Obsah

Stránka

jarda: Dobry den,mohl by mě někdo ujistit, ze neni porusovana bezpecnost na cyklostezce/ hlavne v mistech u tenisovych kurtů/ tím , ze tam neni zadna zabrana pri moznosti padu do Zubriny? Děkuji. (Vloženo 26.03.2018)

Vážený pane, bezpečnost na cyklostezce porušována není a žádná zábrana není zapotřebí.

Ing. Miroslav Mach, 29.03.2018
Vl.Novák: Dobrý den,chci získat informace o tom,jestli Městská policie podniká na soukromém parkovišti u Kauflandu,že nasazuje botičky i tam?Nebylo by už lepší,toto parkoviště osadit parkovacími automaty aby město něco z toho mělo? Nebo nasazovali "botičky jen vyjímečně,při otevření pultového prodeje masa v Kauflandu? (Vloženo 25.03.2018)

Městská policie řeší stání vozidel mimo parkovací místa na komunikacích § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které jsou vytvořeny kolem parkoviště. Na samotném parkovišti městská policie nepodniká vůbec nic. Vlastnická práva k pozemku nejsou v tomto případě důležitá, neboť Pivovarská ulice (komunikace od světelné křižovatky kolem zrekonstruovaného hvozdu pivovaru směrem ke GJŠB) je místní komunikací a ostatní plochy od této komunikace směrem k OD Kaufland, jsou veřejně přístupné účelové komunikace. V obou případech je provoz upraven dopravním značením v souladu se zákonem a platí zde pravidla provozu na pozemních komunikacích. Proto je zde vykonáván dohled a to zejména po soustavných stížnostech občanů na průjezdnost a nehodovost, potíže se zásobováním a s tím souvisejícími žádostmi o dohled od vedení OD Kaufland.

Mgr. Petr Kubal, 26.03.2018
Zbyněk Sladký: Dobrý den, můj dotaz se týká propojení komunikací / ulicí Petrovická a Kozinova a obytné zóny Na Bábě. Pokud se nyní jede z centra města Petrovickou ulici do obytné zóny Na Bábě, při odbočování do ulice U Jezera je značena tato odbočka jako vedlejší ulice, přičemž hlavní ulice je slepá - do leva. To mi připadá - s ohledem na frekvenci využití slepé ulice - nesmyslné. Nebo se plánuje propojení této ulice s Kozinovou? Pokud ano, kdy k němu dojde? Příp. proč k němu ještě nedošlo? Obytná zóna zde vznikla již před řadou let. Jaké jsou další plány s touto obytnou zónou? Od kdy bude např. obsluhována MHD? Byl při jejím plánování posuzován / měřen hluk z policejní střelnice / stanice policejních psů? Neměla tato být přestěhována na jiné místo v ČR? (Vloženo 03.01.2018)

Vážený pane, propojení ulice Kosmonautů na ulici U zimního stadionu patří mezi nově navrhované doplnění sítě obslužných komunikací dle platného územního plánu města. Tomuto návrhu byla přizpůsobena též stavba obslužné komunikace U Jezera, resp. parametry jejího stavebně technického provedení. Pro dokončení propojení ulice Kosmonautů na ulici U zimního stadionu je nutné majetkoprávní vypořádání. Pro umístění a provedení stavby obytné zóny získalo město veškerá potřebná povolení. S dotazy týkajícími se provozu střelnice a stanice psů a jejich využití v budoucnu se obraťte na ministerstvo vnitra, případně na krajské ředitelství policie, město Domažlice není jejich vlastníkem ani provozovatelem. V územním plánu města jsou pozemky nacházející se západně od obytné zóny zahrnuty do rozvojových ploch určených k bydlení v rodinných domech, v budoucnu se počítá s rozšířením obytné zóny. Možnosti prodloužení linek městské hromadné dopravy v této lokalitě jsou zvažovány, konkrétně je uvažováno o umístění zastávky v ulici u zimního stadionu, tedy vybudování nového zálivu pro parkování autobusů v této ulici v souvislosti s plánovou zástavbou na sousedních pozemcích (bývalé stavebnictvi společnosti Stafiko).

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018
Ladislav Vrba: Dobrý den.Jak je možné, že si 80letá důchodkyně musí sama koupit kotel do Vašeho drahého bytu na úkor jídla a ostatních věcí? Jedná se o Helenu Vrbovou, nám.Míru 61, Domažlice. Děkuji za odpověď (Vloženo 16.02.2018)

Vážení,

na základě Vašeho dotazu Vám sdělujeme následující informace:

  1. Na základě předávacího protokolu (z 26.2 1982) je jasné, že v předmětném bytě byl původní způsob vytápění lokální - kamny.

  2. Na základě vyjádření nájemce paní Vrbové byla provedena změna vytápění z lokálního na etážové a to na vlastní náklady nájemce.

  3. Tato změna byla provedena bez souhlasu pronajímatele.

  4. Výměna stávajícího kotle z důvodu špatného technického stavu za nový byla provedena také bez ohlášení a souhlasu pronajímatele a to i bez jakékoli konzultace s námi.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je jasné, že postup zvolený paní Vrbovou nebyl standardní, a tak jsme ani nemohli vědět o potřebě nového kotle. Paní Vrbová, jako majitelka původního kotle, nese po dobu užívání veškeré náklady spojené s údržbou a provozem tohoto zařízení a to včetně revizí topného zařízení a případné výměny.

Pokud by paní Vrbová nahlásila havarijní stav zařízení a potřebu jeho výměny, bylo by postupováno jako u každé jiné žádosti, došlo by k jednání, tzn., stav by byl posouzen, došlo by k narovnání majetkoprávních vztahů a následně k řešení situace. Paní Vrbová zvolila cestu jinou, a to plně z vlastní vůle.

Ing. Miloslav Miller - jednatel DSN spol s.r.o., 01.03.2018
Martin Novák: Dobrý den, zajímalo by mě, zda existuje lhůta, ve které je příslušné oddělení povinno dotaz zodpovědět? Případně zda jej Město nezvažuje zavést? (Vloženo 28.02.2018)

Vážený pane Nováku, město nezvažuje zavést lhůtu pro odpověď na dotazy, ale naopak zvažuje jejich zrušení s ohledem na směrnici EU, která vstoupí v účinnost 25.05.2018 o ochranně osobních údajů a GDPR.

 

Jitka Kalíšková, 01.03.2018
Sazama: Dobry den, chtěl bych se zeptat,kde je možné získat nějaké informace k vyhrazenému placenému parkovacímu místu v ulici 17.listopadu.děkuji (Vloženo 06.02.2018)

Vážený pane,

vyhrazení trvalého parkovacího místa je zvláštním užíváním veřejného prostranství, které je upraveno obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (samosprava/vyhlasky-a-narizeni-mesta/platne/vyhlaska-5-2012-1240cs.html). V této lokalitě se jedná o roční paušální polplatek 10 000 Kč za jedno park. místo. Městský úřad Domažlice - odbor dopravy je věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věci rozhodnutí o užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích. V tomto řízení je pak město Domažlice, jako vlastník pozemku, účastníkem řízení a o souhlasu nebo nesouhlasu s takovýmto užíváním rozhoduje zpravidla rada města.

Dle obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je třeba podat Ohlášení záboru veřejného prostranství (mestsky-urad/formulare/?kateg=11&sort=1&search=) a připojit technický průkaz vozu a situační plánek.

Informace k podání žádosti a zahájení řízení v této věci na MěÚ Domažlice - odbor dopravy obdržíte na tel. čísle 379 719 227.

Eliška Švejnochová, 20.02.2018
Ing. Zdeněk Bělský: Dobrý den. Na základě dědického řízení jsem se stal jedním z majitelů pozemku parc.č. 871/2. Obracím se na Vás z dotazem, jestli je tato část města zahrnuta do územního plánu města Domažlic a jestli je zde možno postavit nemovitost (chatu, rodinný dům)? Děkuji za odpověď. Ing. Zdeněk Bělský (Vloženo 18.02.2018)

Vážený pane Bělský,

dle Územního plánu Domažlice, který nabyl účinnosti 7.11.2016, se pozemek parc.č. 871/2 nachází v nezastavěném území, v plochách s funkčním využitím plochy zemědělské - zahrady a sady (Z-Z) a ve vymezeném územním systému ekologické stability (ÚSES) a to v lokálním biocentru LBC 256 "Pod Velkým Škarmanem". Ve vymezených prvcích ÚSES nelze umístit Váš záměr.

Sladká, 19.02.2018
Radka Pečená: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se uskuteční zápis dětí do mateřské školky. Děkuji za odpověď (Vloženo 07.02.2018)

Vážená paní Pečená,

dle § 34 zákona č. 561/2004 (školský zákon),  se zápis k předškolnímu vzdělávání koná v termínu od 2. května do 16. května. Přesný termín, kdy se budou konat zápisy do mateřských škol v Domažlicích, včetně kritérií a dalších náležitostí, je v současné době v jednání. Po jeho stanovení bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města Domažlice, mateřských škol a Domažlického Zpravodaje.

Hana Vaňková, 15.02.2018
Anděla Růžičková: Před čase jsem zde četla o rodinném domě na Palackého ulici 112, který stále znečišťuje okolí kouřem. Byla jsem i svědkem, že si kouřící dům fotila městská policie. Ovšem k žádné změně zatím nedošlo. Denně hrůza. Jak byla nebo bude věc řešena. (Vloženo 09.02.2018)

Dobrý den.

Odbor životního prostředí odpověděl dne 18.12.2017, že situaci prošetřuje. Při provedené kontrole předložil provozovatel  kotle všechny potřebné doklady, které požaduje zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Tyto doklady byly v souladu s výše uvedeným zákonem. Nebylo zjištěno ani jiné porušení zákona o ochraně ovzduší. Zvýšenou kouřivost pravděpodobně způsobuje starší typ kotle emisní třídy 2, který je však, v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, možné provozovat do 01.09.2022. Obtěžování kouřem by bylo možné řešit pouze soudní cestou za případné porušení § 1013 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož "Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku..."

Bc. Kamil Peterka, 14.02.2018
Bay: Dobrý den. Chtěl bych vědět jaký dopravní status má domažlické náměstí. Není to pěší zóna ani obytná zóna. Pouze omezení rychlosti.Znamená to že chodci mohou přecházet jen v místě přechodu pro chodce? (Vloženo 01.02.2018)

 

K Vašemu dotazu lze uvést následující:

Domažlické náměstí je zcela standardní pozemní komunikace (vozovka, parkovací místa, chodníky, ap.). Chování účastníků provozu (motorových vozidel, chodců, ap.) je kompletně řešeno zákonem o silničním provozu č. 361/2001 Sb. v platném znění (lidově nazývaném "pravidla provozu").

Z hlediska dopravního je celé centrum Domažlic místní úpravou (dopravními značkami) řešeno jako "Zóna s dopravním omezením". Omezení vyplývající z těchto značek má však omezující vliv jen na řidiče vozidel.
 
Chodci se v celém centru (náměstí i ostatní komunikace) musí chovat dle pravidel provozu v celém rozsahu, stejně jako na kterékoliv jiné komunikaci. Tzn. dodržovat ustanovení zákona (pravidel provozu) ve vztahu ke konkrétnímu místu komunikace, zejména ustanovení týkající se přecházení vozovky, přecházení na křižovatkách, přecházení v blízkosti přechodu pro chodce, používání chodníku a další ustanovení pro chůzi (zejm. §53-56 uvedeného zákona).

A pokud jde o dotaz na přechod pro chodce, tak pravidla provozu zní: "Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. "

Hezký den

Jan Koš, 05.02.2018

Stránka