Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů

Město Domažlice má v souladu s čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) povinnost poskytovat subjektům údajů informace o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů
Město Domažlice

nám. Míru 1

344 20 Domažlice

IČO: 00253316

tel: 379719111

email: podatelna@mesto-domazlice.cz

datová schránka: q25byeg

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Markéta Vlková

e-mail: poverenec@mesto-domazlice.cz

 

Účel zpracování

Město zpracovává osobní údaje zejména za účelem naplňování povinností v samostatné nebo přenesené působnosti obce. Účelem je každá konkrétní agenda, např. volební agenda, ztráty a nálezy, správa místních poplatků, investice, pořizování územních studií, výkon veřejného opatrovnictví, přestupková agenda, agenda ochrany přírody a krajiny.

 

Právní základ pro zpracování

Město zpracovává osobní údaje pouze na základě zákonných důvodů uvedených v čl. 6 GDPR:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,

 • subjekt údajů udělil souhlas,

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

 

Získávání osobních údajů

Pokud osobní údaje město nezískává přímo od Vás, může je získat z veřejných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, příp. Dalších veřejně dostupných evidencí a zdrojů) nebo neveřejných registrů, do nichž má na základě příslušných oprávnění povolen přístup, příp. z dalších zdrojů, kterými mohou být jiné organizace, žadatelé, účastníci řízení, smluvní partneři a mnoha dalších subjektů.

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou poskytovány příjemcům, jímž je město povinno je poskytovat na základě příslušných právních předpisů (např. ministerstvům a jiným správním orgánům), dále pak smluvním stranám, které jsou účastníky smluvních vztahů s městem, veřejnosti v případech, kdy jsou informace povinně zveřejňovány prostřednictvím úřední desky, účastníkům správních řízení, žadatelům, případně dalším oprávněným subjektům s ohledem na specifická zpracování. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemích, tzn. do zemích mimo EU.

 

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba nezbytná pro plnění našich úkolů, k uplatnění Vašich práv nebo oprávněných zájmů, práv nebo oprávněných zájmů správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků města. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky EU, zejména v oblasti dotací.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů dochází jak v elektronické, tak v listinné podobě. Způsob zpracování je závislý na typu agendy, příp. na povinnostech uložených právními předpisy (např. agenda CzechPoint).

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Rozhodování je vždy založeno na rozhodnutí úředníků.

Ve vymezených případech (např. rezervační systém) využívá město zpracovatele, kteří jsou vázáni stejnými povinnostmi, jaké má město samo ve vztahu k subjektům údajů. Se zpracovateli jsou uzavírány smlouvy o zpracování osobních údajů, které specifikují pokyny pro zpracování a jejich povinnosti.

 

Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR na:

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv.

 • Právo na opravu: máte právo žádat opravu osobních údajů, pokud došlo na Vaší straně ke změně jakýchkoliv osobních údajů nebo pokud osobní údaje, které město zpracovává, jsou v jakémkoliv smyslu chybné. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut"): máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, ovšem jen v některých vymezených případech. Příkladem může být situace, kdy zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

 • Právo na omezení zpracování: máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře, nicméně pokud byste cítili, že tato nutná míru není dodržována, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány).

 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování: pokud byste měli oprávněný dojem, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na město obrátit a požádat  vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: máte právo se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

 

Výkon práv subjektu údajů

Subjekt údajů může uplatnit některé z výše uvedených práv písemně:

 1. datovou schránkou (ID): q25byeg

 2. e-mailem: podatelna@mesto-domazlice.cz (s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem subjektu údajů)

 3. v listinné podobě na adresu:

Město Domažlice

nám. Míru 1

344 20 Domažlice

 1. Při osobním podání, kdy se subjektem údajů bude sepsán záznam o podání žádosti

 

Žádost musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště. V žádosti musí být přesně specifikováno, jaké právo žadatel uplatňuje a způsob pro doručení odpovědi.

Podání žádosti je bezplatné. Bude-li žádost shledána jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být odmítnuta nebo zpoplatněna. V takovém případě je možné požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů (podle Sazebníku úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

Žádost bude vyřízena ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

tabulka-ucelu-dle-clanku-13-Domazlice

Přílohy

tabulka-ucelu-dle-clanku-13-Domazlice-2.xlsx

tabulka-ucelu-dle-clanku-13-Domazlice-2.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 26,28 kB
Datum vložení: 14. 6. 2021 9:33
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2021 11:57
Autor:

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)