Menu
Město Domažlice
Domažlice

35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

 

35. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 26.05.2021

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

911 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiřího Štangla, MUDr. Iva Kadlece

 

912 - schvaluje předložený program zasedání

 

913 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kříž, Mgr. Ivan Rybár, Josef Kuneš

 

914 - bere na vědomí zprávu z 89. - 92. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

915 - a) bere na vědomí zápis z 16. schůze Výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 19.05.2021

b) bere na vědomí zápis z 21. schůze Výboru pro věci sociální ze dne 26.04.2021

c) bere na vědomí zápis z 18. schůze Finančního výboru ze dne 19.05.2021

d) bere na vědomí zápis z 15. schůze Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 11.05.2021

 

916 - nevyhovuje připomínce PV1 uplatněné k návrhu změny č. 2 Územního plánu Domažlice

Termín splnění. 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. I. Sladká, OVÚP

 

917 - vydává opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění. 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. I. Sladká, OVÚP

 

918 - schvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 2288/2, p. č. 2294/14, p. č. 2299/1, p. č. 2311/1, p. č. 2311/25 a p. č. 4817/1 v k. ú. Domažlice, na nichž budou umístěny stavby tří bytových domů vybudovaných společností PROXUS s. r. o., se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2053/18, PSČ 140 00, IČ 29160952 v rámci stavby Domažlice, Kozinovo pole severovýchod, bytové domy, této společnosti, vymezené přiloženým situačním plánkem s tím, že prodej bude uskutečněn, až po kolaudaci jednotlivých bytových domů

Termín splnění : 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

919 - projednání bodu č. 9 se odkládá na příští zasedání zastupitelstva města

Termín splnění : 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

920 - a) bere na vědomí odstoupení xxxxx od koupě nemovitosti - jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13) v k. ú. Domažlice

b) ruší usnesení č. 819 ze dne 24.02.2021

Termín splnění: 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

921 - schvaluje prodej jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13) v k. ú. Domažlice, xxxxx a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.275.000 Kč a bude uhrazena dle varianty B

Termín splnění: 30.06.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

922 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí kupní uzavřené 20.03.2019 mezi městem Domažlice a xxxxx, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice do 20.09.2023, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

923 - neschvaluje záměr prodat části pozemku p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem

Termín splnění: 07.06.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

924 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Petrou Ticháčkovou, fyzickou osobou podnikající, IČ 72194553 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 07.04.2020, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2021 - 31.05.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

925 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Františkem Vanickým, fyzickou osobou podnikající, IČ 40546713 za užívání části nebytových prostor v budovách čp. 61 a 62 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2021 - 31.05.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

926 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem - společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 30.05.2008, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období od 01.01.2021 do 31.05.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

927 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice za cenu 600.000 Kč za účelem výstavby víceúčelové stavby v souladu s platným územním plánem města xxxxx a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

928 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí kupní uzavřené 08.04.2019 mezi městem Domažlice a xxxxx, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2483/11 v k. ú. Domažlice do 08.10.2022 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.06.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

929 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na pozemku p. č. 2506/1 v k. ú. Domažlice, který vlastní ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Termín splnění: 31.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

930 - a)ruší usnesení č. 838 ze dne 07.04.2021

b) schvaluje záměr uzavřít Dohodu o postoupení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 23.10.2018 a kupní smlouvu o prodeji práva stavby a smlouvu o změně obsahu práva stavby mezi městem Domažlice, xxxxx a xxxxx

Termín splnění: 31.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

931 - schvaluje záměr prodat pozemky p. č. 134/1, 134/2, 138/5, 173/1, část pozemku p. č. 134/3, vymezenou situačním plánkem, a část pozemku p. č. 128/16, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Babylon

Termín splnění: 31.07.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

932 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 6122 + 11.038.500 Kč (pivovar – realizace expozic)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 - 1.915.772 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 9.122.728 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

933 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0562 § 3634 pol. 6121 + 13.827.712 Kč (Kotelna Švabinského - realizace)

org. 0562 § 6399 pol. 5362 - 2.399.851 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.427.861 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

934 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 25.676.239 Kč (ZŠ Komenského 17, rekonstrukce kotelny, kuchyně,   jídelny, skladů a části suterénu)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 4.456.207 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 21.220.032 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

935 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 5532 + 1.320.409,83 Kč (projekt Muzeum, Cíl EÚS – převod dotace partnerovi projektu, město Furth im Wald)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.320.409,83 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

936 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4116 ÚZ13351 + 5.462.520 Kč (Dotace MPSV-odměny COVID,sociální služby)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 ÚZ13351 + 1.093.414 Kč (převod dotace-M.centrum, pečovatelská sl.)

org. 0225 § 4356 pol. 5336 ÚZ13351 + 37.464 Kč (převod dotace-M.centrum, denní stacionář)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 ÚZ13351 + 2.500.722 Kč (převod dotace-M.centrum, DPS)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 ÚZ13351 + 377.584 Kč (převod dotace-M.centrum, odleh.služby)

org. 0225 § 4357 pol. 5336 ÚZ13351 + 1.453.336 Kč (převod dotace-M.centrum, DZR)

Termín splnění: 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

937 - a) schvaluje smlouvu na přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 28.000.000 Kč, uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČO 00253316 a ČSOB a. s., Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350 na financování projektů Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Švabinského č. p. 564 a ZŠ Komenského 17, Domažlice-Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu

Termín splnění: 31.05. 2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

pol. 8123 - 7.000.000 Kč (financování – přijaté dlouhodobé úvěry)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 7.000.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 26.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

938 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky :

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Dance Group A&D Domažlice

213.400

168.000

Soutěžní tanec a aerobik pro děti a mládež v roce 2021

LTC Domažlice

189.000

124.000

Sportovní činnost dětí a mládeže v tenisovém klubu LTC Domažlice

Basketbal Jiskra Domažlice

391.000

209.000

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.

MCT CZ. z.s.

171.400

122.000

Volno časové aktivity jako způsob integrace osob se zdravotním postižením

AC Domažlice

390.000

190.000

Atletika dětí a mládeže

SUK Domažlice, z.s.

160.000

131.000

Celoroční podpora tanečního sportu a všeobecné sportovní průpravy dětí a mládeže v roce 2021

Mílaři Domažlice z.s.

372.750

232.000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu

PK Rejnoci Domažlice

542.000

141.000

Propagace, šíření a rozvoj plaveckých sportů

Dolez z.s.

109.300

109.000

Činnost dětského horolezeckého oddílu

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.

217.000

143.000

Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova ( oddíl florbalu)

TJ Sokol Domažlice-šachy

109.000

84.000

Celoroční činnost oddílu mládeže-šachy TJ Sokol Domažlice

Sportovní klub Samuraj Domažlice z.s.

215.000

144.000

Celoroční podpora a rozvoj mládežnického karate v Domažlicích

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.-plavání

721.000

525.000

Sportovní plavání mládeže, příprava dětí v plaveckých dovednostech, výuka plavání

Wolfs Domažlice z.s.

145.000

68.000

Baseball-mládež

Volejbal Domažlice

185.000

89.000

Zajištění sportovní činnosti mládeže ve spolku Volejbal Domažlice

Judo-club Domažlice, z.s.

35.000

20.000

Podpora činnosti mládeže - Judo

Gymnastický klub Domažlice

200.000

167.000

Roční činnost klubu sportovní gymnastiky

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice

967.600

847.000

Sportovní činnost mládeže v oddílu kopané v roce 2021

HC Domažlice z.s.

1.975.000

1.415.000

Lední hokej mládeže v Domažlicích 2021

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.

72.050

72.000

Činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2021 (oddíl krasobruslení)

Celkem

7.380.500

5.000.000

 

       Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

939 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky :

Žadatel

Požadovaná částka ( v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Basketbal Jiskra Domažlice

51.500

12.000

Podpora sportovní činnosti dospělých spolku Basketbal Jiskra Domažlice z.s.

AC Domažlice

80.000

38.000

Atletika dospělých-jednotlivci

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s.

65.000

59.000

Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova

TJ Sokol Domažlice -šachový oddíl

37.000

22.000

Celoroční činnost oddílu dospělých-šachy TJ Sokol Domažlice

Mílaři Domažlice z.s.

93.500

44.000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu

Wolfs Domažlice z.s.

88.000

38.000

Baseball, softball-dospělí

Volejbal Domažlice, z.s.

100.000

57.000

Zajištění sportovní činnosti spolku Volejbal

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice-fotbal

264.000

179.000

Sportovní činnost B mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2021

HC Domažlice, z.s.

260.000

101.000

Lední hokej dospělých v Domažlicích 2021

Celkem

1.039.000

550.000

 

        Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

940 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky :

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Basketbal Jiskra Domažlice

202.000

144.000

Podpora činnosti dospělých-sport a tělovýchova-reprezentace Města v dlouhodobých mistrovských soutěží spolku Basketbal

AC Domažlice

115.000

81.000

1. Liga mužů

Wolfs Domažlice z.s.

225.000

124.000

Baseball-1. liga

Volejbal Domažlice z.s.

235.000

116.000

2. liga mužů ve volejbale, 2. liga žen ve volejbale, Český pohár mužů ve volejbale, Český pohár žen ve volejbale

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice

1.874.000

1.535.000

Sportovní činnost a mužstva „A“ dospělých oddílu kopané v roce 2021 -  dlouhodobá reprezentace

Celkem

2.651.000

2.000.000

 

       Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

941 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0113 § 3421 pol. 5229 – 12.000 Kč („Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2021“)

org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 12.000 Kč ( „Otevřená sportoviště“)

Termín splnění: 31.05.2021      Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

942 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrhovaná částka (v Kč)

Název projektu

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

12.000

11.600

Pohádkový les

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

18.000

17.200

Xapatan – Memoriál Lucinky Mrvíkové

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

8.000

5.400

Mikulášská nadílka

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

10.500

7.200

42. memoriál Matěje Mauera

Celkem

48.500

41.400

 

        Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

943 - neschvaluje poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrhovaná částka (v Kč)

Název projektu

Poznámka výboru

Basketbal Jiskra Domažlice, z.s.

32.900

0

Turnaj o chodský čakan

Nesplňuje kritéria

       Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

 

944 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Otevřená sportoviště v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Poznámka výboru

Gymnázium J. Š. Baara

80.000

80.000

Otevřená sportoviště v roce 2021

 

Sídliště Šumava z.s.

30.000

30.000

Zpřístupnění multifunkčního hřiště Sídliště Šumava

 

SK Sněhaři Domažlice z.s.

5.000

2.000

Úprava běžeckých stop pro veřejnost

Kráceno dle skutečných nákladů

Celkem

115.000

112.000

 

 

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

 

945 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Poznámka výboru

Basketbal Jiskra Domažlice

25.500

18.750

Velikonoční turnaj v Klatovech

 

SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

45.000

3.000

Republikové setkání Soptíků 2021

Kritéria splňuje pouze akce Břehy, ostatní akce nesplňují

Celkem

70.500

21.750

 

 

       Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

946 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora významných počinů v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky vyjma akce, která se neuskutečnila:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Poznámka výboru

LTC Domažlice

30.000

22.300

Celostátní turnaj – 63. ročník Přeboru Chodska dospělých v tenise

 

Mílaři Domažlice, z.s.

22.500

15.000

Běh Zelenovským údolím -

 

Mílaři Domažlice, z.s.

103.500

96.200

Hvězdné házení

 

AC Domažlice

250.000

93.200

Atletický mítink na dráze Chodská 1500

 

VELOSPORT Domažlice z.s.

40.000

23.300

MTB Čerchov

 

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

88.000

0

100. ročník Chodské třicítky – Český pohár v běhu na lyžích dorostu a dospělých s mezinárodní účastí

Neuskutečnilo se

Celkem

534.000

250.000

 

 

        Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

947 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 28–75/2021 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách dle návrhu výboru školství, mládeže a sportu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

948 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 28/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 168.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Dance Group A&D Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Šumavská 573, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 04740564 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

949 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 29/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 124.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a LTC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí,  PSČ 344 01, IČ 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

950 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 30/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 209.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

951 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 31/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 122.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MCT CZ, z.s., se sídlem Domažlice, Nový Spálenec 25, PSČ 344 01, IČ 67675603 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

952 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 32/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 190.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a AC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

953 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 33/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 131.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SUK Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Maškova 337, PSČ 344 01, IČ 08399352 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

954 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 34/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 232.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s., se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

955 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 35/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 141.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Plavecký klub Rejnoci Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ 06688071 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

956 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 36/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 109.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Dolez z.s., se sídlem Domažlice, Dolejší Předměstí, Husova třída 31, PSČ 344 01, IČ 01220420 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

957 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 37/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 143.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

958 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 38/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 84.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

959 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 39/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 144.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Samuraj Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 05117003 a dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

960 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 40/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 525.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

961 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 41/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 68.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633, PSČ 344 01, IČ 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

962 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 42/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 89.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

963 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 43/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo- club Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ 344 01 , IČ 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

964 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 44/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 167.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnastický klub Domažlice, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 08699275 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

965 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 45/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 847.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 379, Hořejší Předměstí PSČ 344 01, IČ 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

966 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 46/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.415.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a HC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 26578867 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

967 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 47/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 72.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

968 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 48/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

969 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 49/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 38.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a AC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

970 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 50/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 59.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

971 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 51/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 22.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

972 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 52/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 44.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s., se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

973 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 53/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 38.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633, PSČ 344 01, IČ 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

974 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 54/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 57.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

975 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 55/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 179.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 379, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

976 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 56/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 101.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a HC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 26578867 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

977 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 57/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 144.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03614549 dle předloženého návrhu

 

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

978 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 58/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 81.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a AC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

979 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 59/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 124.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633, PSČ 344 01, IČ 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

980 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 60/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 116.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

981 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 61/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.535.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 379, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

982 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 62/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 11.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice, se sídlem Mánesova 697, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

983 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 63/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 17.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice, se sídlem Mánesova 697, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 70874395 dle předloženého návrhu

 

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

984 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 64/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice, se sídlem Mánesova 697, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 70874395 dle předloženého návrhu

 

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

985 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 65/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SK Sněhaři, z.s. Domažlice, se sídlem Domažlice, Klášterského 193, PSČ 344 01, IČ 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

986 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 66/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

987 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 67/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sídliště Šumava, z.s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 494, PSČ 344 01, IČ 22661492 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

988 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 68/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SK Sněhaři, z.s. Domažlice, se sídlem Domažlice, Klášterského 193, PSČ 344 01, IČ 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

989 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 69/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 18.750 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03614549 dle předloženého návrhu

 

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

990 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 70/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domažlice se sídlem Domažlice, Břetislavova 243, Dolejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48344923 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

991 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 71/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 22.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a LTC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03696154 dle předloženého návrhu

 

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

992 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 72/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s., se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

993 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 73/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 96.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s., se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

994 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 74/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 93.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a AC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

995 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 75/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 23.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a VELOSPORT Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 22675850 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021      Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

 

Domažlice, 26.05.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

35_ZM_2605_2021_Hlasování.pdf (167.45 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Přílohy

35_ZM_2605_2021_Hlasování.pdf

35_ZM_2605_2021_Hlasování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,45 kB
Datum vložení: 27. 5. 2021 11:48
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2021 8:24
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)