Obsah

30. zasedání dne 19.06.2013

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1027 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr.Jan Anderle, JUDr. Milan Mrázek

1028 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Pangrác, Ing. Věstislav Křenek, JUDr. Milan Mrázek

1029 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1030 - schvaluje doplnění programu o bod 25) "Rozpočtové opatření - Domažlice, ZŠ Komenského oprava sociálního zařízení"

1031 - schvaluje předložený program jednání doplněný o bod 25)

1032 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivan Rybár, Mgr. Jan Anderle, Roman Kalous

1033 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1034 - bere na vědomí zprávu z 69. - 70. rady města

1035 - bere na vědomí zápis z 27. schůze kontrolního výboru ze dne 11.06.2013

1036 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. opětovně pokračovat v privatizaci bytových jednotek nacházejících se v domě č. p. 392 na st. p. č. 1328, v ulici Pelnářově v Domažlicích (Bezděkovské předměstí) dle Zásad k prodeji bytů v majetku města Domažlice - II. vlna privatizace tak, že byty v uvedeném domě budou opětovně nabídnuty k odkoupení stávajícím nájemcům, a s tím, že nebude nabízet třetím osobám ty bytové jednotky v uvedeném domě, jež jsou ke dni přijetí tohoto usnesení předmětem nájmu podle smlouvy o nájmu bytové jednotky uzavřené mezi městem Domažlice a nájemcem té které bytové jednotky, a jež neodkoupí jejich nájemce.
Termín splnění: 31.7.2013

1037 - neschvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 4803/19 k.ú. Domažlice, vymezenou přiloženým situačním plánkem
                                                                            Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1038 - schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/4 na pozemkové parcele č. 3179/1, k.ú. Domažlice, a to za cenu 240,-- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy s panem Jaroslavem Mlezivou, bytem Na Ostrůvku 92, Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1039- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2483/11, k.ú. Domažlice za účelem stavby řadového rodinného domu 7,2 označeného v projektové dokumentaci D 1.23 manželům Anně a Michalovi Novákovým, bytem Vrbova 406, Domažlice, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 30. 9. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1040 – a) ruší usnesení č. 970 a 971 ze dne 24. 4. 2013
b) schvaluje prodej bytové jednotky č. 310/5 nacházející se v nově vybudovaném domě s budoucím č.p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí umístěném na části pozemkové parcely č. 2446/24 oddělené geometrickým plánem č. 3854-1069/2013 a označené novým parcelním číslem č. st. 4480, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11061/61703 na společných částech domu, spoluvlastnického podílu ve výši 11061/61703 na stavební parcele č. st. 4480 a spoluvlastnického podílu ve výši 11061/61703 na pozemkové parcele č. 2446/24, tak jak vznikla dle tohoto geometrického plánu, paní Patricii Krumlové a Martinu Knězovi, oba bytem 17. listopadu 245 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
c) schvaluje prodej prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 na nebytové jednotce č. 310/7 nacházející se v nově vybudovaném domě s budoucím č.p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí umístěném na části pozemkové parcely č. 2446/24 oddělené geometrickým plánem č. 3854-1069/2013 a označené novým parcelním číslem č. st. 4480, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 198833/6170300 na společných částech domu, spoluvlastnického podílu ve výši 198833/6170300 na stavební parcele č. st. 4480 a s poluvlastnického podílu ve výši 198833/6170300 na pozemkové parcele č. 2446/24, tak jak vznikla dle tohoto geometrického plánu, paní Patricii Krumlové a Martinu Knězovi, oba bytem 17. listopadu 245 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 30. 10. 2013                                Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1041 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 24. 9. 2010 s manžely Mgr. Miroslavem a Marií Vokáčovými, oba bytem Michlova 612, Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1042 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 14. 12. 2010 s manžely Davidem a Mgr. Lenkou Foistovými, oba bytem Mánesova 513, Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2013                                      Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1043- schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 6399 pol.6349 -1.397.116,-- Čistá Berounka
org. 0497 pol. 4213 +1.397.117,--dotace SFŽP
org. 0497 § 3111 pol. 6121 +2.794.233,-- zateplení MŠ Zahradní
org. 0363 § 6399 pol.6349 -1.990.246,-- Čistá Berounka
org. 0498 pol. 4213 +1.990.247,--dotace SFŽP
org. 0498 § 3111 pol.6121 +3.980.493,-- zateplení MŠ Michlova 
Termín splnění: 31.07.2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1044 - schvaluje prodej částí pozemkových parcel č. 2186, 2170/2 a 4942/1 v k.ú. Domažlice vymezených v přiloženém situačním plánku společnosti Artes natur s. r. o., IČ 26366282 postupem uvedeným v předloženém návrhu smlouvy o smlouvě budoucí, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle předloženého návrhu a uzavření kupních smluv a nájemní smlouvy, jejichž podstatné náležitosti jsou vymezeny v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí
Termín splnění: 31. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1045 - bere na vědomí doplňující informace týkající se realizace stavební etapy I – Hvozdu, Pivovaru Domažlice, v případě získání dotace v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad
Termín splnění: 19.06.2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1046 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené s Mgr. Šárkou Jandovou, Šumavská 463, Domažlice dne 4. 2. 2013 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31.07.2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1047 - bere na vědomí informaci o postupu vyřízení petice podané občany města Domažlice a obyvateli bytových domů v ulici Švabinského ze dne 9. 5. 2013 ve věci nesouhlasu s plánovanou výstavbou parkoviště a odstranění zeleně
Termín splnění: 19.06.2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1048 - schvaluje závěrečný účet města Domažlice za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Termín splnění: 30. 6. 2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1049 - schvaluje rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice ve výši 6.718.634,- Kč za rok 2012 takto: do rozpočtu města převést výsledek hospodaření ve výši 6.718.634,- Kč a daň z příjmů ve výši 1.576.430,- Kč
Termín splnění: 31. 7. 2013                                 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1050 - schvaluje Smlouvu o postoupení pohledávky mezi příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, se sídlem Palackého 230, IČ:71237666 a Městem Domažlice, se sídlem Domažlice náměstí Míru 1, IČ:00253316 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31.08.2013                                 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1051 - a) vyhrazuje si rozhodnutí o schválení Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ:00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice,Týnské Předměstí, Fügnerova 231, IČ: 00254123 dle předloženého návrhu
b) schvaluje Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ:00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, IČ: 00254123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31.08.2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1052 - schvaluje účetní závěrku města Domažlice za rok 2012
Termín splnění: 30. 6. 2013 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1053 - schvaluje převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2012 – zisku ve výši 41.954.214,05 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let
Termín splnění: 30. 6. 2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1054 - schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice včetně závazných ukazatelů dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 6. 2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1055 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu dle předloženého návrhu
Termín splnění: 01.07.2013                              Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1056 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 6399 pol. 6349 - 1.434.962,-- (Čistá Berounka)
org. 0445 § 6399 pol. 5362 - 301.343,-- (odpočet DPH)
org. 0445 § 3119 pol. 5171 + 1.736.305,-- (ZŠ Komenského - oprava soc.zaříz.)
Termín splnění: 31.06.2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 1. 7. 2013
Poslední aktualizace: 1. 7. 2013 00:00
Autor: