Menu
Město Domažlice
Domažlice

126. schůze ze dne 21.6.2010

-

U S N E S E N Í

ze 126. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 21. 6. 2010Rada města v Domažlicích:

5955 - bere na vědomí dopis zmocněnce Nájemního družstva Domažlice, týkající se převzetí fasády domu č.p. 656 ve Vrchlického ul., Domažlice (OSM)

5956 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabýt nemovitosti - parcely ve zjednodušené evidenci č. kat. 2481/2, 2469/1a 2483, vše v k.ú. Domažlice do vlastnictví města za cenu 200,- Kč/m2
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabýt nemovitosti - parcely ve zjednodušené evidenci č. kat. 2484/1, k.ú. Domažlice do vlastnictví města za cenu 200,- Kč/m2 (OSM)

5957 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě směnné uzavřené dne 11. 10. 2006 mezi Městem Domažlice a Bytovým družstvem STATUAcentrum, družstvo, se sídlem Pod Všemi Svatými 13, 301 64 Plzeň, dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej nemovitostí - stavebních parcel č. st. 4374, č. st. 1649/58, č. st. 1649/53, č. st. 1649/56, vše v k.ú. Domažlice společnosti STATUA AURA, akciová společnost, se sídlem Pod Všemi Svatými 13, 301 64 Plzeň
c) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej nemovitostí - stavebních parcel č. st. 4374, č. st. 1649/58, č. st. 1649/53, č. st. 1649/56, vše v k.ú. Domažlice mezi Městem Domažlice a společností STATUA AURA, akciová společnost, se sídlem Pod Všemi Svatými 13, 301 64 Plzeň, dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 20.000,- Kč
d) doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemku - stavební parcely č. st. 1649/48, k.ú. Domažlice do vlastnictví města a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na koupi pozemku uzavření - stavební parcely č. st. 1649/48, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní
e) doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemků - stavebních parcel č. st. 1649/1 a st. 1649/49, k.ú. Domažlice do vlastnictví města a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej nemovitostí - stavebních parcel č. st. 1649/1 a st. 1649/49, vše v k.ú. Domažlice mezi Městem Domažlice a společností STATUA AURA, akciová společnost, se sídlem Pod Všemi Svatými 13, 301 64 Plzeň, dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.000,- Kč (OSM)

5958 - a) bere na vědomí odpověď paní Jitky Švagrové na usnesení rady města č. 5766 ze dne 10. 5. 2010
b) mění a doplňuje usnesení č. 5766 ze dne 10. 5. 2010 takto:
doporučuje zastupitelstvu schválit záměr odkoupení parcely č. kat. 3785 (ve zjednodušené evidenci) o výměře 2218 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví města za cenu 240,- Kč/m2 (OSM)

5959 - a) ruší usnesení č. 5827 ze dne 24. 5. 2010
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5151, 5152/2, 5152/7 a 5152/18 vše k. ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

5960 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí pozemku pozemkové parcely č. 5152/1 k.ú. Domažlice, geometrickým plánem č. 3275-1/08/RSD/Pl. nově označených parcelními č. 5152/1 a č. 5152/17 do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

5961 - doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí oznámení společnosti VLČEK - STAVBY s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn týkající se prodeje nemovitostí - pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a úhrady rezervačního poplatku (OSM)

5962 - schvaluje zřízení věcného břemene umístění, zřízení a provozování chráničky HDPE pro optické sdělovací vedení a rozvodný pilíř v rámci stavby „Domažlice, Paroubkova, Airweb, chránička HDPE“ na pozemkové parcele č. 2322/4, 2322/15, 2311/2, 2311/42, 2311/7, 2311/8, 4813/9 v k.ú. Domažlice ve prospěch AIRWEB spol. s r.o., se sídlem Pod Nemocnicí 871, Klatovy, PSČ 339 01, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 19147/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5963 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách zřízení inženýrské sítě a budoucí smlouvy o náhradě za omezení užívání nemovitosti č.0178/22-410/33020/2010 na akci „Čistá Berounka, etapa II., podprojekt č. 3 Domažlice, část Domažlice – výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ mezi městem Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem: Praha, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, dle předloženého návrhu návrhu (OSM)

5964 - konstatuje, že socha Pohraničníka vytvořena akademickým sochařem Zdeňkem Němečkem včetně příslušenství umístěná t.č. v areálu DTS Domažlice, p.o. je ve vlastnictví Města Domažlice. Tato socha byla Městu Domažlice věnována útvarem Pohraniční stráže v Domažlicích v roce 1965 (OSM)

5965 - a) neschvaluje dání do výpůjčky sochy Pohraničníka
b) neschvaluje převod sochy Pohraničníka z vlastnictví města do vlastnictví třetích osob (OSM)

5966 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s obcí Babylon se sídlem Babylon 67, PSČ 345 31, kdy předmětem nájmu bude část pozemku p.č. 84/1 k.ú. Babylon, za účelem umístění dětského hřiště, dle předloženého návrhu (OSM)

5967 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 2219 pol. 5171 + 70.000,- Kč (terénní úpravy)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 70.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5968 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, na umístění kanalizačního a vodovodního potrubí, přístupu, provozování a udržování, na pozemcích p.č. 64/1, 260/24, 260/25, 434/7, 449/34 vše k.ú. Havlovice u Domažlic, na dobu neurčitou, ve prospěch města Domažlice, za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle předloženého návrhu (OSM)

5969 - a) schvaluje uzavření smlouvy č. 3639/2010/OKŘ o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem a městem Domažlice
b) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0469 pol. 4222 + 1.000.000,- Kč (dotace PK JSDHO-požární vozidlo)
org. 0469 §5512 pol. 6123 + 1.000.000,- Kč (JSDHO-požární vozidlo) (OSM)

5970 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu MŠ Domažlice, Týnské Předměstí, Poděbradova č.p. 53“ dle předloženého návrhu s firmou KARPEM a.s., náměstí republiky 59, Horšovský Týn, kterým se rozšiřuje předmět zakázky o rekonstrukci rozvodu vody v suterénu, rekonstrukce podhledu na schodišti, kompletní provedení WC pro personál
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 465 § 3111 pol. 6121 + 209 211,- Kč (MŠ Poděbradova - stavební úpravy)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 209 211,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5971 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176, ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovými domy čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5972 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o zřízení věcného břemene práva a chůze k podzemnímu vedení kanalizačního řadu - stavbě zaklenutého potoka nacházejícímu se ve stavební parcele č. st. 650/2, k.ú. Domažlice a o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
b) doporučuje zastupitelstvu města změnit usnesení č. 1186 ze dne 19. 11. 2008 ve znění usnesení č. 1454 ze dne 17. 6. 2009 takto:
schvaluje prodej nemovitostí - budovy č.p. 61, objektu občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1- zastavěná plocha a nádvoří a č. st. 650/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy (OSM)

5973 - a) bere na vědomížádost o přezkoumání ceny paní Zdeňky Pazderové
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. blíže vyspecifikovat opravy týkající se bytu č. 2 v ulici 28. října 140, Domažlice
Termín: příští rada (OSM)

5974 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 159 a 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

5975 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 161 a 162, v ulici Kosmonautů v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

5976 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 163 a 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

5977 - a) bere na vědomí zápis z jednání ze dne 15. 6. 2010 o zajištění doby uzavírky silnice II/193 – průjezdu obcí Havlovice v souvislosti se zajištěním stavby vodovodu a kanalizace
b) schvaluje objízdnou trasu pro autobusy linkové osobní dopravy a zajištění obsluhy autobusové zastávky Havlovice, a to tak, že do obce Havlovice budou autobusy zajíždět obousměrně ze silnice I/26 po silnici II/193 a silnicí III/19364 (OSM)

5978 - a) schvaluje zadání zakázky "Oprava vstupního schodiště do budovy MěÚ Domažlice, U Nemocnice 579" firmě VLČEK – STAVBY s.r.o. Horšovský Týn za cenu 81.294,- Kč s DPH (72.667,- Kč bez DPH)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 6171 pol.5171 + 81 294,- Kč (oprava schodiště do budovy MěÚ (KB))
org. 0264 § 6409 pol.6901 - 81 294,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5979 - a) schvaluje zadání zakázky na výkon inženýrské činnosti na stavbě "Domažlice, ZŠ Komenského 17 - oprava sociálního zařízení“ p. Jaroslavu Weberovi
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Domažlice, ZŠ Komenského 17 - oprava sociálního zařízení“ s p. Jaroslavem Weberem, dle předloženého návrhu za podmínky, že bude uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 445 § 3113 pol. 6121 + 28.634,- Kč (MS – ZŠ Komenského-oprava soc. zařízení)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 28.634,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5980 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – pro nákladní automobil registrační značky AX 23-25 -Tatra 815 S3 z důvodu vjezdu do ul. Srnova, Tovární, Husova, Břetislavova při rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu v rámci akce čistá Berounka v období od od 21. 6. do 30.9. 2010, pro společnost OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, kterou zastupuje pan Jan Pátek, Nákladní autodoprava, V Záhorském 536, Praha (OSM)

5981 - rozhodla vyloučit uchazeče, Václav Kestler, Tlučná, Hornická 630, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5982 - rozhodla vyloučit uchazeče ALLWINDOOR s.r.o., Olomouc, Nová Ulice, Horní lán 1200/13, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5983 - rozhodla vyloučit uchazeče IDEALFENSTER, akciová společnost, Chudeřice u Bíliny čp. 142, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5984 - rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách firmě O.K. OKNA s.r.o.,Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Na Milotově 399, za cenu 9.172.112,00 Kč (OSM)

5985 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemkové parcely č. 2194/14 ve vlastnictví města nově označené dle geometrického plánu č. zak. 3477-1074/2010 vyhotoveného měřickou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. parcelním č. 2194/31, k.ú. Domažlice za část stavebních parcel č. st. 1649/11, st. 1649/30, st. 1649/37, st. 1649/38 a stavební parcely č. st. 1649/33, 1649/35 a st. 1649/39 ve vlastnictví společnosti STAFIKO duo v.o.s., se sídlem Petrovická 283, Domažlice, PSČ 344 01, nově označené dle geometrického plánu č. zak. 3475-1074/2010 vyhotoveného měřickou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. parcelním č. 5634, k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Směnné smlouvy se společností STAFIKO duo v.o.s., se sídlem Petrovická 283, Domažlice, PSČ 344 01, jejímž předmětem je směna části pozemkové parcely č. 2194/14 nově označené dle geometrického plánu č. zak. 3477-1074/2010 vyhotoveného měřickou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. parcelním č. 2194/31, k.ú. Domažlice ve vlastnictví města, dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření smlouvy o provedení advokátní úschovy mezi společností STAFIKO duo v.o.s. se sídlem Domažlice, Petrovická 283, PSČ 344 01, Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, Nám. Míru 1, PSČ 344 20, a Mgr. Jiřinou Endrštovou, advokátem registrovaným u České advokátní komory pod reg. č. 11279, se sídlem advokátní kanceláře Rakovník, Poštovní 18, PSČ 269 01 dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 5545/1, k.ú. Domažlice (OSM)

5986 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce „Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, II. etapa“
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném zadávacím řízení na stavební práce „Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, II. etapa“ ve složení:
členové náhradníci
Dalibor Kubů, Pavel Wolf,
Bc. Michal Hájek, Jindřiška Deckerová,
Miroslav Kaigl, Radek Zelenka,
Jiří Pivoňka, Ing. Ivana Sladká,
Ivan Rybár, Stanislav Tauer, (OSM)

5987 - doporučuje ZM schválit úplatný převod pozemku p.č. 32/6 k.ú. Babylon a uzavření smlouvy o úplatném převodu mezi Pozemkovým fondem ČR a Městem Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

5988 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti pozemkové parcely č. 4784/2, 3489/51, 3488/1 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003839/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5989 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice – Hruškova - pč. 2778/4 - kNN“ na pozemkové parcele č. 2772/14 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005370/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5990 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice – náměstí Míru - kNN“ na pozemkové parcele č. 4779/13 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005373/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5991 - a) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Varovný monitorovací systém před povodněmi města Domažlice“ v rámci XX. výzvy OPŽP - podpora v rámci prioritních os 1 a 6
b) schvaluje zadání zakázky „na zpracování projektové dokumentace na varovný monitorovací systém před povodněmi města Domažlice“ firmě SUPTel, a.s., se sídlem Hřbitovní 15, 312 16 Plzeň
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0470 § 3744 pol. 6121 + 43.020,- Kč (PD varovný a monitorovací systém před povodněmi města Domažlice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 43.020,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5992 - bere na vědomí zprávu o průběhu plnění usnesení č. 5839, 5840, 5841,5842, 5843,5844, 5845, 5846 ze 124. schůze rady města Domažlice, která se konala dne 24. 5. 2010 (OSM)

5993 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou NEGEBU s.r.o., Lhota 183, 301 00 Plzeň, na restaurování sgrafitového triptychu domu čp.1 na náměstí Míru Domažlicích dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
287 org. 3639 § 5171 pol. + 176.948,- Kč (Restaurátorské práce sgrafita)
264 org. 6409 § 6901 pol. - 176.948,- Kč (Rozpočtová rezerva) (OSM)

5994 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy ke smlouvě o dílo č. 33/D/2010 na „Varovný a informační systém obyvatelstva pro město Domažlice“ uzavřenou mezi městem Domažlice a firmou SUPTel a.s., ze dne 24. 2. 2010 dle předloženého návrhu (OSM)

5995 - a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 4465/2010, o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů v oblasti ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, na akci "Domažlice - Havlovice, vodovod" dle předloženého návrhu
b) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0413 pol. 4222 + 1.700.000,- Kč (dotace PK - Havlovice, vodovod )
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.700.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5996 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k podání nabídek k veřejné zakázce v otevřeném zadávacím řízení na realizaci stavby „Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům Domažlice“ podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
b) jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise na veřejnou zakázku v zadávacím otevřeném řízení na realizaci stavby „Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - hrubá stavba“
členové: náhradníci:
Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
Ing. Zbyněk Wolf, Ing. Arch. Ladislav Schejbal,
Dalibor Kubů, Jan Lažanský,
Jiří Pivoňka, Michal Szmigiel,
Bc. Michal Hájek, Ing. Milena Vlčková (OSM)

5997 - a) souhlasí s umístěním 1 ks nového lamposteru na sloup VO č. 172 v ul. Hruškova (MediaGraphic)
b) schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, dle předloženého návrhu (OSM)

5998 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí města č. 3/2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení na stavbu „Chodník Domažlice - Havlovice - I. etapa “ za cenu 223.200,- Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 223.200,- Kč (PD DSP Chodník Havlovice I. etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 223.200,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

5999 - souhlasí s realizací staveb Chodník a veřejné osvětlení při silnici II/193 (zbývající část stavby) a Chodník při silnici II/193 v obci Havlovice – II. etapa v roce 2010 a s jejich sloučením se stavbou Domažlice, Havlovice – vodovod a kanalizace (OSM)

6000 - schvaluje nové "Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" dle upraveného návrhu (OSM)

6001 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

6002 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 3 v ul. Masarykova 240, Domažlice (OSM)

6003 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

6004 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6005 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 6, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích (OSM)

6006 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice„ přidělení bytové jednotky č. 36, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích (OSM)

6007 - schvaluje výměnu bytů v souladu s Čl. VI - Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice", a to za podmínky zachování stávající sazby nájemného, uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky a vrácení obývané jednotky zpět k dispozici Městu Domažlice do 30 dnů ode dne uzavření nové nájemní smlouvy (OSM)

6008 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Komenského 17 ve výši 183.016,- Kč na pořízení vybavení dvou prvních tříd nábytkem s tím, že pořízený majetek bude odepisován 5 roků (OF)

6009 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové ve výši 146.690,- Kč na pořízení technického vybavení knihovny (počítače, tiskárny) s tím, že pořízený majetek bude odepisován 3 roky (OF)

6010 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0123 § 4349 pol. 5169 - 20.000,- Kč (OSVZ - obstarávání pohřbů)
org. 0239 § 3632 pol. 5192 + 20.000,- Kč (OSM - obstarávání pohřbů) (OF)

6011 - schvaluje uzavření Dohody o předplacení nájemného mezi společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice a Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, dle předloženého návrhu (OF)

6012 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory ve výši 888.113,- Kč na pořízení vybavení Domova pro seniory dle předloženého návrhu s tím, že pořízený drobný dlouhodobý majetek bude odepisován 3 roky (OF)

6013 - doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0411 § 4357 pol. 6122 + 2.394.000,- Kč (technologická část kuchyně)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.995.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0411 § 6399 pol. 5362 - 399.000,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6014 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Komenského 17 ve výši 229.500,- Kč na pořízení žíněnky do tělocvičny juda v ZŠ (OF, OKS-ÚŠK)

6015 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2010 za 2 žáky navštěvující ZŠ Hlohová (OKS-ÚŠK)

6016 - a) bere na vědomí rezignaci pana Josefa Urbana na funkci předsedy výběrové komise
b) jmenuje členem výběrové komise pana Dalibora Kubů
c) jmenuje předsedou výběrové komise pana Dalibora Kubů (tajemnice)

6017 - a) ruší povolení zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem umístění přenosných reklamních zařízení ("A") vydaná Městem Domažlice před 1. 1. 2010, a to ke dni 31. 8. 2010
b) mění a doplňuje usnesení č. 2056 ze dne 19. 4. 2004 takto:
nesouhlasí s vystavováním zboží do podloubí domů, průchozích oblouků a na přilehlých chodnících pro prodej vybraných druhů zboží mimo provozovnu v MPR Domažlice. Výjimkou je prodej zeleniny, sazenic a zmrzliny před provozovnami, který bude řádně zpoplatněn podle vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zákona o pozemních komunikacích (OSM)

6018 - schvaluje povolování mobilních reklamních zařízení (áčka) v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, se souhlasem vlastníka pozemku s tím, že v podloubí na náměstí Míru a v podloubí v Kostelní ulici bude povoleno pouze 1 „áčko“ na provozovnu (OSM)

6019 - a) schvaluje zadání zakázky „Propojení západní části města Domažlice pomocí optického spoje Single-Mod“ – metropolitní síť Domažlice předloženou firmou SUPTel, a.s., se sídlem Hřbitovní 15, 312 16 Plzeň
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 471 § 6171 pol. 6121 + 348.797,- Kč (realizace propojení západní části města Domažlice – metropolitní síť)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 348.797,- Kč (investiční rezerva) (OSM, OICT a GIS)

6020 - a) doporučuje ZM schválit přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu „Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji v roce 2010“
b) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 472 pol. 4222 + 600.000,- Kč (dotace PK podlahy tělocvična ZŠ Msgre Staška)
org. 472 § 3113 pol. 6121 + 600.000,- Kč (dotace PK podlahy tělocvična ZŠ Msgre Staška)
org. 472 § 3113 pol. 6121 + 950.000,- Kč (rekonstrukce podlahy tělocvična ZŠ Msgre Staška)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 950.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6021 - souhlasí s provedením úplné uzavírky místní komunikace ulice Boženy Němcové pro zajištění rekonstrukce povrchu komunikace po provedené rekonstrukci kanalizace a vodovodu prováděné v rámci akce „Čistá Berounka“ (OSM)

6022 - ukládá OSM zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby „ Provedení zateplení a střešní krytiny na budovách ZŠ v ulici Msgre B. Staška" (OSM)

6023 - a) rozhodla vyloučit uchazeče STAVPRAN, spol. sr.o. Plzeň 3, Jižní Předměstí, Resslova 332/128, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
b) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách firmě Sdružení DSP - Stav 2010, Havlíčkova 6, Domažlice
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Sdružení DSP - Stav 2010, Havlíčkova 6, Domažlice, dle předloženého návrhu na stavební práce „Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa“ v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 408 § 3412 pol. 6121 + 23.280.517,- Kč (PB - rekonstrukce a rozšíření)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 19.400.431,- Kč (investiční rezerva)
org. 408 § 6399 pol. 5362 - 3.880.086,- Kč (odpočet DPH)
e) rozhodla vyloučit uchazeče BAU KONEX, Václav Kestler, Hornická 630, 330 26 Tlučná, IČ 16681436 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa" zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 28. 6. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)