Obsah

94. schůze ze dne 5.8.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 94. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 5. 8. 2009Rada města v Domažlicích:

4437 - schvaluje smlouvu o dílo na zpracování PDSP „Rodinné domy a bytový dům – Obytná zóna Na Bábě“     (OSM)

4438 - schvaluje výjimku z vnitřní směrnice města Domažlice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Obytná zóna Na Bábě – Rodinné domy a bytový dům“     (OSM)

4439 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 446 § 3612 pol. 6121 + 493.850,-- Kč (OZ,PDSP, rodinné domy a bytový dům)
org. 245 § 3639 pol. 6121 – 493.850,-- Kč (projektová dokumentace)     (OSM)

4440 - schvaluje stavební úpravy v bytové jednotce č. 15, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích, a to za podmínky, že v případě vrácení bytové jednotky zpět k dispozici Městu Domažlice bude předmětná bytová jednotka vrácena do původního stavu a za podmínky uzavření "Dohody o provedení stavebních úprav a jiných podstatných změn bytu"     (OSM)

4441 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky zvláštního určení č. C 10, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích , za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4442 - a) schvaluje prováděcí dokumentaci pro provedení stavby „Cyklostezka Domažlice – Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce (Malý Škarman) vypracované firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. Domažlice, se sídlem Cihlářská 552, Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření takto :
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 35.700,-- Kč (projektové dokumentace)
org. 0245 § 2219 pol. 6121 + 35.700,-- Kč (PD - cyklostezka Malý Škarman)    (OSM)

4443 - schvaluje uzavření dodatku č. IX. k nájemní smlouvě ze dne 2.1.2004, uzavřené mezi Městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r.o. dle předloženého návrhu     (OSM)

4444 - rozhodla přidělit veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „I. etapa – Revitalizace území Zelenov“ firmě firmě Provádění staveb, zemní práce, Petr Beneš, Klenčí pod Čerchovem 255, PSČ 345 34 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.     (OSM)

4445 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Provádění staveb, zemní práce, Petr Beneš, Klenčí pod Čerchovem 255, PSČ 345 34 dle předloženého návrhu na akci „I. etapa – Revitalizace území Zelenov“     (OSM)

4446 - a) schvaluje zadání zakázky "Oprava opravu příjezdové komunikace ke smuteční síni v Domažlicích" firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice za cenu 137.819,-- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 137.819,-- Kč (oprava příjezdové komunikace)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 137.819,-- Kč investiční rezerva)     (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 11. 8. 2009
Poslední aktualizace: 11. 8. 2009 00:00
Autor: