Obsah

Zprávy

Představení územní studie veřejných prostranství Domažlice

Město Domažlice představilo dne 22.10.2018 územní studii veřejných prostranství Domažlice. Územní studie byla vypracována Ing. arch. Petrem Vávrou a její pořízení bylo též pomocí finančních prostředků poskytnutých dle výzvy č. 9 vyhlášené v rámci Integrovaného regionální operačního programu (06), prioritní osa 06.3. Cílem územní studie vybraných lokalit je podrobnější prověření urbanisticko architektonické koncepce s důrazem na kvalitu veřejných prostranství včetně řešení dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o zásadní rozvojové lokality města Domažlice, které jsou z hlediska celkové urbanistické koncepce rozhodujícími plochami zástavby a jsou také pohledově významně exponované vzhledem k atraktivnímu krajinnému zázemí, na něž veřejná prostranství přirozeně navazují. Návrh územní studie je tedy v souladu s ÚP Domažlice, jehož rámec tato dokumentace nepřekračuje, navrhuje ve větší podrobnosti dílčí členění či restrukturalizaci ploch s cílem optimálního využití cenných rozvojových území.

celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová