 0115 § 2143 pol. 5139 + 10.993,- Kč (cestovní ruch – nákup materiálu) (OKS - ÚŠK)

6667 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6668 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6669 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6670 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6671 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6672 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6673 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6674 - bere na vědomížádost o povolení pokácení dřevin v rámci realizace akce "Stavební úpravy a přístavba Dům pro seniory Domažlice", jejímž investorem je Centrum sociálních služeb Domažlice (OSM)

6675 - schvaluje převedení finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti na běžný účet města ve výši 12.300.000,- Kč s tím, že po obdržení dotací budou prostředky částečně vráceny na účet hospodářské činnosti (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 30. 11. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)