Menu
Město Domažlice
Domažlice

42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

 

42. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 15.12.2021

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1107 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pachla, Mgr. Kamila Jindřicha

 

1108 - schvaluje předložený program zasedání

 

1109 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová, MUDr. Ivo Kadlec, Bc. Stanislav Antoš

 

1110 - bere na vědomí zprávu z 110. - 112. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

1111 - a) bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 08.12.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 25.11.2021

 

1112 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 260/76 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 15.12.2021 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1113 - schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 7001K21/30 mezi městem Domažlice a Státním pozemkovým úřadem, jejíž předmětem je prodej části stavby vodního díla hlavního odvodňovacího zařízení „Domažlice, HOZ – OBJ. 2, u kasáren“, ID 2050000525-11201000, rok pořízení 1969, v předpokládané délce 180 m na pozemku p. č. 2045/4, k. ú. Domažlice v majetku státu, resp. Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, IČ 01312774 jakožto příslušného hospodařit s majetkem státu, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2022 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1114 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 978/1 v k. ú. Domažlice dle předloženého situačního plánu

Termín splnění 15.12.2021 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1115 - ruší usnesení č. 1099 ze dne 24.11.2021

Termín splnění: 15.12.2021 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1116 - a) schvaluje účast města Domažlice v elektronické dražbě, jejíž předmětem jsou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, nařízené Finančním úřadem pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Domažlicích, s úmyslem nabýt zmíněné pozemky do vlastnictví města a s tím, že nabídka ceny (nejvyšší podání) bude učiněna v mezích schváleného rozpočtu města (Odboru správy majetku MěÚ Domažlice), přičemž toto schválení účasti města v elektronické dražbě se výslovně vztahuje i na všechny případné opakované dražby konané podle § 225 daňového řádu, kdy předmětem opakované dražby budou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic

b) zmocňuje starostu města JUDr. Zdeňka Nováka k zastupování města Domažlice v elektronické dražbě, jejíž předmětem jsou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, nařízené Finančním úřadem pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Domažlicích, přičemž toto zmocnění se výslovně vztahuje i na všechny případné opakované dražby konané podle § 225 daňového řádu, kdy předmětem opakované dražby budou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, náhradník: Bc. Stanislav Antoš, místostarosta města

c) zmocňuje starostu města JUDr. Zdeňka Nováka k určení nejvyššího podání v elektronické dražbě, jejíž předmětem jsou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, nařízené Finančním úřadem pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Domažlicích, přičemž toto zmocnění se výslovně vztahuje i na všechny případné opakované dražby konané podle § 225 daňového řádu, kdy předmětem opakované dražby budou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, náhradník: Bc. Stanislav Antoš, místostarosta města

Termín splnění: 24.01.2022 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1117 - a) schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 dle upraveného návrhu

Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2022

b) rozhodlo, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté do rozpočtu města na rok 2022

Termín splnění: 15.12.2021 Odpovědná osoba: Ing. Alena Kučerová, OF

 

1118 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org, 0225 § 4350 pol. 5331 + 3.500.000 Kč (Městské centrum soc. reh. služeb – příspěvek na provoz)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 3.500.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 20.12.2021 Odpovědná osoba: Ing. Alena Kučerová, OF

 

1119 - a) schvaluje poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Přidělená částka

Gymnázium J.Š. Baara Domažlice

13.970

Republikové finále v přespolním běhu

11.176

CELKEM

13.970

 

11.176

Termín splnění: 15.12.2021

b) schvaluje uzavření Smlouvy č. 76/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 11.176 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 34420, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2021 Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

1120 - bere na vědomí návrh koncepce Koupaliště Babylon na rok 2022

Termín splnění: 15.12.2021

 

Domažlice, 15.12.2021

 

42_ZM_1512_Hlasování.pdf (54.65 kB)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Přílohy

42_ZM_1512_Hlasování.pdf

42_ZM_1512_Hlasování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 54,65 kB
Datum vložení: 16. 12. 2021 9:36
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2021 9:50
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)