Obsah

29. schůze ze dne 1.10.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 29. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 1. 10. 2007Rada města v Domažlicích:

1488 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

1489 - odkládá projednání bodu č.2 - Ošetření památného stromu "Luženická lípa" na příští schůzi rady města     (OŽP)

1490 - bere na vědomí informaci o zproštění Města Domažlice funkce opatrovníka     (OSVZ)

1491 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 11. 9. 2007
b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30. 6. 2007
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2007 jednateli společnosti dle předloženého návrhu     (OF)

1492 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol.4116 +200.000,- Kč ÚZ 34054 (dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací ze státního rozpočtu)
org. 0266 §3322 pol.5493 +140.000,- Kč ÚZ 34054 (dotace vlastníkům objektů v MPR)
org. 0287 §3322 pol.5171 + 60.000,- Kč ÚZ 34054 (oprava domu čp. 144 nám.Míru)

b) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zavázat se použít dotaci ve výši 60.000,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 153.350,- Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravu střechy a komínů domu čp. 144, náměstí Míru, Domažlice     (OF)

1493 - a) bere na vědomí vyjádření vlastníků domu Mánesova 526 k předložené studii „Řešení parkoviště Kunešova-Mánesova Domažlice“ ze dne 12.9.2007
b) schvaluje vypracování PD pro provádění stavby "Dopravní obslužnost - parkování - Kunešova-Mánesova ul." a stavební řízení dle varianty B s těmito úpravami: 2 invalidní místa se přesunou na protější stranu, na jejich místě vzniknou 3 parkovací místa; vypustí se přilehlá parkovací místa na východní straně domu čp. 526, Mánesova ul., místo nich bude zeleň; povrch parkovacích míst bude ze zatravňovacích tvárnic     (OISPRM)

1494 - schvaluje návrh smlouvy o dílo s Ing. arch. Vlastou Vojtovou – ARCHITEKT, na vypracování studie „ZŠ Komenského ul. - nástavba“ v ceně díla 64.000,00 Kč     (OISPRM)

1495 - ukládá OISPRM oslovit spol. CHVAK a.s. ve věci zadání vypracování projektové dokumentace pro stav. řízení a provedení stavby vodovodní přípojky Havlovice v úseku I. etapy včetně položkových rozpočtů a dopracování položkových rozpočtů na kanalizační přípojky     (OISPRM)

1496 - schvaluje pokácení stromů a náletových keřů v období vegetačního klidu, t.j. od 1.10.2007 do 30.3.2008 na vybraných pozemcích v souladu v územním plánem města za účelem provedení obnovy původních polních cest a jejich využívání jako budoucí cyklostezky v tomto rozsahu:
a) Na Škarmaně – úsek připojení ulice Na Hvízdalce na cyklostezku Chrastavice – Domažlice, vedoucí v k.ú. Domažlice na ppč.4847 (PK) v délce 750 m a v šíři do 5 m, bude provedeno pokácení těchto druhů keřů a stromů : bez černý, šípek, trnka, jeřabina, třešeň ptáčnice, javor a jasan na celkové ploše 3.750 m2
b) propojení ulice Chrastavická přes lokalitu Pod svatým až ke Staňkovu mlýnu na Vodolence, vedoucí v k.ú. Domažlice na ppč. 4834/2, bude provedeno pokácení těchto druhů stromů a keřů : šípek, trnka, bez černý, třešeň ptáčnice, javor, jasan v délce 1 km a v šíři do 5 m, tj. na celkové ploše do 5000 m2
c) cyklostezka Havlovice – Domažlice vedoucí v k.ú. Havlovice u Domažlic na ppč. 707/1 a v k.ú. Domažlice na ppč. 5141/1 (PK), 5141/2 (PK), 707 (PK), 2570 (PK), 2571 (PK), 2835 (PK) bude provedeno pokácení těchto druhů keřů a stromů : třešeň ptáčnice, akát, dub, jasan, bříza, javor, trnka, bez černý v celkové délce 1300 m v šíři 5 m, tj. na ploše 6.500 m2
d) cyklostezka v lokalitě Domažlice U jezera vedoucí v k.ú. Domažlice na ppč. 5141/2 (PK), 2544/1 (PK), 2503/1 (PK), 2485 (PK), 2484/3 (PK), 2505 (PK), 2506/2 (PK), 2502 (PK, bude provedeno pokácení těchto druhů keřů a stromů : třešeň ptáčnice, akát, buk, smrk, jasan, bříza, javor, trnka, bez černý v délce 1250 m, v šíři 6 m, tj. na ploše 7.500 m    (OISPRM)

1497 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 27.8.2007 uzavřené s firmou JH projekt - Ing. Jaroslav Havlík, Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy na zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSP v podrobnostech DZS, která bude řešit realizaci stavby „Pokládka optických trubek městského kamerového a informačního systému v ulici Fügnerova – Tyršova včetně propojení do ulice U Nemocnice v Domažlicích“ za cenu 11.305,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSP/DZS, která bude řešit realizaci stavby „Pokládka optických trubek městského kamerového a informačního systému v ulici Fügnerova – Tyršova včetně propojení do ulice U Nemocnice v Domažlicích“ takto:
org. 245 § 3639 pol. 6121 - 11.400,- Kč (PD různá)
org. 281 § 2219 pol. 6121 + 11.400,- Kč (Kamerový systém – PD připojení ulice Tyršova do ulice U Nemocnice)     (OISPRM)


1498 - nesouhlasí s vyzvednutím ostatků německých válečných obětí z 2. světové války panem Lubomírem Ptáčkem     (OSM)

1499 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr darovat nemovitosti pozemkové parcely č. 5507, 5508, stavební parcelu č. 498/5, budovu bez č. p. /č. e., průmyslový objekt na stavebních parcelách č. 498/4 a 498/5, stavební parcelu č. 1307/5, stavební parcelu č. 1307/6 a budovu bez č. p. /č. e., budovu technického vybavení na stavebních parcelách č. 1307/5, 1307/6 (bývalá regulační stanice plynu), včetně STL průmyslového plynovodu vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje     (OSM)

1500 - doporučuje ZM schválit darování stavby občanské vybavenosti na stavební parcele č. 451 k.ú. Babylon TJ Jiskra Domažlice, Fügnerova 647, IČO: 00524123    (OSM)

1501 - schvaluje záměr pronajmout část zastřešení nástupních ostrůvků autobusového nádraží v Poděbradově ulici v Domažlicích pro umístění reklamního poutače     (OSM)

1502 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se užívání části pozemkové parcely č. 2400 v k.ú. Domažlice     (OSM)

1503 - doporučuje ZM schválit převod vodovodního a kanalizačního řadu v bývalém areálu Stavebního podniku v Domažlicích od Mgr. Františka Škůrka, správce konkurzní podstaty Stavebního podniku a.s. Domažlice, na město Domažlice za cenu ve výši 1,-- Kč dle předloženého návrhu smlouvy     (OSM)

1504 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost – parcely ve zjednodušené evidenci č. 1859, 1823, 1860, 1861 a pozemkovou parcelu č. 1859/5, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy č. IV-12-0001861/1    (OSM)

1505 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost – pozemkové parcely č. 2403/1, 2404/3 a stavební parcelu č. 1650/9 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy č. IE 12-0002196/1     (OSM)

1506 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost – pozemkové parcely č. 2347/11 a 2349/44 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy č. IV-120003042/15     (OSM)

1507 - doporučuje ZM schválit záměr prodat pozemkové parcely č. 2423/15, 2423/16, 2423/17 a 2423/18 vše k.ú. Domažlice za jednotnou cenu 400,- Kč/m2     (OSM)

1508 - a) schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky nemovitosti - části pozemkových parcel č. 2403/1, 2403/2, 2411/18, 3713/1, 3713/2, 5058/2, 4814/26, 4814/29, 4827/13, 628/1, 133/3, 4819/1, 2311/18, 3348/8, 4976/1, 5318, 2423/5, 2338/1, 2403/1, 2578/2, 2586/1, 4779/13, 489/1, 4803/2, 2311/8, 4811/23, 4814/9, 4814/23, 4827/23, 4796/1, st.p.č. 663 vše k.ú. Domažlice, opěrné zdi v areálu autobusového nádraží v Poděbradově ulici na pozemkové parcele č. 4814/26 a 4814/29 a stožárů veřejného osvětlení ve městě Domažlice za účelem provozování informačního systému a reklamní činnosti
b) schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce na zajištění provozování informačního systému a reklamní činnosti     (OSM)

1509 - a) bere na vědomí žádost Ing. Jana Plouba a odkládá své rozhodnutí v této věci do doby předložení investičního záměru v souvislosti s plánovanou přestavbou objektu č. p. 19 v Baldovské ul., Domažlice (Heldovna)
b) odkládá projednání bodu č. 22/2 - Prodej stpč. 546, k.ú. Domažlice     (OSM)

1510 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3113 pol. 5171 + 12 500,- Kč (opravy ZŠ)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12 500,- Kč (investiční rezerva)     (OSM)


1511 - souhlasí s předloženou projektovou dokumentací "Rekonstrukce smuteční obřadní síně v Domažlicích, vč. přípojek a zpevněných ploch" z 30.8.2007 zpracovanou p. Tomášem Kupkou a zodpovědným projektantem Ing. Zdeňkem Čejkou a provedením stavebních prací dle předloženého návrhu     (OSM)

1512 - odkládá projednání bodu č. 25 - Dodatek ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě na příští schůzi rady města     (OSM)

1513 - doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p.č. 128/40 k.ú. Babylon     (OSM)

1514 - odkládá projednání bodu č. 27 na příští schůzi rady města     (OSM)

1515 - souhlasí s vybudováním sprchového koutu v bytové jednotce č. 3, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích na náklady nájemníka za podmínky zanechání v bytě bez náhrady v případě odchodu z bytu     (OSM)

1516 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 3, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

1517 - bere na vědomí odmítnutí bytové jednotky č. 2, v budově čp. 144, na náměstí Míru v Domažlicích a ruší usnesení č. 386 ze dne 22. 1. 2007, kterým bylo schváleno přidělení předmětné bytové jednotky    (OSM)

1518 - bere na vědomí přechod nájmu bytu a schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 11, v budově čp. 159, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

1519 - schvaluje v souladu s Čl.IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy a Čl.IX - Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky v DPS č. 6, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích     (OSM)

1520 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 2 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 25, I. kategorie, o velikosti 1 + 2 (56, 00 m2), v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích za podmínky úhrady předplaceného nájemného v plné výši před podpisem nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky a s výší nájemného dle evidenčního listu     (OSM)

1521 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 13, I. kategorie, o velikosti 1 + 2 (70, 40 m2), v budově čp. 503, v ulici Kunešově v Domažlicích     (OSM)

1522 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 3 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 20, I. kategorie, o velikosti 1 + 3 (65, 30 m2), v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích za podmínky úhrady předplaceného nájemného v plné výši před podpisem nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky a s výší nájemného dle evidenčního listu     (OSM)

1523 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 2, II. kategorie, o velikosti 1 + 2 (51, 30 m2), v budově čp. 144, v ulici náměstí Míru v Domažlicích     (OSM)

1524 - schvaluje vyřazení výpočetní techniky z majetku města v celkové hodnotě 1.252.382,00 Kč, dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1525 - odkládá projednání bodu č. 35 - Herní prvky na příští schůzi rady města     (OSM-MH)

1526 - a) souhlasí s dokončením kronikářského zápisu za rok 2006 PhDr. Věrou Závackou a ukládá OŠKTVV připravit smlouvu na rok 2006
b) doporučuje ZM doplnit plán činnosti výboru kulturního, SPOZ a CR o konzultaci kronikářského zápisu s příslušným kronikářem a podávání návrhů na doplnění     (OŠKTVV)

1527 - souhlasí s pořízením chladícího zařízení z investičního fondu Mateřské školy Domažlice, příspěvková organizace, za cenu 47.000,- Kč     (OŠKTVV)

1528 - ukládá OISPRM zajistit digestoře pro Mateřskou školu Domažlice, příspěvková organizace

1529 - bere na vědomí vyjádření ředitele Ivana Rybára k protokolu o výsledku kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Domažlice, Komenského 17     (OŠKTVV)

1530 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč na činnost Občanskému sdružení Mílaři, Domažlice     (OŠKTVV)

1531 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.400,- Kč na pořádání Krajského kola Svojsíkova závodu v Chrášťanech u Plzně organizaci JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, Domažlice     (OŠKTVV)

1532 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na sportovní akce pro AC Domažlice (Mistrovství Plzeňského kraje v přespolním běhu, Mistrovství Plzeňského kraje dorostu, juniorů a dospělých na dráze, Mistrovství Plzeňského kraje družstev mladšího žactva, Krajské finále Corny – Středoškolácký pohár dorostu, 42.ročník Běhu babylonskými lesy) ve výši 30.400,- Kč     (OŠKTVV)

1533 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na sportovní akce pro TJ Jiskra Domažlice – oddíl basketbalu (Velikonoční turnaj v košíkové, Podzimní turnaj minižáků J.Haase, Vánoční turnaj) ve výši 12.000,- Kč     (OŠKTVV)

1534 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pořádání sportovních soutěží ve výši 8.800,- Kč TJ Jiskra Domažlice – oddíl karate     (OŠKTVV)

1535 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na sportovní akce pro TJ Jiskra Domažlice – oddíl tenisu (Náborový turnaj žactva, Celostátní turnaj dorostenců třídy „B“„O Chodský čakan“, Celostátní turnaj st.žáků třídy „B“ „Memoriál Rudolfa Schafera“, Okresní turnaj rodinných dvojic) ve výši 14.400,- Kč     (OŠKTVV)

1536 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na lyžařské akce pro Sportovní klub Sněhaři Domažlice ve výši 11.200,- Kč     (OŠKTVV)

1537 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na volejbalové turnaje pro rok 2007 ve výši 13.600,- Kč TJ Jiskra Domažlice – oddíl volejbalu a nohejbalu     (OŠKTVV)

1538 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akce pro Český kynologický svaz, Domažlice, ve výši 4.000,- Kč     (OŠKTVV)

1539 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na Mezinárodní florbalový turnaj v Kolíně nad Rýnem ve dnech 1. - 2. 9. 2007 ve výši 5.600,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice – oddíl florbalu    (OŠKTVV)

1540 - bere na vědomí zápis z jednání bytové komise konaného dne 17. 9. 2007

1541 - bere na vědomí návštěvu výstavy Českého svazu PTP ČR se studenty Gymnázia J. Š. Baara Domažlice dne 18. 10. 2007 v Brandýsu nad Labem a souhlasí s úhradou nákladů za autobusovou dopravu u autobusového dopravce TUR BUS Domažlice     (OŠKTVV)

1542 - neschvaluje žádost ředitelky MŠ Domažlice, příspěvková organizace na vyplacení pojistného plnění za poškozený sporák ve výši 69.539,- Kč     (OŠKTVV )

1543 - ukládá DSN s.r.o. provést u jednotlivých bytů kontrolu dokladů, které osvědčují existenci nájemního vztahu, případně předložit evidenci bytů, kde tyto dokumenty chybí
Termín: konec listopadu 2007     (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje


Vytvořeno: 8. 10. 2007
Poslední aktualizace: 8. 10. 2007 00:00
Autor: