Menu
Město Domažlice
Domažlice

36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

USNESENÍ

36. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 23.06.2021

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

996 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jan Pachl, Josef Kuneš

 

997 - schvaluje předložený program zasedání

 

998 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová, MUDr. Ivo Kadlec, Bc. Stanislav Antoš

 

999 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města ze dne 16.06.2021

 

1000 - bere na vědomí zprávu z 93. - 96. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

1001 - a) bere na vědomí zápis z 16. schůze Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 07.06.2021

b) bere na vědomí zápis z 22. schůze Výboru pro věci sociální ze dne 24.05.2021

c) bere na vědomí zápis z 19. schůze Finančního výboru ze dne 09.06.2021

 

1002 - a) bere na vědomí vypořádání dotace na provoz linky č. 405611 za období 14.06.2020 – 12.12.2020

b) schvaluje poskytnutí dotace na zajištění provozu všech spojů linky 405611 v období od 13.12.2020 do 11.12.2021 ve výši 1.488.963,78 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1003 - odkládá bod č. 8 na příští zasedání zastupitelstva města

 

1004 - schvaluje uzavření Dohody o postoupení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 23.10.2018 a kupní smlouvy o prodeji práva stavby a smlouvy o změně obsahu práva stavby mezi městem Domažlice, xxxxx a xxxxx dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1005 - schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 613 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem, za část pozemku p. č. st. 75 v k. ú. Havlovice u Domažlic ve vlastnictví soukromé osoby s tím, že směna bude provedena s finančním vypořádáním při stanovení ceny pozemků 600 Kč/m2

Termín splnění: 07.07.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1006 - a) souhlasí v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 25.09.2020 mezi městem Domažlice a xxxxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 260/51 k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 30.06.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

b) schvaluje uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: HY21629450 mezi MONETA Money Bank, a. s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, IČ 25672720 jako bankou (zástavním věřitelem), xxxxx jako zástavcem a klientem a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 260/51 k. ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1007 - a) schvaluje min. kupní cenu pro prodej pozemků p. č. 134/1, 134/2, 138/5, 173/1 a části pozemku p. č. 134/3 vše v k. ú. Babylon vymezené situačním plánkem ve výši 200 Kč/m2

Termín splnění: 31.08.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

b) neschvaluje prodej části pozemku p. č. 128/16 v k. ú. Babylon vymezené situačním plánkem

Termín splnění: 23.06.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1008 - a) ruší usnesení č. 928 ze dne 26.05.2021

Termín splnění: 23.06.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí kupní uzavřené 08.04.2019 mezi městem Domažlice a xxxxx, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2483/11 v k. ú. Domažlice do 08.10.2022, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.07.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1009 - neschvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 5479 , pozemek p. č. 5472 a část pozemku p. č. 5536/1, vše v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p. č. 293/1 ve vlastnictví xxxxx, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 23.06.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1010 - neschvaluje účast města Domažlice v elektronické dražbě, jejíž předmětem je pozemek p. č. 3709/28 v k. ú. Domažlice, nařízené soudním exekutorem JUDr. Zdeňkem Zítkou (Exekutorský úřad Plzeň – město) v jím vedené exekuci sp. zn. 108 EX 08947/07 s úmyslem nabýt zmíněný pozemek do vlastnictví města

Termín splnění: 23.06.2021            Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1011 -  neschvaluje záměr prodat pozemky p. č. 28 a p. č. 31/1, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 23.06.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1012 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 6122 + 3.158.126 Kč (pivovar – realizace expozic)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 - 548.105 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.610.021 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 07.07.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1013 - a) bere na vědomí odstoupení xxxxx od koupě pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 23.06.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

b) ruší usnesení č. 927 ze dne 26.05.2021

Termín splnění: 23.06.2021           Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

c) schvaluje prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice za cenu 550.000 Kč za účelem výstavby víceúčelové stavby v souladu s platným územním plánem města xxxxx a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.07.2021            Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

1014 - schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období let 2021 – 2023 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 23.06.2021           Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1015 - schvaluje uzavření smlouvy č. 210/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.758.037 Kč mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2021            Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1016 - schvaluje Závěrečný účet města Domažlice za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad

Termín splnění: 23. 06. 2021           Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1017 - schvaluje rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2020 takto: výsledek hospodaření za rok 2020, zisk ve výši 13.547.896,48 Kč ponechat v hospodářské činnosti (účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období), daň z příjmů ve výši 3.183.830 Kč převést do rozpočtu města

Termín splnění: 30.06.2021           Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1018 - schvaluje účetní operaci v hospodářské činnosti, převedení výsledku hospodaření předcházejících účetních období (zisku) ve výši 11.437.000 Kč na účet jmění účetní jednotky dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2021           Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1019 -  a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2020

b) schvaluje převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2020 – zisku ve výši 56.527.795,42 Kč na účet 432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30.06.2021           Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

Domažlice, 23.06.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

36_ZM_2306_2021_Hlasování.pdf (159.42 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Přílohy

36_ZM_2306_2021_Hlasování.pdf

36_ZM_2306_2021_Hlasování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,42 kB
Datum vložení: 24. 6. 2021 13:44
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2021 14:24
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)