Menu
Město Domažlice
Domažlice

32. schůze ze dne 29.10.2007

-

U S N E S E N Í

 

ze 32. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 29. 10. 2007Rada města v Domažlicích:

1602 - odkládá bod č.1 z důvodu prohlídky vystavených domů     (OSM)

1603 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 9. 7. 2007 se společností HAAS Bohemia, spol. s r. o., se sídlem Kdyně, Dělnická 48, PSČ 345 06, IČ 25217828 s tím, že termín pro dokončení připojení k odběru elektrické energie se stanoví na 9.4.2008     (OSM)

1604 - bere na vědomí informaci OISPRM týkající se dostavby chodníku přilehlého ke komunikaci MO 5 v průmyslové zóně za kasárny, Domažlice     (OSM)

1605 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost – pozemkovou parcelu č. 4779/14 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy č. IE-12-0001219     (OSM)

1606 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti – pozemkové parcely č. 4779/9 a 4779/10 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy č. IV-12-0001787     (OSM)

1607 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti, resp. k nemovitostem – pozemkové parcely č. 4779/2, 4779/8, 4779/15, budově č. p. 97 postavené na stavební parcele č. 113/1 a budově č. p. 56 postavené na stavební parcele č. 56 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy č. IE-12-0001673     (OSM)

1608 - doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a městem Domažlice na pozemek p.č. 386/2 k.ú. Domažlice za cenu 95.000,- Kč dle předloženého návrhu smlouvy     (OSM)

1609 - bere na vědomí žádost ÚZSVM odboru odloučené pracoviště Domažlice o vyjádření k převodu pozemku p.č. 3800/69 k.ú. Domažlice a souhlasí s převodem pozemkové parcely č. 3800/69 v kat. území Domažlice na společnost Navijárna motorů HC a M, spol. s r.o., se sídlem Cihlářská 165, 344 47 Domažlice     (OSM)

1610 - doporučuje ZM schválit prodej objektu na stavební parcele č. 1204, stavební parcely č. 1204 (PK), vše k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 114.340,- Kč + cena znaleckého posudku     (OSM)

1611 - schvaluje pronájem pozemků pč. 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 320/1, 320/26, 361, 374/1, 374/2, 391/7, 400/5, k.ú. Bořice u Domažlice, pozemky pč. 3747/1, 4400/1, 4400/2, 4338, dle PK pč. 4341/1,4341/2,4343/1,4345, k.ú. Domažlice, pozemek pč. 611/1, pozemky pč. 1199/17, 1199/19, k.ú. Zahořany pro zemědělskou výrobu ZKS AGRO Zahořany s.r.o., IČO 25223216, 345 47 Zahořany 110, na dobu neurčitou za cenu 4.488,- Kč za rok     (OSM)

1612 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se vlastnictví pozemku za garážemi pod Benzinou - u Zubřiny
b) ukládá DTS spol. s r.o. provádět úklid a běžnou údržbu hřiště na parcele č. 2615 (PK) k.ú. Domažlice
c) ukládá OSM podat žalobu soudu na určení vlastnického práva k výše uvedenému pozemku
termín: ihned     (OSM)

1613 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se stavu ve věci vyklizení pozemkové parcely č. 4814/45, k.ú. Domažlice
b) ukládá DTS Domažlice provést odstranění osazení informativní provozní dopravní značky IP 12 z prostoru křižovatky místní komunikace ul. B. Němcové a silnice I/22 dle stanovení vydaného Městským úřadem Domažlice, Odborem dopravy pod č. j. OD-400/07-31941/2007/Bra
termín: listopad 2007     (OSM)

1614 - schvaluje uzavření dodatku č. II k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2000, uzavřené mezi Městem Domažlice, IČ 00253316, a PS Ptáčata Domažlice, dle předloženého návrhu   (OSM)

1615 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2000, uzavřené mezi Městem Domažlice, IČ 00253316, a Junákem, svazem skautů a skautek ČR, stř. 321.01, Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

1616 - souhlasí s umístěním stavby rodinného domu na pozemcích - pozemkových parcelách č. 2689/20, 2689/21, 2689/22 v k.ú. Domažlice za podmínky, že žadatel prodlouží kanalizační a vodovodní řad do konce garáží a předá je bezplatně do vlastnictví města     (OSM)

1617 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se stavby zahradní chaty na parcele č. 2685/25, k.ú. Domažlice     (OSM)

1618 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 1347 b) ze dne 20. 8. 2007
b) schvaluje provedení úprav kolem bytových domů č. p. 281, 282 v Petrovické ul., Domažlice dle předložené varianty A s osazením živého plotu do svahu a prodloužením až k budově
c) ukládá DTS provést výsadbu živého plotu u bytových domů č. p. 281, 282 v Petrovické ul., Domažlice dle předložené varianty A
termín: do konce listopadu
d) ukládá OSM jednat s fi STAFIKO o využití okolních pozemků
termín: ihned     (OSM )

1619 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., IČ 00524123, dne 23.8.2001 ve znění dodatku č. 1 a 2, dle předloženého návrhu     (OSM)

1620 - doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy na směnu stavební parcely č. 443 k.ú. Babylon za parcelu č. 7/3 k.ú. Babylon mezi městem Domažlice a obcí Babylon dle předloženého návrhu     (OSM)

1621 - bere na vědomí informaci Domažlické správy nemovitostí, spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice týkající se opravy domu č. p. 612 v Michlově ul., Domažlice a splnění usnesení č. 495 b) ze dne 19. 2. 2007     (OSM)

1622 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 10. 2007, dle upraveného návrhu    (OSM)

1623 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se užívání pozemkové parcely č. 2426, k.ú. Domažlice a souhlasí se zasláním výzvy k odstranění staveb dle předloženého návrhu
b) neschvaluje změnu návrhu nájemní smlouvy, která byla schválena usnesením č. 204 ze dne 11. 12. 2006     (OSM)

1624 - a) schvaluje vymáhání náhrady škody způsobené Městu Domažlice ve výši 2.858,90 Kč formou exekuce
b) zplnomocňuje advokátní kancelář Křivánek, Šmehlík, Tomášek, Sady 5. května 46, 301 00 Plzeň, k vymáhání výše uvedené pohledávky     (OSM)

1625 - ruší platnost usnesení č. 1104 ze dne 28. 7. 2003, kterým byl schválen odklad výkonu rozhodnutí na soudní výpověď z nájmu bytu     (OSM)

1626 - bere na vědomí žádost a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 11, I. kategorie, o velikosti 1 + 2, v ulici Michlově v Domažlicích současnému nájemci bytové jednotky a to na dobu určitou 6 měsíců s tím, že dojde k přihlášení všech osob k trvalému pobytu v Domažlicích po celou dobu nájmu     (OSM)

1627 - bere na vědomí, že v souladu s § 708 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 3, v budově čp. 247, v ulici 17. listopadu v Domažlicích. Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále účinnou Dohodou o užívání bytu ze dne 5. 9. 1990.     (OSM)

1628 - bere na vědomí, že v souladu s § 708 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 3, v budově čp 250, v ulici 17. listopadu v Domažlicích. Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále účinnou Dohodou o užívání bytu uzavřené r. 1986.     (OSM)

1629 - schvaluje podnájem bytové jednotky č. 9, v budově čp. 250, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, a to na dobu určitou 1 roku     (OSM)

1630 - bere na vědomí odmítnutí přidělené bytové jednotky č. 3, v budově čp. 61, v ulici Msgre. B.Staška v Domažlicích a nevyřazuje v souladu s III. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro bytovou jednotku o velikosti 1 + 1     (OSM)

1631 - bere na vědomí odmítnutí přidělené bytové jednotky č. 10, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

1632 - bere na vědomí odmítnutí přidělené bytové jednotky č. 20, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích a vyřazuje v souladu s Čl. III. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro bytovou jednotku o velikosti 1 + 3     (OSM)

1633 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu a Čl. IX. - Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 23, v DPS v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích     (OSM)

1634 - schvaluje v souladu s Čl. III. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro přidělení bytové jednotky o velikosti 1 + 1     (OSM)

1635 - a) bere na vědomí žádost Domažlické nemocnice a. s. o přednostní přidělení bytové jednotky lékařce Domažlické nemocnice a. s.
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 10, I. kategorie, o velikosti 1 + 3, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích , a to po dobu výkonu lékařské praxe pro nemocnici v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

1636 - a) schvaluje v souladu s Čl. III. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro přidělení bytové jednotky o velikosti 2 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 22, I. kategorie, o velikosti 1 + 2, v budově čp. 612 v ulici Michlově v Domažlicích , a to za podmínky úhrady předplaceného nájemného v plné výši před podpisem nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky a s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

1637 - a) schvaluje v souladu s Čl. III. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro přidělení bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 9, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

1638 - a) schvaluje v souladu s Čl. III. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro přidělení bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 3, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 61 v ulici Msgre. B. Staška v Domažlicích     (OSM)

1639 - a) schvaluje v souladu s Čl. III. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro přidělení bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 24, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 630 v ulici Michlově v Domažlicích     (OSM)

1640 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 17, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 235 v ulici Kozinově v Domažlicích     (OSM)

1641 - bere na vědomí splnění usnesení č. 1543, ze dne 1. 10. 2007 a výsledek kontroly dokladů osvědčujících nájemní vztah v jednotlivých městských bytech     (OSM)

1642 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnické podíly ve výši 6574/48304, 6210/48304, 6574/48304, 4970/48304, 6210/48304, 4970/48304, 6210/48304 a 6586/48304 ze stpč. 1970, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 214 v ul. Palackého, Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření společné kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1643 - schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje a rozšiřuje mandátní smlouva ze dne 5.1.2007 / 10.4.2007 na výkon inženýrské činnosti ve výstavbě stavby Zimní stadion Domažlice, uzavíraný se společností GIA s.r.o, Barrandova 28, 301 43 Plzeň dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1644 - schvaluje Smlouvu o dílo č. 33/2007 na dodávku a montáž oken a dveří se společností Windoor Klatovy, Plánická 26, 33 901 Klatovy, IČO 72261919 za cenu 630 000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1645 - a) ruší usnesení RM č. 1212 z 25. schůze RM konané dne 6.8.2007 v plném rozsahu

b) ukládá OISPRM prověřit možnost provedení chodníku v jednostupňové dokumentaci v celé délce chodníku v Petrovické ul.     (OISPRM)


1646 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice - kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníkem parcel KN 4294/2, 4294/7, 4294/8 a 4296/2 v k.ú. Domažlice CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s., Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1647 - a) schvaluje v souladu se smlouvou č. 32/06/BS ze dne 21.12.2006 uzavřenou s majetkovým správcem silnice č. III/19366, k.ú. Havlovice u Domažlic, Správou a údržbou silnic, p.o. Plzeňského kraje, úhradu jednorázového poplatku za uložení el. kabelu veřejného osvětlení do tělesa silnice ve výši 14.637,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu náhrady za omezené užívání silnice III/19366 k.ú. Havlovice u Domažlic, spojené s uložením kabelových rozvodů veřejného osvětlení do tělesa silnice v Havlovicích u Domažlic takto:
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 15.000,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 15.000,- Kč (inženýrské sítě – VO Havlovice)     (OISPRM)

1648 - doporučuje ZM schválit bezplatné převzetí protipovodňových opatření od Povodí Vltavy, státní podnik do svého majetku s následnou řádnou péčí o ně     (OISPRM)

1649 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 419 § 3639 pol. 6121 + 4.400 Kč (oprava-vyčištění výpustného potrubí rybníka)
org. 419 § 3639 pol. 5171 - 4.400 Kč (PZ etapa I/D- retenční nádrž)     (OISPRM)

1650 - a) schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu v objektu Zimní stadion Domažlice se společností Západočeská plynárenská, a.s., Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 49790315 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě objektu Zimní stadion Domažlice se společností ZČP Net s.r.o., Ed. Beneše 2439/70, 304 77 Plzeň 3, IČ: 26412527 dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1651 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na zajištění administrace projektu „Domažlice – rekonstrukce a doplnění stávajících vodovodních řadů“ firmě Útvar koordinace evropských projektů města Plzně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
b) schvaluje smlouvu o dílo s Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, se sídlem Divadelní 105/3, Plzeň na zajištění výběrového řízení a na podání žádosti o dotaci na akci „Domažlice – rekonstrukce a doplnění stávajících vodovodních řadů“ dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1652 - a) schvaluje provedení stavebních prací a zřízení sdruženého stožáru pro VO a kameru č.12 v ulici Havlíčkova dle předloženého návrhu
b) schvaluje provedení stavebních prací v zimním období, tj. v době stavební uzávěry vyplývající z usnesení 5. schůze RM č. 307 ze dne 8.1.2007
c) schvaluje k zajištění úhrady nákladů spojených se stavbou sdruženého stožáru pro veřejné osvětlení v ulici Havlíčkova toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 35.000,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 35.000,- Kč (inženýrské sítě – zřízení stožáru VO Havlíčkova ulice)
    (OISPRM)

1653 - schvaluje Smlouvu č. 177/07 uzavíranou dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb., s majetkovým správcem silnice III. třídy č. 1903 Správou a údržbou silnic, p.o. Plzeňského kraje na realizaci stavebních prací spojených se zřízením stožáru veřejného osvětlení v křižovatce ulic Havlíčkova – Chodská - Jiráskova – Hruškova v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1654 - schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s  firmou LesPro, v.o.s se sídlem Blížejov 111, IČ:26385457, 34601 Horšovský Týn k zajištění pokácení náletových stromů na ppč. 4847 v k.ú. Domažlice pro stavbu cyklostezky Domažlice – Chrastavice za cenu 18.445,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1655 - schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s  firmou LesPro, v.o.s se sídlem Blížejov 111, IČ:26385457, 34601 Horšovský Týn k zajištění pokácení náletových stromů na ppč. 4834/2 v k.ú. Domažlice pro stavbu cyklostezky Domažlice – propojení ulice Chrastavická s lokalitou Na Vodolence za cenu 19.635,- Kč vč.19% DPH dle předloženého návrhu    (OISPRM)

1656 - odkládá projednání bodu č. 41 z důvodu doplnění PD stavby cyklostezky Chrastavice – Domažlice vypracovanou firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. o stanoviska orgánů státní správy a souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků     (OISPRM)

1657 - bere na vědomí sdělení ČEZ Distribuce, a.s. o záměru rekonstrukce nadzemních vedení NN v ulici Chrastavická v Domažlicích s tím, že vlastní rozsah koordinace investic ČEZ Distribuce, a.s. a města Domažlice na rok 2008 bude dohodnut na společném koordinačním jednání     (OISPRM)

1658 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 +102.450,- Kč ÚZ 29004 (dotace na podporu výsadby dřevin)
org. 0116 §1031 pol. 5169 +102.450,- Kč ÚZ 29004 (výsadba dřevin)     (OF)

1659 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 3639 pol. 5163 -725.000,- Kč (pojištění majetku města)
org. 0241 § 6320 pol. 5163 +725.000,- Kč (pojištění majetku města)     (OF)

1660 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3639 pol. 5154 - 1.200.000,- Kč (VO, el. energie)
org. 0239 § 3631 pol. 5154 + 1.200.000,- Kč (VO, el. energie)     (OF)

1661 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 46.000,- Kč (snížení výdajů na platy)
org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 46.000,- Kč (pořízení drobného dl. majetku)
b) schvaluje nákup drobného dl. majetku pro Městskou policii Domažlice dle návrhu do výše 46 tis. Kč     (OF)

1662 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 450.000,- Kč (snížení výdajů na platy)
org. 0229 § 6171 pol. 5024 + 52.500,- Kč (odstupné)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +397.500,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

1663 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 +10.000,- Kč ÚZ98074 (dotace na volby v roce 2007)
org. 0223 § 6115 pol. 5011 + 5.837,- Kč ÚZ98074 (mzdy)
org. 0223 § 6115 pol. 5031 + 1.518,- Kč ÚZ98074 (pojistné na sociální zabezpečení)
org. 0223 § 6115 pol. 5032 + 526,- Kč ÚZ98074 (pojistné na zdravotní pojištění)
org. 0223 § 6115 pol. 5156 + 406,- Kč ÚZ98074 (výdaje na energie,pohonné hmoty)
org. 0223 § 6115 pol. 5162 + 500,-Kč ÚZ98074 (telefony)
org. 0261 § 6409 pol. 5169 + 1.213,-Kč ÚZ98074 (zvýšení rozpočtové rezervy)     (OF)

1664 - schvaluje změnu Plánu kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2007 dle předloženého návrhu     (OF)

1665 - jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení Pojištění majetku a odpovědnosti města Domažlice ve složení:
členové:                             náhradníci:
Stanislav Antoš                 Dagmar Murínová
JUDr. Novák                     Bc. Miluše Rieszová
Ing. Luděk Hlavatý             Věra Kuželková
Ing. Alena Kučerová         Zdeňka Lamrová
Bc. Michal Hájek             Pavel Wolf         (OF)

1666 - a) bere na vědomí informaci o konání 3. ročníku soutěže „Dívka Šumavy“ dne 24. 5. 2008 v Domažlicích
b) schvaluje poskytnutí záštity starosty města Domažlice nad 3. ročníkem akce „Dívka Šumavy 2008“
c) schvaluje použití znaku města Domažlice na propagačních materiálech spojených se soutěží „Dívka Šumavy 2008“
d) schvaluje poskytnutí prostor dle požadavků č. 3,4,5 žádosti a podporu propagace    (OŠKTVV)

1667 - schvaluje nákup světelných reflektorů a stojanů pro Základní uměleckou školu Domažlice, ve výši 12.053,- Kč     (OŠKTVV)

1668 - a) neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku určeného na splátku pozemku, na kterém stojí budova Základní kynologické organizace Domažlice
b) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč na uspořádání koncertu v arciděkanském kostele v Domažlicích dne 17. 11. 2007     (OŠKTVV)

1669 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vydání mapového průvodce „Plzeňsko + Šumava - západ“     (OŠKTVV)

1670 - odkládá bod č. 55 - nákup vybavení a pomůcek pro Mateřskou školu Domažlice, na příští schůzi rady města     (OŠKTVV)

1671 - bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 15.10.2007

1672 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období v ul. Benešova pro pokládku telekomunikačních kabelů a kabelů veřejného osvětlení v ulici Benešova od rohu ul. Baarova k ul. Vrbova k čp. 343 v zeleném pásu v době od 30. 10. 2007 do 23. 11. 2007    (OSM-MH)

1673 - doporučuje ZM schválit odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 4, v budově čp. 169, v ulici Školní v Domažlicích, a to ve výši 50% za podmínky, že druhých 50% bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, nejpozději do konce roku 2009     (OSM)

1674 - a) ruší usnesení č. 1598 ze dne 15.10.2007
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. PP04/97 mezi městem Domažlice a firmou VITA software, s.r.o., Praha 6, Na Beránce 2, IČ: 61060631, dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. TP04/97 mezi městem Domažlice a firmou VITA software, s.r.o., Praha 6, Na Beránce 57/2, IČ: 61060631, dle předloženého návrhu    (OICTaGIS)

1675 - schvaluje nákup kompresoru Orfi 240/24 za cenu 7.854,- Kč vč. DPH DTS, příspěvkovou organizací     (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 5. 11. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2007 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)