Menu
Město Domažlice
Domažlice

40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

USNESENÍ

40. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 20.10.2021

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1077 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiřího Štangla, MUDr. Ivo Kadlece

 

1078 - schvaluje předložený program zasedání

 

1079 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Pachl, Rudolf Špoták, Ing. Viktor Krutina

 

1080 - bere na vědomí zprávu z 104. - 106. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

1081 - a) bere na vědomí zápis z 24. jednání Výboru pro věci sociální ze dne 20.09.2021

b) bere na vědomí zápis z 20. schůze Finančního výboru ze dne 13.10.2021

 

1082 - volí Jana Nováka, xxxxx přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 20.10.2021

 

1083 - schvaluje v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domažlice – aktualizace po návrhu (srpen 2021)

Termín splnění: 20.10.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1084 - a) souhlasí v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Domažlice a xxxxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 260/52 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 20.10.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

b) schvaluje uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/169840-02/21/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, xxxxx jakožto zástavcem a dlužníkem a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 260/52 v k. ú. Havlovice u Domažlic a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 260/52 v k. ú. Havlovice u Domažlic, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 31.12.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

c) vyhrazuje si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxxxx jakožto stavebníkem, jejíž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/169840-02/21/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 20.10.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

d) schvaluje uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxxxx jakožto stavebníkem, jejíž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/169840-02/21/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1085 - neschvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Františkem Vanickým, fyzickou osobou podnikající, IČ 40546713 za užívání části nebytových prostor v budovách čp. 61 a 62 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.07.2021 - 30.09.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 20.10.2021     Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1086 - schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 5185/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, vč. stavby studny vedené v evidenci města Domažlice pod inv. č. 970008

Termín splnění: 01.11.2021     Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1087 - neschvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 5155 a p. č. st. 379, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem

Termín splnění: 20.10.2021     Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1088 - schvaluje uzavření smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k právu stavby a o postoupení smlouvy o budoucí kupní smlouvě k pozemku p. č. 2446/56, k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.10.2021     Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1089 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19.09.2019 mezi městem Domažlice a xxxxx a xxxxx, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2446/62 v k. ú. Domažlice do 18.09.2023, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2021     Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1090 - vydává Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.11.2021     Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1091 - schvaluje kronikářský zápis za rok 2019 dle upraveného návrhu s vyjmutím stran 4-16

Termín splnění: 20.10.2021     Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

 

Domažlice, 20.10.2021

 

40_ZM_Hlasování_2010_2021.pdf (836.41 kB)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

Přílohy

40_ZM_Hlasování_2010_2021.pdf

40_ZM_Hlasování_2010_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 836,41 kB
Datum vložení: 21. 10. 2021 8:56
Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2021 13:02
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)