Menu
Město Domažlice
Domažlice

140. schůze ze dne 25.10.2010

-

U S N E S E N Í

ze 140. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 25. 10. 2010Rada města v Domažlicích:

6523 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0411 § 4357 pol. 6121 - 35.000,- Kč (domov pro seniory)
org. 0411 § 4357 pol. 5169 + 42.000,- Kč (audit projektu)
org. 0411 § 6399 pol. 5362 - 7.000,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6524 - doporučuje zastupitelstvu změnit a doplnit usnesení č. 2071 ze dne 15. 9. 2010 takto:
schvaluje prodej části nemovitostí – pozemků nacházejícím se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkových parcel č. 2490/2 a 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.15 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (OSM)

6525 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 163/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 163/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměst, dle předloženého návrhu (OSM)

6526 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 394, v ulici Pelnářova v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

6527 - schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování 2 kusů kontejnerů o objemu do 40 m3 na zajištění zpětného odběru elektrozařízení do areálu sběrného dvora AVE sběrných surovin a.s. v Chrastavické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

6528 - souhlasí s pokácení stromu - plané višně na pozemkové parcele č. 4925/1 v katastrálním území Domažlice z důvodu špatného zdravotního stavu (OSM)

6529 - a) nesouhlasí s pokácení 5 kusů javorů před domy čp. 505 a 506 v Kunešově ul., Domažlice
b) ukládá DTS Domažlice, p.o. provést úpravu korun stromu - topolu, odstranění suchých větví před domy čp. 505 a 506 v Kunešově ul., Domažlice
c) souhlasí s pokácení 1 kusu vrby na pozemku města pozemkové parcele č. 2311/16 v k.ú. Domažlice (OSM)

6530 - souhlasí s pokácení dvou kusů jasanů o obvodu kmene 110 a 120 cm na pozemkové parcele č. 2578/2 v k.ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů (OSM)

6531 - schvaluje dodatek č. 1 k Plánu zimní údržby místních komunikací ve městě Domažlice a obci Havlovice dle předloženého návrhu (OSM)

6532 - schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku č.st. 1326/1 k.ú. Domažlice za účelem vstupu a vjezdu na stavební parcelu č.st. 1326/2 k.ú. Domažlice a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej stavební parcely č.st. 1326/2 k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví 1065,- Kč/m2 dle znaleckého posudku (OSM)

6533 - bere na vědomížádost společnosti Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 v zastoupení za investora stavby „83002_Domazlice_Kozinova“ tj. T-Mobile Czech Republic a.s. na rozšíření základnové stanice GSM umístěné na objektu čp. 236 ul. Kozinova Domažlice (OSM)

6534 - a) bere na vědomí studii vytápění „plynofikace objektu ul. Msgre B.Staška 61, Domažlice“ vypracovanou Ing. Petrem Pinkasem
b) schvaluje záměr provedení změny zdroje vytápění bytových jednotek a nebytové jednotky v objektu Msgre B. Staška 61, Domažlice dle navrhované varianty č. V a zařazení realizace stavby do plánu oprav na rok 2011 (OSM)

6535 - a) souhlasí s provedením úpravy části pozemku parc.č. 5017/1 k.ú. Domažlice na zpevněnou plochu – zřízení tří parkovacích míst
b) schvaluje záměr pronájmu část pozemkové parcely č. 5017/1 k.ú. Domažlice (OSM)

6536 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 24. 4. 2006 se Sportovním klubem BC Wolfs Domažlice, se sídlem Kovařovicova 255, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

6537 - nesouhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.9. Termín pro provoz předzahrádky od 1.11. 2010 do 28. 2. 2011, společnosti CAFÉ ENZZO s.r.o., Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary - provozovna náměstí Míru čp. 131, Domažlice (OSM)

6538 - nesouhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.9. Termín pro provoz předzahrádky od 1.11. 2010 do 28. 2. 2011, panu Fatmir Ramizi, náměstí Míru 127, Domažlice (OSM)

6539 - a) neschvaluje záměr pronajmout část pozemku - stavební parcely č. st. 1193 o výměře 15 m2 v k.ú. Domažlice pro umístění plechové garáže
b) schvaluje záměr pronajmout části pozemků - pozemkových parcel č. 2382/22 o výměře 81 m2, č. 2382/23 o výměře 102 m2 a č. 2382/24 o výměře 102 m2 vše v k.ú. Domažlice pro zahrádkářské účely
c) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - pozemkové parcely č. 2760/2 o výměře 230 m2 v k.ú. Domažlice pro zahrádkářské účely (OSM)

6540 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 2311/6, k.ú. Domažlice o výměře 152 m2 přiléhající ke kotelně v ul. Švabinského - stavby technického vybavení bez č.p./č.e. v Domažlicích - Týnské Předměstí umístěné na parc. č. st. 2623, vše v k.ú. Domažlice dle přiloženého nákresu (OSM)

6541 - a) bere na vědomí žádost ředitele Základní školy Domažlice, Komenského 17 o opravu části fasády budovy č.p. 11 v Komenského ul, Domažlice
b) schvaluje zadání zakázky "Oprava části fasády na severní straně levého křídla budovy ZŠ Komenského č.p. 11" společnosti VLČEK – STAVBY s.r.o., se sídlem U Garáží 19, Horšovský Týn za cenu 44.151,- Kč bez DPH
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 52.981,- Kč (oprava části fasády na severní straně levého křídla budovy ZŠ Komenského č.p. 11)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 44.151,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 8.830,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6542 - ukládá odboru správy majetku jednat se společností HASSO spol. s. r.o., se sídlem Mánesova 1, Aš o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 31. 5. 2002 dohodou k 28. 2. 2011 (OSM)

6543 - mění usnesení č. 5647 c) ze dne 12. 4. 2010 takto:
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 263.769,- Kč (VO - ul. Kosmonautů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 263.769,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6544 - rozhodla vyloučit firmu A + U DESIGN spol. s r.o., U Černé věže 304/9, 370 01 České Budějovice z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Územní plán Domažlice" zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6545 - rozhodla vyloučit Ing. arch. Petra Vávru, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Územní plán Domažlice" zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6546 - rozhodla vyloučit Ing. arch. Miroslava Míku, Palackého 303, 353 01 Mariánské Lázně z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Územní plán Domažlice" zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6547 - schvaluje záměr zrušení kotelny umístěné v prostorech Římskokatolické farnosti ve Spálené ul. v Domažlicích (OSM)

6548 - neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 30/2010 na akci "Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa" se společností DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

6549 - neschvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, VN, TS, FVE, CAR POINT“ na pozemkových parcelách č. 3709/15 a 4400/1 v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti Stauner Verwaltungs s.r.o. se sídlem Mrákov, Starý Klíčov 143 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

6550 - souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného za užívání bytové jednotky č. 276/1 v Petrovické ul. v Domažlicích s maximální lhůtou splatnosti do 12 měsíců (OSM)

6551 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 5, v budově čp 502, v ulici Kunešova v Domažlicích ve výši 16.503,30 Kč z hospodářské činnosti města, a to za podmínky doložení souvisejících revizních zpráv a předání bytu zpět městu Domažlice (OSM)

6552 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím VTZ, a to na adrese: náměstí Míru 49, Domažlice, společností Multigate, a.s., se sídlem Olomouc (OF)

6553 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o předplacení nájemného mezi společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice a Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

6554 - souhlasí s přijetím daru – lůžko Contempora, antidekubitní matrace Prema, hrazdy s rukojetí k lůžku, od dárce Linet spol. s r.o. , Želevčice 5, Slaný pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (OF)

6555 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0122 § 2223 pol. 5166 - 20.000,- Kč (znalecké posudky)
org. 0122 § 2223 pol. 5169 + 20.000,- Kč (svědečné a překlady) (OF)

6556 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638 Domažlice
b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638 Domažlice zajistit účtování pronájmů nebytových prostor v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace (OF)

6557 - schvaluje odpis pohledávek na nájemném v celkové výši 125.750,- Kč dle předloženého návrhu (OF)

6558 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4116 ÚZ 34070 + 20.000,- Kč (dotace MK - Chodské slavnosti 2010)
org. 0214 §3319 pol. 5331 ÚZ 34070 + 20.000,- Kč (MKS - Chodské slavnosti 2010) (OF)

6559 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29004 + 102.450,- Kč (dotace Mze - výsadba dřevin)
org. 0116 § 1031 pol. 5169 ÚZ 29004 + 102.450,- Kč ( výsadba zpevňujících dřevin) (OF)

6560 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4216 ÚZ 15827 + 246.673,40 Kč (dotace EU – Vavřinecká alej)
org. 0810 pol. 4213 ÚZ 90877 + 14.510,- Kč (dotace SFŽP – Vavřinecká alej)
org. 0810 pol. 4116 - 296.000,- Kč (dotace Vavřinecká alej)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 34.816,40 Kč (investiční rezerva) (OF)

6561 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6402 pol. 5366 - 105.850,- Kč (výdaje z finančního vypořádání dotací)
org. 0236 § 3632 pol. 2111 + 110.000,- Kč (příjmy z pronájmu hrobových míst)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 215.850,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

6562 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 155.492 Kč (snížení rozpočtové rezervy - vyúčtování MKS)
org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 155.492 Kč (příspěvek na provoz MKS - vyúčtování akcí pro město, účet 518 – nákup služeb) (OKS - ÚŠK)

6563 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 11. října 2010
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, který se konal dne 13. října 2010 (OKS - ÚŠK)

6564 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňským krajem na částečnou úhradu neinvestičních nákladů spojených s organizací projektu „Sklářské sympozium a hudební festival Hudba pod hradem“ ve výši 10.000,- Kč pro Městské kulturní středisko Domažlice mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 10.000,- Kč (dotace PK – Sklářské sympozium a Hudba pod hradem)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 10.000,- Kč (MKS - Sklářské sympozium a Hudba pod hradem) (OKS - ÚŠK)

6565 - bere na vědomí protokol České školní inspekce č.j. ČŠIP-622/10 P ze státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona, která proběhla na Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dne 14. září 2010 (OKS - ÚŠK)

6566 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2010/2011 třídách v Mateřské škole Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (OKS - ÚŠK)

6567 - a) schvaluje konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 15. 12. 2010
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši cca 7 tis. Kč z org. 219 na akci „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“
c) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ ve středu 15. 12. 2010 od 13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS - ÚŠK)

6568 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6569 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6570 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6571 - schvaluje změnu v osobě nájemce u nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8 v ul. 17. listopadu 251 v Domažlicích, za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy (OSM)

6572 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb telekomunikačních elektronických komunikací mezi společností Canistec, s.r.o., Dřísy 187, PSČ 277 14 a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

6573 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 281 § 3744 pol. 6121 + 130.262,- Kč (pokládka HDP trubky tenisové kurty)
org. 470 § 3744 pol. 6121 + 15.000,- Kč (kamerový bod VISO v ulici Hruškova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 145.262,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6574 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory ve výši 42.504,- Kč na pořízení přihřívacího vozíku (OF)

6575 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o žalobě podané na Město Domažlice (určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu z nájmu bytu č. 15 v 2. podlaží domu č.p. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích)
b) pověřuje Mgr. Endrštovou zastupováním Města Domažlice v řízení o předmětné žalobě vedeném t.č. OS Domažlice pod sp.zn. 3 C 119/2010 (OSM)

6576 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 252 § 3639 pol. 6130 - 20.000,- Kč (výkupy pozemků)
org. 241 § 3639 pol. 5166 + 20.000,- Kč (znalecké posudky - dobrovolné) (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 5. 11. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)