Menu
Město Domažlice
Domažlice

48. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

48. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 18.05.2022

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1294 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiřího Štangla, MUDr. Ivo Kadlece

 

1295 - schvaluje předložený program zasedání

 

1296 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Miroslav Vokáč, Mgr. Kamil Jindřich, Josef Kuneš

 

1297 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města ze dne 10.05.2022

 

1298 - bere na vědomí zprávu z 126. - 128. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

1299 - a) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 02.05.2022

bbere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 11.05.2022

cbere na vědomí zápis z jednání Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 09.05.2022

 

1300 neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 451, k. ú. Babylon, jehož součástí je stavba občanského vybavení bez čp./če.

Termín splnění: 31.05.2022                                Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1301 schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a XXX jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. 2446/55 a p. č. st. 4651, oba v k. ú. Domažlice, za kupní cenu ve výši 307.450 Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, kdy podíl každého z nich na každém z pozemků tvořících předmět koupě bude jedna ideální polovina, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2022                                     Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1302 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 23.01.2020 mezi městem Domažlice a XXX, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2446/59 v k. ú. Domažlice do 23.12.2022, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 22.06.2022                                    Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1303 - schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a XXX jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 4661 v k. ú. Domažlice, za kupní cenu ve výši 306.400 Kč do výlučného vlastnictví kupujícího, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.07.2022                                     Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1304 - schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 13.01.2020 mezi městem Domažlice a XXX, jejíž předmětem je zřízení práva stavby rodinného řadového domu k pozemku p. č. 2446/39 v k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy do 31.12.2022

Termín splnění: 27.05.2022                                        Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1305 schvaluje koupi pozemku p. č. 130/1, lesní pozemek v k. ú. Luženičky za cenu 123.864 Kč a uzavření kupní smlouvy s XXX, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.07.2022                                    Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1306 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě uzavřené dne 29.03.2022 mezi městem Domažlice a Českou republikou – Krajské státní zastupitelství v Plzni, Veleslavínova 27/38, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00026034, jehož podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu dodatku č. 1 směnné smlouvy

Termín splnění: 15.06.2022                              Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1307 - schvaluje poskytnutí dotace na zajištění provozu všech spojů linky 405611 v období od 12.12.2021 do 10.12.2022 ve výši 1.849.667,52 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2022                                Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1308 - neschvaluje prominutí pokuty ve výši 413.784,79 Kč za porušení podmínek plynoucích ze smlouvy o dílo ze dne 19.04.2021 společnosti AURUM BUILDING, s. r. o., se sídlem Pětikozly 34, PSČ 294 30, IČ 24283223

Termín splnění: 18.05.2022                                     Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

Domažlice, 18.05.2022

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

48 Hlas. WEB.pdf (62.72 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Datum vložení: 19. 5. 2022 9:30
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2022 9:57
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)