Obsah

81. schůze ze dne 6.4.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 81. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 6. 4. 2009
Rada města v Domažlicích:

3697 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

3698 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 120 000,- Kč (naplnění nové pol. na nemoc - náhrady zaměstn.)
org. 0229 § 6112 pol. 5424 + 30 000,- Kč (naplnění nové pol. na nemoc - náhrady člen.zast.)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 89 500,- Kč (snížení platů zaměstnanců v prac. poměru)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 22 400,- Kč (snížení poj. na sociál. zabezpečení zaměstn.)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 8 100,- Kč (snížení poj. na zdravotní poj. zaměstnanců)
org. 0229 § 6112 pol. 5023 - 22 400,- Kč (snížení odměn uvolněných zastupitelů)
org. 0229 § 6112 pol. 5031 - 5 600,- Kč (snížení poj. na sociál. zabezpečení uvol.zast.)
org. 0229 § 6112 pol. 5032 - 2 000,- Kč (snížení poj. na zdravotní poj. uvol. zast.)     (OF)

3699 - bere na vědomí Dodatek k protokolu o výsledku kontroly u příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice č.j. OF-2223/09-6375/2009     (OF)

3700 - neschvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice takto:
účet č. 521 – mzdové náklady + 86.879,-- Kč
účet č. 524 – zákonné sociální pojištění + 29.539,-- Kč      (OF)

3701 - schvaluje změnu otevírací doby plaveckého bazénu ve dnech 9. 4. - 10. 4. 2009 takto:
dopoledne 6.00 – 8.00 hodin
odpoledne 13.00 – 22.00 hodin     (OF)

3702 - schvaluje otevření plaveckého bazénu v měsíci srpnu v termínu od 17. 8. 2009     (OF)

3703 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2045/4, 2170/2, 2170/7, 2181/1, 2185/3, 2185/4, 2190/3, 2190/4, 2190/6, 2194/1, 2194/3, 2194/4, 2194/5, 2194/10, 4942/2, 4948/11, 5545 (KN) a pč. 4948, 2171, 2179 a 4941 (ZE) k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu      (OSM)

3704 - bere na vědomí žádost pí Vaňkové a sděluje, že v současném rozpočtu na rok 2009 nejsou vyčleněny prostředky na rekonstrukci Sukovy ulice"      (OSM)

3705 - a) ruší usnesení č. 3499 ze dne 16.2.2009, kterým byl schválen pronájem části nebyt. prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích fi ePointer s.r.o.
b) ukládá OSM prověřit možnosti využití čp. 40 pro umístění správního odboru MěÚ      (OSM)

3706 - odkládá bod č. 10 do doby prováděcí dokumentace na stavbu "Domažlice - Havlovice, vodovod a kanalizace"      (OSM)

3707 - a) ruší usnesení č. 3355 ze dne 30. 12. 2008, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o depozitní úschově
b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1246 ze dne 28. 1. 2009
c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 6121 - 4 850 000,-- Kč (nákup nemovitostí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 4 850 000,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

3708 - bere na vědomí oznámení ZČP Net, s.r.o. Plzeň a ČEZ Distribuce, a.s. o připravenosti realizovat rekonstrukci inženýrských sítí (NTL plynovodu a nadzemního vedení NN) v ulici Jana Roha v Domažlicích v koordinaci s akcí „Čistá Berounka“ a schvaluje realizaci prací po přidělení finančních prostředků na akci „Čistá Berounka“ v roce 2009      (OSM)

3709 - a) schvaluje pronájem pozemků ve zjednodušené evidenci kat.č. 2446, 2447, 2490/1, 2490/2 a pozemkové parcely č. 2490/1 vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely panu Václavu Schleissovi - samostatně hospodařící rolník, IČ 41627270, za cenu 1.000,- Kč/ha, tj. 1.479,- Kč na dobu určitou od 1.4.2009 do 30.9.2009
b) schvaluje pronájem pozemku ve zjednodušené evidenci kat.č.2171 a části pozemkových parcel č. 4942/1, 2170/2, 2185/4, 2186, vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely panu Václavu Schleissovi - samostatně hospodařící rolník, IČ 41627270, za cenu 1.000,- Kč/ha, tj. 2.696,- Kč na dobu určitou od 1.4.2009 do 31.3. 2010
c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem - samostatně hospodařící rolník, IČ 41627270, dle upraveného návrhu     (OSM)

3710 - a) schvaluje cenovou nabídku předloženou fi Šumavaplan, spol. s r.o., Krátká 98/III, 342 01 Sušice na výkon autorského dozoru 1x / 14 dní na akci "Domov pro seniory Domažlice"
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon autorského dozoru na akci "Domov pro seniory Domažlice" mezi městem Domažlice a fi Šumavaplan, spol. s r.o., Krátká 98/III, 342 01 Sušice dle předloženého návrhu      (OSM)

3711 - a) schvaluje cenovou nabídku předloženou fi Šumavaplan, spol. s r.o., Krátká 98/III, 342 01 Sušice na zadávací dokumentaci na dodávku interiéru na akci "Domov pro seniory Domažlice"
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování zadávací dokumentace na dodávku interiéru na akci "Domov pro seniory Domažlice" mezi městem Domažlice a fi Šumavaplan, spol. s r.o., Krátká 98/III, 342 01 Sušice dle předloženého návrhu     (OSM)

3712 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nebo směnit část pozemkových parcel č. 980/5 a 5185/4, k.ú. Domažlice, na které se nachází stavba regulační stanice plynu v ul. Prokopa Velikého (pod jatkami), včetně přilehlého oploceného pozemku
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí stavby regulační stanice plynu umístěné na pozemku č. st. 2562 v k.ú. Domažlice a tohoto pozemku do vlastnictví Města Domažlice     (OSM)

3713 - schvaluje pronájem pozemkových parcel č. 911/1 o výměře 14025 m2 a č. 910/2 o výměře 2291 m2 vedené jako trvalý travní porost v k.ú. Pasečnice, nájemné se stanoví ve výši 1.000,- Kč/ha/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu.     (OSM)

3714 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Havlovice, Hadrovec, parc.č.2277/2 - kNN“ na pozemkových parcelách č. 529/1 k.ú. Havlovice a č. 24/1 k.ú. Babylon ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004135/1 dle předloženého návrhu     (OSM)

3715 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku parc. č. 3679/1 k. ú. Domažlice, geometrickým plánem č. 2129-110-2003 nově označena parc.č. 3679/5 o výměře 836 m2 za cenu 240,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle upraveného návrhu     (OSM)

3716 - neschvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění provozu veřejných WC v objektu restaurace Kovárna s paní Jiřinou Minaříkovou, podnikající pod označením Jiřina Minaříková, s místem podnikání Palackého 213, Domažlice, IČ 40546934     (OSM)

3717 - a) bere na vědomí žádost manželů Sýkorových
b) neschvaluje spolufinancování stavby plotu na hranici pozemku pč.958/10 k.ú. Domažlice     (OSM)

3718 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Prokopa Velikého, 4 RD – kNN“ na pozemkových parcelách č.4818/50, 4818/58, 4818/57, 1027/2 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004286/1 dle předloženého návrhu     (OSM)

3719 - ukládá OSM objednat zpracování projektové dokumentace na provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě na stavbě „Domov pro seniory Domažlice“ od firmy Investtel s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy III za cenu do 25.000,- Kč bez DPH     (OSM)

3720 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 na provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě na stavbě „Domov pro seniory Domažlice“ dle předloženého návrhu     (OSM)

3721 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice na zadávání veřejných zakázek a přímé zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby Havlovice – Domažlice, vodovod a kanalizace firmě CHVAK Domažlice, a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761 za cenu 374.654,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 245 § 3639 pol. 6121 - 374.654,- Kč (projektová dokumentace)
org. 413 § 2321 pol. 6121 + 374.654,- Kč (Havlovice, vodovod a kanalizace)      (OSM)

3722 - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou CHVAK Domažlice, a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby Havlovice – Domažlice, vodovod a kanalizace dle předloženého návrhu.     (OSM)

3723 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby "Domažlice, Petrovická, par.č. 1649/47 - kNN", na stavební parcele č. 1650/57, pozemkových parcelách č. 4948/8, č. 5481 a č. 5495, vše v k.ú. Domažlice, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004012/1 dle upraveného návrhu     (OSM)

3724 - a) schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení v rámci realizace stavby „Domov pro seniory Domažlice“ se společností ZČP Net, s.r.o., Ed, Beneše 70-72, Plzeň
b) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby v rámci akce „Domov pro seniory Domažlice“     (OSM)

3725 - neschvaluje uzavření smlouvy s firmou Pragoprojekt Praha, a.s. se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387 na zajištění autorského dozoru stavby „Rekonstrukce ulice Husova v Domažlicích“ dle předloženého návrhu     (OSM)

3726 - souhlasí s provedením vrtů pro tepelné čerpadlo v pozemkové parcele č. 2583/2, k.ú. Domažlice za podmínek doporučených odborem správy majetku     (OSM)

3727 - schvaluje pronájem budovy Domova pro seniory Domažlice, Týnské Předměstí umístěného na části pozemcích - stavebních parcelách č. st. 1178, 1179 a pozemkových parcelách č. 386/2, 388, 392, 565/1, 565/2, 968/2, 2311/17, 2311/18, 2311/19, 4818/36, 5193, vše v k.ú. Domažlice, na kterých se bude tato budova se všemi součástmi a příslušenstvím nacházet, a uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s Městských centrem sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí , IČ 48344958 dle předloženého návrhu     (OSM)

3728 - zplnomocňuje Odbor správy majetku Městského úřadu v Domažlicích k zastupování města Domažlice při jednáních ve správních řízeních dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, zejména pak k podávání vyjádření, k převzetí rozhodnutí vydaných příslušným silničně správním úřadem a vzdání se práva odvolání v těchto řízeních.     (OSM)

3729 - souhlasí s užíváním autobusových zastávek v majetku města umístěných na místních komunikacích firmou Tur BUS s.r.o., Domažlice pro zvláštní linkovou dopravu těchto linek: č. 400901 Pocinovice – Domažlice, 400902 – Horšovský Týn – Domažlice, 400903 Česká Kubice – Chodov – Domažlice, 400904 – Koloveč Domažlice, 400905 – Hlohová – Osvračín – Domažlice, 400906 – Bělá nad Radb. - Poběžovice - Postřekov – Klenčí p.Č – Domažlice zajišťujících přepravu žáků základních škol do PB v Domažlicích.     (OSM)

3730 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7023/125098 ze stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 545 a 546 ve Švabinského ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7023/125098 ke stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7021/125098 ze stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 545 a 546 ve Švabinského ul., Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7021/125098 ke stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3731 - schvaluje vyřazení notebooku Carry, rok pořízení 1997, vedený pod inv. č. 10139 v hodnotě    93 429,- Kč      (OSM)

3732 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154032 ze stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 628 a 629 v Michlově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154032 ke stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 4044/154032 ze stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 628 a 629 v Michlově ul., Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4044/154032 ke stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154032 ze stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 628 a 629 v Michlově ul., Domažlice
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154032 ke stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3733 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 5684/154052 ze stpč. 3259 a 3260, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 626 a 627 v Michlově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 5684/154052 ke stpč. 3259 a 3260, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3734 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7650/91880 ze stpč. 2797 a 2798, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 521 a 522 v Žižkově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7650/91880 ke stpč. 2797 a 2798, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3735 - odkládá žádost Stavebního bytového družstva Domažlice na opravu dlažby za domy Palackého čp. 207 a 208 na pozemku parc.č. 2586/1 k.ú. Domažlice do příští rady    (OSM)

3736 - a) souhlasí, jako vlastník dotčených místních komunikací a jako obec, na jejímž zastavěném území bude uzavírka povolena, s uzavírkou železničního přejezdu před Domažlicemi na železniční trati Plzeň hl. n. - Česká Kubice žkm 166,995 v křížení se silnicí I/22 dne 24.5.2009 od 7:00 do 18:00 hod, dle předloženého návrhu
b) souhlasí, jako vlastník dotčených místních komunikací a jako obec, na jejímž zastavěném území bude uzavírka povolena, s uzavírkou železničního přejezdu v Domažlicích na železniční trati Plzeň hl. n. - Česká Kubice žkm 169,467 v křížení se silnicí III/1903 od 12.5.2009 od 7:00 do 14.5.2009 do 18:00 hod nepřetržitě, dle předloženého návrhu
c) souhlasí, jako vlastník dotčených místních komunikací a jako obec, na jejímž zastavěném území bude uzavírka povolena, s uzavírkou železničního přejezdu v Domažlicích (Doubova ul.) na železniční trati Plzeň hl. n. - Česká Kubice žkm 169,869 v křížení s MK od 12.5.2009 od 7:00 do 14.5.2009 do 18:00 hod nepřetržitě, dle předloženého návrhu     (OSM)

3737 - a) bere na vědomí žádost provozovatelů vozidel TAXI o rozšíření počtu parkovacích stání vyhrazených pro vozidla taxislužby v ulici Mgre. B. Staška před domem čp. 101 a na náměstí Míru v Domažlicích před domem č.p. 120.
b) neschvaluje rozšíření počtu parkovacích stání vyhrazených pro vozidla taxislužby v ulici Mgre. B. Staška před domem čp. 101 a před domem č.p. 120 na náměstí Míru v Domažlicích.     (OSM)

3738 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje nemovitostí - pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci), pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1, vše v k.ú. Domažlice.
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit nemovitosti - pozemky nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447 (vše ve zjednodušené evidenci), vše v k.ú. Domažlice     (OSM)

3739 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi a chodníky v Kozinově ulici v Domažlicích a to p.č. 4807/22, 4807/23, 4807/24, 4807/25, 4807/27, 4807/28, 4807/31, 4807/32, 4807/33, 4807/34, 4807/36, 4807/38, 4807/39, 4807/40, 4807/41, 4807/43, 4807/48, 4807/49, 4807/51, 4807/54, 4807/56, 4807/58, 4807/61, 4807/62, 4807/66, 4807/67, 4807/72 vše k.ú. Domažlice.     (OSM)

3740 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků vedených jako ostatní plocha, zeleň v Kozinově ulici v Domažlicích a to p.č. 4807/29, 4807/30, 4807/35, 4807/42, 4807/44, 4807/45, 4807/47, 4807/50, 4807/53, 4807/55, 4807/57, 4807/59, 4807/60, vše k.ú. Domažlice.     (OSM)

3741 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odkoupení pozemků p.č. 2915/1(PK) a 2915/2(PK) vše k.ú. Domažlice.    (OSM)

3742 - schvaluje záměr pronajmout areál stravovacího centra před areálem koupaliště na Babyloně, tj. pozemkové parcely č. 12/2, 12/3, 12/5, chatky a zařízení WC na stavebních parcelách č. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, vše k.ú. Babylon    (OSM)

3743 - ukládá odboru správy majetku předložit návrh smlouvy o dílo na provedení hydrogeologického průzkumu pro vodní zdroj – Zimní stadion Domažlice
Termín: do příští rady    (OSM)

3744 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby "Domažlice ul. Ladova par.č. 2292/1 - kNN" na pozemkových parcelách č. 2294/9, č. 2294/10, č. 2294/11, 2294/6, 2294/4, č. 2294/3, 2311/2 a č. 2311/3, vše v k.ú. Domažlice, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004153/1 dle předloženého návrhu    (OSM)

3745 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou REVITA group s.r.o., Vimperk na akci „Zateplení základní a praktické školy, Msgre B. Staška, Domažlice“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 455 §3113 pol. 6121 + 50.000,-- Kč (podklady pro podání žádosti, zateplení ZŠ Msgre. Staška)
org. 455 §3113 pol. 6121 + 300.000,-- Kč (cena díla po přiznání dotace)
org. 245 §3639 pol. 6121 - 350.000,-- Kč (projektové dokumentace)    (OSM)

3746 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 11.3.2008 mezi městem Domažlice a ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou na koupi nemovitostí - částí pozemků č. 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81/2, 81/7, 89/4, 707/1, 707/3 a 707/4 vše k.ú. Havlovice
b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1068 ze dne 27.8.2008
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit nemovitosti - části pozemkových parcel č. 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81/2, 81/7, 89/4, 707/1, 707/3 a 707/4 vše k.ú. Havlovice ve vlastnictví města Domažlice, za nemovitosti - stavební parcelu č. 100 a parcelu č. 509, vše v k.ú. Bořice ve vlastnictví ČR - Zemědělská vodohospodářská správa s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu     (OSM)

3747 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 525/1 a pozemkových parcel č. 525/8 a č. 657/2, k.ú. Domažlice za účelem umístění dekorace k dotvoření exteriéru stavby za cenu 20,- Kč/m2/rok na pozemkových parcelách č. 525/8, č. 657/2 a části pozemkové parcely č. 525/1 a umístění venkovní obslužné terasy za cenu 2,- Kč/m2/den na části pozemkové parcely č. 525/1 na dobu neurčitou s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví 4 měsíční nájmy a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu pod podmínkou, že do 30.4.2009 uhradí veškeré závazky vůči městu.     (OSM)

3748 - nesouhlasí s umístěním dopravního značení č. IP 26a (Obytná zóna) a č. IP 26b (konec obytné zóny) na pozemní komunikaci (odbočka z Kozinovy ulice do atria bytového domu čp. 86, v Kozinově ulici v Domažlicích) dle doporučení DI PČR Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3749 - doporučuje zastupitelstvu města změnit a doplnit "Zásady k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice" pro 1. vlnu privatizace, a to v Čl. 7 - Závěrečná ustanovení. odst. 2, dle předloženého návrhu    (OSM)

3750 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 157/5, spoluvlastnický podíl ve výši 6433/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnický podíl ve výši 6433/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 157/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 6433/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6433/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 156/6, spoluvlastnický podíl ve výši 6336/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnický podíl ve výši 6336/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 156/6, spoluvlastnickému podílu ve výši 6336/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6336/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 157/2, spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 157/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 6594/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6594/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu
g) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 156/4, spoluvlastnický podíl ve výši 6479/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnický podíl ve výši 6479/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích
h) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 156/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu
ch) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 156/7, spoluvlastnický podíl ve výši 6494/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnický podíl ve výši 6494/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích
i) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 156/7, spoluvlastnickému podílu ve výši 6494/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6494/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3751 - neschvaluje proplacení vložených investic z hospodářské činnosti města do bytové jednotky č. 15, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích a souhlasí se zprostředkováním jednání původního nájemce a nového nájemce bytové jednotky o případné úhradě vložených investic    (OSM)

3752 - a) bere na vědomí žádost paní Kroové o odstranění závad v bytové jednotce č. 26, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích a ukládá OSM navrhnout RM přidělení adekvátního náhradního bytu paní Kroové, a to do doby oprav bytové jednotky č. 26, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích
b) ukládá DSN zpracovat technické řešení odstranění vad v objektu budovy čp. 257, 258, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

3753 - bere na vědomí, že došlo v souladu s Čl. V Přechod nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" a § 708 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 97, v ulici Kozinově v Domažlicích. Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky ze dne: 1. 10. 1991     (OSM)

3754 - bere na vědomí, že došlo v souladu s Čl. V Přechod nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" a § 708 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 246, v ulici 17. listopadu v Domažlicích. Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky ze dne: 7. 02. 1986.     (OSM)

3755 - schvaluje snížení nájemného v bytové jednotce č. 8, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích, o 10% a to od převzetí bytu, tzn. od 12. 12. 2008 do doby předání bytové jednotky č. 9 novému nájemci   (OSM)

3756 - a) bere na vědomí žádost paní Chalupné, o přidělení bytové jednotky č. 2, v budově čp. 169, v ulici Dukelské v Domažlicích a sděluje paní Chalupné, že v případě přidělování výše uvedené bytové jednotky bude postupováno v souladu se "Zásadami pro přidělování bytu v majetku města Domažlice", a to Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu"
b) neschvaluje odpuštění poměrné části nájemného od 10. 02. 2009 za užívání části bytové jednotky č. 3, v budově čp. 61, na náměstí Míru v Domažlicích
c) schvaluje rozdělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 61, na náměstí Míru v Domažlicích a ukládá DSN úpravu pasportu bytové jednotky
d) ukládá OSM nechat zpracovat PD na rekonstrukci domu nám. Míru 61 v Domažlicích      (OSM)

3757 - souhlasí s výměnou oken u domů ve spolupráci s ŘSD – 28. října 325, Poděbradova 54, Dukelská 22 a ukládá DSN upravit finanční plán a předložit ho na příští RM    (OF)

3758 - schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy u bytů 404/1, 404/2, 404/4, 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 411/1, 411/2, 411/3, 411/4 dle předloženého návrhu      (OSM)

3759 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3760 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3761 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3762 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu      (OSM)

3763 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3764 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3765 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu    (OSM)

3766 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3767 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3768 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3769 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3770 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3771 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu      (OSM

3772 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu      (OSM)

3773 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu      (OSM)

3774 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3775 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3776 - schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 8. 10. 2001, dle předloženého návrhu     (OSM)

3777 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu     (OSM)

3778 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu     (OSM)

3779 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu     (OSM)

3780 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu (OSM)

3781 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu (OSM)

3782 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu (OSM)

3783 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu     (OSM)

3784 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu     (OSM)

3785 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu     (OSM)

3786 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu     (OSM)

3787 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu     (OSM)

3788 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu     (OSM)

3789 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu     (OSM)

3790 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu (OSM)

3791 - schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky ze dne 30. 4. 2003, dle předloženého návrhu (OSM)

3792 - bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠI-1409/09-04 z inspekce, která proběhla na Základní škole Domažlice, Komenského 17, v termínu 12. - 15. ledna 2009     (OKS - ÚŠK)

3793 - bere na vědomí zprávu o 3 školních úrazech žáků v  Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci únoru 2009     (OKS - ÚŠK)

3794 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice na internetových stránkách www.virtualtravel.cz.
b) schvaluje použití finančních prostředků z org. 0115 Cestovní ruch ve výši 4900,- Kč bez DPH na prezentaci města Domažlice na internetových stránkách www.virtualtravel.cz.     (OKS - ÚŠK)

3795 - schvaluje konání akce „Evropský den bez aut“ dne 19. 9. 2009    (OŽP, OKS - ÚŠK)

3796 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 Českomoravské myslivecké jednotě, Okresnímu mysliveckému spolku Domažlice, nám. Míru čp. 35, 344 01 Domažlice a Českomoravské myslivecké jednotě, Jungmannova 25/13, 115 25 Praha – Nové Město, na obnovu severní fasády (do náměstí) včetně podloubí, na repliky oken na severním průčelí a opravu části střechy a úžlabí – měšťanského domu čp. 35, nám. Míru, v MPR Domažlice, ve výši 110.000,- Kč
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků, na opravu komínů a krovu – měšťanského domu čp. 43, nám. Míru, v MPR Domažlice, ve výši 110.000,- Kč
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 na opravu omítek, nátěru a klempířských prvků severní fasády (do náměstí) včetně podloubí, na repliku vstupních dveří do domu v podloubí, měšťanského domu čp. 44, nám. Míru, v MPR Domažlice, ve výši 100.000,- Kč
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 na obnovu jižní fasády (do náměstí) včetně opravy oken a žaluziových okenic, měšťanského domu čp. 125, nám. Míru, v MPR Domažlice, ve výši 80.000,- Kč
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 Římskokatolické farnosti Domažlice, nám. Míru čp. 136, 344 01 Domažlice, na restaurování nástěnné malby v nice válcové věže kostela Narození Panny Marie, nám. Míru, parc.č. ½ k.ú. Domažlice, v MPR Domažlice, ve výši 60.000,- Kč
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 na opravu severní (do ulice) a východní fasády, na opravu krovu a výměnu krytiny, měšťanského domu čp. 93, Hradská ul., v MPR Domažlice, ve výši 140.000,- Kč
g) bere na vědomí návrh na rozdělení státní dotace 400.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 dle předloženého návrhu
h) bere na vědomí zápisy z Komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 11.3.2009 a 30.3.2009     (OKS - ÚPP)

3797 - bere na vědomí návrh na rozdělení státní dotace v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2009 v 1. kole v celkové výši 620.000,- Kč dle předloženého návrhu     (OKS - ÚPP)

3798 - schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb mezi Městem Domažlice a Centrem protidrogové prevence a terapie o.p.s. na realizaci projektu „Provozování Terénního programu Centrem protidrogové prevence a terapie v Domažlicích“ dle předloženého návrhu     (OSVZ)

3799 - vydává Nařízení č. 2/2009, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov dle předloženého návrhu     (OŽP)

3800 - schvaluje uzavření Smlouvy o zveřejnění telefonních čísel Městského úřadu Domažlice do bílé části Zlatých stránek mezi Městem Domažlice, Nám. Míru 1, IČ 00253316 a firmou MEDIATEL s.r.o., Thámova 137/16, Praha 8, IČ:26757052.     (OKS)

3801 - schvaluje změnu Zásad pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice, a to takto: v čl. VI „Dary při pracovních, životních výročích a při odchodu do prvního důchodu“, odst. 2 se doplňuje věk 65 let     (tajemnice)

3802 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce 00253316/000/2003 s firmou Inisoft.s.r.o     (OICT a GIS)

3803 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí IT služeb Ministerstvem dopravy České republiky     (OICT a GIS)

3804 - doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 4247/1(PK), 5075/2 (PK), 5088/1(PK) a 4253/8 KN vše k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky dle předloženého návrhu kupní smlouvy.     (OSM)

3805 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc únor 2009      (MP)

3806 - schvaluje konání středečních trhů po dobu rekonstrukce Husovy ulice na spodní části náměstí     (OSM)

3807 - a) schvaluje provedení povrchu pod herním prvkem houpačka v MŠ Palackého 224, Domažlice za použití kačírku dle vyjádření firmy KARIM
b) ukládá DTS p.o. dosypat dopadovou plochu pod herním prvkem houpačka v MŠ Palackého 224, Domažlice     (OKS - ÚŠK)

3808 - ukládá místostarostovi ve spolupráci s ředitelem DTS p.o. zpracovat harmonogram přípravy zajištění zimní údržby v souladu s novelou zákona o pozemní komunikaci
termín: do 31.5.2009     (OSM)

3809 - bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2008 a výhled hospodaření na rok 2009 u Správy sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.     (OF)

3810 - bere na vědomí odstoupení jednatelů Správy sportovních zařízení města Domažlice ke dni 31.5.2009     (OF)

3811 - ukládá OF připravit vyhlášení výběrového řízení na funkci jednatele Správy sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.
Termín: 15.4.2009     (OF)

3812 - doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí podkladovou zprávu o výsledcích měření čistoty ovzduší v Domažlicích (duben - únor 2008/2009) předloženou Zdravotním ústavem v Plzni v rámci provádění monitoringu ovzduší v Domažlicích      (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 22. 4. 2009
Poslední aktualizace: 22. 4. 2009 00:00
Autor: