Obsah

Stránka

Kuželková: Dobrý den, kdy budou prosím zpřístupněny veřejné WC ve městě.Při návštěvě Domažlic není možnost (pokud nechcete obtěžovat místní restaurace), dojít si na veřejné WC-kromě Kauflandu, kde stojí ve frontě čekající na WC. Když nemáte kde zaparkovat, jako po většinu dne, máte prostě smůlu a na WC se nedostanete. Pozn.- to i za komunistů bylo několik veřejných WC pod radnicí. Je to smutné (nebo spíše ke zlosti), když si člověk pak musí zajet např. do nejbližšího lesa. Když přijede autobusem zájezd odjinud - nevím jak to dělají. Spíše k pláči, a to je 21. století. (Vloženo 06.12.2017)

Vážená paní, v současné době je zpracovávána projektová dokumentace na realizaci celkové rekonstrukce veřejných WC v ulici Chodská, jejichž stávající stav je nevyhovující. V budoucnu se též plánuje zřízení nových veřejných WC v budově Chodského hradu, v němž bude vybudováno nové informační středisko (v prostorách bývalé restaurace).  Na otázku, kdy budou tato veřejná WC zpřístupněna, Vám bohužel neumíme odpovědět, v obou případech budou probíhat správní řízení za účelem vydání stavebního povolení (jedná se o objekty na území MPR a nemovitou kulturní památku) a následně bude probíhat veřejná zakázka a samotné stavbení práce. V současné době má město uzavřeny příkazní smlouvy s provozovateli cukrárny Ural, kavárny Caffé Verdi a Restaurace Pod Bránou, na jejichž základě provozovatelé těchto zařízení umožňují návštěvníkům užívání WC, od města za tuto službu získávají finanční odměnu. Využitím této možnosti tyto restaurace určitě "neobtěžujete".  Jako veřejné WC lze využít též toalety v budově radnice na náměstí Míru.

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018
Jan Čula: Dobrý den, bude se město zaobírat dopravní situací na frekventované křižovatce u Svazarmu, tj. ul. E. Krásnohorské/Hruškova/Waldhegerova nebo se čeká, až se někomu něco stane?? Už dávno tam měl být kruhový objezd místo např. kruhového objezdu po hradem! Silnici se již bojí přejít i dospělý člověk, natož samotné dítě! Na celé křižovatce je jeden jediný přechod pro chodce. Od kruhového objezdu od golema dolů jezdí řidiči jako šílení a sotva zabrzdí, když vidí člověka už na přechodu. Když se zas přechází na druhou stranu, z Hruškovy ulice od centra je přes zátočinu také špatně vidět, jestli ze zátočiny vyjíždí auto či ne a do toho neustále hlídat auta od golema. Přes nejširší část vozovky vodí lidé děti do školy nebo do školky do Zahradní ulice, ani ten přechod pro chodce tam není, aby se auta zbrzdila. Ze strany řidiče je to také zajímavé, pokud chci pokračovat dále v jízdě na Kavkaz, musím dát přednost autům jedoucím od kruháče od golema a najet doprostřed křižovatky, abych vůbec něco viděl. Často řidiči také zmatkují, neví kdo má přednost a ze všech stran stojí a čekají. Přes tuto křižovatku chodí také všichni, kdo jdou nebo jedou po cyklostezce. Což jsou především rodiny s dětmi. Když do toho vozí v létě rodiče děti na tenisové kurty (kam je mimochodem zákaz vjezdu), je to ještě zajímavější. (Vloženo 25.01.2018)

Vážený pane, již je vypracována projektová dokumentace na realizaci rekonstrukce stávající průsečné křižovatky těchto pozemních komunikací na křižovatku okružní, stavba je označena jako rekonstrukce křižovatky ulic Elišky Krásnohorské, Waldhegerova a Hruškova v Domažlicích“ . Projektová dokumentace byla vypracována též na základě požadavků Policie ČR. V současné době již bylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o umístění stavby „rekonstrukce křižovatky ulic Elišky Krásnohorské, Waldhegerova a Hruškova v Domažlicích“. Dle aktuálních informací se proti tomuto rozhodnutí odvolal spolek Greenwatch z. s. a uvedenou záležitostí se bude zabývat Krajský úřad Plzeňského kraje v rámci řízení o odvolání. Do doby vydání pravomocného rozhodnutí o povolení provedení stavby nemůže město započít s realizací této investiční akce.

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018
Zbyněk Sladký: Dobrý den, zajímalo by mě, proč je při odbočení z Petrovické ulice směrem do obytné zóny Na Bábě značena jako hlavní ulice následující odbočka do slepé ulice (vlevo), nikoli frekventovaně používané vyústění do ulice U Jezera? Chtěl bych se rovněž zeptat, kdy dojde k propojení mezi Petrovickou ulicí a ulicí Kozinovou, příp. co mu brání a jaké jsou v této věci další kroky? (Vloženo 24.01.2018)

viz odpověď na Váš dotaz ze dne 03.01.2018

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018
Zbyněk Sladký: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdy dojde k přestěhovaní stanice policejních psů? Jejich štěkot je především v nočních hodinách obtěžující. Stejně tak střelba na policejní střelnici. Zajímalo by mě, zda byly tyto vlivy posuzovány a s jakými výsledky při rozhodnutí o zřízení obytné zóny v jejich těsné blízkosti? (Vloženo 24.01.2018)

viz odpověď na Váš dotaz ze dne 03.01.2018

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018
Zbyněk Sladký: Dobrý den, jaké další investice plánuje Město Domažlice v Obytné zóně Na Bábě? Např. zřízení dětského hřiště, obslužnost MHD? (Vloženo 24.01.2018)

viz odpověď na Váš dotaz ze dne 03.01.2018

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018
Petra: Dobrý den, nedávno jsem se přistěhovala do Domažlic, Vodní ulice. Kde najdu svoji volební místnost? Děkuji (Vloženo 26.01.2018)

Dobrý den, 

patříte do volebního okrsku  č. 10 a volební místnost je KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ, Domažlice, ul. B. Němcové 118.

Ing. Hana Vaňková, 26.01.2018
Martin Novák: Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně návrhu změny č.1 územního plánování města Domažlice. V bodě 43 se píše, že nový vlastník (jedná se o stp. 4335, 4336 …) chce změnit podmínky prostorového uspořádání, že to takhle koupil a nevěděl to. Pokud vím, tak stavby postavila stejná osoba, která je stále vlastní. Kdo tedy o změny žádá, že to nevěděl? Pokud tam něco nevyhovuje kolaudaci, tak je to asi postavené načerno a měl by to řešit stavební úřad? Hned vedle je postaven dům (parcelní číslo st. 4367), který spadá do stejného území (zřejmě plochy rekreace), znamená to tedy, že pokud si koupím vedle pozemek, můžu si taky postavit stejně velkou „chalupu“ (cca 100m2) a stavební úřad nebude proti? Nebo se jedná o nějaký podvod? Dále bod 4. Parcelní číslo 2684/2. Město uvažuje o změnu na BI (plochy bydlení v RD). Pozemek by se měl nacházet v ochranném pásmu železnic. Jak je možné, že město o tom vůbec uvažuje. Znamená to, že pokud vlastním stejný pozemek, tak mohu žádat město o změnu? Pokud vím, tak je tu hodně parcel a jejich vlastníci stále nemohou změnit parcelu na stavební (např. viz směr Horšovský Týn parcelní číslo 1042/2, 1018/4 atd.). To samé se týká bodu 7,3,2 atd. Jen se mi nelíbí, že někdo může a někdo ne. Je to o penězích, o známostech? Asi obojí, protože když si v katastru vyjedu vlastníky, tak mi vyskočí známá jména viz parcelní číslo 1045/1 atd. Dále k bodu 15. Dům, parcelní číslo st.2553, byl zkolaudován jako ubytovna pro doktory. V budově bydlí několik lidí cizí národnosti. Vše patří ke zdravotnictví? Majitel tam zřejmě pronajímá byty nelegálně a město to schvaluje. A takhle bych mohl psát dál. (Vloženo 11.01.2018)

Vážený pane Nováku,

v souvislosti s Vaším dotazem nejprve upřesňuji, že se jedná o zadání změny č. 1 Územního plánu Domažlice.

Zadání územního plánu či jeho změny obsahuje vždy hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu či jeho změny. Rovněž v zadání změny č. 1 ÚP Domažlice se uvádí, že důvodem pro pořízení změny č. 1 ÚP Domažlice je prověření návrhů žadatelů na změnu ve využití pozemků, upřesnění formulace podmínek prostorového uspořádání jednotlivých funkčních ploch, tzn. že změna č. 1 posoudí záměry na změnu funkčního využití ploch a upraví podmínky pro jejich využití. V rámci pořizování ÚP či jeho změny se tyto projednávají s dotčenými orgány, krajským úřadem i s veřejností dle podmínek stanovených stavebním zákonem. Stavební zákon stanovuje, kdo může podat návrh na pořízení ÚP či jeho změny a dále je plně v kompetenci zastupitelstva města, zda a jak rozhodne o pořízení ÚP nebo jeho změny ÚP. Zastupitelstvo města nemá pravomoc rozhodovat, které návrhy žadatelů do ÚP či jeho změny chce do pořizování zařadit, nebo naopak které ne. 

V rámci projednání návrhu zadání uplatnily ve stanovených lhůtách dotčené orgány a krajský úřad své  požadavky a každý mohl uplatnit své připomínky. Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání změny.

Zastupitelstvo města má v procesu pořizování územně plánovací dokumentace (územního plánu - ÚP)  tyto zákonné pravomoce: rozhoduje o pořízení územního plánu či jeho změny, určí pověřeného zastupitele, který spolupracuje s pořizovatelem ÚP či jeho změny, schvaluje zadání ÚP či jeho změny, před vydáním ÚP či jeho změny rozhoduje o námitkách uplatněných v procesu pořizování ÚP či jeho změny a vydává ÚP či jeho změnu.

Závěrem již pouze to, že pokud stavebník staví stavbu vyžadující nějaké opatření stavebního úřadu bez tohoto, či postaví stavbu v rozporu s vydaným souhlasem či povolením, postupuje stavební úřad v souladu se stavebním zákonem.


 

 

Sladká, 22.01.2018
Jiří: Dobrý den,v polovině loňského prosince došlo k přeladění vysílače na Čerchově.Bydlíme v městském bytě,od té doby nám nejdou některé programy včetně ČT D a další.Kdy se dočkáme opětovného naladění? Děkuji za odpověd (Vloženo 16.01.2018)

Dobrý den,

jsme si plně vědomi, že přechodem některých TV stanic na DVB-T2 došlo k znemožnění jejich přijímání ze společných televizních antén (ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, Déčko, ČT Art, Kino Svět, Šlágr TV). I přesto stávající nastavení STA umožňuje sledování všech programů ČT (kromě ČT Art a D), Novu, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool, TV Barrandov, Relax, Rebel, Polar TV, Prima Comedy Central, Seznam.cz, JOJ Family, Nova 2, Nova Gold, Nova Action, O2 TV Free, Z24 a Rebel 2.

V současné době je připraveno jednání s vlastníkem, tj s městem Domažlice, o případném rozšíření sledovatelných stanic. Tím by došlo nejenom k obnovení sledování stanic převedených na síť DVB-T2 ale i  k jejich dalšímu rozšíření. Dojde-li k odsouhlasení tohoto kroku, bude realizace probíhat cca v měsíci březnu.

Ing. Miloslav Miller - jednatel DSN spol. s r.o., 18.01.2018
Pavel Novy: Dobrý den, jakým způsobem mohu požádat o voličský průkaz ke druhému kolu prezidentských voleb prostřednictvím datové schránky a jeho zaslání do zahraničí? Stačí napsat žádost ve smyslu "já...žádám o vystaveni voličského průkazu a zaslání na konzulát v...."? Tuto žádost zašlu na Vaší dat. schránku (q25byeg), je to tak? Dekuji (Vloženo 16.01.2018)

Vážený pane Nový,

prostřednictvím datové schránky (kterou máte zřízenou jako fyzická osoba) lze žádat o vydání voličského průkazu pro druhé kolo volby prezidenta republky, žádost musí být doručena nejpozději do 19.01.2018. V žádosti uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a zastupitelský úřad, kde si ve dnech voleb voličský průkaz převezmete.

Dana Weberová, správní odbor, 17.01.2018
martin pour: Dobry den chtel bych neco zjistit o cukrarne p. Solfronka v Domazlicich. Mel ji tam nekdy ve dvacatych letech na namesti.Byl to muj prastrycek.jeste jsem ho zazil.ale to jsem byl jeste maly. Diky Pour (Vloženo 16.01.2018)

Vážený pane, k vašemu dotazu nemáme bližší informace. Pokuste se kontaktovat Muzeum Chodska.

 

Jitka Kalíšková, 17.01.2018

Stránka