Obsah

96. schůze ze dne 31.8.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 96. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 31. 8. 2009Rada města v Domažlicích:

4523 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ98348 + 239.600,-- Kč (dotace volby Evropský parlament)
org. 0223 § 6117 pol. 5161 ÚZ98348 + 4.389,-- Kč (volby EP - služby pošt)
org. 0223 § 6117 pol. 5139 ÚZ98348 + 26.488,-- Kč (volby EP - materiál)
org. 0223 § 6117 pol. 5175 ÚZ98348 + 10.440,-- Kč (volby EP - stravné)
org. 0223 § 6117 pol. 5164 ÚZ98348 + 12.500,-- Kč (volby EP - pronájem nebytových prostor)
org. 0223 § 6117 pol. 5169 ÚZ98348 + 6.136,-- Kč (volby EP - nákup služeb)
org. 0223 § 6117 pol. 5153 ÚZ98348 + 1.090,-- Kč (volby EP - plyn)
org. 0223 § 6117 pol. 5154 ÚZ98348 + 460,-- Kč (volby EP - el.energie)
org. 0223 § 6117 pol. 5156 ÚZ98348 + 460,-- Kč (volby EP - pohonné hmoty)
org. 0223 § 6117 pol. 5173 ÚZ98348 + 138,-- Kč (volby EP - cestovné)
org. 0223 § 6117 pol. 5021 ÚZ98348 + 143.774,-- Kč (volby EP - odměny komise, hl.lístky)
org. 0223 § 6117 pol. 5011 ÚZ98348 + 16.211,-- Kč (volby EP- práce přesčas)
org. 0223 § 6117 pol. 5031 ÚZ98348 + 4.503,-- Kč (volby EP - pojistné soc.zabezpečení)
org. 0223 § 6117 pol. 5032 ÚZ98348 + 11.827,-- Kč (volby EP - pojistné zdrav.pojištění)
org. 0223 § 6117 pol. 5162 ÚZ98348 + 122,-- Kč (volby EP - telefony)
org. 0223 § 6117 pol. 5171 ÚZ98348 + 1.061,-- Kč (volby EP - opravy)
org. 0223 § 6117 pol. 5139 + 6.935,-- Kč (volby EP - materiál)
org. 0223 § 6171 pol. 5139 - 6.935,-- Kč (správa - materiál)     (OF)

4524 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0453 pol. 4116 + 58.259,-- Kč ÚZ 14008 Z5 N36 (dotace CzechPOINT- EU)
org. 0453 § 6171 pol. 5137 + 58.259,-- Kč ÚZ 14008 Z5 N36 (CzechPOINT-kontaktní místo)     (OF)

4525 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice panu Jaroslavu Zavadilovi dle předloženého návrhu     (OF)

4526 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0441 pol. 4116 - 54.620,-- Kč (oprava dotace MK - Boží muka Hánův park)
org. 0441 pol. 4116 + 50.000,-- Kč ÚZ 34002 (potvrzená dotace MK - Boží muka)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.620,-- Kč (investiční rezerva)     (OF)

4527 - souhlasí s realizací plynovodní přípojky pro č.p. 44, ul. Husova, Domažlice, dle předložené projektové dokumentace, za podmínek navrhovaných OSM     (OSM)

4528 - a) bere na vědomí zprávu z hlavních mostních prohlídek ve správním území města Domažlice provedené dne 28. 06. 2009 firmou KH mosty, Naděžda Hájková,
b) ukládá DTS zajistit opravu a základní údržbu mostů a lávek dle přiložené přílohy - zpracované odbornou fi KH Mosty Ing. Naděždou Hájkovou, do 30. 11. 2009 v tomto rozsahu:
- opravu mostu M-03 ošetření ocelových válcovaných nosníků
- opravu mostu M-04 podemleté opěry 2, vyplnění kaverny, rozpadlého betonu, vyčištění spár opěr a křídel mostu, spodní stavbu vyspárovat, zatmelit trhliny, opravit živný povrch na komunikaci, opravit zábradlí
- opravu mostu M-05
- M-07 oprava trhlin v provedené sanaci zábradelních sloupků, odstranit mech z čelní zídky na vnější straně mostu, sanace obnažené výztuže
- M-08 - sanace obnažené výztuže železobetonových trámů, oprava ukotvení chrániček, sanování betonu čelních zídek
- M-09 - oprava povrchu komunikace, nátěr a oprava zábradlí
- M-11 - výsprava povrchů komunikace, oprava betonu levé římsy
c) ukládá odboru správy majetku projednat s odborem dopravy změny umístění dopravního značení u mostů M-08, M-12 a nechat zpracovat cenovou nabídku na opravu mostu: M-01, M-12     (OSM)

4529 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Voborníkova – vedení NN“ na pozemkových parcelách č. 3495/21, 3496/2, 4781/4, 5042/1, 5042/2, 5042/3, 5042/7, 5042/8, 5042/10, 5042/12, 5042/13, 5043/1, 5043/2 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003449/1 dle předloženého návrhu     (OSM)

4530 - schvaluje prodej movitého majetku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za cenu 118.686,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

4531 - rozhodla jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady takto: RM ukládá jednateli Domažlické městské lesy, spol. s r.o. ukončit pracovní poměr zaměstnanců společnosti zařazených k výkonu práce do „střediska rybářství“ k 30.9.2009 a zajistit provoz rybářství ostatními zaměstnanci (externí poradci)     (OF)

4532 - souhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodech 2.1. předzahrádka je umístěna před sousedním domem č. 130 se souhlasem majitele a 2.3. oplocení předzahrádky nebude řešeno po dobu dočasného přemístění předzahrádky z důvodu umístění lešení na opravu střechy domu čp. 131 na náměstí Míru – max. do 31. 10. 2009, společnosti CAFÉ ENZZO s.r.o., Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary - provozovna Náměstí Míru čp. 131, Domažlice.    (OSM)

4533 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro autobus holandských seniorů, za účelem vjezdu dne 4.9.2009 v dopoledních hodinách pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice.     (OSM)

4534 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 438 § 2212 pol. 6121 + 67.559,20 Kč (Ladova ul. - ostatní náklady)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 67.559,20 Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM)

4535 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce tenisových kurtů – I.etapa, Domažlice“ s firmou Sibera s.r.o. , Stará Boleslav dle předloženého návrhu.     (OSM)

4536 - a) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003706/2 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003839/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003447/3 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu
d) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004286/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu
e) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004153/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu
f) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002629/2 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu
g) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002541/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu     (OSM)

4537 - a) bere na vědomí žádost společnosti pro vybudování zvonice na Vavřinci Zvonice Vavřinec o.s. o pronájem části pozemku č. 3072, k. ú. Domažlice za účelem umístění a provozování zvonice
b) schvaluje záměr pronajmout části parcel ve zjednodušené evidenci č. 3072, 3062/1, 3075, 5010, vše k.ú. Domažlice společnosti pro vybudování zvonice na Vavřinci Zvonice Vavřinec o.s. za účelem umístění a provozování zvonice za předpokladu ukončení stávajícího nájemního vztahu k dotčeným pozemku se společností Domažlické městské lesy spol. s r.o., Domažlice     (OSM)

4538 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 252 § 3639 pol. 6130 - 10.000,- Kč (výkupy pozemků)
org. 239 § 3639 pol. 5212 + 10.000,- Kč (prodejna Havlovice - doplatek za rok 2008)     (OSM)

4539 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 252 § 3639 pol. 6130 - 3.315,- Kč (výkupy pozemků)
org. 241 § 3639 pol. 5169 + 3.315,- Kč (geom. plány, výpisy z KN, věc. břemene)     (OSM)

4540 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 239 § 3639 pol. 5151 + 95.000,- Kč (vodné – areál býv. OSP)
org. 239 § 3639 pol. 2111 + 95.000,- Kč (náhrada vodné areál býv. OSP)     (OSM)

4541 - souhlasí s realizací 2. fáze projektu "Podpora rozvoje turistické infrastruktury v oblasti Dračího jezera III" na pozemcích ve vlastnictví města Domažlice p.č. 7/1, 128/30, 128/31 a 24/9 vše k.ú. Babylon a 964/22, 964/23, 964/34, 964/36, 970/4 a 970/33 vše k.ú. Pasečnice     (OSM)

4542 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Jiráskova ul. - úprava vedení NN“ na pozemkových parcelách č. 3351/1, 3348/10, 5190, 4781/5, 3348/8, 5018/1, 5017/1, 3348/4 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003450/1 dle předloženého návrhu     (OSM)

4543 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Erbenova ul. - rekonstrukce vedení NN“ na pozemkových parcelách č. 4922/1, 2390/3, 2351/1, 4921, 2351/11 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003448/1 dle předloženého návrhu     (OSM)

4544 - schvaluje uzavření dodatku č. I k nájemní smlouvě ze dne 1.6.2000 uzavřené mezi Městem Domažlice a Zdeňkem Šilhánkem, podnikajícím pod označením Zdeněk Šilhánek, s místem podnikání 34601 Horšovský Týn - Plzeňské Předměstí, dle předloženého návrhu     (OSM)

4545 - souhlasí s řešením situace týkající se zaplavování suterénu objektu U Nemocnice 579, Domažlice dle varianty č.1 předloženého návrhu Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. a s úhradou provedených prací z fondu oprav na rok 2009 společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Domažlice (OSM)

4546 - souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění odpadního trubního kanálu vč. souvisejících objektů, jeho provozování a udržování, na parcele č. st. 18 k.ú. Havlovice u Domažlic, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu     (OSM)

4547 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemkové parcele č. 4779/2, k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0003817/1 dle předloženého návrhu.     (OSM)

4548 - mění a doplňuje usnesení č. 4290 ze dne 7. 7. 2009 takto:
schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce se společností Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Praha, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 - Smíchov, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků dotčených stavbou Domažlice - protipovodňová opatření, zkapacitnění Zubřiny dle nově předloženého návrhu     (OSM)

4549 - mění a doplňuje usnesení č. 4291 ze dne 7. 7. 2009 takto:
schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností se společností Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Praha, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 - Smíchov, jejímž předmětem je postoupení práv a povinností vyplývajících z příslušných územních a stavebních povolení souvisejících se stavbou Domažlice - protipovodňová opatření, zkapacitnění Zubřiny a ze souvisejících smluv dle nově předloženého návrhu     (OSM)

4550 - a) ruší usnesení č. 2700 z 57. schůze rady města z 21.7.2008.
b) schvaluje uzavření dohody vlastníků souvisejících kanalizací a vodovodů o zajištění kvalitního a plynulého provozování kanalizace a vodovodu v Ladově ul. v Domažlicích mezi První chodskou stavební společností s. r. o., 345 34 Klenčí pod Čerchovem 320, a městem Domažlice dle návrhu předloženého společností První chodská stavební společnost s. r .o.     (OSM)

4551 - souhlasí se stanovením objízdné trasy v zastavěném území města Domažlice v souvislosti s rekonstrukcí povrchu vozovky silnice II/184 v obci Brůdek v období od 1. 9. do 30. 11. 2009 se zachováním dopravního značení na silnici II/193 omezujícího nosnost vozidel    (OSM)

4552 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na zajištění akce „Varovný a informační systém obyvatel pro město Domažlic“ dle předloženého návrhu
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném zadávacím řízení na dodávku „Varovný a informační systém obyvatel pro město Domažlice“ ve složení:
členové                                náhradníci
Dalibor Kubů,                       Pavel Wolf,
Bc. Michal Hájek,                  Lenka Králová,
Ing. Lubomír Šebesta,          Ing. Ivan Pavle,
pop. Štorkán Miloslav,         Mjr. Jiří Groll,
Ing.Vladimír Bagín,               Bc. Petr Vondraš,     (OSM)

4553 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce MKS Domažlice“ firmy Stafin s.r.o., Edvarda Beneše 540/31 Plzeň
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce MKS Domažlice“ s firmou Stafin s.r.o., Edvarda Beneše 540/31 Plzeň dle předloženého návrhu v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření ve výši 2.272.900,-- Kč.
c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 457 § 3319 pol. 6121 + 2.272.900,-- Kč (Rekonstrukce MKS Domažlice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.910.000,-- Kč (investiční rezerva)
org. 457 § 3319 pol. 2222 + 362.900,-- Kč (odpočet DPH) (OSM)

4554 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je organizace zadávacího řízení na realizaci akce „I. etapa revitalizace území Zelenov", s firmou Atelier stavebního inženýrství s.r.o., se sídlem Krušnohorská 737/100, Karlovy Vary dle předloženého návrhu.     (OSM)

4555 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 2219 pol. 5171 + 100.000,-- Kč (úprava cesty u Jezera)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 100.000,-- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4556 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci stavby „Domažlice, veřejné osvětlení ulice Baarova a část Nezvalova“ firmy Gabriel Pangrác spol. s r.o., Školní 112, Domažlice.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Domažlice, veřejné osvětlení ulice Baarova a část Nezvalova“ s firmou Gabriel Pangrác spol. s r.o., Školní 112, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

4557 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru a Kostelní ul. – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro automobil Tatra 148 speciál, registrační značky DO 36 75 ve dnech 31. 8. - 5.9., 7.9. - 12.9., 14.9. - 19.9., 21.9. - 22.9. 2009 na náměstí Míru a 23.9. - 26.9., 28.9. - 3. 10., 5.10. - 10. 10., 12.10. - 16. 10. 2009 v Kostelní ul., za účelem opravy střechy domu na náměstí Míru 131 v Domažlicích pro společnost ANS – Střecha s. r. o., Masarykova 124, Domažlice     (OSM)

4558 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Domažlice, ZŠ Komenského 17, oprava sociálního zařízení I. a II. Etapa" s firmou Vlček stavby s.r.o. , U Garáží 197, Horšovský Týn
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 445 § 3113 pol. 6121 +178.369,-- Kč (Rekonstrukce WC-ZŠ Komenského)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 149.890,-- Kč (investiční rezerva)
org. 445 § 3113 pol. 2222 + 28.479,-- Kč (odpočet DPH)     (OSM)

4559 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky č. C 10, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích , dle předloženého návrhu     (OSM)

4560 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky č. B 1, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4561 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky č. D 5 v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4562 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky č. A 4 v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4563 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky č. D 2 v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4564 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 140, v ulici 28. října v Domažlicích, z původního nájemce bytové jednotky na nového nájemce bytové jednotky, a to v souladu s § 706 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (trvalé odstěhování původního nájemce) a Čl. V. - Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“. Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky ze dne 1. 04. 2007     (OSM)

4565 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 144/01, spoluvlastnický podíl ve výši 6615/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 6615/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 144/01, spoluvlastnickému podílu ve výši 6615/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6615/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích , dle předloženého návrhu     (OSM)

4566 - schvaluje v souladu s nařízení vlády č. 201/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, změnu platového výměru paní Ivaně Sauerové, ředitelce organizační složky města Domažlice Jeselské zařízení Domažlice, dle změněného návrhu, s účinností od 1. 7. 2009     (OKS - ÚŠK)

4567 - a) schvaluje uzavření smlouvy č. 5393/2009 o poskytnutí finanční dotace na realizaci projektu „Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2009“ ve výši 50.000,- Kč pro Městské kulturní středisko Domažlice mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 50.000,- Kč (dotace PK - Chodské slavnosti 2009)
org. 0214 § 3312 pol. 5331 + 50.000,- Kč (MKS - Chodské slavnosti 2009)     (OKS - ÚŠK)

4568 - a) schvaluje uzavření smlouvy č. 5394/2009 o poskytnutí finanční dotace na realizaci projektu „Kovářské sympozium a hudební festival Hudba pod hradem“ ve výši 20.000,- Kč pro Městské kulturní středisko Domažlice mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 20.000,- Kč (dotace PK - Kovářské sympozium Hudba pod hradem)
org. 0214 § 3312 pol. 5331 + 20.000,- Kč (MKS - Kovářské sympozium Hudba pod hradem)     (OKS - ÚŠK)

4569 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace Plzeňským krajem v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2009“ na realizaci předloženého projektu - tvorba brožury „Kulturní léto 2009 v Domažlicích“ ve výši 20.000,- Kč pro Městské kulturní středisko Domažlice mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 20.000,- Kč (dotace PK – brožura Kulturní léto 2009)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 20.000,- Kč (MKS - brožura Kulturní léto 2009)     (OKS - ÚŠK)

4570 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu za perfektní zajištění akcí v rámci Kulturního léta 2009     (OKS - ÚŠK)

4571 - a) bere na vědomí žádost poskytovatelů sociálních služeb
b) nedoporučuje zastupitelstvu města vyhlásit pro rok 2010 grant "Podpora sociálních služeb"        (OKS - ÚŠK)

4572 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4573 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4574 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu     (OSVZ)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 7. 9. 2009
Poslední aktualizace: 7. 9. 2009 00:00
Autor: