Menu
Město Domažlice
Domažlice

119. schůze ze dne 29.3.2010

-

U S N E S E N Í

ze 119. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 29. 3. 2010Rada města v Domažlicích:

5546 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6099/76098 ze stpč. 2604, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 536 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6099/76098 ke stpč. 2604, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5547 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě ze dne 23.3. 2005 se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice,, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení stavby stezky pro pěší a cyklisty: „Stezka pro pěší a cyklisty část Domažlice - III. etapa (úsek vedoucí z ulice E. Krásnohorské, dále ulicí Hruškova – Havlíčkova – Břetislavova – Srnova s napojením na sil. I/22) dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo uzavřenou mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, městem Domažlice, jako účastníkem na projektu, a Projekční kanceláří Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „ Stezka pro pěší a cyklisty část Domažlice - III. etapa (úsek vedoucí z ulice E. Krásnohorské, dále ulicí Hruškova – Havlíčkova – Břetislavova – Srnova s napojením na sil. I/22)“ dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 094 § 2219 pol. 6349 + 212.280,- Kč (Svazek Domažlicko - PD Stezka pro pěší a cyklisty část Domažlice - III. etapa )
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 212.280,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5548 - a) schvaluje provedení opravy chodníku před objektem čp. 595 - 614 v ulici Michlově v Domažlicích
b) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníků u čp. 595,596 a 614 v ulici Michlově v Domažlicích" firmě Ptáčník - dopravní stavby s.r.o. Domažlice za cenu 148.465,- Kč vč. DPH
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 148.465,- Kč (Místní komunikace – oprava chodníku v ulici Michlova)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 148.465,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5549 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy ulice Cihlářská firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. Domažlice, se sídlem Cihlářská 522, 344 01 Domažlice v rozsahu dle předloženého výkazu výměr a cenové nabídky v rozsahu etapy II.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 242. 214,- Kč (Místní komunikace – oprava ulice Cihlářská)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 242.214,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5550 - mění a doplňuje usnesení č. 5481 ze dne 15. 3. 2010 takto:
"schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování vodovodního systému a kanalizačního řadu na částech pozemků - pozemkových parcel č. 4783/5, 4814/1, 4814/6, 4814/42, 4814/51, 4827/1, 4827/10, 4827/11, 4954/1, 4954/2, 5382 k.ú. Domažlice mezi městem Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, dle upraveného návrhu" (OSM)

5551 - souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi o.s. Sídliště Šumava, Čerchovská 494, 34401 Domažlice a Sportovním klubem Šumava Domažlice, ul. Haltravská, Domažlice na podnájem pozemkových parcel č. 960/1 a 962/24 a části pozemkové parcely č. 962/2, vše v k.ú. Domažlice za účelem provozování sportovní činnosti a klubové činnosti včetně občerstvení, dle předloženého návrhu (OSM)

5552 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku - pozemkové parcely č. 957/1 v k.ú. Domažlice pro zahrádkářské účely (OSM)

5553 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemcích - pozemkových parcelách č. 72/1, 71 a 70 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku (OSM)

5554 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení vodovodního a kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 22/1 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku (OSM)

5555 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení vodovodního a kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - stavební parcele č. 106/1 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku (OSM)

5556 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 713 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku (OSM)

5557 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 5 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku (OSM)

5558 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – pro domíchávače betonu: a) DAF, registrační značka 3P1 5258, b) Tatra 815, registrační značka DO 52-54, c) Tatra 815, registrační značka DO 62-61 a to na náměstí Míru a do přilehlých ulic z důvodu zásobování staveb tansportbetonem pro společnost AGROPODNIK Domažlice a.s., Masarykova 523, Domažlice (OSM)

5559 - souhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.2. - mezi sousedícími předzahrádkami nebude zachován průchod v šíři jednoho oblouku podloubí, společnosti BIO CRYSTAL, s.r.o., Čeladná 679 – provozovna Náměstí Míru čp. 47, Domažlice (OSM)

5560 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – pro vjezd tří autobusů jejichž registrační značky v současné době nejsou známy, na náměstí Míru z důvodu zajištění přepravy účastníků akce „Republikový festival přípravek“, SDH dne 17. 10. 2010 od 7.00 do 17.00 hodin pro Sbor dobrovolných hasičů Domažlice (OSM)

5561 - bere na vědomížádost nájemníků z Petrovické ulice čp. 257, Domažlice o řešení problémů s holuby (OSM)

5562 - a) souhlasí s pokácením 4 kusů stromů - jeden kus břízy o obvodu kmene 170 cm a tří kusů jasanů o obvodu kmene 210, 180 a 160 cm na p.p.č. 274/2 v katastrálním území Domažlice u tenisových kurtů v areálu Střelnice
b) ukládá DTS provést odstranění 4 kusů stromů - jeden kus břízy o obvodu kmene 170 cm a tří kusů jasanů o obvodu kmene 210, 180 a 160 cm na p.p.č. 274/2 v katastrálním území Domažlice u tenisových kurtů v areálu Střelnice a zajistit náhradní výsadbu v rozsahu min. 1 ks stromu (OSM)

5563 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 4242 b) ze dne 22. 6. 2009
b) souhlasí s budoucím využitím objektu - budovy č.p. 87 na stavební parcele č. 441, Hořejší předměstí, Domažlice (vila na Střelnici) za účelem zřízení kluboven pro sportovní oddíly, kluboven pro volnočasové aktivity neziskových organizací, výstavních prostor (OSM)

5564 - schvaluje pronájem budovy bez čp/če na stavební parcele č. 384 a část pozemkové parcely č. 12/5, vše k.ú. Babylon, Janu Březinovi, za účelem provozování občerstvení u koupaliště Babylon na dobu neurčitou s tím, že výše nájemného se stanoví 25.000,- Kč/ročně, kauce 10.000,- Kč a ukládá OSM připravit návrh nájemní smlouvy (OSM)

5565 - a) rozhodla vyloučit nabídku uchazeče Ing. Kovaříková Jitka, MEPOS, Žižkova 101, 34401 Domažlice z účasti na veřejné zakázce malého rozsahu "Revitalizace území u Jezera" z důvodu nesplnění zadávacích podmínek dle doporučení výběrové komise
b) rozhodla vyloučit nabídku uchazeče Ing. Martin Kejha, Sokolovská 766/17, 310 00 Plzeň z účasti na veřejné zakázce malého rozsahu "Revitalizace území u Jezera" z důvodu nesplnění zadávacích podmínek dle doporučení výběrové komise
c) schvaluje nejvhodnější nabídku na zajištění inženýrské činnosti a na zpracování PD na akci "Revitalizace území u Jezera" firmy Atelier stavebního inženýrství s.r.o., Karlovy Vary, Krušnohorská 737/10, 360 0 Karlovy Vary, za cenu 750.000,- Kč s DPH
d) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a na zajištění inženýrské činnost na akci „Revitalizace území u Jezera" s firmou Atelier stavebního inženýrství s.r.o., Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary dle předloženého návrhu v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření
e) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0466 § 2341 pol. 6121 + 750.000,- Kč (PD - Revitalizace území u Jezera)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 750.000,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

5566 - neuděluje výjimku z místní úpravy provozu na účelové komunikaci na pozemkové parcele č. 4835, k.ú. Domažlice, ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – pro ESMOS plus s.r.o., Slovanská 406/11, Plzeň 2-Slovany (OSM)

5567 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 641/2,641/9,641/10, 641/16,641/19 vše k.ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví města Domažlice (OSM)

5568 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Domažlice – rekonstrukce a doplnění kanalizační sítě dle generelu kanalizace“ dle předloženého návrhu (OSM)

5569 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, ul. 28.října - kNN“ na pozemkových parcelách č. 2338/1, 2338/4, 2338/6, 2402/1, 4803/12, 4803/16, 4804/6, 4938/6, 4804/2, 4938/12 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004981/2 dle předloženého návrhu (OSM)

5570 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Kunešova pč. 2936 - kNN“ na pozemkové parcele č. 2311/18 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004937/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5571 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 8.189,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 252 § 3639 pol. 5192 + 8.189,- Kč (soudní výlohy) (OSM)

5572 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění vodovodního potrubí, přístupu, provozování a udržování, na pozemcích st.p.č. 112, p.č. 89/4 a 89/6 vše k.ú. Nevolice, na dobu neurčitou, ve prospěch obce Nevolice, za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle předloženého návrhu (OSM)

5573 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování PDSP „Sběrná komunikace – Obytná zóna Na Bábě“ s Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, dle předloženého návrhu za cenu 158.400,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 240 § 3612 pol. 6121 + 158.400,- Kč (PDSP – obytná zóna Na Bábě – sběrná komunikace)
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 132.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 240 § 6399 pol. 5362 – 26.400,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5574 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu a Čl. VI - Výměna bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, o velikosti 2 + 1, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy se zachováním stávajícího nájemného dle předloženého evidenčního listu, a to za podmínky, že budou doplaceny všechny pohledávky do 15 dní a že bude bytová jednotka č. 12, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích vrácena zpět k dispozici Městu Domažlice do 15 dnů ode dne protokolárního předání nového bytu (OSM)

5575 - a) nesouhlasí s vyjmutím bytové jednotky č. 61/3 nacházející se v budově č.p. 61 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích z bytového fondu města
b) neschvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1 (OSM)

5576 - bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace v účetní jednotce město Domažlice za rok 2009 (OF)

5577 - schvaluje odpis pohledávek takto:
pohledávky na pokutách a nákladech řízení ve výši 237.400,- Kč
pohledávky na nájemném za pozemky ve výši 1.344,- Kč (OF)

5578 - bere na vědomí zánik pohledávky za společností SENCO, s.r.o. Plzeň ve výši 52.206,- Kč a vyřazení pohledávky z podrozvahové evidence (OF)

5579 - schvaluje vyřazení pohledávky za společností CARSELL, s.r.o. Plzeň ve výši 164.328,- Kč z podrozvahové evidence (OF)

5580 - schvaluje vyřazení projektové dokumentace Půdní vestavby Kozinova ul. 154-155,156-157 ve výši 103.530,- Kč (OF)

5581 - schvaluje vyřazení nefunkčních kanalizačních řadů v celkové výši 493.758,- Kč dle předloženého návrhu (OF)

5582 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování dotace, poskytnuté TJ Jiskra Domažlice, na zajištění údržby fotbalového hřiště, atletické dráhy a správy Městského stadionu Střelnice (OF)

5583 - neschvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Msgre B. Staška 232 Domažlice vést od 1. 1. 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (OF)

5584 - schvaluje položkový plán oprav městských bytových a nebytových domů na rok 2010 dle předloženého návrhu (OF)

5585 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 12. 3. 2010 (OF)

5586 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku Dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností a jednatelem Ing. Miloslavem Millerem dne 1. 11. 2005 dle upraveného návrhu (OF)

5587 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku Dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností a jednatelem Ing. Janem Bendou dne 1. 1. 2006 dle upraveného návrhu (OF)

5588 - a) bere na vědomí Rozbor nakládání s majetkem města v bytových družstvech, kde je podíl města, zpracovaný Mgr. J. Endrštovou
b) ukládá OF rozšířit rozbor Mgr. Endrštové o převod členský práv v bytovém družstvu s ohledem na smlouvu o smlouvě budoucí a posoudit zda schvalování spadá do kompetence ZM (OF)

5589 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Babylon, Babylon 27, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5590 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice (OKS - ÚŠK)

5591 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Hradiště, Hradiště 15, 345 43 Koloveč (OKS - ÚŠK)

5592 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Nová Ves, Nová Ves 1, 345 06 Kdyně (OKS - ÚŠK)

5593 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Osvračín, Osvračín 81, 345 61 Osvračín (OKS - ÚŠK)

5594 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Pelechy, Pelechy 27, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5595 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Srby, Srby 70, 346 01 Horšovský Týn (OKS - ÚŠK)

5596 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Trhanov, Trhanov 63, 345 33 Trhanov (OKS - ÚŠK)

5597 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Úboč, Úboč 60, 345 43 Koloveč (OKS - ÚŠK)

5598 - bere na vědomí zápisy z konzultačních dnů, které se konaly v těchto příspěvkových organizacích: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory a Základní škola Domažlice, Komenského 17, v měsíci březnu 2010 (OKS - ÚŠK)

5599 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v Edici Turistické regiony ČR, díl Plzeňsko, vydávané PLANstudio spol s r.o., Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 – Karlín (OKS - ÚŠK)

5600 - neschvaluje nákup dřevěných suvenýrových tácků/souprav od společnosti První Sovinecká, a.s., Slezská 12, 120 00 Praha 2 (OKS - ÚŠK)

5601 - souhlasí se záměrem Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, na navýšení kapacity mateřské školy ze stávajících 355 na 373 dětí s účinností od 1. 5. 2010 (OKS - ÚŠK)

5602 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 43, nám. Míru, v MPR Domažlice - obnova střechy mezilehlého přístavku v patře nad uličkou a zastřešení tří prampouchů, ve výši 35.000,- Kč
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 na akci obnovy kulturní památky- měšťanský dům čp.83, Hradská ul., v MPR Domažlice – obnova dvorní pavlače (výměna dřevěného obložení pavlače v 1. a 2. patře a výměna dřevěných oken ve 2. patře), ve výši 50.000,- Kč
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 Římskokatolické farnosti Domažlice, nám. Míru 136, 344 01 Domažlice - Arciděkanský kostel Narození Panny Marie, nám. Míru, parc.č. 1/1, k.ú. Domažlice, MPR Domažlice - obnova omítek v chrámové předsíni a zádveří hlavního vstupu kostela, ve výši 135.000,- Kč
d) bere na vědomí zápis z Komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 16.3. 2010 (OKS - ÚPP)

5603 - bere na vědomí návrh na rozdělení státní dotace 200.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 na následující akce obnovy:
1. Městská dolní (východní) brána, parc.č. 195 k.ú. Domažlice, nám. Míru, MPR Domažlice – restaurování vnějšího portálu a obnova omítek v průjezdu branou - ve výši 80.000,- Kč
2. měšťanský dům čp. 43, nám. Míru, v MPR Domažlice - obnova střechy mezilehlého přístavku v patře nad uličkou a zastřešení tří prampouchů - ve výši 10.000,- Kč
3. měšťanský dům čp. 61, nám. Míru, MPR Domažlice – obnova (výměna) střešního světlíku, ve výši 80.000,- Kč
4. měšťanský dům čp. 83 , Hradská ul., v MPR Domažlice – obnova dvorní pavlače (výměna dřevěného obložení pavlače v 1. a 2. patře a výměna dřevěných oken ve 2. patře), ve výši 10.000,- Kč
5. Arciděkanský kostel Narození Panny Marie, nám. Míru, parc.č. 1/1, k.ú. Domažlice, MPR Domažlice - obnova omítek v chrámové předsíni a zádveří hlavního vstupu kostela, ve výši 20.000,- Kč (OKS - ÚPP)

5604 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 0266 § 3321 pol. 6901 - 380.000,- Kč (podíl města - program regenerace MPR)
org. 0264 § 6409 pol, 6901 + 380.000,- Kč (investiční rezerva) (OKS - ÚPP)

5605 - bere na vědomí návrh na rozdělení státní dotace v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2010 v 1. kole v celkové výši 1.218.00,- Kč na následující akce obnovy:
1. žadatel: vesnická usedlost čp. 8, Draženov – oprava vstupních dveří, podlahy a stropu sýpky, doporučená výše příspěvku Komisí SPP 127.000,- Kč
2. žadatel: Obec Újezd, Újezd 54, 344 01 Domažlice
pomník J. Sladkého Koziny, parc.č. 958/1 k.ú. Újezd u Domažlic - restaurování doporučená výše příspěvku Komisí SPP 184.000,- Kč
3. žadatel: fara Štítary čp. 1 – oprava střechy a krovu doporučená výše příspěvku Komisí SPP 907.000,- Kč (OKS - ÚPP)

5606 - bere na vědomí nabídky telekomunikačních operátorů Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 a Vodafone Czech Republic, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 a ukládá OKS jednat o předložení návrhu dodatku s Telefónica O2 (OKS)

5607 - schvaluje úplné znění Zásad pro použití prostředků fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu (tajemnice MěÚ)

5608 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2009 na zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice - Horšovský Týn, o zápůjčce dat ortofoto map a LÚSES, dle předloženého návrhu (OŽP)

5609 - schvaluje pronájem nebytových prostor v budově čp. 61 na stavební parcele č. 473/1 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích Jaroslavě Zlámalové, podnikající pod označením Jaroslava Zlámalová, se sídlem podnikání Rovná 254/10, 415 01, Teplice-Prosetice, za účelem provozování kadeřnictví na dobu neurčitou za cenu 12770 Kč/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši 51.080,-Kč čtyřměsíčního nájemného (OSM)

5610 - a) schvaluje zadání zakázky "Domažlice, ulice Chrastavická - Rekonstrukce veřejného osvětlení" firmě ESMOS plus s.r.o. Plzeň za cenu 239.976,- Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "Domažlice, ulice Chrastavická - rekonstrukce VO" se společností ESMOS plus s.r.o., Slovanská 11, 326 00 Plzeň dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 262 §3631 pol. 6121 + 239.976,- Kč (VO Chrastavická)
org. 264 §6409 pol. 6901 - 239.976,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

5611 - a) schvaluje podání žádosti v rámci výzvy č. 57 k předkládání grantových projektů v rámci OP LZZ předloženou firmou Pontech s.r.o.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Pontech, s.r.o., na zpracování projektového záměru k podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 57 k předkládání grantových projektů v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
c) schvaluje rozpočtové opatření na zpracování projektového záměru :
org. 0467 § 6171 pol. 5169 + 228.000,- Kč (Smlouva o dílo „zpracování projektového záměru“)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 228.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 2. 4. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)