Obsah

Legislativa

Zde naleznete přehled všech aktuálně platných zákonů týkající se sociální oblasti. Zákony jsou řazeny podle číselného označení bez ohledu na rok vydání.
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 108-2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 109-2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Zákon č. 111-2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 117-1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon č. 128-2000 Sb., o obcích

Zákon č. 141-1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Zákon č. 167-1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů

Zákon č. 169-1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 200-1990 Sb., o přestupcích

Zákon č. 209-1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Zákon č. 218-2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

Zákon č. 256-2001 Sb., o pohřebnictví

Zákon č. 257-2000 Sb., o probační a mediační službě

Zákon č. 262-2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 292-2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 293-1993 Sb., o výkonu vazby

Zákon č. 329-2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 359-1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 372-2011 Sb., o zdravotních službách

Zákon č. 379-2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 435-2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon č. 499-2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 500-2004 Sb., správní řád
 
 

Vyhláška č. 512-2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Zprávy