Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor dopravy

Příloha č. 2/1 organizačního řádu

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona o obcích, zřídila rada města Domažlice odbor dopravy (dále jen OD) jako svůj výkonný orgán.

OD zajišťuje na úseku silničního hospodářství výkon státní správy a státního dozoru v působnosti zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pozemních komunikacích), u silnic II. a III. třídy, účelových komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a místních komunikací na území města Domažlice, ve všech případech s výjimkou speciálního stavebního úřadu,

OD zajišťuje na úseku silničního hospodářství výkon státní správy v působnosti zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech místní a přechodné úpravu provozu na pozemních komunikacích, pověření osob oprávněné k zastavování vozidel, vydávání speciálního označení vozidel dle zákona ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

OD zajišťuje na úseku silniční dopravy výkon státní správy, státního dozoru ve správním obvodu obce s rozšířenou působností v působnosti zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o silniční dopravě),

OD zajišťuje na úseku dopravně správních agend ve správním obvodu obce s rozšířenou působností výkon státní správy v působnosti zákona o silničním provozu, výkon státní správy, státního dozoru v působnosti zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), a výkon státní správy, státního dozoru v působnosti zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti). Je správcem emisního poplatku dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o výrobcích s ukončenou životností).

OD zabezpečuje další úkony podle jiných zákonů vzniklých v souvislosti s činností odboru v rámci stanovené působnosti.

II. Hlavní úkoly odboru

A. silniční hospodářství

Vykonává státní správu a státní dozor podle zákona o pozemních komunikacích, a to zejména:

 1. vykonává působnost silničního správního úřadu (s výjimkou speciálního stavebního úřadu) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,
 2. vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,
 3. vykonává působnost silničního správního úřadu (s výjimkou speciálního stavebního úřadu) ve věcech místních komunikací v působnosti zákona,
 4. rozhoduje o uzavírkách a objížďkách silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 5. rozhoduje o zvláštním užívání silnic II. a III. třídy, místních komunikací pro užití části silničního pozemku za účelem umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, audiovizuální tvorbu,
 6. rozhoduje o zvláštním užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací pro užití části silničního pozemku za účelem umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,
 7. rozhoduje o zvláštním užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací pro užití části silničního pozemku za účelem pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, rozhoduje o výjimečném užití těchto komunikací samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu,
 8. rozhoduje o zvláštním užívání místních komunikací za účelem přeprav zvlášť těžkých nebo nadrozměrných předmětů,
 9. rozhoduje o připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti, o úpravě těchto připojení nebo jejich zrušení, o povolení stavby, terénní úpravy, zřizování a provozování reklamních zařízení v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy a místní komunikace, o umístění pevné překážky a jejím odstranění,
 10. ve věcech účelových komunikacích rozhoduje v pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, vydává osvědčení nebo rozhoduje o určení právního vztahu z hlediska existence veřejně přístupné účelové komunikace, rozhoduje o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci,
 11. zjišťuje zdroje ohrožování silnice II. a III. třídy a místní komunikace
 12. rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
 13. rozhoduje o dočasném zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel, povoluje odstranění vraku či zaniklého vozidla vlastníkem pozemní komunikace,
 14. vykonává státní odborný dozor na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 15. uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací,
 16. plní další neuvedené úkoly silničního správního úřadu v rámci své působnosti,
 17. vykonává státní dozor dle své působnosti,
 18. projednává přestupky dle své působnosti.

Vykonává státní správu podle zákona o silničním provozu, a to zejména:

 1. stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci v rámci své působnosti, rozhoduje o udělení výjimek z místní a přechodné úpravy provozu,
 2. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel,
 3. vydává speciální označení vozidel dle zákona (označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu nebo označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče stanovené prováděcím právním předpisem).

B. silniční doprava

Vykonává státní správu a státní dozor podle zákona o silniční dopravě, a to zejména:

 1. je dopravním úřadem pro městskou autobusovou dopravu (dále jen MAD) a taxislužbu,
 2. vykonává funkci státního odborného dozoru dle své působnosti,
 3. uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby a vydává a odnímá průkaz řidiče taxislužby,
 4. zapisuje údaje do rejstříku podnikatelů v silniční dopravě v rozsahu své působnosti, vydává výpisy a informace z tohoto rejstříku, přiděluje evidenční nálepku vozidla taxislužby,
 5. vydává licenci a schvaluje jízdní řády MAD,
 6. projednává přestupky dle své působnosti,
 7. vydává  karty podniku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě.

C. dopravně správní agendy

Vykonává státní správu a státní dozor podle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti, a to zejména:

 1. rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 2. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 3. zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
 4. provádí přezkoušení odborné způsobilosti,
 5. provádí zkoušky profesní způsobilosti řidiče,
 6. rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče,
 7. projednává přestupky dle své působnosti,
 8. vykonává státní dozor dle své působnosti.

Vykonává státní správu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a to zejména:

 1. rozhoduje o zápisu vozidla do registru silničních vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 2. přiděluje vozidlům registrační značku a vydává tabulky, povoluje manipulační provoz, přiděluje zvláštní registrační značky a vydává tabulky těchto značek,
 3. vydává osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz vozidla nebo technické osvědčení zvláštního vozidla,
 4. rozhoduje o vyřazení vozidla z provozu a zapisuje vyřazení a zánik vozidla v registru silničních vozidel,
 5. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla nebo přestavbu vozidla,
 6. schvaluje technickou způsobilost dovezeného vozidla,
 7. provádí zápisy a změny údajů v dokladech vozidla, vydává duplikáty dokladů,
 8. vydává opisy a výpisy údajů z registru vozidel a spisů vozidel,
 9. vydává karty dílny a přijímá odevzdané karty dílny,
 10. odnímá při registraci osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz vozidla, pokud byl vydán, jedná‑li se o vozidlo registrované v jiném členském státě, a předává je ministerstvu,
 11. provádí skartaci použitých registračních značek,
 12. rozhoduje o udělení a odnětí povolení k provozování stanice měření emisí,
 13. vykonává státní dozor u stanic měření emisí,
 14. projednává přestupky týkající se paměťových karet, stanice měření emisí a zvláštních registračních značek, pokud je neprojednává odbor projednávání přestupků.

Vykonává státní správu podle zákona o výrobcích s ukončenou životností – je správcem emisního poplatku, a to zejména:

 1. posuzuje vznik a zánik poplatkové povinnosti,
 2. vybírá poplatky při zápisu vozidla do registru silničních vozidel a při změně vlastníka nebo provozovatele vozidla, řeší vrácení poplatku při zániku poplatkové povinnosti.

Vykonává státní správu podle zákona o silničním provozu, a to zejména:

 1. uděluje, rozšiřuje, podmiňuje, omezuje, pozastavuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 2. nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 3. nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 4. vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů, provádí jejich skartaci,
 5. vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy členského státu,
 6. zapisuje skutečnosti do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
 7. vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, výpisy bodového hodnocení a výpisy evidenční karty řidiče, informuje orgány činné v trestním řízení dle své působnosti,
 8. provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, oznamuje dosažení hranice bodů,
 9. projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 10. rozhoduje o zadržení řidičského průkazu a vrací zadržené řidičské průkazy,
 11. zapisuje údaje o jednotlivých evidovaných případech do registru řidičů a evidenční karty řidiče,
 12. vydává paměťovou kartu řidiče, poskytuje údaje z evidence paměťových karet řidičů dle zákona.

III. Ostatní úkoly odboru

 1. Spolupracuje při vydávání, změnách a aktualizacích nařízení města a obecně závazných vyhlášek v rámci působnosti OD.
 2. Spolupracuje podle potřeby s komisemi zřízenými radou města, zpracovává podklady a stanoviska pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti.
 3. Na požádání zpracovává stanoviska týkající se působnosti OD k činnostem v samostatné působnosti města Domažlice pro ostatní odbory nebo orgány města Domažlice.
 4. Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou.
 5. Vyměřuje poplatky za prováděné úkony, které souvisejí s činností OD, v souladu s platnou legislativou.
 6. Zabezpečuje spisovou službu v rámci činností odboru.
 7. Spolupracuje s FO a OVV při sestavování rozpočtu, zabezpečuje jeho plnění, navrhuje případné provedení rozpočtových změn v odvětví v běžném roce.
 8. Zabezpečuje inventarizaci dle příkazu rady města a pokynů tajemníka MěÚ.
 9. Na žádost OS, OKS nebo příslušné komise, se odbor v rámci své působnosti účastní jednání, spolupracuje při řešení a vydává odborná stanoviska pro projednávání přestupků fyzických osob.
 10. Plní ostatní úkoly uložené starostou města, místostarosty města a tajemnicí MěÚ v působnosti OD.
 11. Zabezpečuje vymáhání pohledávek, které vznikly při plnění úkolů v působnosti odboru v následujícím rozsahu. U pohledávek sankční povahy a pokut vymáhaných dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zpracování upomínek k zaplacení uložených pokut. V upomínce upozorňuje adresáta, že v případě nezaplacení bude pohledávka vymáhána daňovou exekucí dle daňového řádu. Pokud nebude uhrazeno, předá originál rozhodnutí nebo ověřenou kopii s vyznačením právní moci a vykonatelnosti, kopii upomínky s dokladem o doručení na finanční odbor.
 12. V rámci působnosti odboru využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech nebo podle jiných právních předpisů.
 13. Pokud má být přestupek v působnosti odboru projednáván ve společném řízení dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s přestupkem v kompetenci OPP, vede společné řízení OPP. Odbor dopravy poskytne potřebnou součinnost při projednávání tohoto přestupku.

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)