Obsah

Stránka

Martin Novák: Dobrý den, zajímalo by mě, zda existuje lhůta, ve které je příslušné oddělení povinno dotaz zodpovědět? Případně zda jej Město nezvažuje zavést? (Vloženo 28.02.2018)

Vážený pane Nováku, město nezvažuje zavést lhůtu pro odpověď na dotazy, ale naopak zvažuje jejich zrušení s ohledem na směrnici EU, která vstoupí v účinnost 25.05.2018 o ochranně osobních údajů a GDPR.

 

Jitka Kalíšková, 01.03.2018
Sazama: Dobry den, chtěl bych se zeptat,kde je možné získat nějaké informace k vyhrazenému placenému parkovacímu místu v ulici 17.listopadu.děkuji (Vloženo 06.02.2018)

Vážený pane,

vyhrazení trvalého parkovacího místa je zvláštním užíváním veřejného prostranství, které je upraveno obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (samosprava/vyhlasky-a-narizeni-mesta/platne/vyhlaska-5-2012-1240cs.html). V této lokalitě se jedná o roční paušální polplatek 10 000 Kč za jedno park. místo. Městský úřad Domažlice - odbor dopravy je věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věci rozhodnutí o užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích. V tomto řízení je pak město Domažlice, jako vlastník pozemku, účastníkem řízení a o souhlasu nebo nesouhlasu s takovýmto užíváním rozhoduje zpravidla rada města.

Dle obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je třeba podat Ohlášení záboru veřejného prostranství (mestsky-urad/formulare/?kateg=11&sort=1&search=) a připojit technický průkaz vozu a situační plánek.

Informace k podání žádosti a zahájení řízení v této věci na MěÚ Domažlice - odbor dopravy obdržíte na tel. čísle 379 719 227.

Eliška Švejnochová, 20.02.2018
Ing. Zdeněk Bělský: Dobrý den. Na základě dědického řízení jsem se stal jedním z majitelů pozemku parc.č. 871/2. Obracím se na Vás z dotazem, jestli je tato část města zahrnuta do územního plánu města Domažlic a jestli je zde možno postavit nemovitost (chatu, rodinný dům)? Děkuji za odpověď. Ing. Zdeněk Bělský (Vloženo 18.02.2018)

Vážený pane Bělský,

dle Územního plánu Domažlice, který nabyl účinnosti 7.11.2016, se pozemek parc.č. 871/2 nachází v nezastavěném území, v plochách s funkčním využitím plochy zemědělské - zahrady a sady (Z-Z) a ve vymezeném územním systému ekologické stability (ÚSES) a to v lokálním biocentru LBC 256 "Pod Velkým Škarmanem". Ve vymezených prvcích ÚSES nelze umístit Váš záměr.

Sladká, 19.02.2018
Radka Pečená: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se uskuteční zápis dětí do mateřské školky. Děkuji za odpověď (Vloženo 07.02.2018)

Vážená paní Pečená,

dle § 34 zákona č. 561/2004 (školský zákon),  se zápis k předškolnímu vzdělávání koná v termínu od 2. května do 16. května. Přesný termín, kdy se budou konat zápisy do mateřských škol v Domažlicích, včetně kritérií a dalších náležitostí, je v současné době v jednání. Po jeho stanovení bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města Domažlice, mateřských škol a Domažlického Zpravodaje.

Hana Vaňková, 15.02.2018
Anděla Růžičková: Před čase jsem zde četla o rodinném domě na Palackého ulici 112, který stále znečišťuje okolí kouřem. Byla jsem i svědkem, že si kouřící dům fotila městská policie. Ovšem k žádné změně zatím nedošlo. Denně hrůza. Jak byla nebo bude věc řešena. (Vloženo 09.02.2018)

Dobrý den.

Odbor životního prostředí odpověděl dne 18.12.2017, že situaci prošetřuje. Při provedené kontrole předložil provozovatel  kotle všechny potřebné doklady, které požaduje zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Tyto doklady byly v souladu s výše uvedeným zákonem. Nebylo zjištěno ani jiné porušení zákona o ochraně ovzduší. Zvýšenou kouřivost pravděpodobně způsobuje starší typ kotle emisní třídy 2, který je však, v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, možné provozovat do 01.09.2022. Obtěžování kouřem by bylo možné řešit pouze soudní cestou za případné porušení § 1013 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož "Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku..."

Bc. Kamil Peterka, 14.02.2018
Bay: Dobrý den. Chtěl bych vědět jaký dopravní status má domažlické náměstí. Není to pěší zóna ani obytná zóna. Pouze omezení rychlosti.Znamená to že chodci mohou přecházet jen v místě přechodu pro chodce? (Vloženo 01.02.2018)

 

K Vašemu dotazu lze uvést následující:

Domažlické náměstí je zcela standardní pozemní komunikace (vozovka, parkovací místa, chodníky, ap.). Chování účastníků provozu (motorových vozidel, chodců, ap.) je kompletně řešeno zákonem o silničním provozu č. 361/2001 Sb. v platném znění (lidově nazývaném "pravidla provozu").

Z hlediska dopravního je celé centrum Domažlic místní úpravou (dopravními značkami) řešeno jako "Zóna s dopravním omezením". Omezení vyplývající z těchto značek má však omezující vliv jen na řidiče vozidel.
 
Chodci se v celém centru (náměstí i ostatní komunikace) musí chovat dle pravidel provozu v celém rozsahu, stejně jako na kterékoliv jiné komunikaci. Tzn. dodržovat ustanovení zákona (pravidel provozu) ve vztahu ke konkrétnímu místu komunikace, zejména ustanovení týkající se přecházení vozovky, přecházení na křižovatkách, přecházení v blízkosti přechodu pro chodce, používání chodníku a další ustanovení pro chůzi (zejm. §53-56 uvedeného zákona).

A pokud jde o dotaz na přechod pro chodce, tak pravidla provozu zní: "Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. "

Hezký den

Jan Koš, 05.02.2018
Kuželková: Dobrý den, kdy budou prosím zpřístupněny veřejné WC ve městě.Při návštěvě Domažlic není možnost (pokud nechcete obtěžovat místní restaurace), dojít si na veřejné WC-kromě Kauflandu, kde stojí ve frontě čekající na WC. Když nemáte kde zaparkovat, jako po většinu dne, máte prostě smůlu a na WC se nedostanete. Pozn.- to i za komunistů bylo několik veřejných WC pod radnicí. Je to smutné (nebo spíše ke zlosti), když si člověk pak musí zajet např. do nejbližšího lesa. Když přijede autobusem zájezd odjinud - nevím jak to dělají. Spíše k pláči, a to je 21. století. (Vloženo 06.12.2017)

Vážená paní, v současné době je zpracovávána projektová dokumentace na realizaci celkové rekonstrukce veřejných WC v ulici Chodská, jejichž stávající stav je nevyhovující. V budoucnu se též plánuje zřízení nových veřejných WC v budově Chodského hradu, v němž bude vybudováno nové informační středisko (v prostorách bývalé restaurace).  Na otázku, kdy budou tato veřejná WC zpřístupněna, Vám bohužel neumíme odpovědět, v obou případech budou probíhat správní řízení za účelem vydání stavebního povolení (jedná se o objekty na území MPR a nemovitou kulturní památku) a následně bude probíhat veřejná zakázka a samotné stavbení práce. V současné době má město uzavřeny příkazní smlouvy s provozovateli cukrárny Ural, kavárny Caffé Verdi a Restaurace Pod Bránou, na jejichž základě provozovatelé těchto zařízení umožňují návštěvníkům užívání WC, od města za tuto službu získávají finanční odměnu. Využitím této možnosti tyto restaurace určitě "neobtěžujete".  Jako veřejné WC lze využít též toalety v budově radnice na náměstí Míru.

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018
Jan Čula: Dobrý den, bude se město zaobírat dopravní situací na frekventované křižovatce u Svazarmu, tj. ul. E. Krásnohorské/Hruškova/Waldhegerova nebo se čeká, až se někomu něco stane?? Už dávno tam měl být kruhový objezd místo např. kruhového objezdu po hradem! Silnici se již bojí přejít i dospělý člověk, natož samotné dítě! Na celé křižovatce je jeden jediný přechod pro chodce. Od kruhového objezdu od golema dolů jezdí řidiči jako šílení a sotva zabrzdí, když vidí člověka už na přechodu. Když se zas přechází na druhou stranu, z Hruškovy ulice od centra je přes zátočinu také špatně vidět, jestli ze zátočiny vyjíždí auto či ne a do toho neustále hlídat auta od golema. Přes nejširší část vozovky vodí lidé děti do školy nebo do školky do Zahradní ulice, ani ten přechod pro chodce tam není, aby se auta zbrzdila. Ze strany řidiče je to také zajímavé, pokud chci pokračovat dále v jízdě na Kavkaz, musím dát přednost autům jedoucím od kruháče od golema a najet doprostřed křižovatky, abych vůbec něco viděl. Často řidiči také zmatkují, neví kdo má přednost a ze všech stran stojí a čekají. Přes tuto křižovatku chodí také všichni, kdo jdou nebo jedou po cyklostezce. Což jsou především rodiny s dětmi. Když do toho vozí v létě rodiče děti na tenisové kurty (kam je mimochodem zákaz vjezdu), je to ještě zajímavější. (Vloženo 25.01.2018)

Vážený pane, již je vypracována projektová dokumentace na realizaci rekonstrukce stávající průsečné křižovatky těchto pozemních komunikací na křižovatku okružní, stavba je označena jako rekonstrukce křižovatky ulic Elišky Krásnohorské, Waldhegerova a Hruškova v Domažlicích“ . Projektová dokumentace byla vypracována též na základě požadavků Policie ČR. V současné době již bylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o umístění stavby „rekonstrukce křižovatky ulic Elišky Krásnohorské, Waldhegerova a Hruškova v Domažlicích“. Dle aktuálních informací se proti tomuto rozhodnutí odvolal spolek Greenwatch z. s. a uvedenou záležitostí se bude zabývat Krajský úřad Plzeňského kraje v rámci řízení o odvolání. Do doby vydání pravomocného rozhodnutí o povolení provedení stavby nemůže město započít s realizací této investiční akce.

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018
Zbyněk Sladký: Dobrý den, zajímalo by mě, proč je při odbočení z Petrovické ulice směrem do obytné zóny Na Bábě značena jako hlavní ulice následující odbočka do slepé ulice (vlevo), nikoli frekventovaně používané vyústění do ulice U Jezera? Chtěl bych se rovněž zeptat, kdy dojde k propojení mezi Petrovickou ulicí a ulicí Kozinovou, příp. co mu brání a jaké jsou v této věci další kroky? (Vloženo 24.01.2018)

viz odpověď na Váš dotaz ze dne 03.01.2018

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018
Zbyněk Sladký: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdy dojde k přestěhovaní stanice policejních psů? Jejich štěkot je především v nočních hodinách obtěžující. Stejně tak střelba na policejní střelnici. Zajímalo by mě, zda byly tyto vlivy posuzovány a s jakými výsledky při rozhodnutí o zřízení obytné zóny v jejich těsné blízkosti? (Vloženo 24.01.2018)

viz odpověď na Váš dotaz ze dne 03.01.2018

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018

Stránka