Menu
Město Domažlice
Domažlice

115. schůze ze dne 15.2.2010

-

 
U S N E S E N Í

ze 115. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 15. 2. 2010


Rada města v Domažlicích:

5304 - schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2010 o dočasném užívání sbírkových předmětů mezi Muzeem Chodska v Domažlicích a městem Domažlice (OSM)

5305 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro autobus registrační značky PJ 75 32, za účelem vjezdu dne 19. 2. 2010 v době cca 19:30 hodin pro dopravu na 19. Třešničkový ples pro KSČM Domažlice(OSM)

5306 - a) ukládá Mgr. Endrštové podat žalobu na vyklizení pozemků č. 2185/19, 2170/2, 2170/7 a 2181/1 v k.ú. Domažlice odstraněním na nich se nacházejících staveb
b) ukládá OSM uplatnit ručitelský závazek u společnosti Hydro Aluminium Structures Raufoss AS (OSM)

5307 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, ul. Paroubkova – kNN“ na pozemkových parcelách č. 2311/2, 2314/1, 2322/15 a stavební parcele č. 1648/2 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005000/001 dle předloženého návrhu (OSM)

5308 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Kostelní 93 - kNN“ na pozemkové parcele č. 4814/34, 4814/20, 4814/21, 4814/29, 4814/9, 4814/23, 5384, 4814/50, 4818/6 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004907/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5309 - schvaluje pokácení stromů v lokalitě Havlovice - Valcha na ppč. 641/16, 641/18, k.ú. Havlovice u Domažlic, z důvodu zajištění stavby vodovodu a kanalizace a bezpečnosti provozu na účelové komunikaci takto: ppč. 641/16 – 4 ks topol kanadský – obvod kmene (měřeno ve výšce 130 cm) 150 – 180 cm, ppč. 641/18 – 1 ks dub letní – obvod kmene 120 cm, 10 ks – topol kanadský – obvod kmene 95 – 180 cm, 5 ks – topol kanadský – obvod kmene 200 – 250 cm a vysazení náhradní zeleně (OSM)

5310 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice a společností LaZeNa s.r.o., Chodské nám. 96, Domažlice, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 dne 26. 8. 1998 dle předloženého návrhu s dobou nájmu do 31. 8. 2020 (OSM)

5311 - souhlasí s pokácením 3 kusů borovic na svahu mezi Hvízdalkou a Šumavskou ulicí v k.ú. Domažlice na p.p.č. 950 (OSM)

5312 - nesouhlasí s odstraněním vzrostlých borovic na Palackého sídlišti podél nového chodníku před domem čp. 207 - 214 v katastrálním území Domažlice na p.p.č. 2586/36 (OSM)

5313 - souhlasí s pokácením 2 vzrostlých stromů před domem čp. 183 a 184 v Kosmonautů ulici na p.p.č. 298/2 v katastrálním území Domažlice (OSM)

5314 - souhlasí s pokácení 1 kusu lípy u domu čp. 428 ve Škroupově ulici (OSM)

5315 - souhlasí s pokácení 3 kusů smrčků před okny domu čp. 626 v Michlově ulici na p.p.č. 2294/3 v katastrálním území Domažlice (OSM)

5316 - souhlasí s pokácení 1 kusu borovice v těsné blízkosti domu čp. 512 v Mánesově ulici na p.p.č. 2311/18 (OSM)

5317 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 3709/12, 3709/20, 3709/25, 3709/26, 3709/39, p.č. 4783/17, p.č. 4783/22 a p.č. 4783/26 vše k.ú. Domažlice (OSM)

5318 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 5 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5319 - doporučuje zastupitelstvu vzdát se předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 1502 a č. st. 1503, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku ze dne 18. 7. 2002, právní účinky vznikly dnem 18. 7. 2002 (OSM)

5320 - doporučuje zastupitelstvu vzdát se předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 1509 a č. st. 1510, k.ú. Domažlice a nebytového prostoru č. 436/7 v budově Dvořákova ulice č.p. 436 a 437 v Domažlicích založených smlouvou o převodu vlastnictví jednotky ze dne 31. 1. 2001, právní účinky vznikly dnem 1. 2. 2001 (OSM)

5321 - doporučuje zastupitelstvu vzdát se předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 1489 a 1490, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku ze dne 28. 2. 2002, právní účinky vznikly dnem 28. 2. 2002 (OSM)

5322 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na službu „Dlouhodobý investiční bankovní úvěr“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 15.358.000,- Kč na financování akce „Domažlice – Havlovice, kanalizace, vodovod“ s Českou spořitelnou a.s. Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, dle předloženého návrhu (OSM)

5323 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2291/3 k.ú. Domažlice, nově označené geometrickým plánem č. 3354-95/2008 parcelním č. 4392 o výměře 14 m2 (OSM)

5324 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6015/257176 ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6015/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5325 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou SUPTel a.s., Hřbitovní 15, 312 16 Plzeň, dle předloženého návrhu na dodávku „Varovný a informační systém obyvatel pro město Domažlice“ v případě, že bude na únorovém zastupitelstvu města schváleno čerpání investiční rezervy na tuto akci z rozpočtu města na rok 2010 (OSM)

5326 - neschvaluje prominutí smluvní pokuty za dlužné nájemné ve výši 2.271,- Kč (OSM)

5327 - nesouhlasí s umožněním zásobování objektu č.p. 19 umístěného na stavební parcele č. st. 545, k.ú. Domažlice přes stávající areál Základní školy Domažlice, Komenského 17 a se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na stavebních parcelách č. st. 499/1, st. 502/1 a st. 538 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch vlastníka budovy č.p. 19 umístěné na stavební parcele č. st. 545, k.ú. Domažlice (OSM)

5328 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.12 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.13 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.14 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.17 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného C 1.23 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
f) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného C 1.20 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
g) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.23 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
h) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.15 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
ch) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného C 1.21 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
i) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného C 1.22 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
j) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.25 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
k) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu izolovaného označeného H 1.6 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
l) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového koncového označeného B 1.18 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
m) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, zpracované 06/2009 dle návrhu schváleného pro fyzické osoby (OSM)

5329 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o tržbách ze středečních trhů a parkovacích automatů a doporučuje předložit na rok 2011 termíny bez ledna a února (OSM)

5330 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – pro vozidla: a) VOLVO FH 12, registrační značka 1P1 6486, b) IVECO LD 440, registrační značka 4P4 2471, za účelem vjezdů výše uvedených vozidel a provádění nepravidelných vykládek a nakládek zboží a parkování vozidel v objektu provozovny čp. 506 – ul. Hruškova pro společnost Speed Lem s.r.o., Michlova 593, 344 01 Domažlice (OSM)

5331 - a) souhlasí se změnou v užívání části stavby náměstí Míru 62, Domažlice - skladu na přípravnu řeznických produktů
b) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 4. 7. 2003 s Františkem Vanickým, podnikajícím pod označením František Vanický dle předloženého návrhu (OSM)

5332 - schvaluje vzorovou nájemní smlouvu o nájmu bytu dle předloženého návrhu s tím, že do článku VI. mezi odstavce 4 a 5 se vkládá nový odstavec s tímto zněním: Pokud nájemce nepřevezme předmět nájmu ve lhůtě do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti. (OSM)

5333 - souhlasí s podnájmem nebytových prostor v budově čp. 61 na stavební parcele č. 473/1 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích za účelem provozování kadeřnictví (OSM)

5334 - neschvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4780/1, k.ú. Domažlice (OSM)

5335 - doporučuje zastupitelstvu schválit Strategii rozvoje města Domažlice a strategické cíle do roku 2011dle pozměněného návrhu (OSM)

5336 - schvaluje změnu základní sazby pro stanovení výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv o nájmech bytů na rok 2010 v bytech se základní kvalitou v max. výši 64,65 Kč/m2 (tj. cena nájemného roku 2009), v bytech se sníženou kvalitou v max. výši 40,42 Kč/m2 (tj. regulovaná cena roku 2010) (OSM)

5337 - a) rozhodla vyloučit nabídku uchazeče Milan Vodička – výstavba sportovišť, Mělnická 233/38, 250 01 Stará Boleslav z účasti na veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce tenisových kurtů – II. etapa, Domažlice“ z důvodu nesplněných zadávacích podmínek
b) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce tenisových kurtů – II. etapa, Domažlice“ firmy SIBERA SYSTEM s.r.o., Obránců Míru 1168, 250 01 Brandýs nad Labem
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce tenisových kurtů – II.etapa, Domažlice“ dle předloženého návrhu s firmou SIBERA SYSTEM s.r.o., Obránců Míru 1168, 250 01 Brandýs nad Labem v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno čerpání investiční rezervy rozpočtu města na rok 2010 (OSM)

5338 - a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1, v ulici Kozinova 116 v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu
b) neschvaluje odpuštění poplatku z prodlení ve výši 4.348,- Kč (OSM)

5339 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 42, v ulici Masarykova 141 v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5340 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v ulici Petrovická 258 v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5341 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v ulici Kovařovicova 256 v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5342 - neschvaluje změnu v osobě nájemce u nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v ul. 17. listopadu 245 v Domažlicích (OSM)

5343 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 1 v ul. Náměstí Míru 62, Domažlice (OSM)

5344 - neschvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5345 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 10 v ul. Mánesova 204, Domažlice (OSM)

5346 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 3 v ul. 17. listopadu 244, Domažlice (OSM)

5347 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5348 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5349 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5350 - schvaluje v souladu s Čl. II - Žádost o přidělení bytu, zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1+1 (OSM)

5351 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice žádost o výměnu dle předloženého návrhu, a to za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky a vrácení obývané jednotky zpět k dispozici Městu Domažlice do 30 dnů ode dne uzavření nové nájemní smlouvy
d) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 1, v budově čp. 62 v ulici Náměstí Míru v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, pokud nedojde k realizaci výměny bytu na základě žádosti paní JK (OSM)

5352 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2+kk
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu
c) neschvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 4, v budově čp 258, v ulici Petrovická v Domažlicích z hospodářské činnosti města
d) schvaluje zprostředkování jednání mezi původním nájemcem (žadatelem) a novým nájemcem uvedené bytové jednotky o případné úhradě vložených investic v případně, nedojde-li k akceptaci vybavení či ceny ze strany nového nájemníka, je povinností původního nájemce uvést byt do původního stavu (OSM)

5353 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 0 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 23, v budově čp. 613 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, za podmínky uhrazení zůstatku předplaceného nájemného (OSM)

5354 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 204 v ulici Mánesova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5355 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, v budově čp. 595 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5356 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 595 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

5357 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + kk
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 20, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5358 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 17 (C3), v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5359 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 9, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5360 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5361 - vyhlašuje v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2002, č. 4/2003, č. 2/2004, č. 4/2007 a č. 1/2008 výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice v roce 2010 dle předloženého návrhu (OF)

5362 - ukládá místostarostům předložení harmonogramu převodu sportovních zařízení pod Správu sportovních zařízení města Domažlice spol. s r. o.
termín: příští rada

5363 - doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu stanov DSO Povodí Berounky dle předloženého návrhu (OF)

5364 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. finanční plán společnosti na rok 2010 dle varianty B předloženého návrhu (OF)

5365 - schvaluje finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2010 dle varianty B předloženého návrhu (OF)

5366 - schvaluje doplnění ceníku služeb společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o. dle předloženého návrhu (OF)

5367 - doporučuje zastupitelstvu města schválit znění Přílohy č. 1 vnitřní směrnice č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice dle upraveného návrhu (OF)

5368 - schvaluje kalkulaci příspěvku obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky navštěvující zřizované městem Domažlice na rok 2010: mateřská škola ve výši 6.707 Kč, základní škola 4.929 Kč, ZŠ praktická 3.915,- Kč (OF)

5369 - a) bere na vědomí zprávu o 2 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci lednu 2010
b) bere na vědomí zprávu o 6 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci lednu 2010 (OKS - ÚŠK)

5370 - a) bere na vědomí zprávu ředitelky MŠ Anny Bauerové a zápis ze schůzky k odstranění nedostatků z kontroly KHS
b) ukládá ředitelce MŠ projednat s vedoucí učitelkou odloučeného pracoviště Poděbradova 53 možnost zřízení pouze výdejního místa obědů a dovoz obědů ze ZŠ Komenského 17 (OKS - ÚŠK)

5371 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby (OSVZ)

5372 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby (OSVZ)

5373 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby (OSVZ)

5374 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby (OSVZ)

5375 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby (OSVZ)

5376 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby (OSVZ)

5377- schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby (OSVZ)

5378 - ukládá DTS p.o. provádět svoz a likvidaci separovaného odpadu ze ZŠ a MŠ s účinností od 1. 1. 2010 (OSM)

5379 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 5020 ze dne 7. 12. 2009
b) ukládá místostarostovi prověřit možnost snížení pevných nákladů v tepelném hospodářství termín: konec března (místostarosta Wolf)

5380 - schvaluje podání žádosti o pronájem pozemku p.č. 666/2, k.ú. Havlovice u Domažlic Pozemkový fond ČR (OSM)

5381 - bere na vědomí zprávu o průběhu stavby infrastruktury Na Babě v Domažlicích a souhlasí s požadavkem provozovatele na změnu materiálu potrubí a osazení uzavíracích ventilů (OSM)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
Datum vložení: 22. 2. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)