Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Příloha č. 2/2 organizačního řádu

 

I. Postavení a funkce odboru

 

Na základě § 102 odst. 2 písmena f) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích zřídila rada města Domažlice odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVZ) jako svůj výkonný orgán.

OSVZ zajišťuje svůj výkon v rámci přenesené i samostatné působnosti.

Odbor se dělí na úseky:

A) sociálně-právní ochrana dětí,

B) sociální péče,

C) zdravotnictví, který se řídí z. č. 167/1998 Sb. a vyhláškou MZ ČR 54/2008 Sb. 

Pracovníci odboru jsou garanty sociální práce, kteří se zaměřují především na: terénní činnost, sociální péči, sociální pomoc, sociální práci formou kontroly, na zprostředkování, využívání sociálních služeb podle potřeb občanů, protidrogovou prevenci, sociálně-právní ochranu dětí, atd.

Jednotlivé oblasti aktivit OSVZ probíhají v souladu s Ústavou, Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, Deklarací práv dítěte, s Úmluvou o osvojení, s Evropskou úmluvou        o výkonu práv dětí,  s Úmluvou o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí,            s mezinárodními smlouvami např. Smlouvou mezi Ukrajinou a ČR, s Úmluvou o styku s dětmi,      s  novým občanským zákoníkem, se zákonem o zvláštních řízeních soudních, občanským soudním řádem, s trestním zákoníkem, trestním řádem, se zákonem o přestupcích, zákonem o soudnictví ve věcech mládeže, zákonem o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, se zákonem o sociálních službách, o zdravotních službách, se zákonem o existenčním minimu, o hmotné nouzi, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, se správním řádem, se zákonem o ochraně osobních údajů, aj. Závaznými jsou dále zásady sociální práce, Etický kodex sociálního pracovníka ČR.

Sociální pracovníci jsou výše uvedenými právními předpisy vázáni. 

 

II. Hlavní úkoly odboru

 

A) Úsek sociálně právní ochrany dětí a sociální prevence

Mezi zvláštní právní předpisy, které stvrzují sociálně-právní ochranu dětí jako odvětví veřejného práva patří z. č. 359/99 Sb., v platném znění o sociálně-právní ochraně dětí, kterým se pracovníci OSVZ při svém výkonu státní správy řídí.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je především zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí vykonává činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „ SPOD“), náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“) a sociální kurately pro děti a mládež (dále jen „sociální kuratela“).

SPOD se zaměřuje na: 

1) děti, které nemohou zastupovat jejich rodiče, tj. vždy se účastní soudních jednání v záležitostech nezletilých dětí v postavení kolizního opatrovníka = účastníka řízení, poručníka dítěte,

2) děti, kterým je zapotřebí zajistit lepší podmínky pro jejich zdravý vývoj, tj. OSPOD spolupracuje s jinými státními orgány a institucemi, orgány obcí, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřadem práce a charitativními a jinými organizacemi, 

3) děti, u kterých je ohrožena jejich řádná péče o ně, proto OSPOD provádí sociální šetření v bydlišti, ve škole, na pracovišti dítěte a v jiném prostředí, ve kterém se dítě zdržuje, získává informace o dítěti a jeho rodině, účastní se výchovných komisí na školách,

4) děti, u kterých je zapotřebí přijetí opatření, která by minimalizovala rizika dalšího ohrožení dětí. OSPOD se kompetentně vyjadřuje na základě požadavků soudu a jiných státních institucí, podává zprávy o výchovných poměrech nezletilých, navrhuje v rámci soudních řízení opatření ve věcech jejich další výchovy, 

5) děti, u kterých je zapotřebí okamžitě činit opatření pro jejich ochranu života a zdraví. OSPOD podává návrhy na vydání předběžného opatření dle § 452 zákona č. 292/2013 Sb. , o zvláštních řízeních soudních, jestliže se dítě ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče, nebo je-li jeho život, normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen,  

6) děti, u kterých již probíhá jejich pobyt mimo biologickou rodinu, tj. OSPOD podává návrhy k soudu na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, podává návrhy na nařízení jiného výchovného opatření, účastní se jednání v těchto věcech, 

7) děti, které pobývají ve své rodině poté, kdy soud rozhodl o nařízení výchovného opatření, proto OSPOD na základě žádosti soudu i dle vlastního zvážení podává zprávy o dítěti, nad jehož výchovou byl stanoven soudní dohled, 

8) děti, o které pečují rodiče jejichž kompetence byly OSPOD vyhodnoceny jako nedostatečné, a kdy následně  OSPOD vyhotovuje a podává návrhy k soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti, 

9) děti, které mají právo na to, znát své rodiče. Proto OSPOD podává návrhy na zahájení soudního řízení ve věci určení otcovství k dítěti, 

10) děti, které se cestou výkonu soudního rozhodnutí odejímají z péče rodiče, kdy OSPOD  poskytuje součinnost soudu při výkonu soudního rozhodnutí ( o předběžném opatření, aj.),

11) děti, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku, kdy OSPOD činí opatření na ochranu dítěte. OSPOD zajišťuje a zprostředkovává převzetí dítěte navráceného i nedoprovázeného z ciziny zastupitelským orgánem ČR na jeho území.

12) děti, které byly umístěny do zařízení pro výkon ústavní výchovy, a  nejméně jednou za 3 měsíce plní OSPOD svou zákonnou povinnost a navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou v zařízení.

13) děti, které odchází na pobyt mimo ústavní zařízení (§30 z.č. 359/99 Sb.), kdy OSPOD zasílá ústavnímu zařízení písemné vyjádření k povolení pobytu dítěte u rodičů nebo jiných fyzických osob, 

14) děti, které pobývají v zařízení, v péči pověřených osob, kdy OSPOD spolupracuje na zlepšení podmínek v rodinách s cílem umožnit dětem návrat z ústavního zařízení do rodiny. Zákonná povinnost OSPOD je  navštěvovat nejméně jednou za 3 měsíce rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova.

SPOD naplňuje opatření sociálně-právní ochrany:

- poskytováním sociálně právního poradenství dětem a rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a aktuálních krizových situací, zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných zařízení, 

- zajišťováním součinnosti na základě dožádání: jiných městských úřadů, školských zařízení, zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, policie, neziskových organizací, krajského úřadu, MPSV, Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Brno, aj.

- prováděním sociálních depistáží, tj. terénní sociální prací, šetřením, kdy zjišťuje skutečnosti na místě, kde se děti zdržují, pořizuje záznamy z jednání s dětmi, rodiči, příp. je oprávněn pořizovat fotodokumentaci, videonahrávky. Jedná se o odborné podklady – anamnestické údaje pro řádné vyhotovení následné diagnozy dítěte, rodiny,

- poskytováním poradenství rodičům, kteří se ocitli v postavení zadržených, obviněných, obžalovaných, odsouzených osob,

- spolupracováním a  zajišťováním sociálních služeb pro rodinu s nezaopatřenými dětmi v rámci SPOD s nestátními, neziskovými a církevními organizacemi – sanace rodiny,

- zastupováním nezletilých dětí v jejich postavení poškozeného v trestním řízení (pokud byly přítomny domácímu násilí, trestné činnosti, aj.)

- zpracováváním vyhodnocení potřeb dítěte a rodiny a následně vyhotovováním individuálního plánu ochrany dítěte (povinnost plynoucí z § 10 odst. 5 z. č. 359/99 Sb.), který je pro spolupracující osoby (neziskové organizace, doprovázející organizace, aj.) závazný,

- pořádáním  případových konferencí, účastněním se případových konferencí (efektivní nástroj sociální práce)

- přijímáním podnětů a oznámení od státních orgánů, pověřených osob, škol, školských zařízení, poskytovatelů zdravotních služeb, fyzických osob, se kterými dále pracuje.

Orgán SPOD dále:

 • vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí, podle Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013,
 • vyhotovuje roční statistické výkazy,
 •  zajišťuje svůj výkon v rámci ORP nepřetržitě v rámci nařízené pohotovosti,
 • aktivní účastí se podílí na výkonu rozhodnutí vedeném soudním vykonavatelem při umisťování dětí do zařízení, na základě rozhodnutí soudu, zajišťuje umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • spolupracuje se soudem v roli opatrovníka, poručníka nezletilých dětí v konkrétních řízeních a dále jako spolupracující orgán, který kontroluje opatření uložená rodinám soudním rozhodnutím, kdy OSPOD rodiny navštěvuje a průběžně soud informuje, jak jsou rozhodnutí soudu účelná, příp. OSPOD navrhuje změny – jsou-li aktuální rozhodnutí neúčelná, případně zrušení – jsou-li opatření soudu nadbytečná,
 • využívá správní řád v souladu se z. č.  359/99 Sb. ,v případech, kdy OSPOD ukládá rodičům povinnost využít poradenské zařízení (§12 z. č. 359/99), ukládá výchovné opatření (§13 z. č. 359/99) – napomenutí, dohled, výchovné omezení, využití odborné poradenské pomoci, a kdy OSPOD odmítá rodiči možnost nahlédnutí do spisové dokumentace (§55 z. č. 359/99 Sb.),
 • zajišťuje z pozice tajemníka komise sociálně-právní ochrany dětí  podklady pro jednání komise (§ 38 z.č. 359/99 Sb.).

OSPOD zajišťuje výkon SPO i u dětí, které nemají v našem ORP trvalý pobyt. Pracovnice SPOD se účastní výslechů na policii, konají aktivní kroky k zajištění bezpečí a ochrany oprávněných zájmů dětí na základě učinění oznámení na zdejším úseku SPOD, na základě dožádání příslušného úřadu o zástup v konkrétní věci (u zdejšího soudu, na policii, apod.).

Při poskytování sociálně-právní ochrany se SPOD řídí standardy kvality dle § 58b odst. 3 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jejichž aktualizace musí průběžně reagovat na skutečnou situaci, potřebu pracovníků a klientů v rámci ORP Domažlice.

Náhradní rodinná péče (dále jen NRP)

NRP je odborná a specializovaná agenda sociálně-právní ochrany dětí, která vykonává kromě činností uvedených pod písmenem A) ještě tyto :

1) zajišťuje agendy náhradní rodinné péče – pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, osvojení, poručenství, svěření do výchovy jiné osoby než rodiče odpovědné za výchovu dítěte,

2) spolupůsobí s MPSV ČR, ÚMPOD Brno, krajskými úřady, doprovázejícími organizacemi a ostatními ORP při zajišťování náhradní rodinné péče,

3) vykonává funkci veřejného poručníka dítěte (§ 929 NOZ), příp. poručníka  jmenovaného soudem (§ 930 NOZ) v zákonem stanovených případech,

4) zajišťuje zákonem (§19a z.č. 359/99 Sb.) vymezené činnosti v procesu zprostředkování NRP,

5)  podává podnět k soudu na vydání rozhodnutí o splnění podmínek nezájmu rodičů o dítě, návrh na pozastavení či zbavení rodičovské odpovědnosti, návrh na rozhodnutí soudu, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení, 

6) sleduje včasné uzavření (§47b z.č. 359/99 Sb.) a následné dodržování uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi poručníky, pěstouny a neziskovými organizacemi,

7) navrhuje soudu vydání předběžného opatření na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu (§452 odst.2 zákona o zvláštních řízeních soudních),

8) vede základní a pomocnou evidenci péče o rodinu a děti (vedení spisů OM, NOM, rejstříků, pomocných rejstříků a spisů pečujících osob – podle Instrukce o vedení spisové dokumentace Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013),

9) ve správním řízení rozhoduje o zamítnutí žádosti, o zařazení žadatelů do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče dle § 21 odst.3 zákona 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně .

Sociální kuratela pro děti a mládež (dále jan kuratela)

Kuratela je odborná a specializovaná agenda na úseku péče o rodinu a děti (§ 32 odst. 4 z.č. 359/99 Sb.), která vykonává kromě činností uvedených pod písmenem A) ještě tyto:

1) Zaměřuje se na nezletilé děti do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného, na mládež (15-18 let), u níž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo která se dopustila přestupku,  nebo u dětí 0-18 let existuje podezření ze spáchání trestné činnosti,

2) řeší nezletilé děti a mladistvé s poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus) nebo s opakovanými poruchami chování, 

3) účastní se úkonů orgánů činných v trestním řízení, které se konají ve věci nezletilých dětí a mladistvých (výslechy, seznámení se spisem, účast u hlavního líčení a veřejného zasedání), 

4) účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, 

5) spolupracuje se zařízeními pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody – nejméně jednou za 3 měsíce navštíví dítě, které je ve výkonu vazby nebo VTOS, 

6) pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy a mladistvým, kteří byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, aby se vhodným způsobem začlenili do společnosti,

7) podává podněty k zahájení trestního stíhání rodičů nebo osob odpovědných za výchovu dítěte při podezření ze spáchání trestného činu.

 B) Úsek sociální péče

Cílem sociální práce na tomto úseku je zajišťovat pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám již  žijícím na okraji společnosti, seniorům, zdravotně postiženým občanům.

Sociální pracovníci působí na klienta svými odbornými znalostmi a  dovednostmi tak, aby se jeho nepřijatelné chování stalo pro společnost přijatelným. Sociální práci vykonávají prostřednictvím přímého kontaktu s osobou či skupinou osob mimo jiné i v jejich přirozeném prostředí. Cílem intervence je určit diagnózu a poté zvolit adekvátní sociální terapii. Významná je spolupráce sociálních pracovníků s jinými zdravotnickými organizacemi, neziskovými organizacemi.

Zvláštním právním předpisem, který upravuje sociální práci v rámci působnosti samostatné a přenesené je zákon č. 108/2006 Sb.,  o sociálních službách, v platném znění, který doplňuje prováděcí vyhláška 505/2006 Sb.

Sociální péče je poskytována rodinám s dětmi, osobám ohroženým sociálním vyloučením, zdravotně postiženým nebo duševně nemocným, osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby, osobám s různým stupněm omezení svéprávnosti, osobám ohroženým rizikovým způsobem života, osobám, které ztratily přístřeší nebo se nachází v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy, obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí, imigrantům.

Konkrétní činnost sociálního pracovníka na tomto úseku:

 1. Provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce obecního úřadu – dle § 92 písm. b) a d) a § 93 písm. c) z. č. 108//2006 Sb. v platném znění, jsou oprávněni vstupovat do obydlí, kde se nachází osoba v nepříznivé sociální situaci, příp. je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu sociálního vyloučení již nachází.
 2. Pomocí depistáže cíleně vyhledává a navazuje kontakt s potencionálním klientem v jejich přirozeném prostředí.
 3. Provádí posouzení životní situace klienta, mimo jiné i v souvislosti s ustanovením § 64 odst. 3, § 65 z. č. 111/2006 o hmotné nouzi v rámci spolupráce s úřadem práce (včetně přímé práce zaměřené na změnu situace klienta).
 4. Pomáhá klientovi s formulací zakázky, s pojmenováním problému klienta a příčiny jeho obtížné životní situace a s tvorbou individuálního plánu klienta, jeho realizací a vyhodnocením.
 5. Ve své práci uplatňuje metody sociální práce. Při řešení složitého problému organizuje případovou, rodinnou konferenci, tj. setkání rodinných příslušníků, příp. odborníků – multidisciplinárního týmu, za účelem poskytnutí pomoci klientovi při hledání vhodného řešení jeho situace.
 6. Spolupracuje se státními institucemi ( PČR, soudy, zdravotními pojišťovnami, OSSZ aj.) a s  navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta (tj. s úřady práce, probační mediační službou,  zdravotnickými zařízením, zařízeními sociální péče, či jinými orgány státní správy, neziskovými organizacemi apod.).
 7. Působí na využití dostupných preventivních aktivit klientem tak, aby  se předešlo vzniku nepříznivých životních situací.
 8. Poskytuje sociální poradenství.
 9. Zpracovává Standardizovaný záznam sociálního pracovníka v elektronické aplikaci JIS, kdy jsou údaje zpřístupněny krajskému úřadu, úřadu práce, obecním úřadům pověřeným a s rozšířenou působností. Jedná se o plnění zákonné povinnosti. 
 10. Vede spisovou dokumentaci a zpracovává údaje pro souhrnné statistiky.
 11. Spolupracuje s odborem správy majetku, se správním odborem a dalšími odbory MěÚ Domažlice a s dalšími městskými úřady především v rámci ORP.
 12. Ve správním řízení rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu podle příslušného právního předpisu – v rámci přenesené působnosti.
 13. Vydává a eviduje vydané parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením – v rámci přenesené působnosti.
 14. Na základě žádosti zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu (§ 92 písm. c) z. č. 108/2006 Sb.), zjišťuje sociální pracovník, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává dále možnost jejich poskytnutí, v případě, že nelze služby sociální péče osobě potřebné poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnosti zdravotnickému zařízení, kde je osoba umístěna.
 15. Sociální pracovník zprostředkovává zastoupení osoby, která není schopna sama jednat a nemá jmenovaného zákonného zástupce (opatrovníka) při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby ( podle § 91 odst. 6 z. č. 108/2006 Sb.), kdy zástupcem osoby je obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu se nachází dotyčná osoba či zařízení poskytující sociální služby.
 16. Sociální pracovník zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu.
 17. Vytváří podklady pro tvorbu koncepčních, metodických a analytických materiálů v oblasti rozvoje sociálních služeb a sociální pomoci na území obce, obce s rozšířenou působností, koordinuje rozvoj sociálních služeb s ohledem na svou osobní znalost potřeb místních občanů (komunitní plánování).
 18.  Spolupracuje při provádění a vyhodnocování sociálních průzkumů. 

Související činnosti na tomto úseku:

Romský poradce - zajišťuje komunikaci a další vztahy romských komunit na území regionu s orgány správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi, navrhuje příslušná opatření směřující ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb obcí,  provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řeší zásadní problémy romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální apod.

Kurátor pro dospělé

 • zajišťuje odbornou pomoc formou sociálního poradenství a terénní sociální práce, včetně depistáže, zejména občanům propuštěným z výkonu vazby, přicházejícím z výkonu trestu odnětí svobody, proti nimž je vedeno trestní řízení, závislým na alkoholu a jiných toxikomániích, žijícím nedůstojným způsobem života, propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy či ochranné výchovy po dovršení zletilosti,
 • navrhuje poskytování peněžitých a věcných dávek, vede evidenci vyplacených dávek,
 • zpracovává sociální anamnézu a plán výchovného působení u občanů společensky nepřizpůsobených, ve spolupráci s úřadem práce vyhledává pro tyto občany pracovní uplatnění,
 • provádí návštěvy odsouzených a obviněných v zařízeních pro výkon vazby a  ve výkonu trestu odnětí svobody,
 • spolupracuje s pracovišti  odboru a dále se soudy, probační mediační službou, okresním státním zastupitelstvím, policií, neziskovými organizacemi atp.,
 • vede prvotní statistické výkazy a vyhotovuje roční výkazy.

Protidrogový koordinátor -  se podílí na realizaci protidrogové politiky na území ORP, za tím účelem spolupracuje se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky, organizuje a koordinuje preventivní protidrogové akce na území ORP, provádí odborné práce související s prevencí drogových závislostí.

 Veřejný opatrovník:

- vyhledává osoby s omezením svéprávnosti v jejich přirozeném prostředí – depistáž, a osoby vhodné pro pověření činnosti opatrovníka, provádí sociální šetření u těchto osob,

- podává u příslušného soudu podnět k zahájení řízení o omezení svéprávnosti,

- zpracovává a předkládá zprávy o výkonu opatrovnictví a hospodaření s finančními prostředky opatrovance soudu, i zprávy o výkonu opatrovnictví blízkými osobami ostatních opatrovanců,

- spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klientů (orgány veřejné správy, neziskovými organizacemi, lékaři či jinými odborníky atd.), zajišťuje vhodné ubytování, dojednává a uzavírá smlouvy o poskytování sociálních služeb,

- vykonává specifické činnosti s osobami omezenými ve svéprávnosti, u kterých je město Domažlice ustanoveno opatrovníkem - spravuje finanční prostředky a nemovitý majetek klienta, pravidelně vydává poukaz opatrovanci na finanční částku dle  rozsudku soudu a s přihlédnutím k jeho schopnostem, zastupuje opatrovance při úředních jednáních (v rámci dědického řízení, před soudy, policií), při jednání s jinými organizacemi (bytovým družstvem, elektrárnou, pojišťovnou aj.),

- zajišťuje vhodné ubytování odpovídající zdravotnímu stavu opatrovance,

- dojednává a uzavírá smlouvy o poskytování sociálních služeb, pracovní smlouvy apod.,

- zajišťuje uspokojivý zdravotní stav opatrovance,

- v případě umístění opatrovance v zařízení sociálních služeb eviduje a koordinuje hospodaření s finančními prostředky opatrovance.

 C) Úsek zdravotnictví

1) zabezpečuje objednávku, distribuci a přesnou evidenci receptů a žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I. a psychotropní látky skupiny II.,
2) na základě objednávky zabezpečuje vytištění potřebného množství tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem (dle zákona č.167/1998 Sb.,o návykových látkách, a dle vyhlášky MZ ČR č. 54/2008 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů),
3) zajišťuje výdej tiskopisů pouze oprávněným úředním osobám (lékařům), a to za stanovenou částku a proti podpisu,
4) neplatné tiskopisy bere zpět do evidence a za účasti lékaře je likviduje, o likvidaci sepisuje protokol.

 

III. Ostatní úkoly odboru

Komunitní plánování sociálních služeb:

Jedná se o proces plánování rozvoje sociálních služeb v našem regionu metodou komunitního plánování, kdy pracovníci OSVZ spolupracují na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb podle skutečné potřeby obyvatel regionu. Pracovníci OSVZ navrhují, spoluvytváří a aktualizují přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, s těmito poskytovateli následně spolupracují.

 1. Zajišťovat podklady pro sestavování rozpočtu odboru ve spolupráci s FO, zabezpečovat jeho plnění, zpracovávat výkazy o čerpání a navrhovat případné provedení rozpočtových změn v běžném roce,
 2. zpracovávat roční výkazy,
 3. zpracovávat materiály informující Radu a Zastupitelstvo města Domažlic o realizaci projektu komunitního plánování a dále průběžně plnit požadavky týmu komunitního plánování,
 4. kontrolovat správnost čerpání a vyúčtování poskytovaných účelových dotací, mimo jiné i ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje,
 5. poskytovat součinnost nadřízeným orgánům ve věci prováděných kontrol plnění povinností na všech úsecích sociálního odboru,
 6. rozhodovat o stanovení úhrady za stravu a za péči, je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření,
 7. zabezpečovat inventarizaci dle příkazu rady města a pokynu tajemníka MěÚ,
 8. zpracovávat podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti,
 9. spolupracovat při výkonu své práce s ostatními odbory MěÚ,
 10. plnit ostatní úkoly uložené starostou, místostarosty města a tajemníkem MěÚ v rámci působnosti OSVZ,
 11. zabezpečovat skartační řízení a respektovat předpisy pro archivnictví písemností v souladu se spisovým a skartačním řádem MěÚ v Domažlicích a programovým vybavením,
 12. dodržovat pracovní povinnosti dané zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
 13. zajišťovat řádný provoz a zastupitelnost pracovníků na pracovišti,
 14. dbát na dodržování povinnosti průběžného vzdělávání, principu profesionálního přístupu,
 15. respektovat a dbát na dodržování platných směrnic a nařízení vydaných městem Domažlice (např. řídit se pravidly pro používání služebních vozidel, služebních telefonů, ostatního vybavení k pracovnímu účelu aj.),
 16. zpracovávat poštu v elektronickém systému Vera – Spisová služba,
 17. na základě písemné žádosti odboru správy majetku se vyjadřovat k přidělení bezbariérového bytu v majetku města Domažlice – provádět sociální šetření, rozhovor s žadatelem, posuzovat aktuální životní situaci,
 18.  provádět sociální šetření dle evidence uchazečů o byt v DPS v majetku města Domažlice, komunikovat s žadateli, vyhodnocovat naléhavost umístění do DPS dle aktuální sociální a zdravotní situace žadatelů, navrhovat bytové komisi, potažmo radě města, nejpotřebnějšího žadatele a jeho náhradníka na umístění do bytu v DPS dle platných zásad pro přidělování bytů.
 19. zastupovat město Domažlice v roli procesního opatrovníka v soudních řízeních ve věci svéprávnosti člověka
 20. zastupovat město Domažlice jako přibraný účastník řízení v soudních řízeních týkajících se svéprávnosti člověka, v řízeních o určení a popření rodičovství
 21. zastupovat město Domažlice v roli procesního opatrovníka ve správních řízeních v působnosti

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)