Menu
Město Domažlice
Domažlice

Základní škola Domažlice, Komenského 17

adresa:  Komenského 17, 344 31 Domažlice
telefon:  379 420 010
e-mail:  skola@zskom17.cz
www stránky  www.zskom17.cz

Základní škola je příspěvkovou organizací Města Domažlice, samostatným právním subjektem od roku 1994, sdružujícím:

  • základní školu s kapacitou 1050 žáků
  • školní družinu s kapacitou 180 žáků
  • školní jídelnu s kapacitou 2000 jídel

Na škole plní povinnou školní docházku 907 žáků 1. i 2. stupně, průměrná naplněnost tříd se pohybuje okolo 25-26 žáků.

Výuka

 1. stupeň je pětiletý a výuka ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Domažlice, Komenského 17. Rozložením do pěti ročníků je učivo přiměřené věku žáků a vzniká prostor pro procvičování, praktické činnosti a přizpůsobení se schopnostem žáků. Výuka cizího jazyka začíná ve 3. ročníku. Od druhého ročníku si žáci vybírají jeden z povinně volitelných předmětů, které jsou v daném ročníku otevřeny dle zájmu dětí. Žáci si v těchto hodinách prohloubí znalosti a dovednosti zábavnou formou. 

Výuka na 2. stupni probíhá také podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Domažlice, Komenského 17. Od 7. ročníku se naši žáci povinně učí druhému cizímu jazyku. Náš vzdělávací program umožňuje značnou diferenciaci formou volitelných předmětů od 8. ročníku. Volitelné předměty si žáci vybírají podle svého zájmu i nadání, ty jsou poté zařazovány do učebního plánu školy podle možností. 

Škola má 2 učebny s 30 počítačovými pracovišti vybavené kvalitními PC, které pracují v síti MS Windows Server 2003, a tak naši žáci procházejí uceleným kurzem výpočetní techniky od 5. až do 9. ročníku. Kromě toho je výpočetní technika využívána v hodinách k procvičování učiva v různých předmětech, zejména v cizích jazycích. Škola má s výukou výpočetní techniky již mnohaleté zkušenosti, před několika lety získala akreditaci pro školení v této oblasti. Od té doby proškolila více než 250 pedagogů z Domažlic i okolí.

Žákům s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie apod.) je samozřejmě věnována zvýšená péče. V posledních letech se na škole mnoho změnilo v podmínkách pro výuku. Žákům slouží učebna pro hudební a dramatickou výchovu na 1. stupni (s malou divadelní scénou), na 2. stupni pak odborné učebny zeměpisu, fyziky, chemie, přírodopisu, jazykové učebny, nová žákovská kuchyně a učebna ručních prací. Deset učeben na 1. stupni a osm učeben na 2. stupni je vybaveno pro multimediální výuku včetně interaktivních tabulí.

Podzemní tunelem je škola propojena se školní sportovní halou se třemi tělocvičnami, včetně několika venkovních hřišť a běžeckých drah s umělým povrchem a osvětlením. Škola tak má vynikající podmínky pro výuku tělesné výchovy, ale také pro pořádání různých celoškolských akcí.

Školní družina

Provozní doba školní družiny je od 6.30 do 16.30 hodin. Kapacita je 180 žáků v 6 odděleních.

Školní jídelna

Součástí ZŠ školní jídelna. Denně se v ní vaří téměř 2 000 obědů a připravují se dopolední a odpolední svačiny pro naše žáky. Došlo k výraznému zkvalitnění jídla z hlediska používání moderních technologií (konvektomaty), je v provozu i salátový bar, kde si žáci mohou vybrat k jídlu jako přílohu z široké nabídky zeleninových salátů. Jídelna vaří i pro některé domažlické organizace a prostředky z této dopňkové hospodářské činnosti používá zásadně pro zlepšování technické vybavenosti školní jídelny,  nebo školy jako celku. V provozu je systém kreditních karet a čipů, který umožňuje objednávání a výběr ze tří jídel.

Mimoškolní činnost

V průběhu školního roku probíhá na škole velké množství různých celoškolských akcí nebo akcí pro různé věkové skupiny žáků. Mnoho sportovních turnajů, návštěv divadel, koncertů, výstav apod. patří k běžnému životu školy a nelze je ani vyjmenovávat. K organizačně náročným patří každoroční týdenní lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších pro žáky 7. ročníků nebo zájezd do Anglie či Skotska pro žáky, kteří se učí anglicky. Pro žáky učící se německy jsou pořádány  zájezdy do Berlína.

Chcete-li vědět o naší škole ještě více, můžete nás navštívit, či nahlédnout do našich internetových stránek na adrese www.zskom17.cz.

Kde nás najdete

Základní škola sídlí v historických budovách při hlavní domažlické ulici, vedoucí souběžně s náměstím, vedle bývalého domažlického pivovaru a autobusového nádraží.
 
ZŠ Komenského
ZŠ Komenského 17
ZŠ Komenského 17
školní družina
školní družina
školní jídelna
školní jídelna

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)