Menu
Město Domažlice
Domažlice

135. schůze ze dne 13.9.2010

-

U S N E S E N Í

ze 135. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 13. 9. 2010Rada města v Domažlicích:

6297 - ruší usnesení č. 6141 ze dne 26. 7. 2010 (OSM)

6298 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

6299 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 72.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 72.000,- Kč (PD cyklostezka Chrastavická - Masarykova) (OSM)

6300 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3113 pol. 5171 + 7.200,- Kč (PD-oprava střech ZŠ Msgre B. Staška)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 7.200,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6301 - schvaluje Souhlasné prohlášení o vlastnictví pozemkové parcely č. 2585/34, k.ú. Domažlice, podle kterého je vlastníkem této parcely město Domažlice (OSM)

6302 - nesouhlasí s provedením výkopových prací v zimním období pro uložení sítí v rámci akce Čistá Berounka a prací s ní souvisejících firmou STREICHER spol.s r.o., Plzeň (OSM)

6303 - doporučuje ZM schválit prodat pozemkovou parcelu č. 3670/20 k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy se společností KARPEM a.s., se sídlem náměstí Republiky 59, Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví 400,- Kč/m2 (OSM)

6304 - a) ruší usnesení č. 4410 ze dne 3. 8. 2009
b) schvaluje stanovení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene umístění vedení trasy inženýrských sítí nemajících charakter přípojek a určených pro podnikání na nemovitostech ve vlastnictví Města Domažlice takto:
a) za umístění inženýrských sítí (podzemního vedení, vzdušného vedení, v mostních konstrukcích apod.) ve výši 200,- Kč/bm v případě, že šíře ochranného pásma nepřesahuje 2 m, minimálně 1000,- Kč
b) za umístění nadzemních staveb technického vybavení inženýrských sítí (rozpojovacích skříní, pojistkových skříní, sloupů apod.) s půdorysnými rozměry do 1 m2 a stanoveným ochranným pásmem nepřesahujícím 2 m ve výši 1000,- Kč/ks,
c) za umístění nadzemních staveb technického vybavení inženýrských sítí (stanice energetického zařízení, trafostanic apod.) s půdorysnými rozměry nad 1 m2 ve výši 400,- Kč/m2, minimálně 1000,- Kč, když pro výčet náhrady se bere v úvahu plocha včetně ochranného pásma, k jednorázovým náhradám se vyměřuje DPH ve výši dle platných právních předpisů (OSM)

6305 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Újezd, parc.č. 1283/4,5 – kNN, TS“ na pozemkové parcele č. 1283/2 k.ú. Újezd u Domažlic ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005689/1 dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová náhrada za zřízení VB se stanoví ve výši 200,- Kč/bm a 1000,- Kč za nadzemní stavbu technického vybavení inženýrských sítí s půdorysnými rozměry do 1 m2 (OSM)

6306 - a) bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Domažlice – zřízení odstavných stání v Palackého ulici“ zpracované společností Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. se sídlem Domažlice, Cihlářská 552, dle předloženého návrhu
b) schvaluje pokácení stromů v ulici Palackého na pozemkové parcele 2586/1, k.ú. Domažlice 13 stromů borovice o obvodu kmene ve výšce 83 cm až 133 cm s tím, že za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 30.894,- Kč (investiční rezerva)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 30.894,- Kč (PD - parkovací stání v Palackého ulici) (OSM)

6307 - a) schvaluje zadání zakázky na výrobu a instalování ochranné klece pro hod kladivem od pana Zdeňka Kurce, zámečnictví, Domažlice dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3412 pol. 6121 + 145 000,- Kč (výroba a instalování ochranné klece pro hod kladivem)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 145 000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6308 - schvaluje záměr pronajmout pozemek - pozemkovou parcelu č. 1174/1 v k.ú. Draženov pro zemědělské účely za cenu 1.000,- Kč/ha/rok (OSM)

6309 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na stavební parcele 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6310 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 97/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 8267/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 8267/32397 na stavební parcele 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 97/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 8267/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 8267/32397 na stavební parcele č. 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6311 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 142/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/21230 na společných částech budovy čp. 142 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/21230 na stavební parcele 1577, k.ú. Domažlice v ul. 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 142/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/21230 na společných částech budovy čp. 142 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5847/21230 na stavební parcele č. 1577, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6312 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2010 se společností Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice, na provedení stavby veřejného osvětlení v ulicích Jana Roha a Na Hvízdalce v Domažlicích dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 10.800,- Kč (investiční rezerva)
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 10.800,- Kč (rekonstrukce VO Rohova ulice) (OSM)

6313 - schvaluje předložený návrh Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09023901 a Technickou a finanční přílohu k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování akce „Varovný a informační systém obyvatelstva pro město Domažlice“ (OSM)

6314 - schvaluje aktualizovanou přílohu ke smlouvě o nájmu věcí nemovitých a movitých uzavřené se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské Předměstí č.p. 388, Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

6315 - a) schvaluje vzor čestného prohlášení o uznání práva stavby pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Bábě v Domažlicích na pozemcích ve vlastnictví města dle předloženého návrhu
b) schvaluje sepis čestného prohlášení o uznání práva stavby pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Bábě v Domažlicích na pozemcích ve vlastnictví města (OSM)

6316 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 281 § 2219 pol. 6121 + 146.648,- Kč (Městský kamerový a informační systém)
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 146.648,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6317 - a) bere na vědomížádost pana Josefa Bláhy, MIRABO a.s., Milavče 119 a pana Josefa Fajta
b) ukládá OSM jednat o vrácení části kupní ceny dle kupní smlouvy z 19. 2. 2001 (OSM)

6318 - schvaluje vyhotovení souhlasného prohlášení, kterým uzná vlastnická práva k pozemkům p.č. 5653, 5654, 5655 vše k.ú. Domažlice (OSM)

6319 - a) souhlasí se záměrem instalace kogeneračních jednotek společnosti TEDOM ENERGO s.r.o., se sídlem Třebíč, Výčapy 195, PSČ 67401, v kotelnách (budovách ve vlastnictví města Domažlice) v ul. Kovařovicova (na parc. č. st. 3285) a v ul. Švabinského (na parc. č. st. 2623), vše v k.ú. Domažlice za podmínky uzavření podnájemní smlouvy mezi Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. jako nájemcem a společností TEDOM ENERGO s.r.o. jako podnájemcem, a to v intencích předložené nabídky HT830N/TH/10-06 a smlouvy o dodávce a odběru tepla dle přílohy č. 2 podkladových materiálů
b) souhlasí s podnájem části nebytových prostor kotelen v ul. Kovařovicova (na parc. č. st. 3285) a v ul. Švabinského (na parc. č. st. 2623), vše v k.ú. Domažlice za podmínky uzavření podnájemní smlouvy mezi Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. jako nájemcem a společností TEDOM ENERGO s.r.o. jako podnájemcem, když podnájemné bude činit 1200,- Kč/rok včetně DPH a doba nájmu bude 10 let, a to v intencích smlouvy o nájmu nebytových prostor dle přílohy č. 6 podkladových materiálů (OSM)

6320 - a) schvaluje odložení platby části nájemného za rok 2010 ve výši 10.150,- Kč za pronájem budov - dřevěných chatek a zařízení WC umístěných na stavebních parcelách č.st. 377, 378, 379, 380 a 381 a pozemkových parcel č. 12/2 a 12/3 vše v k.ú. Babylon do 31. 12. 2010
b) schvaluje prodloužení termínu provedení stavebních prací - kompletní nátěr všech 4 chatek vč. WC do 31. 10. 2010
c) schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15. 6. 2009 uzavřené mezi městem Domažlice a paní Petrou Praštilovou, podnikající pod označením Petra Praštilová dle předloženého návrhu (OSM)

6321 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – vozidla – RZ: 2P5 6855, 1P4 4362, KTI 6731, 3P4 8434, 4P1 7417, 1P9 2373, 4P1 7418, 4P1 7417, 4P4 5116, 3P1 7093, 4P1 4864, 6B8 6192 a další vozidla a to v ulici E. Krásnohorské a Hruškova z důvodu rekonstrukce mostu ul. Masarykova a uzavírky ul. Havlíčkova není možné provádět zásobování mlékárny po dobu uzavírky pro společnost NAMARA s.r.o., V pláni 533/9, 142 00 Praha 4 (OSM)

6322 - jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise na veřejnou zakázku na služby v otevřeném podlimitním řízení na zpracování územního plánu pro město Domažlice

členové: náhradníci:

Ing. Miroslav Mach, Pavel Wolf,
Ing. Ivana Sladká, Ing. Jan Lengál,
Jiří Pivoňka, Michaela Matějková,
Jiří Lahoda, David Šabatka,
Bc. Michal Hájek, Ing. Milena Vlčková(OSM)

6323 - a) bere na vědomí závěrečné rozdělení nákladů spoluúčasti města Domažlice a Povodí Vltavy, s.p., na realizaci akce Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“ dle předloženého návrhu
b) doporučuje ZM uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na realizaci akce „Domažlice, protipovodňová opatření – zkapacitnění Zubřiny“ mezi Městem Domažlice a Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, 15024 Praha 5, dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňového opatření v Domažlicích mezi Městem Domažlice a Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, 15024 Praha 5, dle předloženého návrhu (OSM)

6324 - schvaluje provedení rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ul. Čerchovská, Haltravská a Šumavská v Domažlicích a přípravu výběrového řízení na kompletní rekonstrukci v letošním roce s tím, že akce se zařadí do rozpočtu na rok 2011 (OSM)

6325 - a) schvaluje vzorovou Smlouvu o výpůjčce na bezplatné užívání prostor pro pořádání akcí v prostorách historické budovy pivovaru dle upraveného návrhu s tím, že v článku V. se výše smluvní pokuty stanoví ve výši 20.000,- Kč
b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Domažlice a občanským sdružením Chodský filmový a literární spolek, se sídlem Komenského 4, Domažlice, na pořádání festivalu Domažlický Kulturovar dne 23. 10. 2010 dle upraveného harmonogramu
c) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Domažlice a Romanem Kalousem, zastupujícím Sdružení pro město Domažlice na pořádání hudební produkce s občerstvením dne 28. 9. 2010 (OSM)

6326 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v ul. Mánesova 204 v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

6327 - a) bere na vědomížádost o prodej jiného bytu
b) nedoporučuje ZM vyhovět žádosti o odkoupení jiného bytu
c) nedoporučuje ZM schválit výjimku ze „Zásad pro prodej bytů - 2. vlna prodeje“ (OSM)

6328 - a) bere na vědomí dopis týkající se prodeje bytové jednotky
b) nedoporučuje ZM schválit výjimku ze „Zásad pro prodej bytů - 2. vlna prodeje“ (OSM)

6329 - schvaluje uzavření Dohody o provedení stavebních úprav za účelem instalace schodišťové plošiny dle předloženého návrhu (OSM)

6330 - a) doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti - bytovou jednotku č. 550/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 548, 549, 550 ve výši 652/22920 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 ve výši 652/22920 v Domažlicích, Týnské Předměstí, za podmínek daných návrhem kupní smlouvy
b) doporučuje ZM schválit uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku", dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena bytové jednotky je stanovena ve výši 900.000,- Kč (OSM)

6331 - doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 404/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 404, 410 a 411 ve výši 7343/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7343/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou o 10 % nižší (OSM)

6332 - doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 410/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 404, 410 a 411 ve výši 7423/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7423/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou o 10 % nižší (OSM)

6333 - doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 444/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 444, 445 ve výši 576/10368 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1489 a 1490 ve výši 576/10368, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 720.000,- Kč (OSM)

6334 - a) doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 439/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 439, 440, 441 ve výši 386/15582 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1483, 1484 a 1485 ve výši 386/15582, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 400.000,- Kč
b) doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 448/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 448 ve výši 6076/36460, spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1493 ve výši 6076/36460 a podíl ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 657.306,- Kč
c) doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 442/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 442, 443 ve výši 586/10431 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1486 a 1487 ve výši 586/10431, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 640.000,- Kč (OSM)

6335 - a) schvaluje výměnu bytů nájemci bytu Petrovická 257/33, Domažlice nájemci bytu Petrovická 257/1, a to za podmínky zachování stávající sazby nájemného a uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky
b) schvaluje výměnu bytů nájemci bytu Petrovická 257/1, Domažlice a nájemci bytu Mánesova 204/7, a to za podmínky zachování stávající sazby nájemného a uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky
c) schvaluje výměnu bytů nájemci bytu Mánesova 204/7, Domažlice a nájemci bytu Petrovická 257/33, a to za podmínky zachování stávající sazby nájemného a uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky (OSM)

6336 - a) jmenuje hlavní inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků v roce 2010 v tomto složení:
Předseda: Ing. Pavla Faschingbauera
Členové: Ing. Jitka Heřmanová
Ing. Milena Vlčková
Ing. Alena Kučerová
Bc. Miluše Rieszová
b) schvaluje harmonogram inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2010 dle předloženého návrhu
c) ukládá hlavní inventarizační komisi provést řádnou inventarizaci majetku a závazků města Domažlice v roce 2010 dle schváleného harmonogramu (OF)

6337 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 6202 + 200.000,- Kč (SSZMD – příplatek mimo základní kapitál)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 200.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 200.000,- Kč, převodem z účtu Města Domažlice na účet společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o, na základě usnesení rady města č. 5012 ze dne 7. 12. 2009 a notářského zápisu NZ9/2010 ze dne 8. 2. 2010 (OF)

6338 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0225 § 4351 pol. 5331 + 2.069.073,- Kč (příspěvek na provoz-Domov pro seniory)
org. 0225 § 4351 pol. 2132 + 221.873,- Kč (příjem rozpočtu-nájemné Domov pro seniory)
org. 0229 § 6171 pol. 2111 + 12.600,- Kč (příjem rozpočtu-zpracování mezd)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 1.834.600,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:
účet 501 - Spotřeba materiálu + 1.434.800,- Kč
účet 502 - Spotřeba energie + 332.000,- Kč
účet 512 - Cestovné + 10.000,- Kč
účet 518 - Ostatní služby + 336.473,- Kč
účet 521 - Mzdové náklady + 2.160.800,- Kč
účet 527 - Zákonné sociální náklady + 44.000,- Kč
účet 528 - Jiné sociální náklady + 10.000,- Kč (OF)

6339 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 + 352.750,- Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 + 352.750,- Kč (financování odbor.lesního hospodáře) (OF)

6340 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 2. 9. 2010
b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30. 6. 2010
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2010 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

6341 - a) schvaluje úhradu finančních prostředků neoprávněně čerpaných ze státního rozpočtu ve výši 210.163,50 Kč dle předloženého návrhu ředitele školy Základní škola praktická Domažlice, příspěvková organizace
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 48.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, příspěvková organizace
c) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy praktické Domažlice, příspěvková organizace takto:
účet 501 – spotřeba materiálu - 30.000,- Kč
účet 518 – ostatní služby - 40.000,- Kč
účet 54x – ostatní náklady +70.000,- Kč (OF, OKS - ÚŠK)

6342 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0280 § 3113 pol. 5331 + 251.000,- Kč (ZŠ a MŠ Msgre B.Staška – příspěvek na provoz)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 251.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232 takto:
účet 501 - Spotřeba materiálu +172.000,- Kč
účet 502 - Spotřeba energie + 82.000,- Kč
účet 511 - Opravy a udržování + 10.000,- Kč
účet 518 - Ostatní služby + 18.000,- Kč (OF, OKS - ÚŠK)

6343 - schvaluje poskytnutí záštity města Domažlice pro workshop “Alternativní zaměstnávání: ekonomické výhody. Vyšší flexibilita, vyšší zaměstnanost“, který probíhá v rámci projektu „Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého“ pořádaného Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s. - KC Fazole (OKS - ÚŠK)

6344 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace Plzeňským krajem v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2010“ na realizaci předloženého projektu - tvorba brožury „Kulturní léto 2010 v Domažlicích“ ve výši 10.000,- Kč pro Městské kulturní středisko Domažlice mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 10.000,- Kč (dotace PK – brožura Kulturní léto 2010)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 10.000,- Kč (MKS - brožura Kulturní léto 2010) (OKS - ÚŠK)

6345 - a) schvaluje uzavření smlouvy č. 4674/2010 o poskytnutí finanční dotace na realizaci projektu „Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2010“ ve výši 15.000,- Kč pro Městské kulturní středisko Domažlice mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 15.000,- Kč (dotace PK - Chodské slavnosti 2010)
org. 0214 § 3312 pol. 5331 + 15.000,- Kč (MKS - Chodské slavnosti 2010) (OKS - ÚŠK)

6346 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, který se konal dne 6. září 2010
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 26. srpna 2010 (OKS - ÚŠK)

6347 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 39.673,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice na opravu podlahových krytin a sanaci omítky v oddělení pro dospělé čtenáře (OKS - ÚŠK)

6348 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2010 za 1 žáka navštěvujícího ZŠ a MŠ Postřekov (OKS - ÚŠK)

6349 - schvaluje úhradu poplatku za účast Městského informačního centra Domažlice na výstavě cestovního ruchu ITEP v Plzni ve výši 4.000,- Kč bez DPH z org. 0115 Cestovní ruch (OKS - ÚŠK)

6350 - a) schvaluje nabídku Centra Bavaria Bohemia v Schönsee na poskytnutí prostor na prezentaci města Domažlice v termínu 3. 2. - 28. 2. 2011
b) ukládá OKS - ÚŠK a MKS v Domažlicích připravit návrh prezentace města Domažlice v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee (OKS - ÚŠK)

6351 - souhlasí s pořádáním koncertu pěveckého sboru Canzonetta a houslisty Eduarda Bayera v pátek 17. 9. 2010 od 18.30 hod na schodech domažlické radnice (OKS - ÚŠK)

6352 - schvaluje prodej dvou nepotřebných závěsných skleněných vitrín panu Mgr. Janu Štichovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 40, IČ 72014598 za cenu 1.000,- Kč za 1 ks (OKS)

6353 - ukládá Mgr. Endrštové zpracovat právní rozbor problematiky vymáhání škody v souvislosti s odvodem dotace a penále
1) rekonstrukce domu čp. 86, Kozinova ulice
2) u objektu tělocvičny ZŠ Komenského 17
3) čp. 656, Vrchlického ulice
za porušení rozpočtové kázně se zaměřením zejména na tyto otázky:
a)Okruh konkrétních osob odpovědných za škodu (starosta, místostarosta, radní, zaměstnanci městského úřadu či jiné osoby, např. statutární zástupce společnosti Statua Aura…)
b)Rozsah škody (vrácená dotace, penále, celková částka)
c)Další okolnosti důležité pro uplatnění nároku v soudním řízení (např. promlčení)
d)Náklady soudního řízení včetně nákladů, které by bylo město povinno hradit v případě neúspěchu v řízení
Termín: 29. 9. 2010 (OF)

6354 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 241 § 3639 pol. 5166 - 18.310,- Kč (znalecké posudky)
org. 252 § 3639 pol. 5192 + 18.310,- Kč (soudní výlohy) (OSM)

6355 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 87.240,- Kč (investiční rezerva)
org. 281 § 2219 pol. 6121 + 57.672,- Kč městský kamerový a inf. Systém – 28. října)
org. 262 § 3631 pol. 5171 + 29.568,- Kč (veřejné osvětlení – oprava kabelu 28. října) (OSM)

6356 - a)doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části nemovitosti – pozemku nacházejícím se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.13 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části nemovitosti – pozemku nacházejícím se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.14 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části nemovitosti – pozemku nacházejícím se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.15 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (OSM)

6357 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností POHLcz, a.s., odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň na „Odbahnění rybníka Babylon“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 292 § 2341 pol. 6121 + 285.030,- Kč (změna DPH z 19% na 20%)
org. 292 § 6399 pol. 5362 - 285.030,- Kč (odpočet DPH – odbahnění rybníka Babylon) (OSM)

6358 - a) schvaluje, že Město Domažlice bude plátcem DPH u investiční akce Čistá Berounka – etapa II., projekt D
b) schvaluje, aby dobrovolný svazek obcí Povodí Berounky předložil SFŽP finanční analýzu pro plátce DPH (OF)

6359 - nevyhovuje podané námitce uchazeče HODETA-OKNA s.r.o., Masarykova 415, 344 01
Domažlice, ze dne 9. 9. 2010 proti složení hodnotící komise na veřejnou zakázku na stavební práce„Výměna okem bytových domů, Domažlice“ (OSM)

6360 - pověřuje starostu města k podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro podezření z trestného činu pokusu o pletichy proti veřejné soutěži „Výměna okem bytových domů, Domažlice“ (OSM)

6361 - ukládá starostovi podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro porušení hospodářské soutěže při výběrovém řízení „Výměna okem bytových domů, Domažlice“ (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 9. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)