Obsah

Aktuálně

S ohledem na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření se další aktivity v komunitním plánování sociálních služeb na Domažlicku přesouvají do roku 2021. Setkání pracovní skupiny zaměřené na cílovou skupinu ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince a společné setkání k vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2020 a k návrhu Realizačního plánu na rok 2021 (vč. setkání řídícího výboru) se uskuteční v novém roce, jakmile to umožní epidemiologická situace.  

Děkujeme za pochopení.

SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" ve Kdyni - 29. 9. 2020
Zápis ze setkání

JEDNÁNÍ NA Úřadu práce ČR, kontakt. prac. Domažlice - 9. 9. 2020
Zápis ze setkání

SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" v Domažlicích - 29. 6. 2020
Zápis ze setkání


____________________________________________________________________________________________________________

Komunitní plánování

V současné době probíhá 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku, která byla zahájena 1. ledna 2018 dvouletým projektem „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006565, který byl podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt byl realizován Centrem pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Domažlice.

Projekt byl ukončen 31. prosince 2019 a jeho výstupem byl mimo jiné aktuálně platný Komunitní střednědobí plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku na období 2020-2024. Více informací k projektu naleznete zde.

3. etapa komunitního plánování nadále pokračuje realizací jednotlivých opatření a aktivit uvedených v plánu.


Kontakty
Bc. Jana Adamovská, DiS., Městský úřad Domažlice, kontaktní osoba projektu
tel.: 379 719 283

 

Co je komunitní plánování sociálních služeb?

Komunitní plánování sociálních služeb je moderním nástrojem současné sociální politiky. Jedná se o proces, v rámci kterého jsou mapovány potřeby občanů a problémy v sociální oblasti v daném území a naplánován rozvoj sociálních služeb tak, aby odpovídal zjištěným potřebám a místním specifikům.

Do komunitního plánování se zapojují všichni, kteří v sociální oblasti působí či se o tuto oblast zajímají, zejm. zadavatelé (představitelé obcí a měst), poskytovatelé (zástupci organizací, které poskytují sociální služby občanům) a uživatelé služeb (osoby využívající sociální služby) a další zájemci z řad veřejnosti či zástupci dalších organizací a institucí.

Na území Domažlicka (území obce s rozšířenou působností Domažlice vyjma Kdyňska) probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb již od roku 2007. Cílem procesu je zefektivnit poskytování sociálních služeb na Domažlicku tak, aby odpovídaly skutečným potřebám občanů. Komunitní plán na Domažlicku je zpracováván jako „živý“ dokument procházející pravidelnou aktualizací v podobě každoročních realizačních plánů. Ty umožňují zpracovávat aktuální změny a reagovat na nové potřeby v sociální oblasti. Realizační plán obsahuje opatření a aktivity určené k realizaci v daném roce.

V rámci 1. etapy byl zpracován a schválen Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2008-2011 (viz archiv). V roce 2017 skončila platnost druhého plánu rozvoje služeb (pro období 2012-2017, viz archiv) a zároveň byl pro tento a následující rok zpracován realizační plán obsahující aktivity v sociální oblasti určené k realizaci v daných dvou letech. V lednu 2018 odstartovala 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku.

Zprávy